110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 26., 34., 37. és 48. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 18., 19. és 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 2. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség

3. § Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség céljából a villamosenergia-kereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatásokat a 26. számú melléklet tartalmazza."

3. § A Vet. Vhr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A közvilágítási berendezéseknek az elosztó hálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő kérdéseket rendező szerződés (a továbbiakban: közcélú közvilágítási használati szerződés) kötelező tartalmi elemeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Ha az elosztó üzletszabályzata alapján a közvilágítási célra vételezett villamos energia elszámolása kizárólag a mért fogyasztás alapján történhet, a 14. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően a mérőhely kialakításának költségét az elosztó viseli."

4. § A Vet. Vhr. 84/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett

a) más elosztótól vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztótól, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján, engedélyköteles tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat,

b) az (1) bekezdés szerinti, elosztóhálózat építését végző kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást igénybe vehet."

5. § A Vet. Vhr. a 2. melléklet szerinti 26. számú melléklettel egészül ki.

6. § A Vet. Vhr.

a) 2. §-ában a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg,

b) 24. számú mellékletében lévő táblázat F:4., F:5., F:6., F:7., F:8., F:9., F:27., F:28., F:29., F:30., F:31., F:32., F:33., F:34., F:35., F:36. és F:37. mezőjében a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

c) 24. számú mellékletében lévő táblázat F:25. és F:26. mezőjében a "Magyar Energia Hivatal" szövegrészek helyébe a "Hivatal" szöveg

lép.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 20/C. §-sal egészül ki:

"20/C. § A földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a GET 141/C. §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából a földgázkereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza."

8. § A Get. Vhr. 144/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földgázelosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett

a) más földgázelosztótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztótól, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat, valamint

b) az (1) bekezdés szerinti, elosztóvezeték építését végző kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást igénybe vehet."

9. § A Get. Vhr. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"155. § A GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a 12. számú melléklet 5-8. sorában hivatkozott,

a) a 30. § (2) bekezdése szerinti, az ellátott felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő, földgáz kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrás vagy forrásopció rendelkezésre állásának bemutatására vonatkozó kötelezettségét, valamint

b) a 31. § szerinti téli felkészülési terv március 31-i elkészítésére és bemutatására vonatkozó kötelezettségét 2014. évben 2014. május 1-jéig teljesíti."

10. § (1) A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. Vhr. a 4. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

11. § A Get. Vhr. 1. számú melléklet 9.13. pontjában az "elmulasztása" szövegrész helyébe a "megszegése" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2014. április 1-jén 16 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

A Tszt. Vhr. 3. melléklete a következő 20.3. ponttal egészül ki:

"20.3. Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó, vagy a díjfizető eltérő kérésének hiányában, a távhőszolgáltató

a) 1 000 forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el,

b) 1 000 forintot meghaladó összeg esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon a számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles a felhasználónak vagy a díjfizetőnek visszafizetni."

2. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

"26. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-kereskedő által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatások

AB
SzolgáltatásJogszabályi hivatkozás
1.Határozatlan időre köthető szerződés lehetőségének
biztosítása.
VET 50. § (2) bekezdése
2.A VET 50/A. §-a és a VET 50/B. §-a szerinti
előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatok működtetése
az alábbiak szerinti eltéréssel.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
kormányrendeletben felsorolt járásonként
ügyfélszolgálatot akkor működtet, ha az általa ellátott
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma
eléri vagy meghaladja az adott település egyetemes
szolgáltatásra jogosult, csatlakozási szerződéssel
rendelkező felhasználóinak 30%-át.
Az 5 000 főt meghaladó lakosságú, ügyfélszolgálattal
nem rendelkező településeken munkanapokon az
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a
panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató
anyagok, formanyomtatványok, valamint az
üzletszabályzat elérhetőségét akkor biztosítja, ha az
általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók száma eléri vagy meghaladja az adott
település egyetemes szolgáltatásra jogosult,
csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak
30%-át.
23. § (1)-(3) és (5)-(8)
bekezdése, 23/A-23/B. §,
VET 50/A-50/B. §-a
3.A határozatlan időre kötött szerződés esetében a
felhasználó részére 30 napos felmondási idő
biztosítása.
VET 62. § (4) bekezdése
4.A felhasználó kérése esetén a felhasználó hálózati
csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-
vásárlási szerződéseinek megbízottként történő,
összevont kezelése.
VET 63. § (1) bekezdése
5.Árváltozás esetén az új áraknak a villamosenergia-
kereskedő honlapján és az ügyfélszolgálatán az
árváltozást követő 3 munkanapon belül történő
közzététele.
VET 143/A. § (2) bekezdése
6.A számlán szereplő árak bármely változása esetén a
felhasználók egyértelmű, személyre szóló tájékoztatása
legkésőbb az új árakat tartalmazó számla
kibocsátásakor. A tájékoztatásnak a felhasználókat
megillető felmondási jogra is ki kell terjednie.
VET 143/A. § (3) bekezdése
7.Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
villamosenergia-fogyasztásával összefüggő, az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által
fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű
kiszámítására szolgáló számolási táblának vagy
kalkulátornak a villamosenergia-kereskedő honlapján
történő közzététele.
27/A. § (1) bekezdése
8.Az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti elszámolási
szabályok alkalmazása.
1. számú melléklet 4. pontja
9.Az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti, a
számlakifogásra vonatkozó szabályok alkalmazása.
1. számú melléklet 5. pontja
10.A villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató
által külön díj ellenében végezhető, valamint
ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló
miniszteri rendeletben
a) az egyetemes szolgáltató által ingyenesen
biztosítandó szolgáltatások villamosenergia-kereskedő
által történő ingyenes biztosítása, és
b) az egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében
végezhető szolgáltatások esetében a miniszteri
rendeletben meghatározott díjtételek alkalmazása.
A villamos energia elosztó és
egyetemes szolgáltató által
külön díj ellenében
végezhető, valamint
ingyenesen biztosítandó
szolgáltatásokról szóló
jogszabály

3. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 2. számú melléklete a következő 8.6. ponttal egészül ki:

"8.6. Nem hivatkozhat a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználónak a fogyasztásmérő-berendezés állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, ha a fogyasztásmérő-berendezés nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem a jogszabályokban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint jártak el."

4. melléklet a 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

A földgázkereskedő által a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a GET 141/C. §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatások

AB
SzolgáltatásJogszabályi hivatkozás
1.A határozatlan időre kötött szerződés esetében a
felhasználó részére 30 napos felmondási idő
biztosítása.
GET 31/A. § (3) bekezdése
2.A GET 63. § (4) és (5) bekezdése, 63/A. § (1)
bekezdése és 63/B. §-a szerinti előírásoknak megfelelő
ügyfélszolgálatok működtetése az alábbiak szerinti
eltéréssel.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
kormányrendeletben felsorolt járásonként
ügyfélszolgálatot akkor működtet, ha az általa ellátott
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma
eléri vagy meghaladja az adott település egyetemes
szolgáltatásra jogosult, csatlakozási szerződéssel
rendelkező felhasználóinak 30%-át.
Az 5 000 főt meghaladó lakosságú, az egyetemes
szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem
rendelkező településen munkanapokon az
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a
panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató
anyagok, formanyomtatványok, valamint az
üzletszabályzat elérhetőségét akkor biztosítja, ha az
általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók száma eléri, vagy meghaladja az adott
település egyetemes szolgáltatásra jogosult,
csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak
30%-át.
53. § (2)-(4), (5a)-(5b) és (7)-
(12) bekezdése, 53/A. §,
GET 63. § (4) és (5)
bekezdése, 63/A. § (1)
bekezdése, 63/B. §-a
3.Árváltozás esetén az új áraknak a földgázkereskedő
honlapján és az ügyfélszolgálatán az árváltozást követő
3 munkanapon belül történő közzététele.
GET 107/A. § (2) bekezdése
4.A számlán szereplő árak bármely változása esetén a
felhasználók egyértelmű, személyre szóló tájékoztatása
legkésőbb az új árakat tartalmazó számla
kibocsátásakor. A tájékoztatásnak a felhasználókat
megillető felmondási jogra is ki kell terjednie.
GET 107/A. § (3) bekezdése
5.A felhasználók folyamatos gázellátásának biztosítása a
szolgáltatási területre jellemző, de legalább egy gázévre
összesen 2 600 napfok számig, és legalább -12 °C
közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.
30. § (1) bekezdése
6.Minden év március 31 -én a felhasználók következő
gázévi fogyasztásának megfelelő földgáz-kereskedelmi
szerződésben lekötött földgázforrással vagy
forrásopcióval való rendelkezés, valamint minden év
október 1-jén a téli felkészülési tervben meghatározott
várható téli fogyasztás legalább 60%-ának megfelelő,
hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel
való rendelkezés.
30. § (2) bekezdése
7.Kártérítési felelősség az 5-6. pontban meghatározott
kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítéséért
a felhasználók felé.
30. § (3) bekezdése
8.Minden év március 31-ig a felhasználók ellátásának
biztonsági szintjét biztosító téli felkészülési terv
Hivatalnak való benyújtása, ezzel egyidejűleg annak
bemutatása, hogy rendelkezik a felhasználók téli
ellátásához szükséges gázforrásokkal és lekötött tárolói
kapacitásokkal.
31. § (1) bekezdése
9.Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
földgázfogyasztásával összefüggő, az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves
költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló
számolási táblának vagy kalkulátornak a
földgázkereskedő honlapján történő közzététele.
52. § (1) bekezdése
10.A 2. számú melléklet 6. pontja szerinti elszámolási
szabályok alkalmazása.
2. számú melléklet 6. pontja
11.A 2. számú melléklet 7. pontja szerinti, a
számlakifogásra vonatkozó szabályok alkalmazása.
2. számú melléklet 7. pontja
12.A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes
szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető,
valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról
szóló miniszteri rendeletben
a) az egyetemes szolgáltató által ingyenesen
biztosítandó szolgáltatások földgázkereskedő által
történő ingyenes biztosítása, és
b) az egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében
végezhető szolgáltatások esetében a miniszteri
rendeletben meghatározott díjtételek alkalmazása.
A földgáz
rendszerüzemeltetők és
egyetemes szolgáltatók által
külön díj ellenében
végezhető, valamint
ingyenesen biztosítandó
szolgáltatásokról szóló
jogszabály
13.A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó, miniszteri
rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazása.
A földgázpiaci egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó
árszabások megállapításáról
szóló jogszabály

"

Tartalomjegyzék