8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), h), pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

a)[1]

b) 28. §

ba) c) pontja;

bb)[2]

c) 3. melléklet 1. pontja.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § b) pont ba) alpontja és c) pontja, valamint a 3. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

3. § Az R. 6. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Dohányterméket kiegészítő termék;"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére