207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a), j) és o) pontjában,

az 1. § (1) bekezdés, a 3. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdés, a 7. §, a 8. § (2) bekezdés, a 12. §, a 15. § és a 16. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 20. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) és u) pontjában, valamint a 73. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendeletet

a) a repülőtér elvi létesítésére, létesítésére, használatbavételére, fejlesztésére és megszüntetésére irányuló engedélyezési eljárásokra;

b) a repülőtéren lévő, az 1. mellékletben felsorolt általános építményekkel kapcsolatos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 34. §-a szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokra és építésügyi hatósági szolgáltatásokra;

c) az "A" és "B" osztályú leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásokra; valamint,

d) a "C" osztályú leszállóhelynek a VI. fejezetben meghatározottak szerinti bejelentésére kell alkalmazni."

(2) Az R. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) E rendelet alkalmazásában egészségügyi mentőrepülés: légijárművel végzett baleseti mentés, sürgősségi beteg-, orvos-, és szervszállítás, továbbá a légijármű visszarepülése a repülőtérre, valamint a légimentéshez kapcsolódó légijármű karbantartása és személyzet oktatása."

(3) Az R. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet alkalmazásában:

a) sétarepülés: olyan gazdasági célú, légijárművel végzett személyszállítás, amikor a fel- és a leszállás ugyanazon a helyen történik,

b) légijármű szabadidős alkalmazása: légijárművel rekreációs céllal végzett, nem gazdasági célú repülés."

(4) Az R. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági repülés: a mezőgazdasági légijárművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi, talajerő-gazdálkodási tevékenység,

b) feltöltőhely: mezőgazdasági repülés vagy szúnyoggyérítés során használt, légijármű le- és felszállására alkalmas terület, amely a kijuttatott anyag utántöltésére szolgál."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak:)

"d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a légijárművel folytatott munkavégzés, valamint sétarepülés és légijármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli légijárműveket mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légijárműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban meghatározott maximális műveletszámig jogosult kiszolgálni;"

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A létesítés engedélyezéséhez vagy bejelentéséhez teljesítendő követelmények alapján a leszállóhelyek a következő osztályokba tartoznak:

a) "A" osztály: országos vagy helyi jelentőségű rendezvényen részt vevő légijárművek le- és felszállására kijelölt terület, amelyen a használni tervezett legnagyobb méretű, súlyú, légijármű számára kielégítő hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll;

b) "B" osztály: a feltöltőhely kivételével légijárművel folytatott munkavégzés céljára szolgáló, le- és felszállásra kijelölt olyan terület, amelyen a használó légijármű számára a légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a le- és felszállást biztonságosan végre lehet hajtani;

c) "C" osztály: feltöltőhely, amelyen a használó légijármű számára a légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a le- és felszállást biztonságosan végre lehet hajtani."

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A légiközlekedési hatóság engedélye szükséges

a) a 12. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a repülőtér elvi létesítéséhez, valamint a repülőtér létesítéséhez, használatbavételéhez, fejlesztéséhez és megszüntetéséhez;

b) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények kapcsán az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ékr.) szerinti engedélyköteles tevékenységhez;

c) "A" és "B" osztályú leszállóhely létesítéséhez.

(2) A légiközlekedési hatóság részére történő bejelentés szükséges "C" osztályú leszállóhely létesítéséhez.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatósági döntések fajtái:

a) a repülőtérre vonatkozóan:

aa) elvi létesítési engedély,

ab) létesítési engedély,

ac) használatbavételi engedély,

ad) fejlesztési engedély,

ae) megszüntetési engedély;

b) az 1. mellékletben felsorolt általános építményekre vonatkozóan az Étv. 34. § szerinti eljárásokban meghozott építésügyi hatósági döntések;

c) az "A" és "B" osztályú leszállóhelyre vonatkozóan létesítési engedély.

(4) Repülőtér elvi létesítése, létesítése vagy megszüntetése esetén a légiközlekedési hatóság által az ügyfél kérelmére egy eljárásban megadható hatósági engedélyek fajtái:

a) elvi létesítési engedély,

b) létesítési és az építményekre vonatkozóan építési engedély,

c) megszüntetési és az építményekre vonatkozóan bontási engedély.

(5) Repülőtér esetén a légiközlekedési hatóságnak be kell jelenteni:

a) az olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem jár együtt a rendeltetésszerű használat korlátozásával, és nem okoz eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben foglaltakhoz képest,

b) az olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem minősül a repülőtér fejlesztésének, ugyanakkor a rendeltetésszerű használat időleges korlátozásával jár, és nem okoz eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben foglaltakhoz képest,

c) az engedélyezett tevékenységnek megfelelő műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel rendelkező eszköz, berendezés cseréjét, valamint

d) ha a létesítési engedély időbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja lép."

4. § Az R. I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A hatósági engedéllyel rendelkező repülőterekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza a repülőtér nevét, osztályát, helyét, az üzemben tartó nevét és elérhetőségét, továbbá a légiforgalmi szolgálatra és a futópályára vonatkozó adatokat."

5. § Az R. II. Fejezete a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) hatósági ügyekben nem kell a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményezési, vagy az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményezési eljárását lefolytatni, valamint

b) építési beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye."

6. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az I-VI. osztályú repülőtér kialakításához elvi létesítési engedély kérhető."

(2) Az R. 12. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez - a 4. § (2) bekezdés b)-c) pontjában foglaltakon túlmenően, valamint a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - mellékelni kell:]

"j) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az Ékr. 8. melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt 4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban."

7. § Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. mellékletben felsorolt általános építmények tekintetében az eljárás lefolytatására az Étv. és az Ékr. vonatkozó előírásait a 11/B. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni."

8. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A létesítési engedély iránti kérelem elvi létesítési engedély megléte esetén tartalmazza az elvi létesítési engedély számát, keltét."

(2) Az R. 16. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A létesítési engedély iránti kérelemhez - a 4. § (2) bekezdés b)-c) pontjában foglaltakon túlmenően - mellékelni kell:]

"e) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az Ékr. 8. melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt 4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban, a 11/B. §-ban foglalt eltéréssel."

(3) Az R. 16. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - tartalmazza]

"k) a repülőtér osztálynak megfelelő, a 2. mellékletben meghatározott tűzoltó védelmi kategória biztosításáról szóló megvalósítási tervét."

(4) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A III-VI. osztályú repülőtér létesítési engedélyéhez szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)-b), valamint h) és k) pontjában meghatározottakat tartalmazza. A dokumentációt 7 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban kell mellékelni."

9. § Az R. 27. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy)

"e) a 16. § (3) bekezdés d) és i) pontja szerint a repülőtér működéséhez szükséges építmények jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkeznek."

10. § Az R. 32. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A repülőtér megszüntetésére vonatkozó kérelemhez - a 4. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakon túlmenően - mellékelni kell:]

"e) az elbontani vagy átépíteni tervezett, 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az Ékr. 8. melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt 4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban."

11. § Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) A repülőtér fejlesztésének minősül:

a) a repülőtér magasabb osztályba sorolása, vagy ICAO előírás szerinti átminősítése,

b) meglévő szilárd burkolatú futópálya hosszabbítása vagy új szilárd burkolatú futópálya kiépítése, valamint új gurulóút építése,

c) a repülőtér éjszakai használatát lehetővé tevő, vagy a futópálya ICAO előírás szerinti típusának (nem műszeres, nem-precíziós megközelítésű, CAT I-III. precíziós megközelítésű) változását eredményező fénytechnikai vagy navigációs rendszer telepítése.

(2) A repülőtér fejlesztéséhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A fejlesztés engedélyezése során a légiközlekedési hatóság a II., IV., valamint V. Fejezetben foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el, azzal, hogy a tervezett fejlesztés szerint - amennyiben szükséges - a kijelölt zajgátló védőövezetet módosítani kell."

12. § Az R. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

"VIII/A. FEJEZET

AZ ÁLTALÁNOS ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSE

35/A. § A repülőtér területén található, az 1. mellékletben felsorolt általános építmények engedélyezésére az Étv. 34. § szerinti építésügyi hatósági eljárásokra az Ékr. előírásait az e fejezetben és a 11/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

35/B. § A Kormány a 35/A. § szerinti, az Ékr.-ben kijelölt szakhatóságokon túl az Ékr. 57. §-ában meghatározott szakkérdésekben az első fokú eljárásban a repülőtér fekvése szerinti, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1. § (2) bekezdésében meghatározott első fokú kiemelt építésügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az Éhk. 1. § (5) bekezdésében meghatározott hatóságot jelöli ki szakhatóságként.

35/C. § A kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról is, hogy az építészetiműszaki tervdokumentációban foglaltak megfelelnek-e az ICAO előírásnak, vagy az azoktól eltérő tervezett műszaki megoldás engedélyezett vagy engedélyezhető-e."

13. § Az R. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § A leszállóhely létesítésének engedélyezésére az "A" és "B" osztályú leszállóhely vonatkozásában a II. és IV. Fejezetben foglaltakat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

14. § Az R. 39. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) A leszállóhely létesítéséről a légiközlekedési hatóság egy eljárásban dönthet.

(2) "A" és "B" osztályú leszállóhely létesítésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített, és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:

a) a terület helye (helyrajzi száma), beépítettsége;

b) a terület hasznos hossza;

c) a terület hasznos szélessége;

d) a talaj felülete;

e) akadályok a terület közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával;

f) a leszállóhely tervezett osztálya;

g) a területet kijelölő személy neve, aláírása, az aláírás helye, időpontja, ha az nem azonos a kérelmezővel;

h) a terület tulajdonosának, vagy - állami tulajdonban levő terület esetében - vagyonkezelőjének hozzájárulása a leszállóhely létesítéséhez, aláírása, az aláírás helye, időpontja;

i) a használni tervezett légijármű típusa.

(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány nem tartalmazza a területet kijelölő személynek, a terület tulajdonosának aláírását, az aláírás helyét, időpontját.

(4) A kérelmet legalább 15 munkanappal a tervezett használat megkezdését megelőzően kell benyújtani a légiközlekedési hatóságnak."

15. § Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § A leszállóhely létesítéséről rendelkező határozat - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmazza:

a) a leszállóhely leírását, rendeltetését, osztályát,

b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és minden olyan eseti hatósági előírást, amelyet a leszállóhellyel kapcsolatban az általános érvényű hatósági előírásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérően alkalmazni kell,

c) a leszállóhely létesítési engedélyének időbeli hatályát,

d) a leszállóhely létesítési engedély hatályának lejártát követően szükséges tereprendezés, környezetrendezés engedélyezésére vagy kötelezettségére vonatkozó rendelkezést,

e) más jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettségére történő figyelemfelhívást."

16. § Az R. a következő 18/a. alcímmel egészül ki:

"18/a. Leszállóhely bejelentése

41/A. § (1) "C" osztályú leszállóhely létesítését a tevékenységi engedély jogosultjának az első tervezett használatot megelőzően a légiközlekedési hatóság részére kell bejelentenie a légiközlekedési hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon. A légiközlekedési hatóság a bejelentést követően a "C" osztályú leszállóhelyet nyilvántartásba veszi.

(2) Amennyiben a leszállóhely Natura 2000 területet érint, az (1) bekezdés szerinti bejelentést a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóság részére is meg kell küldeni.

(3) "C" osztályú leszállóhely olyan helyen létesíthető, amely felett a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendeletben előírtak szerint mezőgazdasági repülés végezhető.

(4) A bejelentés a következőket tartalmazza:

a) a leszállóhely helye (helyrajzi száma, földrajzi koordinátái WGS'84 rendszerben);

b) a leszállóhely hasznos hossza;

c) a leszállóhely hasznos szélessége;

d) a talaj felülete;

e) akadályok a leszállóhely közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával;

f) a leszállóhelyet, az akadályokat, és a környező lakott területeket ábrázoló térkép;

g) a fogadni tervezett légijármű típusa;

h) a terület tulajdonosának, vagy - állami tulajdonban levő terület esetében - vagyonkezelőjének hozzájárulása a leszállóhely létesítéséhez, aláírása, az aláírás helye, időpontja;

i) a területet kijelölő személy nyilatkozata, amely szerint megbizonyosodott arról, hogy a leszállóhely megfelel a (3) bekezdésben és a 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek; valamint

j) a területet kijelölő személy neve, aláírása, az aláírás helye, időpontja;

k) - védett természeti területen létesíteni kívánt leszállóhely esetében - a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély másolata arról, hogy a növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználását engedélyezte.

(5) Elektronikus kapcsolattartás esetén a (1) bekezdés szerinti nyomtatvány nem tartalmazza a területet kijelölő személynek, a terület tulajdonosának aláírását, az aláírás helyét, időpontját.

(6) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megbizonyosodik arról, hogy egy adott "C" osztályú leszállóhely esetében nem teljesülnek a (3) bekezdésben vagy a 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek, a leszállóhely használatát a légiközlekedési hatóság megtiltja."

17. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az "amelyről" szövegrész helyébe az "amelyről vagy amelyen" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében az "épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény" szövegrész helyébe az "Étv." szöveg,

c) 16. § (3) bekezdés f) pontjában a "lokációs - földi irányítástechnikai berendezések leírását" szövegrész helyébe a "légtérellenőrző - EATMN rendszer és rendszerelem leírását" szöveg,

d) 19. § (2) bekezdés d) pontjában az "építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendelet" szövegrész helyébe az "Ékr." szöveg,

e) 26. § nyitó rendelkezésében, 27. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, valamint 28. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében az "A használatbavételi engedély" szövegrész helyébe az "A repülőtér használatbavételi engedély" szöveg,

f) 28. § (2) bekezdésében a "használatbavételi engedély" szövegrész helyébe a "repülőtér használatbavételi engedély" szöveg,

g) 29. § (1) bekezdésében az "A 3. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "A 3. § (5) bekezdése" szöveg,

h) a 40. § (3) bekezdés c) pontjában az "a földi irányítástechnikai berendezések" szövegrész helyébe az "EATMN rendszer és rendszerelem" szöveg

lép.

20. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 5/B. § (1) bekezdés b) pontjában a "létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban" szövegrész helyébe a "létesítésére irányuló eljárásban és a létesítés megtiltásában" szöveg,

b) 8/B. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a "létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban" szövegrész helyébe a "létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában az "és az 1. mellékletben felsorolt általános építmények esetében az illeték (a továbbiakban együtt: díj)" szöveg,

b) IV. fejezet címében az "és fennmaradás" szöveg,

c) 9. alcíme,

d) 26. § e) és g) pontja.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A repülőtér területén lévő általános építmények

1. Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület

2. Légijárművek tárolására vagy karbantartására szolgáló hangár épület

3. Irányítótorony épület"

2. melléklet a 207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletének módosítása

1. Az R. 2. melléklet 2.3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.8. utasterminál, cargo terminál;"

2. Az R. 2. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. A repülőtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal egy természetes talajú vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát, vagy helikopter fel- és leszállására alkalmas területet."

3. Az R. 2. melléklete a következő 3.5. ponttal egészül ki:

"3.5. Nem nyilvános repülőtérre vonatkozó Kényszerhelyzeti Terv."

4. Az R. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az V. osztályú repülőtér"

5. Az R. 2. melléklet a következő 5. ponttal egészül ki:

"5. A VI. osztályú repülőtér

5.1. A repülőtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal a repülőtéren fogadni tervezett géptípusnak megfelelő, egy természetes talajú vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát.

5.2. Repülőtérrend."

Tartalomjegyzék