Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

A Kormány

a II. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, és

a III. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja c) alpontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET[1]

HATÁLY

1. §[2]

2. § (1)[3] A rendelet III. Fejezetének hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -

a) a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezetőre,

b)[4] a Kormány kivételével a központi kormányzati igazgatási szerv és területi szervei szakmai felsővezetőjére, szakmai vezetőjére és kormánytisztviselőjére, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottjára,

c) a területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére,

d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére

[az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: tisztségviselő]

terjed ki.

(2)[5] Nem tartoznak a rendelet III. fejezetének hatálya alá az autonóm államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak.

II. FEJEZET[6]

1.[7]

3. §[8]

3/A. §[9]

2.[10]

4. §[11]

5. §[12]

6. §[13]

7. §[14]

7/A. §[15]

3.[16]

8. §[17]

9. §[18]

10. §[19]

11. §[20]

12. §[21]

12/A. §[22]

4.[23]

13. §[24]

14. §[25]

15. §[26]

5.[27]

16. §[28]

17. §[29]

18. §[30]

19. §[31]

20. §[32]

21. §[33]

21/A. §[34]

6.[35]

22. §[36]

7.[37]

23. §[38]

24. §[39]

8.[40]

25. §[41]

26. §[42]

9.[43]

27. §[44]

10.[45]

28. §[46]

11.[47]

29. §[48]

12.[49]

30. §[50]

13.[51]

31. §[52]

14.[53]

32. §[54]

15.[55]

33. §[56]

16.[57]

34. §[58]

35. §[59]

36. §[60]

17.[61]

37. §[62]

18.[63]

38. §[64]

39. §[65]

19.[66]

40. §[67]

41. §[68]

42. §[69]

III. FEJEZET

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS NAPIDÍJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL ÉS KIFIZETÉSÉRŐL

43. § (1)[70] A 2. § (1) bekezdésében meghatározott, ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselők az e fejezetben foglaltak szerint napidíjra jogosultak.

(2)[71] Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3)[72] A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt - az érintett választása szerint - készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4)[73] Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának, illetve tartós külszolgálaton lévő kormánytisztviselő esetében a külszolgálat szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a)[74] nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül,

b)[75] fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.

(6)[76]

(7)[77]

(8)[78] A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselőt a hatályos jogszabályoknak megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

44. § (1)[79] A külpolitikáért felelős miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter a munkaköréből adódóan rendszeresen ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, a kihelyező szerv, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó tisztségviselő számára - a kihelyező szerv, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyi juttatások előirányzatán belül, a tárgyévre kiterjedő hatállyal - pótlékot állapíthat meg, amelynek havi összege legfeljebb a Kttv. szerinti illetményalap négyszerese lehet.

(2) A pótlék megállapítása az érintett napidíjra való jogosultságát nem érinti.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 47. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

46. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők, valamint a folyamatban lévő ideiglenes külföldi kiküldetések esetében is alkalmazni kell.

47. §[80]

48. § (1)[81]

(2)[82]

49. §[83] E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított 9. §-át, 10. § (2) bekezdését, 12. §-át, 12/A. §-át, 21. § (2) bekezdését, 21/A. §-át, valamint a Módr. 19. § (1) bekezdése által módosított rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését megelőzően külszolgálatra kihelyezett szakdiplomatákra is alkalmazni kell.

50. §[84] E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 13. § a) pontjával megállapított 3. § 7. pontját,

b) 13. § b) pontjával megállapított 8. § (1) bekezdését és

c) 13. § c) pontjával megállapított 8. § (2) bekezdését

a Módr2. hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

51. §[85] E rendeletnek a Módr2. 4. § (2) bekezdésével módosított 17. § (5) bekezdését a Módr2. hatálybalépését követően megkezdett külszolgálatokra kell alkalmazni.

52. §[86] E rendeletnek a Módr2. 12. § (2) bekezdésével módosított 37. § (3)-(5) bekezdését és a Módr2. 12. § (3) bekezdésével megállapított 37. § (6) bekezdését a 2016. január 1. napján vagy azt követően jóváhagyásra beérkezett tandíjak térítésére kell alkalmazni.

53. §[87] (1) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében a 25. § (2) bekezdésének alkalmazásában kihelyezést visszavonó okiraton a kihelyezés megszűnésére, megszüntetésére, illetve az azonnali hatályú hazarendelésre vonatkozó okiratot kell érteni.

(2) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében

a) a Kktv. 20. § (6) bekezdésének utolsó mondata alkalmazásában a munkakör megváltoztatása előtti devizailletmény helyett, a munkakör megváltoztatása előtti illetményt kell figyelembe venni a lemondási időre járó illetmény összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározása szempontjából,

b) a Kktv. 22. § (2) bekezdésének c)-e) pontjában foglaltak helyett a kihelyező okiratnak a kihelyezett alapellátmányának a kihelyezés időpontjában érvényes pénznemét, összegét, az arra utaló jogszabályhelyet, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát és mértékét, ellátmánypótlékára jogosító személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét kell tartalmaznia,

c) a Kktv. 22. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett akkor nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezés módosításához, ha a kihelyezett a 3. § 12. pontja szerinti személy után ellátmánypótlékra válik jogosulttá, vagy a kihelyezett ellátmányának szorzószáma módosul,

d) a Kktv. 27. § (3) bekezdésnek alkalmazásában a kihelyezett részére helyettesítési díjként legfeljebb a kihelyezett illetményének 40%-a jár,

e) a Kktv. 33. § (2) és (4) alkalmazásában a kihelyezettet a keresőképtelenséggel járó betegség időtartamára legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletmény 60%-a és belföldön a havi devizailletmény 30%-a helyett, állomáshelyén a havi ellátmánya 80%-a, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg, a 90. napot meghaladó - további legfeljebb 90 nap - időtartamra a kihelyezett a havi ellátmánya 30%-ára jogosult. A kihelyezettet beteg gyermekének ápolására miatti keresőképtelenségének időtartamára - legfeljebb 90 napig - állomáshelyén a havi ellátmánya, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg.

54. §[88] E rendeletnek a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez[89]

2. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez[90]

3. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez[91]

Lábjegyzetek:

[1] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[3] Megállapította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.04.24.

[4] Módosította a 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[5] Módosította a 479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[6] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXXIII. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.01.

[70] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[71] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[72] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 105. § a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[73] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 114. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[74] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[75] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[76] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 105. § b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 105. § b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[78] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[79] Módosította a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.04.24.

[80] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 48. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.09.02.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Beiktatta a 174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.07.21.

[84] Beiktatta a 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.09.19.

[85] Beiktatta a 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.09.19.

[86] Beiktatta a 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[87] Beiktatta a 245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.08.18.

[88] Beiktatta a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 112. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.04.24.

[89] Hatályon kívül helyezte a 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatálytalan 2017.08.12.

[90] Hatályon kívül helyezte a 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatálytalan 2017.08.12.

[91] Hatályon kívül helyezte a 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatálytalan 2017.08.12.

Tartalomjegyzék