12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott

a) szabadságvesztésre ítélt,

b) elzárásra ítélt,

c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

e)[1] letartóztatott,

f) a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és

g) szabálysértési elzárást töltő

(a továbbiakban együtt: fogvatartott) által a büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), valamint a bv. szervvel kötött szerződés alapján a fogvatartotti munkáltatást végző más gazdálkodó szervnek (a továbbiakban: más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak okozott kár megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza.

(2) A kártérítési eljárás nem folytatható le vagy azt határozattal meg kell szüntetni, ha a fogvatartott

a) a bv. szerv határozatának a meghozatala előtt szabadul, vagy

b) elhalálozott.

(3) E rendelet alkalmazásában a munka törvénykönyvéről szóló törvényben használt munkabér kifejezés alatt a fogvatartott munkadíját, munkaviszony alatt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3. § 13. pontjában meghatározott munkáltatást kell érteni.

2. Illetékesség

2. § (1) Ha a fogvatartott a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot három munkanapon belül megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek.

(2) Ha a kár a fogvatartott szállítása közben keletkezett, az eljárást a szállítást végrehajtó bv. szerv folytatja le.

(3) Ha a fogvatartottat a kártérítési eljárás befejezése előtt másik bv. intézetbe szállítják és további meghallgatása szükséges, a meghallgatást az eljárást folytató bv. szerv megkeresésére a fogva tartó bv. intézet foganatosítja.

(4) Ha a kár bekövetkezésének helye nem állapítható meg, akkor a kártérítési eljárást az a bv. szerv folytatja le, ahol a fogvatartott a kárt bejelentette.

(5) Illetékességi összeütközés esetén, vagy ha az eljáró bv. szerv illetékessége nem állapítható meg, az eljáró bv. szervet ki kell jelölni. A kártérítési igényt és az ahhoz kapcsolódó iratokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához (a továbbiakban: országos parancsnok) haladéktalanul fel kell terjeszteni, ha illetékességi összeütközés vagy az eljáró szerv kijelölése merül fel.

(6) A kijelölés kérdésében az országos parancsnok a felterjesztéstől számított öt napon belül dönt.

3. A kárjelentés

3. § (1) A bv. szerv személyi állományának tagja a kár észlelését a kártérítési eljárás megindítására jogosult személynek köteles haladéktalanul írásban jelenteni.

(2) Ha a kárt fogvatartott észlelte, köteles arról a bv. szerv személyi állományát haladéktalanul tájékoztatni.

4. A kártérítési eljárás általános szabályai

4. § (1) A kártérítési eljárást

a) a fogvatartott által okozott kár esetén a bv. szervnek a kár megtérítésére vonatkozó felhívása napján,

b) a fogvatartottat ért kár esetén a kárigény bejelentése napján

kell megindítani.

(2) A kártérítési eljárást a megindításától számított harminc napon belül, az ügy érdemében hozott határozattal kell befejezni.

(3) A kártérítési eljárás határidejébe nem számít be:

a) a Bv. tv. 20. § (4) bekezdésébe foglalt eljárási cselekmények időtartama,

b) a kártérítési igényt tartalmazó irat illetékes bv. szervnek történő megküldése, valamint az országos parancsnoknak történő a 2. § (5) bekezdése szerinti felterjesztés és a 2. § (6) bekezdése szerinti kijelölési eljárás időtartama,

c) a fordításhoz szükséges idő,

d) a postára adás és az irattovábbítás feladásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,

e) a fogvatartott jogi segítségnyújtás iránti kérelme elbírálásának időtartama.

(4) Bonyolult megítélésű vagy az átlagosnál hosszabb vizsgálatot igénylő ügyben a bv. szerv vezetője az eljárás időtartamát további harminc nappal meghosszabbíthatja. Nincs helye az eljárás meghosszabbításának, ha a fogvatartott előreláthatóan az eljárás megindítását követő harminc napon belül szabadul.

(5) A hiánypótlásra a Bv. tv. 20. § (5) és (6) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

5. § (1) Az eljárás megindítására, határidejének a meghosszabbítására, megszüntetésére, az érdemi határozat meghozatalára a bv. szerv vezetője vagy a személyi állomány általa kijelölt tagja (a továbbiakban: az eljárás megindítására jogosult személy) jogosult.

(2) Az eljárás megindítására jogosult személy a kártérítési ügy tényállásának megállapításával a bv. szerv személyi állományának arra alkalmas, érdektelen tagját is megbízhatja. Az ügy kivizsgálásában nem járhat el olyan személy, akivel szemben a (3) bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn.

(3) A kártérítési eljárásból ki van zárva az,

a) aki a kárigényt benyújtotta,

b) aki a kárt okozta,

c) aki az a) és b) pontban foglaltaknak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott hozzátartozója,

d) aki a 3. § (1) bekezdés szerinti kárjelentést tette,

e) aki az eljárásban, mint tanú vesz vagy vett részt,

f) aki az eljárásban, mint szakértő jár vagy járt el,

g)[2] akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.

(4) A kártérítési eljárásban nem járhat el az a bv. szerv, amelynek vezetőjével szemben a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró ok áll fen. Ebben az esetben az eljáró bv. szerv kijelöléséről az országos parancsnok dönt, az eljárásra a 2. § (5)-(6) bekezdést alkalmazni kell.

6. § (1) A fogvatartottat a kártérítési eljárás elrendelésével egyidejűleg a kártérítési felelősség rendjéről, jogairól, képviseletének szabályairól, az eljárási határidőkről, valamint a jogorvoslati lehetőség határidejéről és jellegéről írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás során a fogvatartott figyelmét a Bv. tv. 10. § (2) bekezdésében és a 20. § (5) bekezdésében foglaltakra külön is fel kell hívni.

(2) A kártérítési eljárás keretében a fogvatartottat meg kell hallgatni, nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) Nem járhat el meghatalmazottként az,

a) akit a rendelkezési jogkör gyakorlója vagy a bv. szerv vezetője a fogvatartottal való kapcsolattartásból kizárt,

b) aki cselekvőképtelen vagy a vagyonjogi ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott.

(4) A fogvatartott vagy meghatalmazottja jogosult bizonyíték beterjesztésére, indítványozhatja tanúk meghallgatását vagy egyéb bizonyíték beszerzését.

7. § (1) A kártérítési eljárás során az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint a határozatokat írásban kell rögzíteni.

(2)[3] Az okirati bizonyítékot és azt a tárgyi bizonyítási eszközt, amely erre alkalmas, a kártérítési ügy irataihoz csatolni kell. Az egyéb tárgyi bizonyítási eszköz megőrzéséről a jogorvoslati jog elbírálásáig gondoskodni kell. Ha a tárgyi bizonyítási eszköz tárolása jelentős terhet jelentene vagy az a tárolásra alkalmatlan, arról fényképet vagy képfelvételt kell készíteni, és azt kell az iratokhoz csatolni.

(3) Az ügy érdemében hozott kártérítési határozat tartalmára a Bv. tv. 22. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadók azzal, hogy a kárigénynek helyt adó határozatot is indokolni kell. A határozat rendelkező részébe kell foglalni a kár vagy egy részének a megtérítése alóli mentesítésre, valamint a részletfizetésre vonatkozó rendelkezést is.

8. § (1) A kártérítési határozatot a bv. szerv a fogvatartott és meghatalmazottja részére legkésőbb annak meghozatalától számított három napon belül kézbesíti. A határozat átvételét a fogvatartott az aláírásával igazolja.

(2) Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az aláírást megtagadja, a közlés megtörténtét két tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni.

(3) Ha a kártérítési eljárást az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az ügyész kezdeményezte, a határozat egy példányát az ügyésznek is haladéktalanul meg kell küldeni.

5. Az egyszerűsített eljárás

9. § (1) Az egyszerű megítélésű, további bizonyítást nem igénylő ügyben, ha a fogvatartott a felelősségét elismerte és vállalja a kár megtérítését a kártérítési igényt az eljárás megindításától számított nyolc napon belül kell elbírálni.

(2) A fogvatartottat az egyszerűsített eljárásban is tájékoztatni kell a 6. § (1) bekezdésben foglaltakról.

5/A. A mobiltelefonban okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések[4]

9/A. §[5] (1) A bv. intézet által biztosított mobiltelefonban okozott kárral összefüggésben indított kártérítési eljárásban soron kívül kell eljárni és az eljárás megindítását követő nyolc napon belül határozatot kell hozni.

(2) Az eljárást indokolt esetben további nyolc nappal meg lehet hosszabbítani, kivéve, ha az egyszerűsített eljárás lefolytatásának feltételei fennállnak.

6. A fogvatartott által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

10. § Ha a kárt több fogvatartott közösen okozta, kártérítési felelősségüket lehetőleg egy eljárás keretében kell elbírálni.

11. § (1)[6] A fogvatartottat kártérítésre kötelező határozat alapján a bv. szerv a kártérítésként megállapított összeget a határozat közlését követően a fogvatartott letéti számlájáról - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - a Bv. tv. 134. § (4) bekezdésében meghatározott sorban vonja le.

(1a)[7] A mobiltelefonnal összefüggésben megállapított kártérítésre kötelező határozat alapján a bv. szerv a kártérítésként megállapított összeget a határozat közlését követően közvetlenül a mobiltelefon óvadékként zárolt összegéből vonja le.

(2) Ha a fogvatartott részére a határozatban részletfizetést engedélyeztek és részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogvatartott letéti számlájáról a kártérítés teljes, vagy annak még hátralévő összegét le kell vonni.

(3) Ha a fogvatartott szabadul és a Bv. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, a kártérítés megfizetése iránti követelést törölni kell.

12. § (1) A kártérítési felelősség megállapítása mellett, a Bv. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a fogvatartott rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kár megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető.

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a fogvatartott a munkáltatásban önhibáján kívül nem vesz részt és letéti pénzzel sem rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a fogvatartott

a) a kárt bűncselekmény elkövetésével vagy egyébként szándékosan okozta, kivéve, ha a károkozás a törvényes jogai védelmében, jogszerűen történt,

b) a kár okozásával vagyoni előnyhöz jutott.

7. A bv. szerv által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) A bv. szerv által okozott kárról való tudomásszerzést követően a kártérítési eljárás megindítására jogosult személy a 3. §-ban meghatározott kárjelentés alapján a fogvatartottat írásban felhívja a kártérítési igény bejelentésének lehetőségére, és tájékoztatást ad a kártérítési eljárás 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályairól.

(2) A jogerős határozat alapján a fogvatartott javára megállapított kártérítést a bv. szerv harminc napos teljesítési határidőn belül köteles megtéríteni. A fogvatartott eltérő rendelkezése hiányában a kártérítés összegét a fogvatartott letéti számláján kell jóváírni.

8. A fogvatartott munkáltatásával összefüggésben bekövetkezett kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

14. § (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértékét a károkozás körülményeire, a vétkesség fokára, valamint a károkozás gyakoriságára tekintettel kell megállapítani.

(2) Munkáltatással összefüggésben bekövetkezett kárnak minősül, ha a kár a Bv. tv. 133. § (2) bekezdés e) pontja alapján a fogvatartottnak az intézet tisztántartásában és ellátásában való részvétele során következett be. Ilyen esetben átlagkeresetnek a Bv. tv. 258. §-ában meghatározott alapmunkadíjat kell tekinteni.

15. § (1) A Bv. tv. 271. § (3) bekezdése szerinti megőrzési felelősség csak akkor alkalmazható, ha a munkáltató vagyontárgya hiányzik.

(2) A jegyzék vagy elismervény ellenében, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén a jegyzéket vagy elismervényt az átadás-átvétel tényének utólagos igazolása nem pótolja.

(3) Meghatározott dolognak több fogvatartott részére történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi felelősnek alá kell írnia.

(4) A megőrzési felelősség esetén a Bv. tv. 272. §-ában meghatározott munkáltatói kárigény attól az időponttól kezdődik, amikor a fogvatartott a rábízott dologgal nem tud elszámolni.

(5) A jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel személyes használat céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a fogvatartott a felelősségét írásban elismerte és hozzájárul annak letéti számláján kezelt pénzéből történő megtérítéséhez, akkor a hiány összege - kártérítési eljárás mellőzésével - a szabaduláskor levonható.

9. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

17. §[8]

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[2] Módosította a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[3] Módosította a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[4] Az alcímet beiktatta a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 60. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[5] Beiktatta a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 60. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[6] Megállapította a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 61. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[7] Beiktatta a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék