Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet

a közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket és vizsgákat a megkezdésükkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell befejezni.

(3)[1]

(4)[2]

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelethez

A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések

AB
1.SorszámSzakképesítés megnevezése
2.1.Autóelektronikai műszerész
3.2.Autószerelő
4.3.Járműfényező
5.4.Karosszérialakatos
6.5.Motorkerékpár-szerelő

2. melléklet a 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelethez

1. Autóelektronikai műszerész

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

AB
1.megnevezésazonosító
2.Autóelektronikai műszerész52 525 01 1000 00 00
3.Autószerelő51 525 01 1000 00 00
4.Autótechnikus51 525 01 0001 54 01
5.Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, járműgépész
szakirány
felsőoktatási
alapképzés (BSc)
6.Járműmérnöki alapképzési (BSc) szakfelsőoktatási
alapképzés (BSc)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1.szakirányidőtartam (év)
2.Autóelektronikai műszerész5 év
3.Autószerelő5 év
4.Autótechnikus3 év
5.Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak,
járműgépész szakirány
3 év
6.Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Autóelektronikai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Autóelektronikai műszerész mester munkaterületének leírása

Gépjármű-villamossági részegységeket felújít.

Gépjármű-villamossági részegységeket vizsgál és javít.

A gépjárművek elektronikusan irányított rendszereit vizsgálja és javítja.

Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket.

Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít.

Felkészül az elvégzendő munkára.

Elvégzi a szükséges javítást.

Ellenőrzi a javítás minőségét.

Beszereli az utólagos elektromos és elektronikai felszereléseket.

Karbantartja a szerszámokat, műszereket.

Diagnosztizálja a gépjármű elektromos és elektronikusan irányított berendezéseit.

Szakmai tudását karbantartja és fejleszti.

A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza.

A hatályos szakmai és vizsgakövetelményeknek, tanterveknek megfelelően oktatja a rá bízott szakmunkás tanulókat.

2. Az Autóelektronikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

1.megnevezés
2.Autószerelő mester
3.Motorkerékpár-szerelő mester

III. Szakmai követelmények

1. Az Autóelektronikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak felsorolása:

AB
1.azonosítómegnevezés
2.001-11Pedagógiai ismeretek
3.002-11Vállalkozási ismeretek
4.004-09Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel)
5.005-09Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai
6.032-09Autóelektronika-diagnosztizálás, -javítás
7.033-09Autóelektronikai műszerész mester feladatai
8.006-09Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát.

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában).

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

2.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.

b) Intézi a működési engedélyek beszerzését.

c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.

d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.

e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz.

f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz.

g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Üzleti terv elkészít.

b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.

c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.

d) PR és kommunikációs tevékenységet végez.

3.1.1.3. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Kitölti az adónyomtatványokat.

b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket.

c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.

d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.

e) Pénzügyi tervet készít.

f) Rezsióradíjat számol.

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel)

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és előírás szerinti védőeszközöket, védőfelszereléseket.

A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza.

A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl. fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja.

Átveszi a megrendelőtől a gépjárművet annak dokumentumaival együtt, rögzíti a gépjármű állapotát (karosszéria, üzemanyag stb.).

Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről.

Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat.

Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat (adott esetben számítógéppel).

Diagnosztizálja a hibát (hibákat), eldönti a javítás módját.

Szükség szerint további megbontást végez a pontos hibafeltárás érdekében.

Azonosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket.

Árajánlatot készít, meghatározza a javítás várható időigényét, tájékoztatja a megrendelőt.

Elvégzi, illetve irányítja a javítás menetét, elvégzi a szerviznullázást.

Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét, dokumentálja a mért adatokat, személyes próbát tesz.

Átadja a megrendelőnek a gépjárművet annak dokumentumaival együtt.

Számlát készít, szervizfüzetet vezet, javaslatot tesz a következő munkára, ellenőrzésre, cserére.

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Számítógépes diagnosztika

B Műszaki adatbázisok

B Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása

B Hulladék szakszerű kezelése, tárolása

B Gépelemek rajza

B Szerelési rajz

B Elektromos kapcsolási rajz

B Hidraulikus kapcsolási rajz

B Szabadkézi vázlat

B Pneumatikus kapcsolási rajz

B Szakkifejezések

B Munkavégzés személyi feltételei

B Munkavégzés tárgyi feltételei

A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák

A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak

B Munkáltatók kötelezettségei

B Munkavállalók kötelezettségei és jogai

B Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése

B Tengelyek, tengelykapcsolók

B Csapágyak és csapágyazások

B Forgattyús hajtóművek

B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői

B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak

B Hidraulikai rendszer működése és elemei

B Pneumatikai rendszer működése és elemei

C Villamosságtani alapfogalmak

C Egyenáramú körök és törvényszerűségei

C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.)

C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei

C Villamos gépek és készülékek

B Méréstechnika

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Alakhűség és méretpontosság mérése

B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése

B Fogaskerekek jellemzői, mérése

C Digitális műszerek használata

C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése

C Oszcilloszkóp alkalmazása

B Futómű rugózás

B Fékrendszerek

B Gépjármű motorok

B Erőátviteli rendszer és elemei

C A gépjármű villamos hálózata

C Áramellátó rendszer

C Gyújtórendszerek

C Indítóberendezések

C Világító- és jelzőberendezések

C Motoros villamos hajtások és jellemzőik

C Járműben alkalmazott jelzőműszerek

B Mechanikai diagnosztika

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb.)

B Futóművek szerkezete

B Kormányművek szerkezete

B Erőátviteli egységek szerkezete

B Karosszéria-elemek

B Fékek mechanikus egységei

B Indítóegység működése

B Akkumulátorok ellenőrzése

B Világítóberendezések

B Elektromos vezérlőegységek

B Gépjárművek elektronikus berendezései

B Elektromos motorok

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése

3 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

3 Áramút-rajz olvasása, értelmezése

5 A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése

5 Közlekedési jelképek értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Szakmai műszaki rajz készítése

4 Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése

4 Szakmai vázlatrajz készítése

4 Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Elektromos kapcsolási rajz készítése

5 Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök

5 Gépjármű emelők használata

4.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Kézügyesség

4.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

4.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Figyelem-összpontosítás

Problémaelemzés, -feltárás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Diagnosztizálja és javítja a fékrendszer és stabilitás-szabályzó rendszer hibákat az alábbiak tekintetében:

a) fékbetétek

b) jeladók

c) szintszabályozás

d) ABS

e) ESP

Diagnosztizálja és javítja a járművek kormányzásával összefüggő hibákat az alábbiak tekintetében:

a) kormányzás

b) szögelfordulás

c) kormány-rásegítők

Futómű-diagnosztikát végez.

Elvégzi az akkumulátor állapotfelmérését, illetve töltését.

Behatárolja az indító-akkumulátorok hibáit.

Diagnosztizálja és javítja a gépjármű töltőrendszerét.

Elvégzi az indítómotorok, illetve generátorok le- és felszerelését, valamint elektromos bekötését.

Elvégzi a jármű világítórendszerével kapcsolatos általános feladatokat: biztosítékcsere, izzócsere.

Diagnosztizálja és javítja a járműbe épített hűtő- és fűtőrendszereket.

Alapszinten diagnosztizálja és javítja a járműbe épített légkondicionáló berendezéseket.

Alapszintű motordiagnosztikát végez az alábbiak tekintetében:

a) a motor segédberendezéseinek diagnosztikája és javítása

b) gyújtás- és keverékképzés-diagnosztika (mérés multiméterrel, oszcilloszkóppal, rendszerteszterrel)

c) környezetvédelmi mérések elvégzése a hatályos előírásoknak megfelelően (kipufogógáz-kezelés, katalizátorok stb.)

Elvégzi az elektromosan működtetett alkatrészek vizsgálatát (multiméterrel és oszcilloszkóppal). Áramerősséget, feszültséget, ellenállást mér, jelalakokat értékel.

Diagnosztizálja és javítja a tüzelőanyag-ellátó rendszereket:

a) nyomásmérést végez

b) ellenőrzi a nyomásszabályzást

Vizsgálja és minősíti a keverékképzésben résztvevő jeladók és beavatkozók működését (lambdaszonda, MAP-szenzor, potenciométerek, légtömegárammérők és levegőmennyiségmérők, EGR, szekunder levegő rendszer, vonatkoztatási jeladók stb.).

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Gépjármű-szerkezettan és motortan alapismeretek (vezérelt és irányított rendszerek felépítése, szerkezeti elemei és működése)

A Diagnosztika mérési technológiák és műszerek ismerete (nyomásmérők, multiméter, oszcilloszkóp, rendszerteszterek, futóműellenőrző, fékhatásmérő próbapad, lengéscsillapító próbapad stb.)

C Kötőelemek

C Tengelyek, tengelykapcsolók

C Csapágyak és csapágyazások

C Forgattyús hajtóművek

C Fogaskerekes és csigahajtások

C Hőtani alapfogalmak

C Gáztörvények

C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai

C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai

C A hűtés körfolyamatai

B Méréstechnikai alapok

D Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Digitális műszerek használata

B Áram, feszültség, ellenállás és impedancia mérése

B Oszcilloszkóp alkalmazása

B Irányítástechnikai alapfogalmak

B Vezérléstechnika

B Szabályozástechnika

B Energiarendszer és hálózatok

B A gyújtás alapjai

B Indítórendszerek

B A benzinmotor irányítása

B A dízelmotor irányítása

B Erőátvitel és menetstabilitás

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztika

B Elektronikai, elektrotechnikai alapfogalmak, mértékegységek

B Áramköri elemek és jellemzőik

B Áramkörök és alaptörvényeik

B Az áram hatásai

B Villamos gépek és készülékek

B Elektronikai alapfogalmak és alapkapcsolások

B Digitális technikai alapfogalmak

C Integrált áramkörök, mikrogépek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Villamos rajz készítése

3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Folyamatábrák készítése

3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata

3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata

3 Gépjármű emelők használata

5.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

5.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

5.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 032-09 Autóelektronika-diagnosztizálás, -javítás

6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

6.1.1. Feladatprofil:

Hibát keres.

Személyes próbát végez.

Megállapítja a lehetséges hibaforrásokat.

Összegyűjti a szakmai háttér információkat.

Megbeszélést folytat a társ-szakma képviselőjével.

Kiszűri a hibák lehetséges okát, okait.

Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati módszert.

Elvégzi a mérést.

Értékeli, feldolgozza a mérési eredményeket.

Megállapítja a hiba okát.

Eldönti, hogy a hiba javítással megszüntethető-e, vagy csere szükséges.

Gondoskodik a javítás feltételeiről.

Előkészíti a szükséges anyagokat.

Előkészíti a szükséges szerszámokat.

Előkészíti a szükséges műszereket.

Kiszereli a hibás egységet.

Az egységen, vagy annak alkatrészén ismételt mérést végez.

Elvégzi a javítást, vagy cserét.

Összerakja és visszaszereli a javított egységet.

Törli a hibakódokat.

Szükség és lehetőség szerint felülírja, módosítja a programot.

Ellenőrzi a teljes rendszer működését.

Ellenőrzi a paramétereket.

Elvégzi a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát.

Rögzíti az autó adatait.

Megírja a munkalapot.

Vezeti a szervizkönyvet.

Tájékoztatja az ügyfelet.

Ismerteti az elvégzett munkát, a hiba okát.

Javaslatot tesz a következő munkára, ellenőrzésre, cserére.

Előkészíti az autót a beépítésre.

Gondoskodik a szükséges segédeszközökről, célszerszámokról.

Előkészíti a szükséges anyagokat, alkatrészeket.

Végrehajtja a beszerelést.

Biztosítja a funkcionális kódok, adatátviteli információs rendszerek titkosítását, megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Ellenőrzi és kipróbálja a felszerelést.

Gondoskodik a műszerek folyamatos hitelesítéséről.

Elvégzi a szükséges, időszerű, előírt fejlesztéseket.

Rendben tartja a munkaterületet.

Tisztán tartja a szerszámokat.

6.1.2. Tulajdonságprofil:

6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Statika

C Szilárdságtan

C Kinematika

C Kinetika

C Forgó és lengőmozgások jellemzői

C Kötőelemek

C Tengelyek, tengelykapcsolók

C Csapágyak és csapágyazások

C Forgattyús hajtóművek

C Fogaskerekes és csigahajtások

C Hőtani alapfogalmak

C Gáztörvények

C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai

C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai

C A hűtés körfolyamatai

C Fémtan

C Korrózió

C Kopás fogalma és mechanizmusa

C Nemfémes szerkezeti anyagok

C Anyagvizsgálat

C Forgácsolással történő megmunkálások

C Forgácsolás nélküli megmunkálások

C Hegesztés és forrasztás

C Ragasztás

C Galvanizálás és egyéb bevonatok

C Fémszórás

C Hőkezelés

B Méréstechnikai alapok

D Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

D Alakhűség és méretpontosság mérése

D Menetek jellemzőinek mérése

D Fogaskerekek jellemzőinek mérése

B Elektromechanikus műszerek használata

B Digitális műszerek használata

B Áram, feszültség, ellenállás és impedancia mérése

B Oszcilloszkóp alkalmazása

B Irányítástechnikai alapfogalmak

B Vezérléstechnika

B Szabályozástechnika

C Belsőégésű motorok

C Erőátviteli rendszer

C Futómű

B Energiarendszer és hálózatok

B A gyújtás alapjai

B Indítórendszerek

B Kényelmi és biztonsági berendezések

B Rendszerelemek

B A benzinmotor irányítása

B A dízelmotor irányítása

B Erőátvitel és menetstabilitás

B Mechanikai diagnosztika

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztika

B Gépjármű azonosítók

B Elektronikai, elektrotechnikai alapfogalmak, mértékegységek

B Áramköri elemek és jellemzőik

B Áramkörök és alaptörvényeik

B Az áram hatásai

B Villamos gépek és készülékek

B Elektronikai alapfogalmak és alapkapcsolások

B Digitális technikai alapfogalmak

C Integrált áramkörök, mikrogépek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Villamos rajz készítése

3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Folyamatábrák készítése

3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata

3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata

3 Gépjármű emelők használata

6.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

6.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

6.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 033-09 Autóelektronikai műszerész mester feladatai

7.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

7.1.1. Feladatprofil:

Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít.

Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres.

Kiválasztja a szükséges anyagokat, szerszámokat, műszereket, készülékeket, mérő- és ellenőrző eszközöket.

Hibakeresést, diagnosztikát végez, majd elhárítja a hibát az alábbi rendszerekben, szerkezeti elemekben:

fékek kopásjelzői

villamos vezetékrendszer

tüzelőanyag-ellátó és keverékképző rendszerek (benzin, dízel)

gyújtórendszerek

áramellátó rendszerek

akkumulátorok

indítómotorok

generátorok és feszültségszabályozó rendszerek

külső és belső jelzőfények

információs kijelzők, műszerek

jeladók, érzékelők, beavatkozók

belső burkolatok, műszerfal, ajtókárpitok megbontása

hangjelző berendezések

indításgátlók (IMMO), riasztók

szervomotoros berendezések

biztosítótáblák és biztosítékok

relék, kapcsolók, távirányítók

audió (autó-hifi, antenna, kondenzátorok, erősítők) és navigációs rendszerek (GPS)

hűtő-fűtőrendszerek, légkondicionálás, állófűtés

elektromos ajtózár

elektromos kézifék

közlekedés biztonságát elősegítő berendezések (tolatóradar, esőérzékelés, ablaktörlő)

automatikus fényszórómagasság-állítás és fényszóró-törlés (xenon)

biztonsági berendezések, övfeszítők, légzsákok

blokkolás- és kipörgés-gátlás, stabilizáló menetrendszerek (ABS, ASR, ESP stb.)

kényelmes utazást elősegítő komfortelektronikai berendezések

menetsebesség szabályozás (Tempomat)

elektronikusan vezérelt nyomatékváltók

elektronikus szintszabályozás

kormánymagasság- és kormánydőlés-állítás

üléshűtés, -fűtés, -mozgatás

elektromos ablakemelők, ajtók (softclose), tetőablakok, csomagtér-tető vezérlések és végrehajtó eszközei (szervomotorok)

világítóberendezések:

a) helyzetjelző, tompított és távolsági fényszóró

b) irányjelző, elakadásjelző

c) fék- és kiegészítő lámpák

d) ködlámpák

e) LED-es üzemelésű világítótestek

f) vontatmánycsatlakozó visszajelző

A technológiai folyamatok helyes sorrendjében végrehajtja a tényleges gyártást, felújítást.

A munkafolyamat egyes elemei után, ill. az elem elkészültekor elvégzi az ellenőrzést, minősítést.

A dokumentációkban meghatározott elektronikus, villamos kapcsolódási pontoknak, előírt jellemzőknek, mechanikai méreteknek méréssel történő meghatározása.

A programozott berendezések programjának véglegesítése.

7.1.2. Tulajdonságprofil:

7.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérő-átalakítói

B Erőmérés és mérő-átalakítói

B Nyomásmérés és mérő-átalakítói

B Hőmérséklet-mérés és mérő-átalakítói

B Áramlásmérés és mérő-átalakítói

B Rezgés és gyorsulás/lassulás mérése és mérő-átalakítói

B Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése és mérő-átalakítói

B Szerszámok, diagnosztikai eszközök, műszerek

B Fékek kopásjelző rendszerei

B A járművek villamos vezetékrendszere

B Tüzelőanyag-ellátó és keverékképző rendszerek (benzin, dízel)

B Gyújtórendszerek

B Áramellátó rendszerek

B Akkumulátorok

B Indítómotorok

B Generátorok és feszültségszabályozó rendszerek

B Külső és belső jelzőfények

B Információs kijelzők, műszerek

B Jeladók, érzékelők, beavatkozók

B Hangjelző berendezések

B Indításgátlók (IMMO), riasztók

B Szervomotoros berendezések

B Biztosítótáblák és biztosítékok

B Relék, kapcsolók, távirányítók

B Audió (autó-hifi, antenna, kondenzátorok, erősítők) és navigációs rendszerek (GPS)

C Hűtő-fűtőrendszerek, légkondicionálás, állófűtés

B A közlekedés biztonságát elősegítő berendezések (tolatóradar, esőérzékelés, ablaktörlő)

B Automatikus fényszórómagasság-állítás és fényszóró-törlés (xenon)

B Biztonsági berendezések, övfeszítők, légzsákok

C Blokkolás- és kipörgés-gátlás, stabilizáló menetrendszerek (ABS, ASR, ESP stb.)

B Kényelmes utazást elősegítő komfortelektronikai berendezések

B Menetsebesség szabályozás (Tempomat)

C Elektronikusan vezérelt nyomatékváltók

B Elektronikus szintszabályozás

B Kormánymagasság- és kormánydőlés-állítás

B Üléshűtés, -fűtés, -mozgatás

B Elektromos ablakemelők, ajtók (softclose), tetőablakok, csomagtér-tető vezérlések és végrehajtó eszközei (szervomotorok)

B Világítóberendezések (helyzetjelző, tompított és távolsági fényszóró)

B Irányjelző, elakadásjelző, fék- és kiegészítő lámpák, ködlámpák, LED-es üzemelésű világítótestek, vontatmánycsatlakozó visszajelző stb.)

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Villamos rajz készítése

3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Folyamatábrák készítése

3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata

3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata

3 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata

3 Diagnosztikai műszerek használata

3 Gépjármű emelők használata

7.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

7.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

7.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

8.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

8.1.1. Feladatprofil:

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Vészhelyzetben helyesen cselekszik.

A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket biztonsággal kezeli.

Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, elsősegélyt nyújt.

Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb különleges helyzetek esetén.

Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat.

Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket.

Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását.

Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit.

Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza.

Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat.

Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a védekezés lehetséges módjait.

8.1.2. Tulajdonságprofil:

8.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek

A Teendők tűz, baleset esetén

A Munkabiztonsági ismeretek

A Munkavégzés szabályai

A Környezetvédelmi ismeretek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Információforrások kezelése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

3 Íráskészség, fogalmazás írásban

8.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

8.1.2.3. Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

8.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyén való alkalmazása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mesterképesítés megszerzéshez mesterdolgozatot kell készíteni korszerű gépjármű-szerkezetekkel, javítási technológiákkal, diagnosztikai módszerekkel stb. kapcsolatos témákban, amelyet a mestervizsga bizottság elnöke hagy jóvá. A mesterdolgozat terjedelme min. 40 oldal, és 2 példányban kell benyújtani a vizsgát szervező kamaránál. A mesterdolgozatot a mestervizsga bizottság a mestervizsga megkezdése előtt a következőképpen értékeli: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

2. A mestervizsga részei

2.1. 1. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

2.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

a)1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
b)2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
c)3. feladat0-70% Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

2.2. 2. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

2.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.3. 3. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel)

2.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott autó munkafelvétele, szemrevételezése, a szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

2.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Árajánlat készítése és a javítás várható időigényének meghatározása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

2.3.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A munkafelvétel és a gépjármű átadás-átvétel feladatai, műveletei, adminisztrációs tevékenységei. A hibabehatárolás diagnosztikai lehetőségei. Árajánlat készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.3.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.4. 4. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai

2.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott autó valamely (indító, áramellátó, világító) rendszerének diagnosztikája, hiba megállapítása. Alapszintű motordiagnosztika, a hatályos környezetvédelmi mérések elvégzése. Jeladók, beavatkozók multiméteres, oszcilloszkópos vizsgálata

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

2.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Rendszerek és rendszerelemek azonosítása működési vázlat, illetve kapcsolási rajz alapján.

Mérési, vizsgálati műveletek, jellemzők megadása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

2.4.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szakmai beszélgetés az 1. vizsgafeladatról, és a modulhoz tartozó szakmai ismeretek tételszerű számonkérése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.4.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.5. 5. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 032-09 Autóelektronika-diagnosztizálás, -javítás

2.5.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott egység hibájának megállapítása, a hiba javítása, adminisztrálása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

2.5.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Diagnosztikai és javítási eljárások, műszerismeret, mérési technológia ismeret

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

2.5.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Az autó irányítási, vezérlési rendszere, villamos energiaellátó hálózata (akkumulátor, töltés, vezetékezés, csatlakozások), információs (busz) hálózatok és egyéb elektronikai vezérlések (pl. világítás, központi zár, tükör, ülésmozgatás, fűtés, klíma stb.)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.5.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.6. 6. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója: 033-09 Autóelektronikai műszerész mester feladatai

2.6.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Érzékelő, jeladó kiszerelése, méréssel való ellenőrzése, összevetése a gyári adatokkal, javítás vagy csere elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság és autóelektronika tárgyköreiből

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 75 perc

2.6.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott dízelmotoros jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, értelmezése, javítása, hibakód törlése. Izzító áramkör vizsgálata, mérése, összehasonlítása a gyári jellemzőkkel, jegyzőkönyv készítése a folyamatról

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott működőképes dízelmotor jeladói jellemzőinek kikeresése adathordozóból, mérési pontjainak beazonosítása, jellemzőinek mérése, a mérések minősítése, jegyzőkönyvezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.5. A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Működőképes benzinmotoron párhuzamos diagnosztikával a befecskendező rendszer vizsgálata, a rendszerazonosítást követően, rajz/blokkséma készítése, egyéb kapcsolódó feladatok elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.6. A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

Utaskényelmi, komfortelektronikai vagy közlekedésbiztonsági rendszer diagnosztikája, hibakeresése, a szükséges adatok adathordozóról történő kikeresésével

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.7. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
4. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
5. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
6. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.7. 7. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

2.7.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

2.7.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.7.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat
2. feladat
0-60%
0-60%
Nem felelt meg,
Nem felelt meg,
61-100%
61-100%
Megfelelt
Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

3.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

3.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

3.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

4.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán.

4.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

4.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1.A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Autóelektronikai
műszerész mester
2.Szakmai elméleti képzés:
3.A képzési létszámnak megfelelő asztal, szék és számítógépes
munkahely
X
4.A képzési létszámnak megfelelő multimédiás számítógép (Microsoft
Office alkalmazások, internet, szakmai szoftverek, bemutató anyagok)
X
5.Szkenner (1 db.)X
6.Nyomtató (1 db.)X
7.ProjektorX
8.Írásvetítő vászon (interaktív tábla előnyösebb)X
9.Szakmai gyakorlati képzés:
10.KéziszerszámokX
11.Diagnosztikai műszerekX
12.Autójavító szerszámkészletX
13.Villamossági szerszámkészletX
14.MérőeszközökX
15.EmelőkX
16.Járműspecifikus célszámítógépX
17.PróbapadokX
18.FényszoróbeállítóX
19.VonóhorogteszterX
20.Négyutas gázelemzőX
21.Pneumatikai szerszámokX
22.Nyomás-és vákuummérőX
23.Egyéni védőeszközökX
24.Környezetvédelmi eszközök, berendezésekX
25.Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX
26.A képzésen résztvevők számának megfelelő tanteremX
27.Interaktív táblaX
28.Flipchart táblaX
29.Laptop, projektor, vászonX
30.Bemutató program (pl. power point)X

2. Autószerelő

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1.megnevezéseazonosító száma
2.Autószerelő51 525 01 1000 00 00
3.Autóelektronikai műszerész52 525 01 1000 00 00
4.Autótechnikus51 525 01 0001 54 01
5.Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak,
járműgépész szakirány
felsőoktatási
alapképzés (BSc)
6.Járműmérnöki alapképzési (BSc) szakfelsőoktatási
alapképzés (BSc)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1.szakirányidőtartam (év)
2.Autószerelő5 év
3.Autóelektronikai műszerész5 év
4.Autótechnikus3 év
5.Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak,3 év
járműgépész szakirány
6.Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Autószerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Autószerelő mester munkaterületének leírása

Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket.

Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít.

Gépjárművet (személy- és tehergépkocsi, autóbusz) javít.

Elvégzi a gépjármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát.

Műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet.

Állapotfelmérést végez.

Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez.

A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza.

Elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat.

Magas szintű járműdiagnosztikát végez.

Szakmai tudását karbantartja és fejleszti.

Javítási ügyvitelszervezést végez.

Üzemgazdasági számításokat végez.

Kommunikál az ügyféllel.

Felméri, előkészíti a járművet műszaki állapot és átalakíthatóság szempontjából.

Üzembe helyezi és beszabályozza a beépített, illetve átalakított rendszert.

A gázberendezés mechanikai részeinek javítását végzi.

A gázberendezés elektromos részeit javítja.

Karbantartást végez.

Elkészíti, kitölti a gázautó-szereléshez kapcsolódó dokumentumokat.

A hatályos szakmai és vizsgakövetelményeknek, tanterveknek megfelelően oktatja a rá bízott szakmunkás tanulókat.

2. Az Autószerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

1.megnevezés
2.Autóelektronikai műszerész
3.Motorkerékpár-szerelő

III. Szakmai követelmények

1. Az Autószerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak felsorolása:

AB
1.azonosítómegnevezés
2.001-11Pedagógiai ismeretek
3.002-11Vállalkozási ismeretek
4.004-09Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel,
munkafelvétel)
5.005-09Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai
6.034-09Gépjármű diagnosztikai feladatok
7.035-09Gépjármű motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereivel kapcsolatos feladatok
8.036-09Gépjármű hibakereséssel és javítással kapcsolatos feladatok
9.006-09Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát.

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában).

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése.

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete.

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

2.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.4 Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

b) Intézi a működési engedélyek beszerzését

c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Üzleti terv elkészít

b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

d) PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Kitölti az adónyomtatványokat

b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

e) Pénzügyi tervet készít

f) Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel)

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és előírás szerinti védőeszközöket, védőfelszereléseket

A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza

A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl. fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja

Átveszi a megrendelőtől a gépjárművet annak dokumentumaival együtt, rögzíti a gépjármű állapotát (karosszéria, üzemanyag stb.)

Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről

Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat

Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat (adott esetben számítógéppel)

Diagnosztizálja a hibát (hibákat), eldönti a javítás módját

Szükség szerint további megbontást végez a pontos hibafeltárás érdekében

Azonosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket

Árajánlatot készít, meghatározza a javítás várható időigényét, tájékoztatja a megrendelőt

Elvégzi, illetve irányítja a javítás menetét, elvégzi a szerviznullázást

Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét, dokumentálja a mért adatokat, személyes próbát tesz

Átadja a megrendelőnek a gépjárművet annak dokumentumaival együtt

Számlát készít, szervizfüzetet vezet, javaslatot tesz a következő munkára, ellenőrzésre, cserére

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Számítógépes diagnosztika

B Műszaki adatbázisok

B Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása

B Hulladék szakszerű kezelése, tárolása

B Gépelemek rajza

B Szerelési rajz

B Elektromos kapcsolási rajz

B Hidraulikus kapcsolási rajz

B Szabadkézi vázlat

B Pneumatikus kapcsolási rajz

B Szakkifejezések

B Munkavégzés személyi feltételei

B Munkavégzés tárgyi feltételei

A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák

A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak

B Munkáltatók kötelezettségei

B Munkavállalók kötelezettségei és jogai

B Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése

B Tengelyek, tengelykapcsolók

B Csapágyak és csapágyazások

B Forgattyús hajtóművek

B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői

B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak

B Hidraulikai rendszer működése és elemei

B Pneumatikai rendszer működése és elemei

C Villamosságtani alapfogalmak

C Egyenáramú körök és törvényszerűségei

C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.)

C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei

C Villamos gépek és készülékek

B Méréstechnika

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Alakhűség és méretpontosság mérése

B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése

B Fogaskerekek jellemzői, mérése

C Digitális műszerek használata

C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése

C Oszcilloszkóp alkalmazása

B Futómű rugózás

B Fékrendszerek

B Gépjármű motorok

B Erőátviteli rendszer és elemei

C A gépjármű villamos hálózata

C Áramellátó rendszer

C Gyújtórendszerek

C Indítóberendezések

C Világító- és jelzőberendezések

C Motoros villamos hajtások és jellemzőik

C Járműben alkalmazott jelzőműszerek

B Mechanikai diagnosztika

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb.)

B Futóművek szerkezete

B Kormányművek szerkezete

B Erőátviteli egységek szerkezete

B Karosszéria-elemek

B Fékek mechanikus egységei

B Indítóegység működése

B Akkumulátorok ellenőrzése

B Világítóberendezések

B Elektromos vezérlőegységek

B Gépjárművek elektronikus berendezései

B Elektromos motorok

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése

3 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

3 Áramút-rajz olvasása, értelmezése

5 A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése

5 Közlekedési jelképek értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Szakmai műszaki rajz készítése

4 Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése

4 Szakmai vázlatrajz készítése

4 Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Elektromos kapcsolási rajz készítése

5 Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök

5 Gépjármű emelők használata

4.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Kézügyesség

4.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

4.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Figyelem-összpontosítás

Problémaelemzés, -feltárás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Diagnosztizálja és javítja a fékrendszer és stabilitás-szabályzó rendszer hibákat az alábbiak tekintetében:

a) fékbetétek

b) jeladók

c) szintszabályozás

d) ABS

e) ESP

Diagnosztizálja és javítja a járművek kormányzásával összefüggő hibákat az alábbiak tekintetében:

a) kormányzás

b) szögelfordulás

c) kormány-rásegítők

Futómű-diagnosztikát végez.

Elvégzi az akkumulátor állapotfelmérését, illetve töltését.

Behatárolja az indító-akkumulátorok hibáit.

Diagnosztizálja és javítja a gépjármű töltőrendszerét.

Elvégzi az indítómotorok, illetve generátorok le- és felszerelését, valamint elektromos bekötését.

Elvégzi a jármű világítórendszerével kapcsolatos általános feladatokat: biztosítékcsere, izzócsere.

Diagnosztizálja és javítja a járműbe épített hűtő- és fűtőrendszereket.

Alapszinten diagnosztizálja és javítja a járműbe épített légkondicionáló berendezéseket.

Alapszintű motordiagnosztikát végez az alábbiak tekintetében:

a) a motor segédberendezéseinek diagnosztikája és javítása

b) gyújtás- és keverékképzés-diagnosztika (mérés multiméterrel, oszcilloszkóppal, rendszerteszterrel)

c) környezetvédelmi mérések elvégzése a hatályos előírásoknak megfelelően (kipufogógáz-kezelés, katalizátorok stb.)

Elvégzi az elektromosan működtetett alkatrészek vizsgálatát (multiméterrel és oszcilloszkóppal). Áramerősséget, feszültséget, ellenállást mér, jelalakokat értékel.

Diagnosztizálja és javítja a tüzelőanyag-ellátó rendszereket

a) nyomásmérést végez

b) ellenőrzi a nyomásszabályzást

Vizsgálja és minősíti a keverékképzésben résztvevő jeladók és beavatkozók működését (lambdaszonda, MAP-szenzor, potenciométerek, légtömegárammérők és levegőmennyiségmérők, EGR, szekunder levegő rendszer, vonatkoztatási jeladók stb.).

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Gépjármű-szerkezettan és motortan alapismeretek (vezérelt és irányított rendszerek felépítése, szerkezeti elemei és működése)

A Diagnosztika mérési technológiák és műszerek ismerete (nyomásmérők, multiméter, oszcilloszkóp, rendszerteszterek, futóműellenőrző, fékhatásmérő próbapad, lengéscsillapító próbapad stb.)

C Kötőelemek

C Tengelyek, tengelykapcsolók

C Csapágyak és csapágyazások

C Forgattyús hajtóművek

C Fogaskerekes és csigahajtások

C Hőtani alapfogalmak

C Gáztörvények

C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai

C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai

C A hűtés körfolyamatai

B Méréstechnikai alapok

D Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Digitális műszerek használata

B Áram, feszültség, ellenállás és impedancia mérése

B Oszcilloszkóp alkalmazása

B Irányítástechnikai alapfogalmak

B Vezérléstechnika

B Szabályozástechnika

B Energiarendszer és hálózatok

B A gyújtás alapjai

B Indítórendszerek

B A benzinmotor irányítása

B A dízelmotor irányítása

B Erőátvitel és menetstabilitás

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztika

B Elektronikai, elektrotechnikai alapfogalmak, mértékegységek

B Áramköri elemek és jellemzőik

B Áramkörök és alaptörvényeik

B Az áram hatásai

B Villamos gépek és készülékek

B Elektronikai alapfogalmak és alapkapcsolások

B Digitális technikai alapfogalmak

C Integrált áramkörök, mikrogépek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Villamos rajz készítése

3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Folyamatábrák készítése

3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata

3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata

3 Gépjármű emelők használata

5.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

5.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

5.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 034-09 Gépjármű diagnosztikai feladatok

6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

6.1.1. Feladatprofil:

Kipufogógáz emisszió mérést elvégzi, értelmezi, következtet a lehetséges hiba okokra.

Diagnosztikai műszerrel elvégzi a hibakód olvasást-törlést, pontosan megállapítja a hiba okát az ismételt kiolvasás alapján, szükség szerint további megbontást végez.

Paraméter ábrázolás segítségével következtet a hibákra, a komputerbe beérkező adatokat értékeli.

Részegységeket tovább méri, ellenőrzi, az elektromos jelek és mechanikus adatok összefüggéseit értelmezi, ezek alapján meghatározza a javítást, illetve cserét.

Hibakeresést végez a nem mérhető egységek cseréjével, donor jármű, vagy új alkatrész beépítésével.

Kikeresi az adott gépjármű kapcsolási rajzát vonatkozó adatbázisból, azonosítja az egyes elemek értékeit, ezek alapján konkrét mérést végez, diagnosztizál.

Vizsgálja a gyújtás és befecskendező rendszert, a lehetséges adatokat méri, értékeli, alapbeállítást elvégzi.

Közös nyomócsöves motoroknál porlasztót ellenőriz résveszteség méréssel, kialakult kezdő nyomásra gyakorolt hatása miatt.

Közös nyomócsöves motoroknál ki/beszereli a nyomásszabályzót, szűrőt és tömítést ellenőrzi.

Hagyományos dízel, turbódízel, közvetlen befecskendezésű dízelmotoroknál méri és beállítja az előbefecskendezést.

Turbónyomást mér, vizsgálja annak szabályzó rendszerét, a szabályzó szelepet, nyomás, illetve vákuum meglétét, csövek, nyomásérzékelő és nyomásszabályzó állapotát.

Ellenőrzi a pillangószelep egységet, elvégzi annak beállítását, adott esetben annak komputeres alapbeállítását.

Ellenőrzi a hűtőrendszer tömítettségét, méri annak belső nyomását, túlzott nyomás esetén feltárja a hiba okát (pl. hengerfejtömítés sérülése, hengerfejrepedés).

Ellenőrzi az esetleges olajhűtő állapotát, annak tömítettségét (pl. abban az esetben, ha motorolaj keveredik a hűtőfolyadékkal).

Ellenőrzi a hőfok-jeladókat, termosztátot, a hűtőközeg megfelelő keringését.

Ellenőrzi a hűtőventillátort, a hőkapcsoló megfelelő kapcsolási pontját, a hűtőrendszer külső tisztaságát, a viszkókuplungot, valamint elvégzi annak tisztítását.

Ellenőrzi a vezérlést hajtó szíj, a kapcsolódó egységek, fogazott kerekek, a szíjterelő és feszítő görgők állapotát.

Ellenőrzi a meghajtó szíjak, kapcsolódó egységek, görgők, feszítők, generátor, generátor szabadonfutó szíjtárcsa és a klímakompresszor állapotát.

Ellenőrzi a generátor töltését áram- és feszültségméréssel.

Értékeli az indítómotor állapotát áramfelvétel és mechanikai zörejek alapján.

Méri a hengerteljesítmény különbséget, valamint a hengerállapot eltérést kompressziómérés, vagy indítómotor áramfelvétel-mérés módszerével, következtet a motor állapotára henger résveszteség mérés alapján.

Ellenőrzi a motor izzító rendszerét (elő- és utóizzítás).

Ellenőrzi a motor előmelegítő rendszerét.

Elvégzi a próbapadi fékmérést, értékeli a kapott adatokat, következtet a hibák lehetséges okaira.

Elvégzi a kerékfékrendszer javítását, féktárcsa, fékbetét és fékpofa cseréjét, a fékdob szabályozását, dobfék beállítását és utánállítását.

Elvégzi a fékrendszer és elektromos rögzítőfék deaktiválást, majd javítás után a reaktiválást.

Elvégzi az ABS, ASR, SBC stb. komputeres hibakód olvasását/törlését.

Elvégzi a beépített időkorlátos visszajelzők nullázását (BMW).

Ellenőrzi, beállítja, cseréli a fordulatszám érzékelőket, vezetékszakadást keres, javít, cserél.

Elvégzi a fékmunkahengerek ki/beszerelését, javítását, cseréjét, a fékolaj cseréjét, fékcsövek vizsgálatát és cseréjét, valamint a fékrendszer légtelenítését, ABS légtelenítését is.

Ellenőrzi, cseréli a vákuumos fékrásegítőt, vákuummérést végez.

Elvégzi a vákuumszivattyú ellenőrzését, ki/beszerelését, javítását, csövek tömítettségének ellenőrzését.

Elvégzi a futóművek és a lengéscsillapítók diagnosztikai vizsgálatait (lengéscsillapító vizsgáló próbapad, futómű mozgatópad).

Elvégzi a szükséges javításokat, alkatrészcseréket.

Elvégzi a futómű beállítási jellemzők mérését.

A mérés alapján beállítja a futóművet, majd ellenőrző mérést végez.

Elvégzi a kerekek kiegyensúlyozását.

6.1.2. Tulajdonságprofil:

6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Statika

C Szilárdságtan

C Kinematika

C Kinetika

C Forgó és lengőmozgások jellemzői

B Kötőelemek

B Tengelyek, tengelykapcsolók

B Csapágyak és csapágyazások

B Forgattyús hajtóművek

B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői

C Hőtani alapfogalmak

C Gáztörvények

C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai

C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai

C Hűtés körfolyamatai

B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak

B Hidraulikai rendszer működése és elemei

B Pneumatikai rendszer működése és elemei

C Villamosságtani alapfogalmak

C Egyenáramú körök és törvényszerűségei

C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.)

C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei

C Villamos gépek és készülékek

C Elektronikai alapfogalmak

D PN-átmenet és dióda

D Tranzisztorok

D Művelet-erősítők alkalmazása

B Fémtan

B Korrózió

B Kopás fogalma és mechanizmusa

B Korrózió, korrózióvédelem

B Nemfémes szerkezeti anyagok

B Forgácsolással történő megmunkálások

B Forgácsolás nélküli megmunkálások

B Hegesztés

B Ragasztás

B Galvanizálás és egyéb bevonatok

B Fémszórás

B Hőkezelés

B Méréstechnika

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Alakhűség és méretpontosság mérése

B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése

B Fogaskerekek jellemzői, mérése

C Elektromechanikus műszerek használata

C Digitális műszerek használata

C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése

C Oszcilloszkóp alkalmazása

B Futómű rugózás

B Fékrendszerek

B Gépjármű motorok

B Erőátviteli rendszer és elemei

C A gépjármű villamos hálózata

C Áramellátó rendszer

C Gyújtórendszerek

C Indítóberendezések

C Világító- és jelzőberendezések

C Motoros villamos hajtások és jellemzőik

C Járműben alkalmazott jelzőműszerek

B Mechanikai diagnosztika

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb. vizsgálata)

B Futóművek szerkezete, javítása

B Kormányművek szerkezete, javítása

B Erőátviteli egységek szerkezete, javítása

B Vázszerkezet összeállítása, javítása

B Karosszéria-elemek javítása

B Fékek mechanikus egységeinek javítása

B Alkatrészgyártás és szerelés

C Alkatrészek felújítása

B Indítóegység működése, javítása

B Akkumulátorok cseréje, ellenőrzése

B Világítóberendezések javítása

B Elektromos vezérlőegységek javítása

B Gépjárművek elektronikus berendezései

B Elektromos motorok javítása

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Kézi és gépi kézi kötőelem-szerelő szerszámok

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök

5 Gépjármű emelők használata

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

6.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

6.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

6.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, -feltárás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 035-09 Gépjármű motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereivel kapcsolatos feladatok

7.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

7.1.1. Feladatprofil:

Elvégzi a kipufogógáz emisszió mérést, CO, CH, O2, lambda értékeket elemzi, értékeli.

Ellenőrzi a tápszivattyú nyomását, értékeli annak működését, elvégzi a tápszivattyú és üzemanyagszűrő cseréjét (ide értve a tankszivattyút is).

Ellenőrzi a központi befecskendező egységet és annak tömítettségét (talp), üzemanyagnyomást beállítja, szükség esetén elemcserét végez.

Ellenőrzi a hengerenkénti benzines befecskendező rendszer tömítettségét (levegő, üzemanyag, fékrásegítő fals levegő, kipufogógáz visszavezető).

Ellenőrzi a szívó- és kipufogósor tömítettségét, értelmezi ezek hatását a lambda-szonda működésére.

Ellenőrzi a légmennyiségmérőt és annak tömítettségét.

Elvégzi a MAP-szenzor vizsgálatát.

Elvégzi az alapjárat állító egység tisztítását, mérését, alapbeállítását, lehetőség szerinti komputeres felülírását.

Füstölésmérést végez.

Elvégzi a D, TD, TDI adagoló belsőnyomás mérését és tömítettség ellenőrzését, beállítja az előtöltést, ellenőrzi a tápszivattyút és a nyomásszabályzót.

Elvégzi a porlasztó ki/beszerelését, ellenőrzi nyomását, sugárképét, tömítettségét, kicseréli a porlasztócsúcsot.

Elvégzi a PDTDI motor komputeres diagnosztikáját, hibakeresését, a PD egység szakszerű cseréjét, beállítását, a tápszivattyú és légmennyiségmérő ellenőrzését és cseréjét.

Elvégzi a CR motor komputeres diagnosztikáját, hibakeresését, a paraméter-ábrázolást, ellenőrzi a tápszivattyú és tank átemelő szivattyú (Rover), valamint a nyomásérzékelő működését, vizsgálja a porlasztókat résveszteség és tömítettség szempontjából.

Elvégzi a CR porlasztó szét/összeszerelését (Bosch), tömítést, esetleg teljes porlasztót cserél.

Elvégzi a CR porlasztó ultrahangos tisztítását, működését célműszerrel ellenőrzi.

7.1.2. Tulajdonságprofil:

7.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Statika

C Szilárdságtan

C Kinematika

C Kinetika

C Forgó és lengőmozgások jellemzői

B Kötőelemek

B Tengelyek, tengelykapcsolók

B Csapágyak és csapágyazások

B Forgattyús hajtóművek

B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői

C Hőtani alapfogalmak

C Gáztörvények

C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai

C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai

C Hűtés körfolyamatai

B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak

B Hidraulikai rendszer működése és elemei

B Pneumatikai rendszer működése és elemei

C Villamosságtani alapfogalmak

C Egyenáramú körök és törvényszerűségei

C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.)

C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei

C Villamos gépek és készülékek

C Elektronikai alapfogalmak

D PN-átmenet és dióda

D Tranzisztorok

D Művelet-erősítők alkalmazása

B Fémtan

B Korrózió

B Kopás fogalma és mechanizmusa

B Korrózió, korrózióvédelem

B Nemfémes szerkezeti anyagok

B Forgácsolással történő megmunkálások

B Forgácsolás nélküli megmunkálások

B Hegesztés

B Ragasztás

B Galvanizálás és egyéb bevonatok

B Fémszórás

B Hőkezelés

B Méréstechnika

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Alakhűség és méretpontosság mérése

B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése

B Fogaskerekek jellemzői, mérése

C Elektromechanikus műszerek használata

C Digitális műszerek használata

C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése

C Oszcilloszkóp alkalmazása

B Gépjármű motorok

B Belsőégésű motorok égés folyamata, égéstermékei, emisszió mérés

B Benzinmotorok keverékképző rendszerei

B Dízelmotorok keverékképző rendszerei

C Motoros villamos hajtások és jellemzőik

C Járműben alkalmazott jelzőműszerek

B Mechanikai diagnosztika

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb. vizsgálata)

B Alkatrészgyártás és szerelés

C Alkatrészek felújítása

B Indítóegység működése, javítása

B Akkumulátorok cseréje, ellenőrzése

B Világítóberendezések javítása

B Elektromos vezérlőegységek javítása

B Gépjárművek elektronikus berendezései

B Elektromos motorok javítása

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Kézi és gépi kézi kötőelem-szerelő szerszámok

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök

5 Gépjármű emelők használata

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

7.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

7.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

7.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, -feltárás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 036-09 Gépjármű hibakereséssel és javítással kapcsolatos feladatok

8.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

8.1.1. Feladatprofil:

Megállapítja a motor hibáit annak megbontásával.

Elvégzi a hengerfej le/felszerelését, nyomáspróbáját, ellenőrzi, javítja, cseréli a vezérműtengelyt, szelepeket, szelepemelőt, szelephimbát, szelepzárást, elvégzi a szelepcsiszolást, szelepvezető cserét, vezérlés beállítását, kiválasztja a megfelelő hengerfejtömítést.

Elvégzi a motor, valamint a főtengely és a dugattyúk ki/beszerelését, javítását és ezek módjait, ellenőrzi az olajszivattyút, megállapítja a javítás, illetve csere szükségességét, majd elvégzi azt.

Elvégzi a vezérműszíj és a kapcsolódó alkatrészek cseréjét, szíjfeszítők beállítását, ismeri és alkalmazza a célszerszámokat.

Elvégzi a vezérműlánc és a kapcsolódó alkatrészek cseréjét, beállítását.

Elvégzi a D, TD, TDI adagolók le/felszerelését, beállítását, javítását.

Elvégzi a CR szivattyúk le/felszerelését, tömítések cseréjét, beállítását, a nyomásszabályzó tisztítását, cseréjét, majd a rendszer légtelenítését.

Ki/beszereli a vízszivattyút, javítja, vagy cseréli azt, légteleníti a hűtőrendszert.

Elvégzi a változó szívótorok tesztelését, javítását, cseréjét.

Elvégzi a CR szekunder torok mozgató mechanika ellenőrzését, javítását, cseréjét.

Elvégzi a kipufogó csövek és dobok tömítettségének ellenőrzését, a kipufogógáz emisszió mérési értékek elemzéséből esetleges hibákra következtet.

Lefolytatja a lambdaszonda diagnosztikát és cserét, ellenőrzi és cseréli a kipufogó rendszer elemeit a katalizátorral együtt, valamint duplaszondás rendszert ellenőriz, javít.

Ellenőrzi, regenerálja a dízel részecskeszűrőt, elvégzi a szűrő előtti és utáni kipufogógáz nyomásmérést, a kinyert értéke alapján hiba megállapítást végez.

Hibakeresést és javítást végez a tengelykapcsolón és működtető mechanizmusán.

Elvégzi a félautomata mechanikus sebességváltók kapcsoló hidraulikájának, valamint a tengelykapcsolónak a hiba-megállapítását, javítását.

Elvégzi a sebességváltók le/felszerelését, hiba-megállapítását, javítását.

Elvégzi a féltengelyek hiba-megállapítását, javítását, cseréjét.

Lefolytatja a kardánhajtások, valamint differenciálművek ki/beszerelését, hiba-megállapítását, javítását, cseréjét.

Ismeri az összkerékhajtású járművek variációit és azok felépítését, működését (állandó, kapcsolható, változtatható vonóerő eloszlás, viszkóhajtás).

Ismeri és alkalmazza az összkerékhajtású járművek görgős fékpadi mérésének módszereit eltérő típusok esetében is.

Elvégzi a lengéscsillapító mérést, értékeli az eredményeket és következtet a lehetséges hibákra.

Futómű holtjáték vizsgálatot végez első és hátsó futóművön, megállapítja a hibákat és a javítás módját.

Ellenőrzi és elvégzi a gépjárművek emelését, meghibásodás esetén megállapítja a hiba okát a felfüggesztéseknél és a kerékcsapágyaknál, meghatározza a javítás módját, figyelembe véve az esetleges kerékfordulatszám érzékelőket.

Ellenőrzi a gumiabroncsok és keréktárcsák állapotát, megfelelőségét, említett alkatrészeket megszereli, javítja, centírozza, a kapcsolódó javításokat elvégzi.

Szétszerelt motoron elvégzi a dugattyú, henger, hajtókar, főtengely, főtengely csapágyazás mérését, megállapítja a kopás, ovalitás nagyságát, meghatározza a javító méreteket, a szükséges alkatrészcserét.

Hüvelyes vagy szárazperselyes motornál elvégzi ezek cseréjét, ismeri a hengerfúrás és a honolás menetét, illesztések nagyságát.

Hajtókar csapszegperselyt cserél, megmunkál, összeszereléskor elvégzi a derékszögelést, a dugattyúkiállás alapján kiválasztja a megfelelő hengerfejtömítést.

8.1.2. Tulajdonságprofil:

8.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Statika

C Szilárdságtan

C Kinematika

C Kinetika

C Forgó és lengőmozgások jellemzői

B Kötőelemek

B Tengelyek, tengelykapcsolók

B Csapágyak és csapágyazások

B Forgattyús hajtóművek

B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői

C Hőtani alapfogalmak

C Gáztörvények

C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai

C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai

C Hűtés körfolyamatai

B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak

B Hidraulikai rendszer működése és elemei

B Pneumatikai rendszer működése és elemei

C Villamosságtani alapfogalmak

C Egyenáramú körök és törvényszerűségei

C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.)

C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei

C Villamos gépek és készülékek

C Elektronikai alapfogalmak

D PN-átmenet és dióda

D Tranzisztorok

D Művelet-erősítők alkalmazása

B Fémtan

B Korrózió

B Kopás fogalma és mechanizmusa

B Korrózió, korrózióvédelem

B Nemfémes szerkezeti anyagok

B Forgácsolással történő megmunkálások

B Forgácsolás nélküli megmunkálások

B Hegesztés

B Ragasztás

B Galvanizálás és egyéb bevonatok

B Fémszórás

B Hőkezelés

B Méréstechnika

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése

B Alakhűség és méretpontosság mérése

B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése

B Fogaskerekek jellemzői, mérése

C Elektromechanikus műszerek használata

C Digitális műszerek használata

C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése

C Oszcilloszkóp alkalmazása

B Futómű rugózás

B Fékrendszerek

B Gépjármű motorok

B Erőátviteli rendszer és elemei

C A gépjármű villamos hálózata

C Áramellátó rendszer

C Gyújtórendszerek

C Indítóberendezések

C Világító- és jelzőberendezések

C Motoros villamos hajtások és jellemzőik

C Járműben alkalmazott jelzőműszerek

B Mechanikai diagnosztika

B Villamos diagnosztika

B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb. vizsgálata)

B Motorféktermi vizsgálatok

B Futóművek szerkezete, javítása

B Kormányművek szerkezete, javítása

B Erőátviteli egységek szerkezete, javítása

B Vázszerkezet összeállítása, javítása

B Karosszéria-elemek javítása

B Fékek mechanikus egységeinek javítása

B Alkatrészgyártás és szerelés

C Alkatrészek felújítása

B Indítóegység működése, javítása

B Akkumulátorok cseréje, ellenőrzése

B Világítóberendezések javítása

B Elektromos vezérlőegységek javítása

B Gépjárművek elektronikus berendezései

B Elektromos motorok javítása

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Kézi és gépi kézi kötőelem-szerelő szerszámok

4 Mechanikai és villamos mérőeszközök

5 Gépjármű emelők használata

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

8.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Megbízhatóság

8.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

8.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, -feltárás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

9. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

9.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

9.1.1. Feladatprofil:

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Vészhelyzetben helyesen cselekszik.

A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket biztonsággal kezeli.

Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, elsősegélyt nyújt.

Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb különleges helyzetek esetén.

Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat.

Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket.

Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását.

Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit.

Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza.

Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat.

Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a védekezés lehetséges módjait.

9.1.2. Tulajdonságprofil:

9.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek

A Teendők tűz, baleset esetén

A Munkabiztonsági ismeretek

A Munkavégzés szabályai

A Környezetvédelmi ismeretek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Információforrások kezelése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

3 Íráskészség, fogalmazás írásban

9.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

9.1.2.3. Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

9.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyén való alkalmazása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mesterképesítés megszerzéshez mesterdolgozatot kell készíteni korszerű gépjármű-szerkezetekkel, javítási technológiákkal, diagnosztikai módszerekkel stb. kapcsolatos témákban, amelyet a mestervizsga bizottság elnöke hagy jóvá. A mesterdolgozat terjedelme min. 40 oldal, és 2 példányban kell benyújtani a vizsgát szervező kamaránál. A mesterdolgozatot a mestervizsga bizottság a mestervizsga megkezdése előtt a következőképpen értékeli: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

2. A mestervizsga részei

2.1. 1. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

2.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

2.2. 2. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

2.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

2.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.3. 3. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel)

2.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott autó munkafelvétele, szemrevételezése, a szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

2.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Árajánlat készítése és a javítás várható időigényének meghatározása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

2.3.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A munkafelvétel és a gépjármű átadás-átvétel feladatai, műveletei, adminisztrációs tevékenységei. A hibabehatárolás diagnosztikai lehetőségei. Árajánlat készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.3.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.4. 4. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai

2.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott autó valamely (indító, áramellátó, világító) rendszerének diagnosztikája, hiba megállapítása. Alapszintű motordiagnosztika, a hatályos környezetvédelmi mérések elvégzése. Jeladók, beavatkozók multiméteres, oszcilloszkópos vizsgálata

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

2.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Rendszerek és rendszerelemek azonosítása működési vázlat, illetve kapcsolási rajz alapján.

Mérési, vizsgálati műveletek, jellemzők megadása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

2.4.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szakmai beszélgetés az 1. vizsgafeladatról, és a modulhoz tartozó szakmai ismeretek tételszerű számonkérése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.4.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.5. 5. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 034-09 Gépjármű diagnosztikai feladatok

2.5.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott gépjármű hatósági műszaki vizsgáztatásának elvégzése (mérési és adminisztrációs folyamat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.5.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Diagnosztikai és javítási eljárások, műszerismeret, mérési technológia ismeret

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

2.5.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott gépjármű futómű-beállításainak mérése vagy fékrendszerének vizsgálata, összehasonlítása az előírt értékekkel és az esetleg szükséges beállítás elvégzése. Ellenőrző mérés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.5.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.6. 6. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 035-09 Gépjármű motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereivel kapcsolatos feladatok

2.6.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Benzin- vagy dízelmotor károsanyag-emissziójának mérése, illetve a hozzá tartozó EOBD vizsgálatok elvégzése. A mért jármű minősítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai a benzin- és dízelmotorok keverékképzésének és emissziós előírásainak, valamint méréstechnikájának tárgyköreiből

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

2.6.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott dízelmotoros jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, értelmezése, javítása, hibakód törlése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A rendelkezésre bocsátott működőképes dízelmotor jeladói jellemzőinek kikeresése adathordozóból, mérési pontjainak beazonosítása, jellemzőinek mérése, a mérések minősítése, jegyzőkönyvezése, beszabályozások, beállítások elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.5. A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Működőképes benzinmotoron befecskendező rendszer vizsgálata, a rendszerazonosítást követően, rajz/blokkséma készítése, egyéb kapcsolódó feladatok elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.6. A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

Motordiagnosztika végzése a keverékképző rendszer hibáinak felderítése céljából (pl. delta HC-mérés, emisszió mérés, tömítettség vizsgálatok stb.)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.6.7. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
4. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
5. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
6. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.7. 7. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 036-09 Gépjármű hibakereséssel és javítással kapcsolatos feladatok

2.7.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az adott jármű megadott rendszerének javítása/beállítása/beszabályozása (pl. szelepvezérlés, tengelyhajtások stb.)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

2.7.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gépjárműszerkezetek működésével, beállításával, javításával kapcsolatos feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

2.7.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A követelménymodul tartalmához illeszkedő tételszerű kérdések

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.7.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

2.8. 8. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

2.8.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

2.8.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

2.8.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

3.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

3.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

3.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

4.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán.

4.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

4.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1.A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközökAutószerelő
és felszerelések minimumamester
2.Szakmai elméleti képzés:
3.A képzési létszámnak megfelelő asztal, szék ésX
számítógépes munkahely
A képzési létszámnak megfelelő multimédiás számítógépX
4.(Microsoft Office alkalmazások, internet, szakmai
szoftverek, bemutató anyagok)
5.Szkenner (1 db.)X
6.Nyomtató (1 db.)X
7.ProjektorX
8.Írásvetítő vászon (interaktív tábla előnyösebb)X
9.Szakmai gyakorlati képzés:
10.Emelő (hidraulikus, csápos)X
11.KéziszerszámokX
12.Kézi kisgépekX
13.Olajleszívó szondákX
14.TartályokX
15.Alsó és felsőmosó berendezés szárítóvalX
16.Forgókefés autómosó berendezés szárítóvalX
17.Motordiagnosztikai próbapadX
18.CélszerszámokX
19.Munkavédelmi felszerelésX
20.Tűzvédelmi felszerelésX
21.Emelő (hidraulikus, csápos)X
22.Teheremelő eszközök, berendezésekX
23.Diagnosztikai műszerekX
24.Autójavító szerszámkészletX
25.Villamossági szerszámkészletX
26.Egyéni védőeszközökX
27.Környezetvédelmi eszközök, berendezésekX
28.Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX
29.A képzésen résztvevők számának megfelelő tanteremX
30.Interaktív táblaX
31.Flipchart táblaX
32.Laptop, projektor, vászonX
33.Bemutató program (pl. power point)X

3. Járműfényező

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Járműfényező mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1.megnevezésazonosító szám
2.Járműfényező31 525 02 1000 0000

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1.szakirányidőtartam (év)
2.Járműfényező szakmai bizonyítvánnyal5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Járműfényező mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Járműfényező mester munkaterületének leírása

Korrózióvédelmi és esztétikai célból festékbevonat-rendszert készít közúti, vasúti, vízi és légi járműveken.

Új és a fenti járművek sérülése esetén a kijavított felületek (segédműveletek: kittelés, csiszolás, polírozás stb.) eredeti fényezési állapotát visszaállítja.

Színkód alapján, annak hiányában színminta alapján az adott színt beazonosítja és kikeveri. Járművek alváz- és üregvédelmét elvégzi, illetve kijavítja.

Új járművek kiegészítő karosszériaelemeit, műanyag elemeit (lökhárítók, spoilerek, tükrök stb.) utólagosan fényezi.

Speciális fényezési feladatokat végez (design-fényezés, többszínű fényezés, betűírás, matricázás).

Ipari fémszerkezeteket, tartályokat fest.

Fafelületeket fest.

Korszerű mérő- és ellenőrző eszközöket alkalmaz.

Javítási kalkulációt készít AUDATEX, SCHWACKE és EUROTAX szoftverrel.

Műszaki dokumentációk, adatbázisok és jogszabályok ismeretével szaktanácsot ad.

Minőségügyi rendszereket működtet (ellenőrzés, vizsgáztatás, auditálás).

2. A Járműfényező mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

1.megnevezés
2.-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1.azonosítómegnevezés
2.001-11Pedagógiai ismeretek
3.002-11Vállalkozási ismeretek
4.006-09Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
5.043-09Járműfényező mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

2.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

b) Intézi a működési engedélyek beszerzését

c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Üzleti terv elkészít

b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

d) PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Kitölti az adónyomtatványokat

b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

e) Pénzügyi tervet készít

f) Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Vészhelyzetben helyesen cselekszik.

A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket biztonsággal kezeli.

Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, elsősegélyt nyújt.

Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb különleges helyzetek esetén.

Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat.

Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket.

Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását.

Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit.

Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza.

Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat.

Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a védekezés lehetséges módjait.

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek

A Teendők tűz, baleset esetén

A Munkabiztonsági ismeretek

A Munkavégzés szabályai

A Környezetvédelmi ismeretek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Információforrások kezelése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

3 Íráskészség, fogalmazás írásban

4.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

4.1.2.3. Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

4.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyén való alkalmazása

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 043-09 Járműfényező mester feladatai

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Felméri a javításra váró jármű állapotát, kalkulációs rendszerek segítségével előzetes árajánlatot és költségvetést készít (EUROTAX, AUDATEX, SCHWACKE).

Kiszámítja a fényezési munkálatok anyag- és időszükségletét.

Beazonosítja a fényezett jármű bevonatrendszerét és kiválasztja a megfelelő technológiát, anyagrendszert.

Színadat hordozók, színkatalógus (mikrofilm, szoftver) segítségével beazonosítja az adott jármű színét.

Színkód, vagy ennek hiányában színminta alapján kikeveri és szükség esetén után állítja a megfelelő színt.

Gépjárművek gyári fényezésének technológiai sorrendje szerint elvégzi a javítófényezést.

Megtervezi az egyes részfeladatokat, és önállóan megszervezi a munkát (technológia, anyagrendszer, eszközök).

A festék struktúrájának megfelelően beállítja a festékszórás paramétereit.

Betartja a szakmában elvárt magatartási követelményeket, a műhelyben szükséges ügyvitel menetét.

Kommunikál az ügyfelekkel, munkatársakkal, beszállítókkal, illetve a tisztességes verseny szellemében a konkurens cégekkel.

Értelmezi a szakmában használatos piktogramokat.

Használja szakmához tartozó dokumentációkat, szabványokat, katalógusokat.

Betartja az anyagok és eszközök szakszerű tárolásának technológiai, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályait.

Elkészíti és értelmezi a munkadarabok vetületi és axonometrikus rajzait.

Tisztít és zsírtalanít a felhasznált anyagok technológiai előírásainak megfelelően.

Eltávolítja a korróziót fizikai (kézi és gépi) és kémiai módszerekkel.

Elvégzi a bevonatrendszer részleges vagy teljes eltávolítását.

Végrehajtja a jármű alváz- és üregvédelmét.

Műveleti sorrendnek megfelelően elvégzi az alapfelületek csiszolását.

Kikeveri és felviszi a késtapaszokat.

Felhordja az alapozót az anyag felépítésének megfelelően.

Ellenőrzi a késtapaszok, töltők csiszolása utáni felületet.

Foltjavítást végez.

Elvégzi az egybefújó eljárás technológiáját.

Végrehajtja az elemcserés javítás fényezésének technológiáját.

Felépíti az egy- és kétkomponensű fedőfesték rendszereket műszaki tulajdonságoknak, felhasználási lehetőségnek, valamint alkalmazástechnikának megfelelően.

Elvégzi a fényezést a bázisfestékek (uni-, metál-, gyöngyház-), illetve vízzel hígítható nagy szilárdanyag-tartalmú festékek műszaki tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek, alkalmazástechnikájuknak megfelelően.

Felépíti a kétrétegű uni-, metál- és gyöngyházhatású fedőlakkozási rendszert.

Felhordja a háromrétegű gyöngyház fedőlakk-rendszert.

Fényezésre előkészíti a járművek karosszériájához alkalmazott műanyag alkatrészeket, elemeket (felülettisztítás, formaleválasztó szer eltávolítás, tapadás közvetítő stb.).

Elvégzi a műanyag alkatrészek, elemek színre fújását.

Ecsetelési eljárás szabályai szerint festést végez.

Kiválasztja és elvégzi a fényezési követelményeknek legmegfelelőbb festési eljárást (mártó-, locsolási, doblakkozási, hengerlési, ecsetelési stb. eljárások).

Kézi és gépi polírozással elvégzi a fényezett felület ápolását és karbantartását.

Ismeri a nedves és száraz bevonatok minőségének ellenőrzési eljárásait (rétegvastagság, tapadás, keménység, rugalmasság), az ellenőrzésre használható műszereket és eszközöket.

Elkerüli és javítja a gyakorta előforduló fényezési hibákat.

Felragasztja, majd munka végeztével szakszerűen eltávolítja a takaró, védő papírt, fóliát, amelyek a szomszédos felületek, illetve a jármű belsejének és a munkaterületen lévő berendezések megvédésére, tisztán tartására szolgálnak.

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kémiai alapismeretek

A Fizikai alapismeretek

A Az anyagok felépítése, színe

A Keverék, elegy, vegyület fogalma

A Fény, színkép, színek fogalma

A Alapszínek, színárnyalatok, színdinamika fogalma

A Szervetlen vegyülettípusok

A Szerves vegyülettípusok

A Kémiai változások befolyásolása

A Hőtani alapismeretek

A Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak

A Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóz-nitrát, klórkaucsuk, műgyanta alapú)

B Színezőanyagok

B Kötőanyagok

A Oldószerek

B Hozzátétanyagok

A Zsírtalanító anyagok

A Rozsda átalakító anyagok

A Csiszoló- és fényesítő anyagok

C Fedőpaszták

A Felület előkészítéshez használt segédanyagok

A Festékeltávolítók

B Egyéb segédanyagok

A Felhasználásra kész festékek, lakkok, zománcok

B Különleges hatást keltő lakkok és zománcok

A Pneumatikus nagynyomású festékszóró berendezés

B Villamos működésű, nagynyomású festékszóró berendezés

B Elektrohidraulikus festékszóró berendezés

A Szóró-szárító kabin

C Elektroforetikus festősor

C Elektrosztatikus festőberendezés

D Festőrobotok

A Számítógépes színkeverő szoftver

A Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hő légfúvó)

A Járműfényezés kéziszerszámai

C Szerelés

A Csiszolás

A Porlasztás, szórás fogalma

A Polírozás

A Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása

A Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák

A Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró)

A Kittcsiszolás technológiája

A Műanyag- és fafelületek előkészítésének technológiája

A Színmeghatározás

B Összetevők mennyiségi meghatározása kód alapján dokumentációból

A Színadagolás sorrendje

A Keverési technológia

A Nagynyomású festékszórás technológiája

B Elektrosztatikus festékszórás technológiája

B Elektroforetikus festési eljárás technológiája

A Túlhevített gőzzel történő festékszórás technológiája

A Oldószergőzzel történő festékszórás technológiája

A Kétalkotós festékek szórási technológiája

A Kiegészítő és díszítő festés technológiája

A Helyi javítások technológiája

A Karbantartó javítás technológiája

A Teljes bevonatrendszer felújításának technológiája

A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak

A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák

A Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Szakmai szoftverüzemeltetés (kezelés)

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Szakkifejezések használata

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

4 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5 Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés használata

5 Villamos működésű nagynyomású festékszóró berendezés használata

4 Elektrohidraulikus festékszóró berendezés használata

5 Szóró-szárító kabin használata

2 Elektroforetikus festősor használata

3 Elektrosztatikus festőberendezés használata

5 Számítógépes színkeverő használata

5 Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata

5 Különböző működtetésű szórópisztolyok használata

5 Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép használata

4 Hő légfúvó használata

5 UV lámpa használata

5 Különféle kialakítású spatulák használata

5 Kézi csiszolóeszközök használata

4 Egyenes és profilos szélvonalzók használata

5 Különféle ecsetek (poroló stb.) használata

5.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Látás

Tapintás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Megbízhatóság

Precizitás

Testi erő

5.1.2.3. Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Közérthetőség

Konfliktusmegoldó készség

5.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Logikus gondolkodás

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Módszeres munkavégzés

A környezet tisztán tartása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1.1. 1. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

1.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60% Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-70% Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

1.2. 2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

1.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

1.3. 3. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

1.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

1.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

1.3.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

1.4. 4. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 043-09 Járműfényező mester feladatai

1.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

1.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A javítandó jármű (jármű elem) fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások, portalanítások)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

1.4.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A javítandó jármű (jármű elem) fényezésének végrehajtása, a fényezéshez szükséges színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés a technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

1.4.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A járműfényezés előkészítő, felületkikészítési és fényezési technológiáinak csoportosítása, az egyes technológiák bemutatása, a hozzájuk tartozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

1.4.5. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
2. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
3. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
4. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

2.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

2.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

2.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

3.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán.

3.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

3.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1.A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Járműfényező
mester
2.Kézi-, gépi szerszámok (kézi-és gépi csiszolók, festékszóró
pisztolyok, színkártyák, állványok)
X
3.Gépi berendezések (kompresszor, fényező fülke, elszívóberendezés,
infra berendezések, UV lámpa)
X
4.Számítógép konfigurációX
5.A képzésen résztvevők számának megfelelő tanteremX
6.Interaktív táblaX
7.Flipchart táblaX
8.Laptop, projektor, vászonX
9.Bemutató program (pl. power point)X

4. Karosszérialakatos

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Karosszérialakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Karosszérialakatos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1.megnevezésazonosító szám
2.Karosszérialakatos31 525 03 1000 0000
3.Autótechnikus51 525 01 0001 5401
4.Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, járműgépész
szakirány (egyedi elbírálás szerint)
felsőoktatási
alapképzés (BSc)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1.szakirányidőtartam (év)
2.Karosszérialakatos4
3.Autótechnikus2
4.Gépészmérnöki szak, járműgépész szakirány2

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Karosszérialakatos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Karosszérialakatos mester munkaterületének leírása

Az autókarosszéria vázszerkezetét (alváz és felépítmények, önhordó kocsiszekrény és burkoló elemeit) beméri, egyes vázrészeket készít, elemcserével javít, le- és felszerel, karambolos sérüléseket javít.

Hibát felvételez, karambolos, korróziós karosszériákon elemet cserél, részelemet cserél, egyengetéssel javít. Szükség esetén vázelemeket, burkoló elemeket (elemrészeket, szerelvényeket) készít, egyenget (hideg- és melegalakítással), továbbá elemek kötését (hegesztés, szegecselés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, alakos lemezkötések stb.) végzi.

Acél és alumíniumötvözetű karosszériákat karbantart és természetes elhasználódásból, vagy sérülésből eredő hibáit megszünteti.

A gépjármű megbontott szerkezeti részeinek (motor, erőátviteli egységek, futómű) felfüggesztési pontjait ellenőrzi, építi, javítja.

Szerszámokat, készülékeket, mérőeszközöket, sablonokat, kis- és nagy gépeket szakszerűen, balesetmentesen használ.

A karosszérialakatos mester a gépkocsi műszaki tartalmának kétharmadát képviselő karosszériát és tartozékait javítja, fokozott felelősséget vállal munkájáért.

A karosszériák anyaga és szerkezete gyökeresen megváltozott az utóbbi évtizedekben, ezért az anyagkombinációk és a differenciált szilárdságú, biztonsági cellával rendelkező gépjárművek új javítási technológiáit alkalmazza.

A korszerű nagyteljesítményű motorok és hajtóművek, az úthálózat minősége megnöveli az autó vázszerkezetére ható terhelést, ennek tudatában vizsgálja és javítja a gépkocsi karosszériát.

A koncentrált és a megoszló terhelések következményeit igényes munkakörülmények között és pontos méréstechnikát alkalmazva felméri.

A karosszérialakatos mester tevékenységi körében elvégezhető szerelő-javító munkákat a szakirány szerinti illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete szerint végzi [pl. 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet].

A javítási módszereket kiválasztja: egyengetéssel, illetve felújítással végzi a helyreállításokat.

Vázjavításokat ütemez, elemcseréket, pótlásokat végez, elemeket kézzel, ill. géppel gyárt.

Lemez szabásterveket készít, feszítő, domborító műveleteket végez.

Baleset alkalmával sérült gépkocsit ellenőrző padon bemér.

Mérő-, egyengető padot használ, eredményeket értékel.

Váz és burkolati elemek kötéseit létrehozza, hegesztő berendezéseket beállít és használ, csavar-, szegecs-, hegesztett, ragasztott kötéseket, lemezkötéseket készít, mindezeket az eredeti szilárdság megtartásával végzi.

Ötvözött acél és alumíniumötvözetű karosszériák karambolos javítását és karbantartását, felújítását végzi.

Átmeneti korrózióvédelmet készít és előkészíti fényezésre a gépkocsit.

Mechanikus és elektromos rendszereket, berendezéseket vizsgál (pl. fényszóró).

Figyelembe veszi az esetleges tiltásokat (pl. klímaberendezés javítása), és az ezekhez kapcsolódó környezetvédelmet, ill. a külön tanfolyam elvégzéséhez kötött tevékenységeket (pl. biztonsági övfeszítő, légzsák).

A gépkocsi hűtő-, fűtő-, ill. szellőző szerelvényeit beállítja, javítja.

Ülések rögzítési pontjait, mozgató mechanizmusait javítja.

Üvegeket cserél, ablakemelő szerkezeteket javít.

Utastér kárpitokat szerel, szigetelési munkákat végez.

Hidraulikus és pneumatikus egységek, rendszerek tömítettségét ellenőrzi.

Elektromos berendezéseket, alkatrészeket csatlakoztat, működésüket vizsgálja.

Világító-, jelző-, ellenőrző-, hangjelző berendezéseket vizsgál.

Futómű geometriát mér, beállít.

Hibákat, zavarokat és azok okait behatárolja, megállapítja, figyelemmel az ügyfél érzékeléseire, jelzéseire.

Járműveken való károsodást megállapít, az ügyfél jelzései alapján, a károkat vizsgálja, osztályozza, jegyzőkönyvezi, szemrevételezés és mérés után.

Munkakapcsolatot épít ki és tart fenn a biztosítótársaságokkal.

Az elvégzett munkákat ellenőrzi, beleértve a csatlakozó területeket (pl. futómű ellenőrzése), figyelembe veszi a közlekedési és üzembiztonsági előírásokat.

A helyreállítási munkák során esetlegesen megsérült elemeket felismeri és jegyzőkönyvezi, kijavítja (önellenőrzés).

A járműveket átadásra előkészíti.

Vállalkozást alapít, működtet.

Önálló kisipari tevékenységet folytat (ügyfelet fogad, tárgyal-egyeztet, anyag- és alkatrész gazdálkodást végez stb.).

Az elvégzett munkákat számlázza az ügyfél vagy a biztosító felé.

Piackutatást és marketing tevékenységet végez.

Alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói feladatokat lát el.

Rendelkezik adózási, számlázási, munkaügyi- és társadalombiztosítási alapismeretekkel.

Rendszeres kapcsolatot tart a könyvelővel.

A szakmunkás tanulókkal kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatokat ellátja.

Rendszeres kapcsolatot tart a szakmai elméleti képző intézménnyel.

Az általa oktatott szakmunkás tanulókat gyakorlati feladatokkal bízza meg, a végrehajtást nyomon követi, az elvégzett munkát értékeli.

2. A Karosszérialakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

1.megnevezés
2.Szerkezetlakatos

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1.azonosítómegnevezés
2.001-11Pedagógiai ismeretek
3.002-11Vállalkozási ismeretek
4.006-09Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
5.044-09Fémtechnológiai feladatok
6.045-09Kötések készítése
7.046-09Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok
8.047-09Karosszérialakatos mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát.

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést .

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában).

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

2.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

b) Intézi a működési engedélyek beszerzését

c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Üzleti terv elkészít

b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

d) PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.2. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Kitölti az adónyomtatványokat

b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

e) Pénzügyi tervet készít

f) Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről.

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Vészhelyzetben helyesen cselekszik.

A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket biztonsággal kezeli.

Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, elsősegélyt nyújt.

Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb különleges helyzetek esetén.

Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat.

Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat.

Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket.

Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását.

Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit.

Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza.

Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat.

Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a védekezés lehetséges módjait.

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek

A Teendők tűz, baleset esetén

A Munkabiztonsági ismeretek

A Munkavégzés szabályai

A Környezetvédelmi ismeretek

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Információforrások kezelése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

3 Íráskészség, fogalmazás írásban

4.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

4.1.2.3. Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

4.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek helyén való alkalmazása

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 044-09 Fémtechnológiai feladatok

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat.

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.

Alkatrészekről szabadkézi rajzvázlatot és összeállítási rajzot készít.

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít.

Előkészíti a munka végrehajtását, a szükséges anyagokat mechanikai és technológiai tulajdonságaik figyelembevételével választja ki.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.

Megválasztja a segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket.

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok stb.).

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.).

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.

A kocsiszekrény alsó-felső méreteit, a futómű geometriáját általános eszközökkel, ill. mérőrendszerek segítségével beméri.

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés stb.).

Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.).

Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás stb.).

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).

Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában.

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szabványok használata

A Javítási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kézi gépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

A Mértékegységek

A Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Előrajzolás

B Ábrázolási módok

B Képlékeny alakítás

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

B Élkiképzés

B Sajtolás, mélyhúzás, különleges mélyhúzások

B Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

B Minőségbiztosítási alapismeretek

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

C Mérési utasítás

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Ipari anyagok egyéb jellemzői

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik

C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik

C Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfém ötvözetek

C Szabványos színesfém ötvözetek

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

C Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Gépipari mérőeszközök használata

4 Szabadkézi vázlatkészítés

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Információforrások kezelése

4 Műszaki táblázatok kezelése

4 Egyéb mérőeszközök használata

3 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

5.1.2.3. Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

5.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Figyelemmegosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 045-09 Kötések készítése

6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

6.1.1. Feladatprofil:

Általános minőségű hegesztett kötést készít védőgázas kézi ívhegesztéssel és ellenállás hegesztésekkel.

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel.

Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket.

Készít, bont, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, egyéb súrlódásos és pattintós kötéseket (csavarok, ékek, reteszek, szegek-sasszegek, patentok stb.).

Készít, bont, cserél nem oldható kötéseket (tömör és húzószegecsek, zsugor és ragasztott kötések).

Készít, bont, cserél vágószegecsekkel készült kötéseket.

6.1.2. Tulajdonságprofil:

6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A gázhegesztés biztonsági ismeretei

A A védőgázas hegesztések biztonsági ismeretei

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája

A A gázhegesztés környezetkárosító hatása

A A védőgázas hegesztések környezetkárosító hatása

A A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

A Szabványok használata

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

B Oldható kötések

B Nem oldható kötések

C Ábrázolási módok

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Információforrások kezelése

4 Hegesztési varratjelképek értelmezése

6.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Térlátás

Stabil kéztartás

Pontosság

Önállóság

6.1.2.3. Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Irányíthatóság

Interperszonális rugalmasság

6.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Tervezés

7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 046-09 Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok

7.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

7.1.1. Feladatprofil:

Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít.

Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel.

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ.

LAN- és WAN-hálózatokat használ.

Ismeri a személyazonosság hitelesítést és az adatvédelmet.

Ismeri a számítógépes vírus fogalmát, tudja hogyan és mikor kerülhetnek vírusok a számítógépes rendszerbe, ismeri a védekezési lehetőségeket.

A szerzői jog fogalmát ismeri, és betartja a szoftverhasználati és adatvédelmi jogszabályokat.

Interaktív tevékenységet végez a számítógép segítségével.

Fájlokkal dolgozik, tömörít, másol, mozgat, töröl és visszaállít, keres.

Dokumentumot és fotót nyomtat, CD-re és DVD-re ír.

Fénymásolót kezel (többoldalas másolás, kicsinyítés-nagyítás).

Ismeri a korszerű kommunikációs lehetőségeket.

Betartja a kommunikáció etikáját.

7.1.2. Tulajdonságprofil:

7.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Munka-, környezet- és tűzvédelem

C Műszaki dokumentációk

C Kommunikáció

C Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)

C Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Információs eszközök kezelése

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek

2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

2 Idegen nyelvű szakmai olvasott szöveg megértése

7.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Pontosság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

7.1.2.3. Társas kompetenciák:

7.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Figyelem-összpontosítás

Figyelemmegosztás

8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 047-09 Karosszérialakatos mester feladatai

8.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

8.1.1. Feladatprofil:

Definiálja, osztályozza a közúti gépjárműveket feladata, anyaga, szerkezete, építési rendszere és a kocsiszekrény szerkezete szerint.

Meghatározza az alépítményt, felépítményt, ezek tartozékait.

Tisztában van a kocsiszekrény szerkezetével (általában héjszerkezet), az építési rendszer fogalmával, csoportosításával, az önhordó karosszéria fejlődésével a feszített lemezburkolattól a biztonsági celláig, valamint a könnyűszerkezetű karosszéria jelentőségével és a gépkocsira ható erőkkel.

Állapotfelmérést végez, hibákat számba vesz.

A javítást megtervezi: a szükséges eszközöket, technológiát megválasztja, osztályozza a leszerelt elemeket.

Előzetes árkalkulációt készít.

Íves (puklis) és éles sarkú lemezsérüléseket javít.

Motorház-, csomagtértetőt javít.

Ajtókat javít.

Karosszéria részelemeket készít (lemezfolt-lemezidom).

Küszöbrészeket, lemezfoltokat stb. készít korróziós sérülések javításához, és az elkészült javító darabokat beilleszti.

Lemezrészeket foltozással javít, és repedéseket hegeszt.

Homlokfalat, első váznyúlványt, oszlopokat (A-B-C oszlop), doblemezeket, oldalfalat, hátsó váznyúlványokat, tetőlemezt, hátfalat cserél.

Forgács nélküli alakítási technológiákat (lemez hajlítása, peremezés, domborítás, ívelés stb.) alkalmaz a szakmában, a gépeket, eszközöket, szerszámokat szakszerűen használja.

A megmunkálásokra alkalmas és a jármű karosszériához használható anyagokat választja ki és használja fel.

Mér, ellenőriz, előrajzol, az egyes forgácsolási technológiákhoz használt szerszámokat, mérőeszközöket kiválasztja és alkalmazza.

Kézi forgácsoló műveleteket (darabolás, fűrészelés, reszelés, fúrás, köszörülés, hántolás, süllyesztés, menetfúrás és menetmetszés, ponthegesztések lefúrása, beépítendő új elem méretre vágása stb.) végez, betartja a balesetvédelmi utasításokat.

A munka megkezdése előtt biztonságosan rögzíti a gépkocsit.

Szőnyeget, belső burkolatot ki-, beszerel, védi az autó elektromos és elektronikus rendszerét, valamint a javítást nem igénylő elemeket.

Frontális ütközés sérülését javítja.

Ofszet ütközési sérülést javít.

Borult gépkocsit javít.

Ráfutásos balesetben sérült gépkocsit javít.

"Banánsérült" karosszériát húzat helyre.

Méretre állítja a karosszériát, az alkalmazás szükségességét indokolja (elemek közötti rések párhuzamossága, szimmetriai előírások stb.).

A munkavégzés során az eszközöket, szerszámokat, ellenőrző eszközöket szakszerűen használja.

Beragasztott szélvédőt cserél, korszerű ragasztási technológiákat alkalmaz.

Jármű karosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített karosszéria elemeket (első-hátsó lökhárítók, első sárvédők, ajtók, motor és csomagtértetők stb.) le- és felszereli.

A hegesztési eljárásokat (CO2, AWI és AFI, ellenállás) szakszerűen alkalmazza - különös tekintettel az alumínium karosszéria elemek hegesztésére - a gépjárművek javítása során.

Ötvözött karosszérialemezen elektromos pontmeleg alkalmazásával egyenget.

Lánghegesztő berendezést kezel, beállítja a lángfajtákat.

Ötvözetlen karosszériákon lánghegeszt (balra és kényszerhelyzetben), ötvözetlen karosszérialemezen pontmeleggel egyenget.

Elvégzi a forrasztásokat.

Gyári előírás szerint védőgázas keményforrasztást végez.

Szerelvényeket (pl. műszerfal), ajtótartozékokat (kilincs, zárak, központi zárak, ablakemelők stb.) szerel.

Járművek világítását (külső és belső), áramellátását, irányjelző berendezéseit, egyéb elektromos rendszereit és annak vezetékeit-csatlakozóit (ablakemelő, központi zár, riasztó stb.) a javításához szükséges mértékben megbontja, visszaszereli.

Hűtőket, légkondicionáló berendezéseket, valamint biztonságtechnikai berendezéseket (légzsákok, elektromos övfeszítők stb.) szerel, a korlátozott szerelési jogosultságokat ismeri és betartja.

Gépjárművek oldalüvegeit ki-, beszereli, vagy cseréli.

A tüzelőanyag tartályokat ki- és visszaszereli, betartja a vonatkozó szerelési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi utasításokat.

Alumínium ötvözetből készült karosszériát javít, megállapítja az ötvözet fajtáját, a hegeszthetőségét, kiválasztja a javítási technológiát és az alkalmazható kötésmódokat.

A gépkocsi használata, ill. javítása során sérült elemeken felületvédelmet alkalmaz, felületet kezel, az aktív és passzív korrózióvédelmet helyreállítja.

Helyreállítja a zajvédelmet a javítás helyén (méretre vágás, illesztés, beszerelés, rögzítés).

A gumi és műanyagok számára UV védelmet alkalmaz.

Szelektív hulladékgazdálkodást folytat, a karosszérialakatos munka során keletkező hulladékokat csoportosítja, a hulladékot kezeli, elszállíttatja.

Egyszerű számlát készít az Audatex kalkulációs program segítségével.

Egyéb számlázási programokat és módszereket megismer (pl. EUROTAX, különböző gyári programok).

8.1.2. Tulajdonságprofil:

8.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Hibafeltárás

A Diagnosztika (mérés alapján)

A Kisebb karosszériajavítási technológiák

A Koccanásos sérülések

A Részelem és elemcserés javítások

A Alapanyagok: fémek, műanyagok, fa, üveg, szabványos, normál és speciális profilok

A Megmunkálási alapismeretek

A Karosszérialakatos szerszámok: kalapács, kézi egyengető alátét (stekli) stb.

A Oldható és nem oldható kötések

A Követelmények a motorháztetővel szemben

A Ajtókkal szembeni biztonsági követelmények, biztonsági szerkezetek

A Hulladék fogalma, szelektív hulladékgyűjtés

A Hegeszthető alumínium ötvözetek

A Nátronlúg próba

A Az alumínium ötvözetek javítására vonatkozó speciális előírások

A Korrózióvédelmi módok

A Az Audatex számlázási rendszer

A Veszélyes munkafolyamatok és technológiák

B Speciális anyagok (öntőgyanták, szintetikus gumik, lakkok, tömítőanyagok, hang- és hőszigetelő anyagok, technológiai adalékanyagok)

B Acélminőségi ismeretek

B Metallurgiai alapfogalmak

B Fizikai alapfogalmak

B Mechanikai alapfogalmak

B Matematikai alapfogalmak

B Kémiai alapismeretek

C Egyéb számlázási rendszer

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 A szükséges vagy előírt javítási technológiák alkalmazása

5 A szükséges és előírt kötésmódok alkalmazása

5 Karosszérialakatos szakmában használt gépi emelők működtetése

5 Kézi hidraulikus és pneumatikus egyengetők használata

5 Egyengető- és húzatópadok használata

5 A szakmában alkalmazott hegesztési módok, eszközei és gyakorlata

5 Karosszérialakatos mechanikus, villamos és pneumatikus üzemű kisgépek (nyújtó-zömítő, csavarozók, fúrógépek, sarokcsiszolók, lemezollók, szegecselők, kézi fűrészek stb.) használata

5 Információforrások kezelése

5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Elemi számolási készség

5 Szakkifejezések használata

5 Műszaki rajz olvasása, értelmezése

5 Munka-, környezet-, tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése

4 Szakmai szoftver üzemeltetése

4 Mennyiségérzék

4 Kézírás

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

8.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Pontosság

Állóképesség

Stabil kéztartás

Kézügyesség

8.1.2.3. Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Határozottság

Segítőkészség

Közérthetőség

Irányíthatóság

Irányítási készség

8.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Absztrakt (elméleti) gondolkodás

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1.1. 1. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek

1.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

1.2. 2. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási ismeretek

1.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc

1.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
3. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

1.3. 3. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

1.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

1.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

1.3.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

1.4. 4. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 044-09 Fémtechnológiai feladatok

1.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gépjármű futómű-geometriájának mérése, értékelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

1.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

1.4.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

1.5. 5. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 045-09 Kötések készítése

1.5.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Oldható és nem oldható kötések készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

1.5.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

1.5.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
2. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

1.6. 6. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 046-09 Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok

1.6.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az operációs rendszer használata, munka az ikonokkal, ablakok használata, munka a fájlokkal, másolás, mozgatás, törlés és visszaállítás, keresés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív (számítógépes)

Időtartama: 15 perc

1.6.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elektronikus levél fogadása, megválaszolása, továbbítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív (számítógépes)

Időtartama: 15 perc

1.6.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt
2. feladat0-60%Nem felelt meg,61-100%Megfelelt

1.7. 7. számú vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 047-09 Karosszérialakatos mester feladatai

1.7.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gépkocsi építési rendszerei, a kocsiszekrények szerkezete

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

1.7.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egy tetszőleges márkájú húzópad rendszer és a hozzátartozó mérőrendszer felépítésének és elemeinek ismertetése

Sérült alumínium karosszériaelem javításának előírásai, specialitásai

Egy kiegyengetett karosszériaelem fényezésre történő előkészítésének technológiai lépései

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 75 perc

1.7.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Megadott dokumentáció alapján összetett lemezalkatrész készítése lemezmunkával és hegesztéssel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 240 perc

1.7.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Adott karambolos sérülés húzatópadon történő helyreállítása technológiai folyamatának ismertetése, a karosszéria méretek kikeresése adatbankból

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

1.7.5. A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Gyűrt karosszériaelem egyengetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

1.7.6. A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

Adott kárfelvételi jegyzőkönyv alapján javítási kalkuláció (árajánlat) készítése Audatex program alkalmazásával

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív (számítógépes)

Időtartama: 30 perc

1.7.7. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
2. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
3. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
4. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
5. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt
6. feladat0-70%Nem felelt meg,71-100%Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

2.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

2.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

2.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

3.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből 2 éven belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán.

3.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

3.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Karosszéria-
lakatos
mester
1.Szakmai elméleti képzés:
2.A képzési létszámnak megfelelő asztal, szék és számítógépes munkahelyX
3.A képzési létszámnak megfelelő multimédiás számítógép (Microsoft
Office alkalmazások, internet, szakmai szoftverek pl. AUDATEX,
bemutató anyagok)
X
4.Szkenner (1 db)X
5.Nyomtató (1 db)X
6.Fénymásoló (1 db)X
7.ProjektorX
8.Írásvetítő vászon (interaktív tábla előnyösebb)X
9.Szakmai gyakorlati képzés:
10.Emelő berendezések (mechanikus, hidraulikus, elektrohidraulikus,
helyhez kötött, mozgatható stb.)
X
11.Rögzítő és alátámasztó eszközök, berendezések (kitámasztó ékek, bakok
stb.)
X
12.Karosszérialakatos kéziszerszámokX
13.Mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus karosszérialakatos
kézi kisgépek
X
14.Védőgázos hegesztő berendezések, (MIG, MAG)X
15.Ellenállás hegesztő berendezések (ponthegesztő)X
16.Melegítő berendezések (szén-rudas és lánggal történő melegítés)X
17.Karosszériaegyengető rendszerek (húzató pad mérőrendszerrel)X
18.Mérő és ellenőrző eszközökX
19.Munkavédelmi felszerelésX
20.Tűzvédelmi felszerelésX
21.Egyéni védőeszközök (védőszemüveg, pajzs, bőr védőelemek)X
22.Környezetvédelmi eszközök, berendezésekX
23.Flipchart táblaX
24.Laptop, projektor, vászonX
25.Bemutató program (pl. power point)X

5. Motorkerékpár-szerelő

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1.megnevezésazonosító
szám
2.Motorkerékpár-szerelő34 525 07

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1.szakirányidőtartam (év)
2.Motorkerékpár-szerelő5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A motorkerékpár-szerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A motorkerékpár-szerelő mester munkaterületének leírása

A motorkerékpár-szerelő mester szakmájának gyakorlása során, önállóan, vagy team-munka vezetőjeként az elérhető legkorszerűbb eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal az alábbi, tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi:

Motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőriz, javít, beállít.

Műszaki állapotfelmérést végez.

Magas szintű járműdiagnosztikát végez.

Elvégzi a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezet.

Hatósági vizsgára felkészíti a motorkerékpárt.

Alkalmazza a hatósági vizsgálatok végzésével kapcsolatos ismereteit.

Segítséget ad a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez.

Betartja és betartatja a munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait

Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít.

Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert).

Kapcsolatot tart és kommunikál az ügyféllel. Szakmai tudását karbantartja és fejleszti.

Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét.

Értékeli és minősíti a végzett munkát.

Hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával végzi a tevékenységét.

2. A motorkerékpár-szerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

megnevezés
1.-

III. Szakmai követelmények

1. A Motorkerékpár-szerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak felsorolása:

AB
1.azonosítójamegnevezése
2.001-11-1Pedagógiai ismeretek
3.002-11-1Vállalkozási ismeretek
4.132-12Motorkerékpár szerkezetek szerelése, javítása
5.133-12Motorkerékpár elektronika szerelése, javítása
6.134-12Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát.

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában).

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése.

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.

A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete.

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.

B) A szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

b) Intézi a működési engedélyek beszerzését

c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Üzleti tervet készít

b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

d) PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Kitölti az adónyomtatványokat

b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

e) Pénzügyi tervet készít

f) Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

B) A szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 132-12 Motorkerékpár szerkezetek szerelése, javítása

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Kipróbálja a járművet, pontosítja az ügyfél által elmondottakat, tapasztalatai alapján észreveszi és beazonosítja a motorkerékpár rendellenes működését okozó alkatrészt, alkatrészcsoportokat.

Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat (adott esetben számítógéppel).

Diagnosztizálja a hibát (hibákat), eldönti a javítás módját.

Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat, útmutatókat.

Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket, segédanyagokat, műszaki és gazdaságosság szempontjából mérlegeli, hogy gyári, felújított vagy utángyártott alkatrészek kerüljenek beépítésre.

Az adott feladat elvégzéséhez több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból legjobban alkalmazható megoldást.

Nem elégszik meg a motorkerékpár gyári technológiával történő megjavításával, beállításával, hanem olyan műszaki megoldásokat keres, hogy a jármű magasabb műszaki színvonalat képviselhessen az eredeti állapotánál (műszaki tuning).

A kiválasztás szakmai, gazdaságossági szempontjait, előnyeit-hátrányait, hatásait megmagyarázza és teljes körűen átadja a hozzá beosztott dolgozóknak (tanulóknak), ügyfeleknek.

Megjavítja a motort (pl. diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást, tüzelőanyag-ellátó rendszert, ellenőrzi a motor és a kiegészítő berendezések mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket).

Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (Ellenőrzi az erőátviteli berendezések mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket.

Az elektronikusan irányított rendszereknél rendszertesztet végez stb.).

Megjavítja a futóművet és a kormányberendezést (Ellenőrzi a futómű és a kormányberendezés mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket.

Mérések alapján ellenőrzi, beállítja a futóművet stb.).

Megjavítja a fékberendezéseket (Ellenőrzi a fékrendszer mechanikai, hidraulikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Szükség szerint fékpadon, műszeresen ellenőrzi és értékeli a javítást.).

Megjavítja a vázszerkezetet (ellenőrzi a vázszerkezet mechanikai állapotát, szakszerű műszeres mérés után értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket stb.).

Elvégzi a szükséges cseréket, javításokat, beállításokat.

Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

Alkalmazza a hatósági vizsgálatok végzésével kapcsolatos ismereteit.

Motorkerékpárt versenyre felkészít, a versenyen elvégzi a szükséges javításokat, beállításokat, karbantartásokat.

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A szakmai ismeretek:

Fogaskerék-hajtás

Vázak, teherviselő elemek

Tengelykapcsolók

Hajtóművek, irányváltók

Belsőégésű motor

Belsőégésű motor kiegészítő berendezései

Motorirányító rendszerek

Hidrostatika

Hidrodinamika

B) A szakmai készségek:

Motormodellező szoftverek, internet használata

Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (pl.: CAD) használata

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

4.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

4.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

4.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 133-12 Motorkerékpár elektronika szerelése, javítása

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Kipróbálja a járművet, pontosítja az ügyfél által elmondottakat, tapasztalatai alapján észreveszi és beazonosítja a motorkerékpár rendellenes működését okozó alkatrészt, alkatrészcsoportokat.

Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat, útmutatókat.

Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket, segédanyagokat, műszaki és gazdaságosság szempontjából mérlegeli, hogy gyári, felújított vagy utángyártott alkatrészek kerüljenek beépítésre.

Az adott feladat elvégzéséhez több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból legjobban alkalmazható megoldást.

Nem elégszik meg a motorkerékpár gyári technológiával történő megjavításával, beállításával, hanem olyan műszaki megoldásokat keres, hogy a jármű magasabb műszaki színvonalat képviselhessen az eredeti állapotánál (műszaki tuning).

A kiválasztás szakmai, gazdaságossági szempontjait, előnyeit-hátrányait, hatásait megmagyarázza és teljes körűen átadja a hozzá beosztott dolgozóknak (tanulóknak), ügyfeleknek.

Ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát - akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket.

Megjavítja a jármű elektromos rendszerét (ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát - akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.).

Műszeresen ellenőrzi a járművet (pl. motorirányító rendszer, elektronikus nyomatékváltó és fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító, indításgátló).

Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, stb.).

Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

Motorkerékpárt versenyre felkészít, a versenyen elvégzi a szükséges javításokat, beállításokat, karbantartásokat.

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A szakmai ismeretek:

Villamossági alapok

Elektronika

Vezetékrendszerek

Napelemek, elemek, akkumulátorok

Fényforrások

Elektromos motor, generátor

Elektronikus gyújtások berendezései

Motorirányító rendszerek

Biztonsági és kényelmi elektronika

B) A szakmai készségek:

Motormodellező szoftverek, internet használata

Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD) használata

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészségű

5.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

5.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

5.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 134-12 Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika

6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

6.1.1. Feladatprofil:

Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, dokumentál számítógéppel, kiértékeli, elemzi kapott eredményeket, összeveti a gyári adatokkal és a régebbi mérések eredményével.

Műszeresen (OBD, oszcilloszkóp) diagnosztizálja a járművet (pl. motorirányító rendszer, elektronikus nyomatékváltó és fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító, indításgátló).

Felméri a motor mechanikai állapotát (sűrítési végnyomás- és veszteség-mérést végez, tömítettséget vizsgál) kiértékeli, elemzi kapott eredményeket, kiválasztja a megfelelő javítástechnológiát,

Teljesítménymérést végez mérőpadon, a mérés alapján elvégzi a műszeres beállítást (pl.: szívócső-diagnosztika, motorvezérlő elektronika programozása, stb.), a gyári egységekhez további elektronikai egységeket épít be és azokat beállítja a motorkerékpárhoz.

Fékmérést végez (pl: fékpad, telemetria), értékeli a mérés eredményét, elemzi a fék tulajdonságait, tapasztalatai alapján a fékalkatrészek cseréjével, átalakításával hatásosabb féket állít össze.

Futómű mérést végez (pl: telemetria), értékeli a mérés eredményét, elemzi a futómű tulajdonságait, tapasztalatai alapján a futóműalkatrészek cseréjével, átalakításával hatásosabban működő futóművet állít össze.

Méréseket végez (pl: telemetria), értékeli a mérés eredményét, elemzi a hajtáslánc tulajdonságait, tapasztalatai alapján a hajtáslánc alkatrészeinek cseréjével, átalakításával az igényeknek megfelelő áttétellel a motorkarakterisztikához jobban illeszkedő hajtásláncot állít össze.

Nem elégszik meg a motorkerékpár gyári technológiával történő megjavításával, beállításával, hanem olyan műszaki megoldásokat keres, hogy a jármű magasabb műszaki színvonalat képviselhessen az eredeti állapotánál (műszaki tuning).

A kiválasztás szakmai, gazdaságossági szempontjait, előnyeit-hátrányait, hatásait megmagyarázza és teljes körűen átadja a hozzá beosztott dolgozóknak (tanulóknak), ügyfeleknek.

Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, stb.).

6.1.2. Tulajdonságprofil:

6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

A) A szakmai ismeretek:

Belsőégésű motor

Belsőégésű motor kiegészítő berendezései

Elektromos motor, generátor

Elektronikus gyújtások berendezései

Motorirányító rendszerek

Hidrosztatika

Hidrodinamika

Biztonsági és kényelmi elektronika

B) A szakmai készségek:

Motormodellező szoftverek, internet használata

Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (pl.: CAD) használata

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

6.1.2.2. Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

6.1.2.3. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

6.1.2.4. Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.

A mesterdolgozat 1 db tervezési, számítási feladatokból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozat szöveg szerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni.

A mesterdolgozat értékelése:

0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett feladatot old meg, komplett motorkerékpáron, fődarabokon, részegységeken. A feladat elvégzése során beszámol az adott alkatrész magasabb műszaki tartalommal való átalakításáról, munkalapot állít ki az elvégzendő munkáról, számlát készít az elvégzett javításról, és beszámol a feladat elvégzése során alkalmazandó munkavédelmi feladatairól. A feladatok gyakorlati vizsgába illesztett szóbeli és írásbeli részeket tartalmaznak.

A vizsgafeladat ismertetése:

Motorkerékpár szerkezeti részeinek vizsgálata, precíziós mérése műszerekkel, diagnosztikája, beállítása, javítása, műhelyadminisztrációs tevékenység, tevékenységhez tartozó munka- és tűzvédelmi ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

B)

A vizsgafeladat megnevezése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg, komplett motorkerékpáron, fődarabokon, részegységeken. A feladatok gyakorlati vizsgába illesztett szóbeli és írásbeli részeket tartalmaznak.

A vizsgafeladat ismertetése:

Motorkerékpár elektronikai részeinek vizsgálata, diagnosztikája, beállítása, javítása.

Teljesítménymérő padon bemutatja a motor-vezérlés optimalizálását.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Motorkerékpár szerkezetek szakmai ismerete

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazó, gépészeti és elektronikai számítási részekből is álló komplex feladat. A motorkerékpár egy mechanikus és egy elektronikus fődarabjának, részegységének vizsgálati, beállítási módszerei, azok összehasonlítása és kiértékelésének menete megadott szerkezeti, vagy kapcsolási rajz olvasásának segítségével.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

B)

A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

3.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

3.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

3.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

4.1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

4.2. A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1.A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Motorkeré
kpár-
szerelő
mester
2.Hézagmérők
(0,02 mm-es méretlépcsővel)
X
3.Hidraulikus prés
(főtengely szereléshez, min. 20t-ás, párhuzamos présfelületekkel rendelkező)
X
4.Lehúzó készlet
(fogaskerekekhez, csapágyakhoz)
X
5.Körmöskulcsok
(tengelykapcsolókhoz)
X
6.Célszerszámok, legalább egy márkaszerviz készlet
(importőri lista szerint)
X
7.Motorblokk szerelő állványok
(forgatható, a félbe szedhető blokkokhoz is alkalmas)
X
8.Motorkerékpár állványok
(első, hátsó, központi emelő)
X
9.Motorkerékpár fékhatás-vizsgáló pad
(hatósági vizsgálatokhoz alkalmas, hitelesítés nem szükséges)
X
10.Motorkerékpár teljesítménymérő berendezés, nyomott-levegős
levegőellátó rendszerekhez is
(min. 150 kW mérési teljesítménnyel, kiértékelő szoftverrel, lambda méréssel)
X
11.Négygázelemző
(hatósági vizsgálatokhoz alkalmas, hitelesítés nem szükséges)
X
12.Endoszkóp flexibilis
(digitális, kivetíthető)
X
13.Szívócső-diagnosztikai műszer számítógépes
(nyomáslefutási diagram vetítésére alkalmas)
X
14.Utánfutó motorszállításhoz, vagy motorszállító teherautó
(felfutórámpával, kerékrögzítővel, forgalmi rendszámmal)
X
15.Akkumulátortöltők és ellenőrző
(motorkerékpár akkumulátorokhoz)
X
16.Befecskendező rendszer, PC- n programozható
(pl.: Power Commander, Bazzaz)
X
17.Gyújtás ellenőrző készülék
(hengerenkénti CDI gyújtáshoz)
X
18.Motorelektronikai oktató eszközök
(hibagenerátorral, párhuzamos diagnosztikához)
X
19.Motorelektronikai műszerek
(gyári egységek programozásához)
X
20.Multiméterek, digitális és analóg
(feszültség és áramerősség méréshez, min. 1%-os pontosságú)
X
21.Optikai elven működő fordulatszámmérő
(fordulatszámmérő nélküli motorokhoz)
X
22.Számítógépes diagnosztikai központ
(elektronikai egységek kiolvasásához)
X
23.OBD műszerek
(egy gyári, pl.: HDS, SDS, KDS)
X
24.Tervezőprogramok
(áramlástani számításokhoz)
X
25.Komplett motorkerékpárok, karburátoros, legalább 1 db soros
motorral
(indítható, szinkronizáláshoz alkalmas)
X
26.Komplett motorkerékpárok, legalább 1 db soros motorral
(befecskendezős, OBD csatlakozóval)
X
27.Komplett motorkerékpárok, legalább 1 db ABS-es
(OBD csatlakozóval)
X
28.Motorblokkok, legalább 1 db 4 ütemű soros motorral
(nem indítható komplett blokk, váltóval egybeépített)
X
29.Motorblokkok, legalább 1 db 2 ütemű
(nem indítható komplett blokk, váltóval egybeépített)
X
30.Motorblokkok, legalább 1 db robogó
(nem indítható komplett blokk, teljes hajtóműegységgel)
X

3. melléklet a 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelethez

Szakmai ismeretek típusai és szakmai készségek szintjei

1. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

1.1. Szakmai ismeretek típusai

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A " típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

2.1. Szakmai készség szintjei

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék