100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 2. és 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 4. és 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 18. pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.4. pontjában

kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó, vagy az ezek megvalósításához szükséges vízimunka, vízilétesítmény esetén elvi vízjogi engedélyezési eljárás a Khvr. szerinti eljárást vagy eljárásokat megelőzően nem folytatható le."

(2) KR1 27. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdés e) pontjának"

(való megfelelést szolgálja.)

(3) A KR1 27. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) E rendeletnek a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr. 6.) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr. 6. hatálybalépését követően indult ügyekben, továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

2. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2) 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezeti vizsgálat [Kvt. 43. § (6) bekezdés] lefolytatása mindig kötelező - a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kivétellel - arra a tervre, illetve programra, amely

az 1. számú mellékletben fel nem sorolt olyan terv, illetve program, amely]

"bb) jelentős káros hatással lehet

bba) Natura 2000 területre vagy

bbb) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján

bbba) kijelölt víztestekre vagy

bbbb) nyilvántartott védett területekre."

(2) A KR2 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ez a rendelet - a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával és 11. §-ával együtt - a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7)-(9) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

3. § A KR2 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR3) 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ában és 11. §-ában előírt feltételek teljesülését."

(2) A KR3 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység: olyan, e rendelet hatálya alá tartozó - a felszíni víztest fizikai jellemzőinek módosulásával vagy a felszín alatti víztest vízszintjében beállt változással járó - tevékenység, amely a víztest állapotromlását okozhatja."

(3) A KR3 a következő 29/I. §-sal egészül ki:

"29/I. § E rendeletnek a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr11.) megállapított rendelkezéseit az Mkr11. hatálybalépését követően indult ügyekben, továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

(4) A KR3 30. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt)

"d) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával és 11. §-ával együtt, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7)-(9) bekezdésének"

(való megfelelést szolgálja.)

5. § (1) A KR3 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A KR3 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A KR3 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A KR3 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) A KR3 13. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. § (7) bekezdés c) pontjában a "célú építmények" szövegrész helyébe a "célú, valamint az elektronikus hírközlési építmények" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet 1-5. §-a a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7)-(9) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. A KR2 2. számú melléklet 2. pontja a következő h) ponttal egészül ki:

(A várható környezeti hatások)

"h) miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek állapotromlása következik be."

2. A KR2 2. számú melléklet 1. pont e) alpontjában

a) a "van jelentősége" szövegrész helyébe a "jelentős"

b) a "vízgazdálkodással" szövegrész helyébe a "vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással"

szöveg lép.

2. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

A KR3 3. számú mellékletében foglalt táblázat B:127 mezőjében a "(kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést)" szövegrész helyébe a "(kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja)" szöveg lép.

3. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. A KR3 4. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)

"a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt;"

2. A KR3 4. számú melléklet 1. pont b) alpontja a következő bn) ponttal egészül ki:

[Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]

"bn) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján;"

3. A KR3 4. számú melléklet 1. pont f) alpontja a következő fe) ponttal egészül ki:

(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen)

"fe) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtőgazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével;"

4. A KR3 4. számú melléklet 1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)

"g) az f) pont fe) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - káros környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések."

5. A KR3 4. számú melléklet

a) 1. pont nyitó szövegrészében az "1. vagy a 3. mellékletbe" szövegrész helyébe az "1. vagy a 3. számú mellékletbe" szöveg,

b) 2. pont nyitó szövegrészében a "2. mellékletbe" szövegrész helyébe a "2. számú mellékletbe" szöveg,

c) 3. pont nyitó szövegrészében az "1-3. mellékletbe" szövegrész helyébe az "1-3. számú mellékletbe" szöveg

lép.

4. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

A KR3 5. számú melléklet 2. pont b) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

(A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen)

"b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkössége, minősége, megújulási képessége, víztest érintettsége esetén az érintett víztest állapota a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben és a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint elvégzett monitoring mérések alapján;"

5. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. A KR3 6. számú melléklet 4. pont a) alpont ah) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A várható környezeti hatások becslése és értékelése

a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:)

"ah) a vizeket érő hatások következtében a vizek - a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott - állapotában bekövetkező változás értékelése, valamint a tervben az érintett víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés elérésének ütemezése;"

2. A KR3 6. számú melléklet 4. pont a) alpontja a következő ai) és aj) ponttal egészül ki:

(A várható környezeti hatások becslése és értékelése

a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:)

"ai) a környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei,

aj) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a költség-haszon elemzéssel alátámasztott, kiválasztott legjobb környezeti megoldás bemutatása."

6. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

A KR3 13. számú melléklet III. pont 1. alpontjában az "(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)" szövegrész helyébe az "(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder és partja morfológiájában, a felszín alatti víz szintjében, a növényzetben stb.)" szöveg lép.

Tartalomjegyzék