174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontban kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A nagykövet és a főkonzulátust vezető főkonzul külszolgálata ideje alatt a Kttv. szerinti osztályvezetői illetményre és illetménypótlékra jogosult. Egyedi döntés alapján osztályvezetői illetményre és illetménypótlékra a 4. § (1) bekezdés d)-f) pontjában felsorolt képviselet-vezető is jogosult lehet."

2. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A szakdiplomata kiválasztásának módját a szakminiszter határozza meg. A szakdiplomata álláshelyeket a szakminiszter - indokolt esetben - a Kttv. szerinti pályázat útján meghirdeti. A szakdiplomata személyére a szakminiszter tesz javaslatot a kihelyező szerv hivatali szervezete vezetőjének. A kihelyező szerv hivatali szervezete vezetője egyetértése esetén a kiválasztott személyt - a külügyi-diplomáciai felkészülés és a külszolgálat idejére - a Kttv. szerinti határozott idejű áthelyezéssel a kihelyező szerv állományába kell helyezni."

3. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakdiplomata felkészítésének, szakmai irányításának, valamint a szaktárca és a szakdiplomata közötti kapcsolattartás részletes szabályait a külpolitikáért felelős miniszter utasításban szabályozza."

4. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A szakdiplomata külszolgálatának megszűnésére, illetve megszüntetésére a 19-21. §-át kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a külszolgálat megszüntetését a szakminiszter is kezdeményezheti a kihelyező szervnél.

(2) A szakdiplomata kihelyezésének meghiúsulása vagy külszolgálatának megszűnése, illetve megszüntetése esetén a szakdiplomatát vissza kell helyezni a szaktárca állományába. A visszahelyezésről a kihelyező szerv intézkedik, a szaktárca egyidejű értesítése mellett."

5. § Az R. 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A szakdiplomatára a 18. §-t azzal kell alkalmazni, hogy

a) a 18. § (2) bekezdés a) pontjában az ideiglenes hazarendelésnek a kihelyező szerv mellett a szaktárca működési körén kívül eső elháríthatatlan ok is alapját képezheti,

b) a 18. § (3) bekezdése szerinti, a külszolgálat folytatásáról vagy megszüntetéséről szóló döntést a szakminiszter is kezdeményezheti.

(2) A szakdiplomatára egyebekben a kihelyező szerv kormánytisztviselőjére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

6. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kihelyező szerv állományába a szaktárcától határozott időre áthelyezett kormánytisztviselő esetében az első rang adományozására - a külpolitikáért felelős miniszter rangadományozásról kiadott szabályzatának figyelembevételével - a szakminiszter tesz javaslatot."

7. § (1) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A külszolgálat időtartama legfeljebb három év. A külszolgálat várható időtartamáról a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője a kihelyező okiratban tájékoztatja a külszolgálatra jelölt személyt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kihelyezés kezdő dátumát és a külszolgálat befejezésének naptári évét. A külszolgálat megszüntetésének időpontját a külszolgálat befejezésének naptári évében a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője határozza meg."

(2) Az R. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt feltétel alól indokolt esetben - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének figyelembevételével - a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője felmentést adhat."

8. § Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ezen időtartam alatt a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője dönt a külszolgálat folytatásáról vagy megszüntetéséről. A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője az ideiglenes hazarendelés időtartamát egy alkalommal, legfeljebb három hónapos időtartamra hosszabbíthatja meg."

9. § (1) Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállása kérdésében a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője dönt."

(2) Az R. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a nagykövet külszolgálata is megszüntethető, ez azonban a kinevezését nem érinti."

10. § Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kihelyezés 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnéséről, illetve a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésről és annak időpontjáról a kihelyezettet a kihelyező szerv lehetőleg hat hónappal megelőzően írásban értesíti."

11. § Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külszolgálatnak a kihelyezés visszavonásával történő megszüntetéséről a külképviselet diplomáciai személyzetének tagja, a hivatásos konzuli tisztviselő, a szakdiplomata, a tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselő, a kormányzati ügykezelő, illetve a munkavállaló esetében egyaránt a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője dönt. Szakdiplomata esetében a külszolgálatnak a kihelyezés visszavonásával történő megszüntetéséről a kihelyező szerv haladéktalanul értesíti a szakminisztert."

12. § Az R. 5. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § A kihelyezés megszűnésével a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője - a szakdiplomata kivételével - gondoskodik a kormánytisztviselő eredeti vagy más munkakörbe történő helyezéséről."

13. § (1) Az R. 22. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kihelyezésről, a külszolgálat megszüntetéséről és a kihelyezés visszavonásáról, továbbá a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésről szóló munkáltatói intézkedést írásba kell foglalni.

(2) A kihelyezésre és a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésre vonatkozó okiratnak tartalmaznia kell a külszolgálattal kapcsolatos minden lényeges adatot, így különösen a kihelyezett

a) rangját, munkakörét, az 1. melléklet szerinti munkaköri kulcsszámát,

b) állomáshelyét,

c) alapellátmányának a kihelyezés (más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés) időpontjában érvényes pénznemét, összegét, az arra utaló jogszabályhelyet, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát és mértékét,

d) ellátmánypótlékára jogosító személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét,

e) állomáshelyére és visszautazásához, valamint a szabadságra történő hazautazásához biztosított utazási napok számát,

f) külszolgálatának kezdő időpontját (kihelyezés napja), valamint a külszolgálat megszüntetésének a 17. § (5) bekezdése szerint megállapított naptári évét, illetve a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés napját,

g) biztonsági szolgálat ellátására vonatkozó kötelezettségét,

h) kötelezettségeit és jogosultságait, a külszolgálat ellátásával kapcsolatos egyéb feltételeket.

(3) A kihelyezés visszavonásáról szóló okiratnak tartalmaznia kell:

a) a külszolgálat megszűnésének napját,

b) a szolgálat átadásával, valamint a hazautazással kapcsolatos kötelezettségeket."

14. § (1) Az R. 27. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátmánypótlék nem jár)

"a) ha az ellátmánypótlékra jogosító személy - a kihelyező szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívüli -belföldi munkajövedelme és a kihelyező szerv által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett munkajövedelme (megbízási díja, munkabére) összességében tárgyhónapban meghaladja az állomáshely szerinti, 1,0 szorzószámmal számított ellátmány összegét;"

(2) Az R. 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátmánypótlék nem jár)

"c) ha a kihelyezett házastársa az Európai Unió intézményénél vagy nemzetközi szervezetnél dolgozik és a vele közös háztartásban élő gyermeke, gyermekei után pótlékot, költségtérítést kap."

15. § (1) Az R. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kihelyezett a külképviseleten írásban köteles bejelenteni - a fogadó államból történő el-, illetve visszautazást követő 3 napon belül - a képviselet vezetőjének és a számfejtést végző kiküldöttnek

a) az ellátmánypótlékra jogosító személyek fogadó államból való távollétének kezdő és befejező időpontját,

b) a 3. § 12. pontjában nem említett családtagoknak az állomáshelyen való tartózkodásának kezdő és befejező időpontját, valamint

c) írásban a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti jövedelem megszerzésének tényét, az azt igazoló okirat bemutatásával."

(2) Az R. 27. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A (2) bekezdés bb) alpontjának alkalmazásakor az iskolai rendszerű oktatás keretében folytatott középfokú szakképzés befejezésének időpontja alatt az első érettségi, illetve szakmunkás bizonyítvány megszerzési hónapjának végét kell érteni."

16. § Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kihelyező szerv - a kihelyezett kérelmére, a külképviseletre történt megérkezést követően, az első teljes havi ellátmány kifizetéséig - egy alkalommal, az állomáshelyre jogszabályban megállapított alapellátmánnyal, a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal számítva

a) kéthavi,

b) az ellátmánypótlékra jogosító gyermekkel kihelyezésre kerülő kiküldött részére háromhavi

kamatmentes ellátmányelőleget nyújt."

17. § Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A képviselet vezetője válsághelyzet esetén biztonsági okból elrendelheti a kihelyezetteknek és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyeknek a külképviselet helyiségeiben történő tartózkodását."

18. § Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § A kihelyezettek munkarendjét, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának szabályait a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője állapítja meg. A munkaidőt a külképviselet vezetője osztja be."

19. § (1) Az R.

a) 3. § 3. pontjában a "központi államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter által irányított központi államigazgatási szerv",

b) 3. § 5. pontjában a "Külügyminisztériumban" szövegrész helyébe a "kihelyező szervnél",

c) 3. § 6. pontjában a "Külügyminisztériumba" szövegrész helyébe a "kihelyező szervhez",

d) 3. § 7. pontjában a "- szakdiplomaták esetében a szaktárca - által" szövegrész helyébe az "által - szakdiplomaták esetében a szaktárcával egyeztetett -"

e) 4. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 27. § (11) bekezdésében a "külpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője",

f) 8. § (1) bekezdésében a "(2. melléklet)" szövegrész helyébe az "a 2. mellékletben meghatározott tervezési segédlet szerint",

g) 8. § (2) bekezdésében a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv",

h) 10. § (1) bekezdésében a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetőjének",

i) 10. § (4) bekezdésében a "szakminiszter" szövegrész helyébe a "szaktárca", a "külpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője",

j) 11. § (1) bekezdésében a "szaktárca" szövegrész helyébe a "szaktárcával egyeztetve a kihelyező szerv" a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv", a "külpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője",

k) 17. § (1) bekezdés nyitó szövegében a "személy" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő",

l) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "szabályzatában" szövegrész helyébe az "által",

m) 17. § (3) és (4) bekezdésében a "kihelyező szerv" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője",

n) 17. § (6) bekezdésében a "munkáltatói jogkör gyakorlója" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője", a "szakminiszter" szövegrész helyébe a "szaktárca",

o) 18. § (2) bekezdés a) pontjában az"az államigazgatási" szövegrész helyébe az "a kihelyező",

p) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az "az értesítő okiratban" szövegrész helyébe az "a 20. § (2) bekezdése szerinti előzetes értesítésben"

q) 20. § (1) bekezdésében a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv"

r) 20. § (4) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében a "munkáltatói jogkör gyakorlója" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője"

s) a 24. § (2) bekezdésben a "közigazgatási és igazságügyi miniszter" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter",

t) 25. § (1) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében a "munkáltatói jogkör gyakorlójának" szövegrészek helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetőjének"

u) 31. § (1) bekezdésében a "melyre" szövegrész helyébe az "amelyért",

v) 40. §-ában a "külpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője előzetes"

w) 44. § (1) bekezdésében a "Külügyminisztérium" szövegrészek helyébe a "kihelyező szerv"

szöveg lép.

(2) Az R. a következő 49. §-sal egészül ki:

"49. § E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított 9. §-át, 10. § (2) bekezdését, 12. §-át, 12/A. §-át, 21. § (2) bekezdését, 21/A. §-át, valamint a Módr. 19. § (1) bekezdése által módosított rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését megelőzően külszolgálatra kihelyezett szakdiplomatákra is alkalmazni kell."

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 20. § (1) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök