139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont va) és vb) alpontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont db) és de) alpontjában, e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q), r) és v) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő

a) negyvenöt nap

aa) az Atv. 17. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott ügyekben,

ab) az Atv. 17. § (2) bekezdés 5. pontjában meghatározott ügyekben, ha a nukleáris létesítmény átalakítása a nukleáris létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását igényli,

ac) az Atv. 17. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott ügyekben, valamint

ad) az Atv. 17. § (2) bekezdés 18. pontja szerinti, a tervezési alapfenyegetettség első alkalommal történő megállapítása és a fizikai védelmi rendszer első alkalommal történő engedélyezése esetében,

b) harminc nap - az a) pont ab) alpontjában meghatározott kivétellel - az Atv. 17. § (2) bekezdés 3-9. pontjában meghatározott ügyekben.

(2) A szakhatóság vezetője indokolt esetben a szakhatósági eljárásra irányadó (1) bekezdés szerinti ügyintézési határidőt egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a szakhatóság értesíti az ügyfelet és az OAH-t."

(2) Az R1. a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § (1) Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 5/A. § (1) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére előírt határidő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.

(2) A szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti eljárások ügyfeleit az eljárási határidők változásáról, valamint az eljárás várható időtartamáról, kivéve, ha a szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül az állásfoglalását kiadja."

2. § Az R1. 2. § (1) bekezdésében az "atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény" szövegrész helyébe az "atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)" szöveg lép.

2. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. alcíme a következő 21/A-21/D. §-sal egészül ki:

"21/A. § A nukleáris biztonsági hatóság kérelemre indult eljárásaiban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - az ügyfelet értesíteni kell az eljárás megindításáról

a) a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül

aa) a 17. § (1) bekezdés a)-e) és g)-h) pontjában meghatározott eljárásokban,

ab) a 17. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eljárásban, ha az átalakítás miatt az üzemeltetési engedély módosítására kerül sor,

ac) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban, valamint

b) a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül a 17. § (1) bekezdés i) és j) pontjában, a 17. § (1a) és (3) bekezdésében, valamint a 18. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásokban.

21/B. § (1) A nukleáris biztonsági hatóság ügyintézési határideje

a) hatvan nap

aa) a 17. § (1) bekezdés a), b), i) és j) pontjában foglalt eljárásokban,

ab) a b) pont bb) alpontjában meghatározott kivétellel a 17. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt eljárásban,

ac) a 17. § (1a) bekezdésében foglalt eljárásokban,

ad) a 17. § (3) bekezdésében foglalt eljárásokban és

ae) a 18. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eljárásokban,

b) hat hónap

ba) a 17. § (1) bekezdés c)-e), g) és h) pontjában foglalt eljárásokban,

bb) a 17. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyekben, ha a nukleáris létesítmény átalakítása a nukleáris létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását igényli és

bc) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban.

(2) A nukleáris biztonsági hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyekben legfeljebb harminc nappal,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügyekben legfeljebb kilencven nappal

meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az atomenergia-felügyeleti szerv értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített.

21/C. § Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, őt a nukleáris biztonsági hatóság

a) a 17. § (1) bekezdés c)-h) pontjában, a 18. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban a kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül,

b) a 17. § (1) bekezdés a), b), i) és j) pontjában, a 17. § (1a) és (3) bekezdésében, a 18. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásokban a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül

hiánypótlásra hívja fel.

21/D. § Az atomenergia-felügyeleti szerv a közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a közmeghallgatást megelőzően legalább tizenöt nappal értesíti az Atv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott személyeket és szerveket."

(2) Az R2. a következő 40/B. §-sal egészül ki:

"40/B. § (1) Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 21/A-21/D. §-t a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére előírt határidő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.

(2) Az atomenergia-felügyeleti szerv a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti eljárások ügyfeleit az eljárási határidők változásáról, valamint az eljárás várható időtartamáról."

4. § Az R2. 40. § (5) bekezdésében és 40/A. § (6) bekezdésében az "az Atv. 12. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "a 21/B. § (1) bekezdés b) pontja" szöveg lép.

3. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az OAH ügyintézési határideje a tervezési alapfenyegetettség első alkalommal történő megállapítására irányuló eljárásban hat hónap. Az OAH vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb kilencven nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az atomenergia-felügyeleti szerv értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített."

(2) Az R3. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban az OAH ügyintézési határideje hat hónap. Az OAH vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb kilencven nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az atomenergia-felügyeleti szerv értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített."

(3) Az R3. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § (1) Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 3. § (5) bekezdését, 32. § (1a) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az OAH a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti eljárások ügyfeleit az eljárási határidők változásáról, valamint az eljárás várható időtartamáról."

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék