216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. cím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 28/A. § (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt adatok összessége,

2. központi szerv: az Nytv. 6. § (1) bekezdése szerinti központi szerv,

3. tényleges cím: a tényadatok alapján a valóságnak megfelelő cím.

2. A címellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

2. § (1) A központi szerv az Nytv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása érdekében összeállítja az Nytv. 39. § (3) bekezdése szerinti elektronikus adatállományt (a továbbiakban: jegyzék).

(2) A központi szerv a jegyzékben szereplő címeket településenkénti bontásban 2014. szeptember 1-jéig az illetékes jegyző rendelkezésére bocsátja.

(3) A jegyző - a központi szerv által kiadott módszertani segédlet ajánlásainak figyelembe vételével - az illetékességi területéhez tartozó címek tekintetében a tényleges címek meghatározása céljából az Nytv. 39. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatellenőrzést végez.

(4) Az adatellenőrzés során a jegyző a jegyzékben szereplő cím helyességét az Nytv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adat és az adat bejegyzése alapjául szolgáló, a jegyző kezelésében lévő okirat tartalmának összevetésével ellenőrzi, a vizsgált adatok egyezősége esetén a jegyzékben szereplő címet ténylegesként jelöli meg.

(5) Adategyezőség hiányában a jegyző az ellenőrzött címet a jegyzékben "felülvizsgálandó" jelzéssel látja el.

(6)[1] A jegyző a (3)-(5) bekezdés szerint ellenőrzött adatállományt 2014. december 15-éig a központi szerv részére visszajuttatja.

(7) A központi szerv a jegyzéket és a (6) bekezdés szerint visszajuttatott ellenőrzött adatállományt - az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából - a nyilvántartástól elkülönítetten kezeli, azt nem teszi a nyilvántartás részévé.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.11.18.

Tartalomjegyzék