16/2014. (II. 28.) BM rendelet

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, kedvezményekről és támogatásokról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél (a továbbiakban: rendőrség szakértői szerve) foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban: igazságügyi alkalmazott) e rendelet alapján

a) fogászati ellátással,

b) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (IX. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § d) pontjában meghatározott szemüveg (a továbbiakban: képernyős szemüveg) készítésével, valamint

c) a képernyős szemüveggel történő ellátásba nem tartozó látásjavító szemüveg, kontaktlencse (a továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse) készítésével

kapcsolatos költségtérítésre jogosult.

(2) Az igazságügyi alkalmazott a próbaidő tartama alatt nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott költségtérítésre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapellátó orvos: a rendőrség szakértői szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségügyi alkalmasságáról szóló miniszteri rendelet szerinti alapellátó orvos,

2. illetményalap: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a kormánytisztviselőkre vonatkozó illetményalap.

2. Fogászati kezeléssel kapcsolatos költségtérítés

3. § (1) Az igazságügyi alkalmazott e rendelet szerint akkor jogosult fogászati költségei megtérítésére, ha a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt és erről igazolást kapott.

(2) Fogászati költségtérítésként a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség 75%-a, de évente összesen legfeljebb az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

4. § (1) Az igazságügyi alkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti, 1. melléklet szerinti kérelmét a rendőrség szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint a rendőrség szakértői szervének nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.

(2) A rendőrség szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazságügyi alkalmazott kérelme alapján, a fogászati ellátást végző fogorvos igazolása és a részletes számla benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

3. Látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse, valamint képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos költségtérítés

5. § (1) A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az illetményalap 30%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

(2) Az igazságügyi alkalmazott a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítése iránti, 1. melléklet szerinti kérelmét a rendőrség szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse használat indokoltságáról, valamint a szakértői szerv nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott nevével ellátott részletes számlát.

(3) A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

6. § (1) Ha az alapellátó orvos által végzett látásvizsgálat eredményeként az igazságügyi alkalmazott részére képernyős szemüveget kell biztosítani, az alapellátó orvos az EüM rendelet 1. számú melléklete szerinti beutalóval szemészeti szakvizsgálatra utalja be az igazságügyi alkalmazottat.

(2) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget az igazságügyi alkalmazott készítteti el. A szemüvegkészítés költségeinek megtérítésére irányuló, 1. melléklet szerinti kérelemhez csatolni kell a rendőrség szakértői szervének nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott nevével ellátott, a szemüveglencse és a keret árát külön-külön feltüntető részletes számlát, valamint az alapellátó orvos által a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.

(3) Az igazságügyi alkalmazott a képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet a rendőrség szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.

(4) A képernyős szemüveg esetében a szemüveglencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások teljes ára, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb mindösszesen az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg. A költségtérítési igény legfeljebb kétévente terjeszthető elő. A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései irányadóak.

7. § Ha az igazságügyi alkalmazott egyidejűleg készíttet látásjavító szemüveget és képernyős szemüveget is, és azt egy szemüveglencsébe csiszoltan készítteti el, feltéve, hogy az alapellátó orvos mind a kettő szemüveg viselésének indokoltságát igazolja, akkor az elkészíttetett szemüveg költségtérítésekor a képernyős szemüvegre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

9. §[1]

10. §[2]

11. §[3]

12. §[4]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 16/2014. (II. 28.) BM rendelethez

KÉRELEM
szemüveg/fogászati kezelés árának megtérítése iránt
Név: ...........................................................................................................................................................................
Hivatali egység: ..........................................................................................................................................................
Telefonszám: .............................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: .......................................................................................................................................................
A vonatkozó jogszabály és a mellékelt számla alapján kérem szemüvegem/kontaktlencsém/fogászati kezelésem
árának részbeni megtérítését.
Kijelentem, hogy tárgyévben fogászati/látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse/képernyős szemüveg
költségtérítésben:
a) nem részesültem
b) .............forint összegben részesültem.
Melléklet: .......................db
.....................................
aláírás
JAVASOLOM:
P. H.
.....................................
vezető
Pénzügyi ellenjegyzés:
______________

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék