2013. évi LXXX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója - öt éves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül."

2. § Az MFB tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés jogával együtt - a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja. A vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt - a tulajdonosi jogok gyakorlójának erre vonatkozó külön döntése nélkül - az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, az igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára."

3. § Az MFB tv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. vezérigazgatója adhatja meg."

4. § Az MFB tv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:

" 7/A. § (1) Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag

a) miniszter,

b) központi költségvetési szerv,

c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy

d) az állam és a c) pontban meghatározott szervezet együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság

lehet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott tulajdonosi szerkezet megváltozik, e törvény erejénél fogva megszűnik a tulajdonosi joggyakorló jogosultsága. A tulajdonosi joggyakorlás megszűnésének időpontja az a nap, amelyen az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. E naptól kezdődően a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló gyakorolja.

(3) A 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban álló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő gazdasági társasági részesedések felett a tulajdonosi jogok gyakorlására kizárólag

a) törvényben kijelölt miniszter,

b) központi költségvetési szerv vagy

c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

jogosult."

6. § Az Nvtv. 1. melléklete és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E törvénynek az 5-6. §-a és a 9. §-a és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § Hatályát veszti az Nvtv.

a) 4. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletének B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: "207 Budapest-Józsefváros - Budapest-Ferencváros" és "208 Budapest-Józsefváros - Kőbánya felső" szövegrésze,

c) 2. mellékletének III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek című táblázat 9. és 110. sora.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. számú mellékletében a "HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt." szövegrész helyébe "Budapesti Erdőgazdaság Zrt." szövegrész, a "HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt." szövegrész helyébe "Kaszó Erdőgazdaság Zrt." szövegrész és a "HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt." szövegrész helyébe "VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt." szöveg lép."

2. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: része az 5 Székesfehérvár - Komárom (Rendező) sort követően a következő sorral egészül ki:

"11 Győr - Veszprém"

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: része a 155 Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza sort követően a következő sorral egészül ki: "318 Nagyirtás - Nagybörzsöny"

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák alfejezete "87 (1) Füzesabony-Eger" szövegrész helyébe "87 Füzesabony-Putnok" szöveg lép.

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázat Garantiqa Hitelgarancia Zrt. sorában az "50%+1 szavazat" szövegrész helyébe a "25%+1 szavazat" szöveg lép.

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázata az alábbi sorral egészül ki:

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.50% + 1 szavazat

6. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázatban a "HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt." szövegrész helyébe "Budapesti Erdőgazdaság Zrt." szövegrész, a "HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt." szövegrész helyébe "Kaszó Erdőgazdaság Zrt." szövegrész és a "HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt." szövegrész helyébe "VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt." szöveg lép.

Tartalomjegyzék