245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (6) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Hódmezővásárhely megyei jogú város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 9258 helyrajzi számú, természetben a Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. szám alatt található ingatlannak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos beruházást érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

(2)[1] A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) elsőfokú hatóságként - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) elsőfokú szakhatóságként - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

(4)[2] A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)[3] A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben tűzvédelmi szakkérdésben első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(5)[4]

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági és szakhatósági eljárások

Az 1. § (1) bekezdésben foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági és szakhatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. általános építésügyi hatósági eljárások,

3. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

4. tűzvédelmi hatósági eljárások,

5.[5]

6. útügyi hatósági eljárások,

7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,[6]

8. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. közegészségügyi hatósági eljárások,

13. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

14. az 1-3. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások,

15. az 1-13. pontban felsorolt ügyfajtákhoz kapcsolódó szakhatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[2] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[3] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[4] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2016.09.09.

[6] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék