134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Báthory utca 12., cégjegyzékszáma: 01-09-992492, adószáma: 20707156-2-41, főtevékenysége: 8690 08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás) által ellátott feladatot 2014. április 30-ától a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal látja el.

2. § Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnöke képviseli.

3. § Az átvételi felelőst a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jelöli ki.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 6. § 2014. április 30-án lép hatályba.

5. §[1]

6. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.