Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2013. évi XC. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

1. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A képviselői megbízatással nem rendelkező háznagy javadalmazása megegyezik a miniszternek a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével, továbbá a miniszter részére jogszabályban biztosított egyéb juttatással. A képviselői megbízatással nem rendelkező háznagy jogállására - a megbízatás keletkezése és megszűnése, a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése, valamint az összeférhetetlenség kivételével - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § Az Ogytv. 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A képviselő az eskü letételéig és az esküokmány aláírásáig - az alakuló ülés megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok elvégzésének kivételével - nem vehet részt az Országgyűlés munkájában."

3. § Az Ogytv. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyben a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság előadója, valamint az érintett képviselő a határozathozatal előtt öt-öt perces időkeretben felszólalhat és ismertetheti álláspontját. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelen lévő képviselők kétharmadának a szavazata szükséges."

4. § Az Ogytv. 109. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A képviselő - a miniszterelnök, a miniszter, államtitkár, a házelnök, az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, valamint a képviselőcsoport vezetője kivételével - nevére, valamint az általa megjelölt fajtájú üzemanyagot fogyasztó és hengerűrtartalmú, a saját vagy házastársa tulajdonában lévő személygépkocsi forgalmi rendszámára szóló, másra át nem ruházható, készpénzre nem átváltható, az Országgyűlés Hivatala által biztosított egy darab, üzemanyagtöltő állomáson felhasználható üzemanyagkártya (a továbbiakban: üzemanyagkártya) használatára jogosult. Az üzemanyagkártya feltöltése első alkalommal a feltöltés időpontját alapul véve az adott tárgynegyedév végéig, a második alkalomtól kezdődően negyedévente történik az állami adóhatóság által közzétett, az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak figyelembevételével. Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg kiszámításánál a közúti gépjárművek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm3 hengerűrtartalmú személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma vehető figyelembe. Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, a kettős üzemű, valamint a hibrid hajtású személygépkocsi esetében a benzinüzemű személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget kell alapul venni."

5. § Az Ogytv. 122. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(6) A házelnök és a volt házelnök juttatása tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

6. § Az Ogytv. 145. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A 40. alcímben foglalt rendelkezéseket az Országgyűlésnek a 40. alcím hatálybalépését megelőzően hivatalban volt elnökére is alkalmazni kell azzal, hogy az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/I. § (2) bekezdésében foglalt juttatás tekintetében még fennálló jogosultság a 40. alcím hatálybelépésének az időpontjában megszűnik.

(8b) Az Országgyűlésnek a 40. alcím hatálybalépését megelőzően hivatalban volt elnöke a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése és 22. § (1) bekezdése szerinti juttatásra akkor jogosult, ha az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépéséig az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a juttatást kérelmezte."

7. § Az Ogytv.

a) 48. § (3) és (6) bekezdésében, 49. § (4) és (7) bekezdésében, 50. § (2a) bekezdésében a "képviselővel szemben pénzbírság kiszabását" szövegrész helyébe a "képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentését",

b) 48. § (7) bekezdésében, 49. § (8) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében a "pénzbírság kiszabására" szövegrész helyébe az "a képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentésére",

c) 48. § (7) bekezdésében, 49. § (8) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében a "pénzbírság összege" szövegrész helyébe a "tiszteletdíj csökkentésének mértéke",

d) 50. § (1) bekezdésében, 52. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 52. § (3) bekezdésében a "vele szemben pénzbírság kiszabását" szövegrész helyébe az "az adott havi tiszteletdíjának csökkentését",

e) 52. § (5) bekezdésében a "képviselővel szemben pénzbírság kiszabását" szövegrészek helyébe a "képviselő adott havi tiszteletdíja csökkentését",

f) 52. § (6) bekezdésében a "pénzbírság kiszabására" szövegrész helyébe a "képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentésére"

szöveg lép.

8. § Az Ogytv. 123. § (5) bekezdésében az "a háznaggyal" szövegrész helyébe az "a képviselői megbízatással nem rendelkező háznaggyal" szöveg lép.

9. § Az Ogytv. 145. § (8) bekezdésében a "volt képviselőre" szövegrész helyébe a "képviselőre" szöveg, valamint a "9. §-át" szövegrész helyébe a "9. és 10/H. §-át" szöveg lép.

10. § Az Ogytv. 146. § (2) bekezdésében az "A Harmadik rész," szövegrész helyébe az "A 4. § (6) bekezdése, a 48. § (3), (6) és (7) bekezdése, a 49. § (4), (7) és (8) bekezdése, az 50. § (1), (2a) és (4) bekezdése, az 52. § (2), (3), (5) és (6) bekezdése, a Harmadik rész," szöveg lép.

11. § Az Ogytv. 4. § (6) bekezdése az "A háznagy" szövegrész helyett az "A képviselői megbízatással rendelkező háznagy" szöveggel lép hatályba.

12. § Az Ogytv.

a) 104. § (1) bekezdése a "megbízatásának időtartamára" szövegrész helyett az "az eskütételétől a megbízatásának megszűnéséig" szöveggel,

b) 104. § (5) bekezdése a "(3) és (4)" szövegrész helyett a "(2)-(4)" szöveggel,

c) 105. § (4) bekezdése az "Az alelnök," szövegrész helyett az "Az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy," szöveggel,

d) 106. § (1) bekezdése az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyett az "az e törvényben" szöveggel,

e) 109. § (5) bekezdése a "hengerűrtartalmú" szövegrész helyett a "hengerűrtartalmú, benzinüzemű" szöveggel,

f) 110. § (2) bekezdése a "tulajdonában" szövegrész helyett a "vagyonkezelésében" szöveggel,

g) 110. § (3) bekezdése a "jóváhagyásával" szövegrész helyett a "jóváhagyásával, a képviselőcsoport 113. § (1) bekezdésében meghatározott kerete terhére" szöveggel

lép hatályba.

13. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 8. § az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

14. § (1) A 3-4. §, a 7. §, a 9. §, a 11-13. §, valamint a 15. § (1)-(2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) Az 1-2. §, a 7-8. §, a 11. §, a 13. § és a 16. § az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

15. § (1) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/H. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Országgyűlés volt elnöke nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra, ha megbízatása az Országgyűlés megbízatásának megszűnése miatt szűnt meg és az új Országgyűlés elnökévé megválasztják."

(2) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § E törvény rendelkezéseit - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi XC. törvény hatálybalépését követően megtartott országgyűlési képviselők általános választása során megválasztott képviselő tekintetében nem kell alkalmazni."

(3) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 14. §-ában az "és a 13. §-a" szövegrész helyébe a ", 13. §-a és 13/A. §-a" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 8. § (4) bekezdése.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke