2014. évi XXVI. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

1. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"14. az 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete;"

2. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 106. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az elnökhelyettesre és a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is alkalmazni kell azzal, hogy nemzetiségi önkormányzati képviselő lehet az is, aki ugyanannál a nemzetiségi önkormányzatnál a nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott intézmény vezetője."

2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

3. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A választási iroda a 84. §, a 85. §, a 97. § (1) bekezdés a) pontja és a 334. § szerinti kérelem elutasításáról, valamint a 97. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti törlésről határozattal dönt. A határozatra a 46. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A határozatban pontosan meg kell jelölni az elutasítás, illetve a törlés okát."

4. § A Ve. 255. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Választási Iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét."

5. § A Ve. 313-315. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"313. § A választópolgár azon településen szerepelhet a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy - időközi választás esetén - szerepelhet.

314. § (1) Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megnevezését is, ha a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

(2) Ha legkésőbb a szavazást megelőző második napon a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből, a szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell.

(3) A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán - valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek egész településre kiterjedő időközi választásával azonos napon tartott időközi nemzetiségi önkormányzati választáson - és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egy szavazóköri névjegyzéket kell használni.

315. § Nemzetiségi választópolgárként azt a választópolgárt kell felvenni a szavazóköri névjegyzékbe, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben."

6. § A Ve. 317. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A választási iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét."

7. § A Ve. 323. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"323. § (1) A szavazatszámláló bizottság a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére nemzetiségének települési, területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapját adja át.

(2) A választópolgár a szavazólapokat olyan borítékba helyezi, amelyen a nemzetiség megjelölése fel van tüntetve. A borítékot a választópolgár lezárja."

8. § A Ve. 323/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"323/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság a borítékokat - azok felbontása nélkül - nemzetiségenként külön szállítóborítékba zárja, és a szállítóborítékokat a helyi választási irodához szállítja.

(2) A helyi választási iroda a területi választási irodához szállítja a 327. § (2) bekezdése szerinti szavazólapokat tartalmazó szállítóborítékokat."

9. § A Ve. 154. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"154. A szavazatok megszámlálása

327. § (1) Azon nemzetiség települési, területi listás és országos listás szavazólapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására sor kerül a településen, a helyi választási bizottság számlálja meg.

(2) Azon nemzetiség területi listás és országos listás szavazólapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására nem kerül sor a településen, a területi választási bizottság számlálja meg."

10. § A Ve. 329. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 327. § (1) bekezdése szerinti szavazatszámlálás eredményéről kiállított jegyzőkönyvek egy-egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig eljuttatja a területi választási irodához.

(2) A területi választási bizottság a területi listás szavazólapok megszámlálásáról az (1) bekezdés szerint kiállított jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

(3) A területi választási bizottság az országos listás szavazólapok megszámlálásáról az (1) bekezdés szerint kiállított jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét."

11. § A Ve. XV. Fejezete a következő 156/A. alcímmel egészül ki:

"156/A. Időközi választás

330/A. § (1) Az időközi választásra - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek egész településre kiterjedő időközi választásával azonos napon tartott időközi választás kivételével - egy külön szavazókört kell kialakítani, amelynek területe az egész települést magában foglalja. A helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot a 24. § (1) bekezdése szerint megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokból, szükség esetén póttagok bevonásával állítja össze a szükséges létszámmal. A jegyzőkönyvvezetők számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg."

12. § A Ve.

a) 93. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében a "84. § szerinti kérelem" szövegrész helyébe a "84. § és a 85. § szerinti kérelem" szöveg,

b) 255. § (4) bekezdésében a "(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen" szöveg,

c) 317. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Ve.

a) 311. § (3) bekezdése,

b) 142. alcíme,

c) 1. melléklet e) pontja.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások napján lép hatályba.

(3) Az 1. §, az 5. §, a 7-11. § és a 13. § a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

15. § E törvény

a) 1-3. §-a, 5-11. §-a, 12. § c) pontja és 13. § a) és b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

b) 12. § a) pontja, 13. § c) pontja és 14. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

c) 4. §-a és 12. § b) pontja az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék