21/2014. (III. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) és z) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Régészeti örökségért - Schönvisner István-díj a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű szakmai tevékenység elismerésére évente egy régész szakember részére adományozható."

2. § Az R. a következő 9/B. alcímmel egészül ki:

"9/B. Vásárhelyi Pál Díj

9/B. § (1) Vásárhelyi Pál Díj adományozható a vízügy érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

(2) Évente öt díj adományozható, a március 22-ei Víz Világnapja alkalmából."

3. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A 9/B. §-ban meghatározott díjjal plakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(2) A 9/B. §-ban meghatározott díjakkal járó pénzjutalom összege díjazottakként a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mindenkori illetményalap hatszorosa.

(3) A pénzjutalom fedezetét a minisztérium költségvetésében kell előirányozni."

4. § Az R. 12. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[A(z)]

"h) 9/B. §-ban meghatározott díj leírását a 29. melléklet tartalmazza."

5. § Az R. a következő 24/B. alcímmel és a hozzá tartozó 26/B. §-sal egészül ki:

"24/B. Lampl Hugó Emlékplakett

26/B. § (1) Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

(2) Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy évente legfeljebb egy Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amelynek átadására a Víz Világnapján - március 22-én - kerül sor.

(4) A pályázati felhívásban rögzíteni kell, hogy a tervezésért és a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.

(5) Az emlékplakett bírálati lapját a 30. melléklet tartalmazza.

(6) Az emlékplakett és az emléktábla leírását a 31. melléklet tartalmazza.

(7) Az emlékplakett adományozására vonatkozó eljárást a 32. melléklet tartalmazza."

6. § Az R. a következő 52/B. §-sal egészül ki:

"52/B. § (1) A 9., a 9/B., a 26. és a 26/B. §-ban meghatározott elismerések (a továbbiakban: vízügyi elismerések) adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai kuratórium fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

(2) A szakmai kuratórium elnökét és tagjait évente a vízügyért felelős helyettes államtitkár kéri fel a vízügyi szakemberek közül.

(3) A kuratórium 9 főből áll, döntését szótöbbséggel hozza.

(4) A szakmai kuratórium döntését követően a vízügyi elismerések adományozására vonatkozó javaslatát eljuttatja a belügyminiszterhez.

(5) A szakmai kuratóriumban való részvételért tiszteletdíj nem jár."

7. § Az R.

a) 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "8" szövegrész helyébe a "12" szöveg,

b) 26/A. § (3) bekezdésében a "szerzett személyek" szövegrész helyébe a "szerzett, a szakterületet támogató tevékenységet végző személyek" szöveg

lép.

8. § Az R.

a) az 1. melléklet szerinti 29. melléklettel,

b) a 2. melléklet szerinti 30. melléklettel,

c) a 3. melléklet szerinti 31. melléklettel és

d) a 4. melléklet szerinti 32. melléklettel

egészül ki.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 21/2014. (III. 10.) BM rendelethez

"29. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Vásárhelyi Pál Díj leírása

A Vásárhelyi Pál díj díszdobozban elhelyezett ezüstérem, amelyhez adományozó okirat jár. Az érem 42,5 mm átmérőjű, 3 mm vastag. Előlapján Vásárhelyi Pál mellképe, alatta "Vásárhelyi Pál Díj" felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a "BELÜGYMINISZTERTŐL" felirat vesz körül."

2. melléklet a 21/2014. (III. 10.) BM rendelethez

"30. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Lampl Hugó Emlékplakett bírálati lapja
1. A létesítmény megnevezése:.......................................................................................................
2. A létesítmény tervezéséért felelős mérnök:.................................................................................
3. A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök:.............................................................................
4. A pályázat értékelése:.................................................................................................................
4.1. Műszaki leírás:____________ pont
4.2. Tervek:____________ pont
4.3. Gazdasági értékelés:____________ pont
4.4. Kiegészítő dokumentumok:_________ pont
4.5. Esztétikai megjelenés:_________ pont
4.6. Nyelvi igényesség:_________ pont
5. A létesítmény értékelése:
5.1. A célnak való megfelelőség:_________ pont
5.2. Egyedi szakmai szempontok:_________ pont
5.3. Szerkezeti elemek kialakítása:_________ pont
5.4. Időtállóság:_________ pont
5.5. Munkavédelem:_________ pont
5.6. Esztétikai kialakítás:_________ pont
5.7. Környezetvédelem:_________ pont
Összesen:_________ pont
Az előző kérdések mindegyikére 0-tól 5-ig terjedő pont adható. A magasabb pontszám jelenti a jobb osztályzatot.
Kelt:..........................................
…………………………………………
a bíráló aláírása"

"

3. melléklet a 21/2014. (III. 10.) BM rendelethez

"31. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Lampl Hugó Emlékplakett és Emléktábla leírása

1. Emlékplakett

Az emlékplakett 75 mm átmérőjű, 5 mm vastag bronzérem, amelynek előlapján

".............................. (a kitüntetett neve) -nak kiemelkedő jelentőségű vízilétesítmény megvalósításában való közreműködéséért (dátum)" felirat látható.

Az emlékplakett hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a "Lampl Hugó Emlékplakett" és "a vízgazdálkodásért felelős minisztertől" felirat vesz körbe.

2. Emléktábla

Az emlékplakett odaítélésének tényét igazolja, a létesítmény külső felületén jól látható módon elhelyezve.

Az emléktábla 67x125 cm méretű, rézből készült, amit felül a Vízügy 20 cm átmérőjű emblémája (egymást metsző folyók sematikus ábráján bal oldalon felül egy vízcsepp, alul a VÍZÜGY felirat) díszít, alá 6 cm-es magasságú kidomborodó betűkkel a következő szöveg kerül:

"E létesítmény megvalósításában közreműködő személyt a vízgazdálkodásért felelős miniszter Lampl Hugó Emlékplakettel tüntette ki."

4. melléklet a 21/2014. (III. 10.) BM rendelethez

"32. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Lampl Hugó Emlékplakett adományozására vonatkozó eljárás

1. A Lampl Hugó Emlékplakett elnyerése tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy által, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére tűzhető ki. A pályázati kiírásban meg kell határozni a 2-3. pontban rögzített követelményeket.

2. Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

3. A pályázatot úgy kell kiírni, hogy az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért vagy a kivitelezéséért felelős természetes személy nyújthasson be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

4. A javaslatok véleményezésére létrehozott szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az 5. pontban foglaltak teljesülésének értékelésével, valamint az 30. melléklet szerinti bírálat lap kitöltésével minősíti, majd javaslatát eljuttatja a belügyminiszterhez.

5. A pályázati kiírásban meg kell jelölni a pályázat általános tartalmi és formai követelményeit, amelyek az alábbiak:

a) a pályázat benyújtójának neve,

b) műszaki leírás; a kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben,

c) átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát,

d) részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével,

e) technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) - ha a mű bemutatásához szükséges - amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat,

f) a pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről,

g) gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú már működő berendezésekkel,

h) kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.,

i) a dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva,

j) a pályázat nyelve magyar, és a pályázónak mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia.

6. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy évente legfeljebb egy Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amelyet a Víz Világnapján - március 22-én - kell átadni.

7. A pályázati felhívásban rögzíteni kell, hogy a tervezésért és a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre."

Tartalomjegyzék