112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

1/A. §[2]

1/B. §[3]

2. § (1)[4] Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott bírság összege legalább százezer, de legfeljebb harmincmillió forint.

(2)[5] Atomerőmű engedélyesével szemben az atomenergia felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötszázmillió forint.

(3)[6] Egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben az atomenergia felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötvenmillió forint.

(4)[7]

3. § A bírság összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen arra, hogy a szabályszegés vagy mulasztás folytán

a) bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,

b) milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,

c) ismételt szabályszegés történt-e,

d) felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,

e) a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.

4. §[8] A bírságot az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) Magyar Államkincstárnál vezetett kiadási előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

5. §[9] (1)[10] A radioaktív anyag közúti szállítását és fuvarozását az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: ADR) 1.7.2, 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt, a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi. Ezen engedélyre vonatkozó rendelkezések nemzetközi szállítások esetén a magyar feladóra, szállítóra és fuvarozóra is vonatkoznak.

(2) Radioaktív anyag

a)[11]

b)[12] belvízi szállítását és fuvarozását az OAH a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) 1.7.2, 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 pontjában, valamint 8.1 fejezetében foglalt a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi. Ezen engedélyre vonatkozó rendelkezések nemzetközi szállítások esetén a magyar feladóra, szállítóra és fuvarozóra is vonatkoznak.

c) légi fuvarozási tevékenység keretében végzett továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a nemzetközi szerződéseknek megfelelően, valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi LXXXVIII. törvény mellékletének 18. Függelékében foglalt előírások teljesülése esetén a légiközlekedési hatóság engedélyezi.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt engedélyek iránti kérelemhez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot kell csatolni.

(4)[13] Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott döntését az OAH közli

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: BM OKF), valamint annak illetékes szervével,

b) a Terrorelhárítási Központtal (a továbbiakban: TEK)

c) az országos tisztifőorvossal.

(5) E rendelet szerinti fuvarozási engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott döntését a légiközlekedési hatóság közli[14]

a) az OAH-val,

b) az országos tisztifőorvossal,

c)[15]

d) az engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes közlekedési hatósággal és

e) a BM OKF-fel.

(6)[16] A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzésére

a) a rendőrség,

b) a közlekedési hatóság,

c) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

d) az atomenergia alkalmazójának telephelyén belül az OAH

jogosult.

(7) A (6) bekezdésben foglalt szervek tájékoztatják egymást a lefolytatott ellenőrzésekről.

(8)[17] Az OAH engedélyezi az ADR, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) és az ADN szerinti különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagoknak külön megegyezés alapján történő nemzetközi vagy belföldi szállítását, a kismértékben diszpergálódó radioaktív anyagok mintáit, az A1 és A2 értékek számítását, készüléket vagy gyártmányt tartalmazó mentesített küldeményre vonatkozó alternatív aktivitás határ számítását, valamint - ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik - a hasadó-engedményes anyagok mintáit; továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit és szállítását. Az engedélyezési eljárás során a jogszabályi követelmények teljesülésének elbírálásához - az Atv. 17. § (3) bekezdésében meghatározott szakértőn vagy szakértői szervezeten kívül - az OAH igénybe veheti anyagszerkezeti, nukleárisbaleset-elhárítási, gépészeti, hőtani, kritikussági, minőségbiztosítási, sugárvédelmi, szállítási és szilárdságtani, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő vagy az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértő közreműködését is. A szakértői eljárás időtartama legfeljebb 40 nap.

(9)[18] A küldeménydarab-minták engedélyezési eljárása során a (8) bekezdésben hivatkozott jogszabályokban foglaltakon kívül a hasadóképes izotópok esetében előírható a kritikussági analízis elvégzése.

(10) A radioaktív anyagok szállítása, fuvarozása iránti kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. Ha az engedélyezési dokumentációt papír alapon terjesztik elő, a kérelmezőnek további egy példányt elektronikus adathordozón is mellékelnie kell az OAH által elfogadott fájlformátumokban. Az elfogadott fájlformátumok jegyzékét az OAH a honlapján közzéteszi.

(11)[19] Ha a járművön radioaktív anyagot tartalmazó berendezés állandó jelleggel történő, vagy a radioaktív anyagot tartalmazó küldemény különleges elhelyezése miatt a jármű átalakítása válik szükségessé, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott átalakítási engedélyhez az országos tisztifőorvos sugáregészségügyi szakvéleményét előzetesen be kell szerezni.

5/A. §[20]

5/B. §[21]

5/C. §[22]

5/D. §[23]

5/E. §[24]

5/F. §[25]

5/G. §[26]

5/H. §[27]

6. § (1)[28] Az OAH munkáját segítő Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület. A Tudományos Tanács a korszerű tudományos eredmények figyelembevételével állást foglal a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, valamint a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok biztonságával és védettségével összefüggő legfontosabb elvi és kutatási-fejlesztési kérdésekben. A Tudományos Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

(2)[29] A Tudományos Tanács elnökét és tagjait az OAH elnöke nevezi ki és menti fel.

(3) A Tudományos Tanács Titkársága az OAH keretében működik. Az ezzel kapcsolatos költségeket az OAH költségvetésében kell előirányozni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7/A. §[30] Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti bejelentést első alkalommal legkésőbb 2015. augusztus 23-ig meg kell tenni.

7/B. §[31] (1) Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 5/A. § (1) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére előírt határidő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.

(2)[32]

(3)[33]

7/C. §[34] Az a hatóság, amelynek általános építésügyi vagy építésfelügyeleti hatásköre a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1/A. § és 1/B. § alapján szűnik meg, köteles az 1/A. § és 1/B. § által érintett ingatlanokra vonatkozó, folyamatban nem lévő építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárások iratait a hatáskör megszűnésétől számított harminc napon belül a hatáskörrel rendelkező hatóság részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt megküldeni.

8. § E rendelet 1. § (1) bekezdés f) és g) pontja, valamint (2) bekezdése a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM irányelv 9. cikk (1) és (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

9. §[35] Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §[36] Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2014. július 8-i 2014/87/EURATOM tanácsi irányelv 1. cikk 9. pontjának való megfelelést szolgálja.

11. §[37] Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 94. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez[38]

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának engedélykérelméhez

1. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma (ha jogszabály előírja a veszélyes árú szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazását)

2. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal

3. A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja

4. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése

5. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa

6. A jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokirata

7. A fuvarokmány mintája

8. A járművezető sugárvédelmi és a veszélyesáru szállítási képzettségét igazoló dokumentumok másolatai (ha jogszabály előírja)

9. A típusjóváhagyásra kötelezett járművek jóváhagyási igazolása

10. A veszélyes áru szállításával kapcsolatos nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi program

11. A küldeményekre vonatkozó veszélyhelyzeti utasítások mintája

12. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 190/2011. Korm. rendelet) 7. § (5) bekezdése szerinti szállítás esetén a 190/2011. Korm. rendelet 35. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozat.

2. melléklet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez[39]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[4] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.08.

[5] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.08.

[6] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.08.

[7] Hatályon kívül helyezte a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[8] Módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[9] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 329. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[12] Módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[13] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[14] A nyitó szövegrészt módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2018.10.01.

[16] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[17] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.08.

[18] Módosította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[19] Módosította a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.10.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[21] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[22] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[23] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[24] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[25] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[27] Hatályon kívül helyezte a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2022.05.28.

[28] Módosította a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2014.06.30.

[29] Megállapította a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.01.08.

[30] Beiktatta a 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[31] Beiktatta a 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.05.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 331. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 331. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[34] Beiktatta a 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[35] Beiktatta a 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[36] Beiktatta a 225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.08.12.

[37] Beiktatta a 356/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.08.07.

[38] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 330. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 331. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék