15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter (a továbbiakban: Szívinfarktus Regiszter) részére a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző orvos, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező orvos továbbítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16. § (9) bekezdése szerinti adatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott heveny szívinfarktusra, ha a diagnózis - a haláloki diagnózisokat is beleértve - a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) 10. revíziója I21-I23 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: infarktus).

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott orvos az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget

a) az infarktussal diagnosztizált betegség észlelését követően - a 3. §-ban foglaltak szerint - az 1. melléklet szerinti adatoknak és

b) a nyilvántartásba vételt követő 1 év elteltével a 2. melléklet szerinti adatoknak

a Szívinfarktus Regiszter részére, a Szívinfarktus Regiszter által működtetett elektronikus rendszeren keresztül történő továbbításával teljesíti.

(2) Ha az elektronikus adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatónál nem működik, az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az 1. melléklet szerinti adattartalmú jelentést kell a Szívinfarktus Regiszter részére eljuttatni.

(3) Ugyanazon személy több, egymástól független infarktusos megbetegedését külön-külön kell jelenteni az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott módon.

3. § Az 1. melléklet szerinti adatokat naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig kell megküldeni a Szívinfarktus Regiszter részére.

4. § A patológiai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a szövettani minták vizsgálata, illetve a boncolások során felismert heveny infarktusos megbetegedésekről negyedévente elektronikus formában jelentést küld a Szívinfarktus Regiszter részére. A jelentés tartalmazza a beteg nevét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ), születési idejét, a halál idejét, valamint a patológiai vizsgálat eredményét (szövettani eredmény).

5. § (1)[1] A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Szívinfarktus Regiszter részére a (2) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a Szívinfarktus Regiszterben nyilvántartott TAJ azonosítók egyeztetése során megküldi a passzivált TAJ azonosítók listáját a passziválási ok és annak dátuma megjelölésével.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait küldi meg, amelyek ellátást indokoló diagnózisai között a BNO IX. A keringési rendszer betegségei fejezete szerinti tételeinek (kódjeleinek) valamelyike szerepel. Az ellátási adatkör részletezését és formátumát - beleértve az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (OENO) és a gyógyhatású anyagok Anatómiai, Terápiás és Kémiai Osztályozása (ATC) szerinti kódjelek használatát, valamint az adatszolgáltatási határidőket - a NEAK és a Szívinfarktus Regisztert működtető szerv megállapodásban állítja össze az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével.

(3)[3] A Szívinfarktus Regiszterben nyilvántartott TAJ azonosítókhoz kapcsolódó, a Szívinfarktus Regiszterben tárolt, infarktussal diagnosztizált megbetegedésekre vonatkozó egészségügyi adatokat a TAJ azonosítók (1) bekezdés szerinti egyeztetésre megküldésével egyidejűleg a Szívinfarktus Regiszter továbbítja a NEAK részére.

6. § (1) Az Eüak. 16. § (11) bekezdése szerinti adatkör átadásának részleteit és formátumát a Központi Statisztikai Hivatal és a Szívinfarktus Regisztert működtető szerv megállapodásban határozza meg az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

(2) A Szívinfarktus Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, illetve nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halott-vizsgálat során megállapított infarktusos eredetű betegség indokolja.

7. § (1) Az adatkezelési előírások betartásáért az egészségügyi szolgáltatónál működő adatvédelmi felelős, annak hiányában az adatszolgáltató orvos, az adatszolgáltatás végrehajtásáért, az adatközlés teljességéért az egészségügyi szolgáltató vagy az adatot szolgáltató intézmény vezetője felelős. A Szívinfarktus Regiszter részére továbbított adatok hitelességéért a kezelőorvos, illetve a patológiai vizsgálatot végző orvos felelős. A jelentett adatoknak egyezniük kell a beteg egészségügyi dokumentációjában szereplő adatokkal.

(2) Ha a Szívinfarktus Regiszterbe felvett személynél az infarktus megállapítása mégsem igazolódott, akkor a nyilvántartásból törölni kell valamennyi, az érintettre vonatkozó adatot.

8. § A Szívinfarktus Regiszter adattisztítás céljából a kimutatható hiányosságot vagy hibát tartalmazó adatszolgáltatásokról rendszeresen visszajelzést küld az érintett adatszolgáltatóknak. Az adatszolgáltató köteles a megkeresés alapján gondoskodni az adattartalom javításáról és a javításnak a Szívinfarktus Regiszter részére történő továbbításáról.

9. §[4] A Szívinfarktus Regiszter az infarktusos megbetegedések megoszlásának számát - a betegek fővárosi és megyei illetősége szerint csoportosítva, illetve BNO-kódonkénti, nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban - félévente megküldi az országos tisztifőorvos, valamint a NEAK és az egészségügyért felelős miniszter részére a kardiológiai tevékenység szervezésének, tervezésének, működésének értékelése céljából.

10. § (1) A Szívinfarktus Regiszter az általa végzett adatgyűjtésről évente, személyazonosításra alkalmatlan jelentést ad közre.

(2) A Szívinfarktus Regisztert a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet működteti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Az 1. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2014. április 15-ig kell teljesíteni az 1. mellékletben foglaltak szerint.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 15/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által továbbítandó adatok

1. A betegellátó azonosítása:

1.1. A beteget ellátó orvos (kezelőorvos) azonosítója (pecsétszáma)

1.2. A munkahely (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója

2. A beteg azonosítása:

2.1. A beteg neve, anyja neve, születési neve

2.2. A beteg lakóhelye

2.3. A beteg neme

2.4. A beteg Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.5. A beteg születési ideje

2.6. A beteg törzsszáma/naplószáma az ellátó intézménynél

2.7. A beteg kórházi felvételének időpontja

2.8. A betegellátás (vizsgálat/kezelés) befejezésének ideje (év-hó-nap)

3. Kórtörténeti adatok:

3.1. Kórelőzményben myocardialis infarktus, stroke, perifériás érbetegség

3.2. Kórelőzményben magas vérnyomás, hyperlipidémia, dohányzás

4. Az infarktusos beteg ellátásával kapcsolatos adatok:

4.1. Az infarktusra utaló panaszok fellépésének ideje:

4.2. A beteg ellátásának helye (szívkatéteres centrum, nem invazív kardiológiai osztály, egyéb osztály)

4.3. EKG

4.4. Biomarkerek

5. Felvételkori adatok:

5.1. Killip stádium, vérnyomás, pulzus szám

5.2. Koronarográfia

5.3. Az intervenciós laborba érkezés ideje

5.4. Percutan koronária intervenció

5.5. Trombolizís

6. Kezelés alatti szövődmény, beavatkozás, eszköz:

6.1. Sokk (súlyos keringési szövődmény)

6.2. Resuscitació (újraélesztés)

6.3. IABP (intraaortikus ballon pumpa)

6.4. Respirátor (gépi lélegeztető készülék)

7. A kórházból történt távozás módja:

8. Távozáskor javasolt gyógyszeres kezelés:

9. A beteg halála esetén:

9.1. A halál ideje

9.2. A halál közvetlen oka

9.3. A halálhoz vezető alapbetegség BNO-10 szerinti klinikai diagnózisának kódja

2. melléklet a 15/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Utánvizsgálati jelentés

1. A betegellátó azonosítása:

1.1. A beteget ellátó orvos (kezelőorvos) azonosítója (pecsétszáma)

1.2. A munkahely (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója

2. A beteg azonosítása:

2.1. A beteg neve, anyja neve, születési neve

2.2. A beteg lakóhelye

2.3. A beteg neme

2.4. A beteg Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.5. A beteg születési ideje

2.6. A beteg törzsszáma/naplószáma az ellátó intézménynél

3. A beteg utánvizsgálata:

3.1. A beteg utánvizsgálatának ideje

3.2. Index esemény óta történt kórházi kezelés

3.3. Újabb infarktus, stroke

3.4. Újabb PCI (perkután koronária intervenció)

3.5. Újabb CABG (koszorúér revaszkularizációs műtét)

3.6. A beteg állapota az ellenőrző vizsgálat során

3.7. Angina pectoris

3.8. Szívelégtelenség

3.9. Vérnyomás

3.10. Pulzus

3.11. Gyógyszeres kezelés

3.12. TAGG (thrombocyta aggregáció gátló kezelés)

3.13. Lipid csökkentő kezelés

3.14. Béta blokkoló

3.15. RAAS gátló (renin-angiotenzin gátló kezelés)

3.16. Diuretikum

4. A beteg állapotának megfelelően javasolt további kezelés:

5. A betegellátás (vizsgálat/kezelés) befejezésének ideje (év-hó-nap):

6. Kórtörténeti adatok:

6.1. Kórelőzményben myocardialis infarktus, stroke, perifériás érbetegség

6.2. Kórelőzményben magas vérnyomás, hyperlipidémia, dohányzás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 95. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 95. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 95. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 95. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék