21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § (2) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását (a továbbiakban: VRONY) működtető szerv fogadja, rögzíti, tárolja, feldolgozza és elemzi a BNO 10. revízió 17. főcsoportjába (Q0000-Q9990) besorolt kóddal rendelkező veleszületett rendellenességekre vonatkozó, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16. § (1) bekezdése szerint bejelentett adatokat.

2. § (1) Az 1. § szerinti veleszületett rendellenességet észlelő orvos az Eüak. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti határidőben az adatszolgáltatást az erre a célra működtetett elektronikus adatbeviteli felületen (a továbbiakban: e-VRONY) vagy ha ez nem elérhető, akkor a VRONY-t működtető szerv honlapján elérhető és letölthető, az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazó bejelentőlapon postai úton teljesíti.

(2) Kiskorú beteg esetén az 1. § szerinti veleszületett rendellenességet észlelő orvos az általa észlelt veleszületett rendellenesség bejelentését követően a kiskorú betegnek a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 2/B. §-a szerinti Egészségügyi Könyvében a rendellenesség diagnózisát és a bejelentés idejét feltünteti, és azt aláírásával és bélyegzőlenyomatával ellátja.

3. § (1) A 2. § szerinti bejelentésért és az adatszolgáltatás teljességéért az egészségügyi szolgáltató vezetője felelős. A bejelentett adatoknak egyezniük kell az érintett beteg egészségügyi dokumentációjában szereplő, a veleszületett rendellenességre vonatkozó adatokkal. Az adatszolgáltatás minősége és teljessége, továbbá az orvosi dokumentációval való egyezősége érdekében a VRONY-t működtető szerv az adatszolgáltatóval évente adategyeztetést tarthat.

(2) A VRONY-ban nyilvántartott adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért a VRONY-t működtető szerv vezetője felelős. Az e-VRONY adatbeviteli felületén bejelentett személyazonosító és egészségügyi adatokat egymástól elkülönítetten kell tárolni. A személyazonosításra alkalmatlan adatállományhoz egy egyéni azonosítót kell rendelni, amely véletlenszerűen megállapított, egyedi elemet tartalmaz. Az egyéni azonosító személyazonosító adatokhoz történő hozzárendelésére a VRONY-t működtető szerv vezetője által kijelölt alkalmazottak jogosultak.

(3) A VRONY-ban nyilvántartott adatok tisztítását, egyeztetését, az adatok teljességének ellenőrzését a VRONY-t működtető szerv negyedévente végzi.

4. § (1) A VRONY-t működtető szerv negyedévente időszakos, betegségek kialakulásának megelőzését és korai felismerését szolgáló, az esetleges halmozódások vizsgálatát célzó elemzést, valamint a bejelentett rendellenességekről szóló éves - a nyilvántartás részét képező - összefoglaló jelentést készít, amelyben bemutatja és értékeli a veleszületett rendellenességek számának és gyakoriságának területi megoszlását, időbeli változását.

(2)[1] Ha az elemzett adatok alapján rendellenesség-halmozódás merül fel vagy az érintettnél olyan veleszületett rendellenességet diagnosztizálnak, amelynek kóreredete nem tisztázott, a VRONY-t működtető szerv a rendellenesség létrejöttében szerepet játszó kóreredeti okok felderítése érdekében betegség kialakulásának megelőzését és korai felismerését szolgáló eseti vizsgálatot kezdeményez az országos tisztifőorvosnál.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelethez

Az e-VRONY és VRONY BEJELENTŐLAP adattartalma

Az érintett személyazonosító és egészségügyi adatai:
Név
TAJ szám
Születés/ vetélés/ várandósság-megszakítás ideje(év, hónap, nap)
Esetleges elhalálozás dátuma(év, hónap, nap)
Nem(fiú, lány, ismeretlen)
Születés számossága(egyes, kettes, hármas, négyes, ötös iker)
Születési súly(g)
Várandósság kimenetele(élve születés, halva születés, spontán vetélés,
prenatális diagnózis miatti várandósság-megszakítás,
prenatálisan felismert, de meg nem szakított
várandósság)
Várandóssági hét(születéskor, elhaláskor)
Rendellenesség diagnosztizálásának dátuma(év, hónap, nap, betöltött várandóssági hét)
Anya adatai
Anya születési neve
Anya TAJ száma
Törvényes képviselő lakcíme(irányítószám, település megnevezése, utca, házszám)
Anya tartózkodási helye várandósság idején(irányítószám, település megnevezése, utca, házszám)
Anya születési dátuma(év, hónap, nap)
Anya életkora a várandósság alatt(éves)
Korábbi várandósságok száma
LMP(év, hónap, nap)
Rendellenesség adatai
Rendellenesség BNO kódja és megnevezése(max 10)
Oldalisága(jobboldali, baloldali, két oldalt érintő)
Szindróma megnevezése
McKusick Kód
ORPHA kód
Diagnózis dátuma(év, hónap, nap)
Prenatális diagnosztizálás módja
Prenatális diagnosztizálás ideje(év, hónap, nap)
Első pozitív prenatális diagnózis ideje(év, hónap, nap)
AFP eredmény(MOM)
Kromoszómavizsgálat történt-e(igen, nem)
Karyotipizálás eredménye
Végzett vagy tervezett sebészeti beavatkozás ideje(év, hónap, nap)
Kóroki adatok
Alkalmaztak-e valamilyen asszisztált reprodukciós technikát(igen, nem)
ha igen, annak megnevezése
Anya foglalkozása a fogamzás időszakában
Várandósságot megelőző 3 hónapban anyai betegség/ek
Várandósság alatti anyai betegség
Korábbi várandósságok száma
Kimenetele(élve születés, halva születés, spontán vetélés,
prenatális diagnózis miatti várandósság megszakítás,
prenatálisan felismert, de meg nem szakított
várandósság)
Folsav bevitel, ha igen, mennyisége(mg)
Gyógyszerhasználat várandósság alatt(neve, adagja)
Vérrokonság
Az érintett testvére(i) rendellenessége(i)(igen, nem)
ha igen, típusa
Anya családjában veleszületett rendellenesség, típusa
Apa családjában veleszületett rendellenesség, típusa
Ikertestvér adatai
Ha van ikertestvére: ikertestvér neme
Zygozitás
Az ikertestvér várandóssági kimenetele
Rendellenesség előfordulása, megnevezése
Bejelentő adatai
Bejelentő orvos neve
Pecsétszáma
Bejelentő intézmény
Osztály neve
Bejelentő intézmény címe(irányítószám, település, utca, házszám)
E-mail címe

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 96. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék