293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem kezdeményezheti a szabad felhasználású hitelre vonatkozó hallgatói hitelszerződés megkötését az, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a szabadságvesztést még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta."

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelelő hallgatóra vonatkozó jogosultsági idő - a (4) bekezdésben foglalt eltérés hiányában - tizenegy tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tizenegy tanulmányi félévet, a hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet. A hallgató jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevételével érintett tanulmányi hónapok számával csökken."

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Diákhitel szervezet nem folyósítja a hallgatói hitelt a hitelfelvevő részére a 40. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől."

3. § (1) A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevő - választása szerint - havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel. A kötött felhasználású hitelt a hitelfelvevő tanulmányi félévenként egy összegben igényelheti. A hitelfelvevő kötött felhasználású hitel folyósítására irányuló, Diákhitel szervezettel szemben fennálló követelése a hitel igénybevételére jogosító képzését folytató felsőoktatási intézményre száll át. Az így folyósítandó összeget a Diákhitel szervezet közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára utalja át."

(2) A Rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A felsőoktatási információs rendszert üzemeltető társaság elektronikus formában továbbítja a Diákhitel szervezet részére a felsőoktatásban nyilvántartott képzések hiteligénylésekhez kapcsolódó alapadatait és az ezen adatokban történő bármely évközi változást."

4. § (1) A Rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, akkor a hitelfelvevő a törlesztőrészletet minden hónap 12. napjáig köteles a Diákhitel szervezet részére, az üzletszabályzatban meghatározott módon forintban megfizetni, legalább a hitelszerződés szerződésszámának egyidejű közlésével."

(2) A Rendelet 14. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A Diákhitel szervezet legfeljebb 36 naptári hónapra engedélyezheti a hitelfelvevő részére mérsékelt összegű törlesztőrészlet fizetését a (11) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve."

5. § A Rendelet 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott, a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím megszűnik, vagy a Diákhitel szervezet szüneteltetésnek helyt adó döntésben meghatározott jogcímben változás következik be, úgy a hitelfelvevő a megszűnést, vagy a változást követő 15 napon belül köteles azt - a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített nyomtatványon - bejelenteni és a törlesztést folytatni. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztőrészlet időarányos részét - az esedékes törlesztőrészleten felül - a megszűnést követő hónap 12. napjáig kell megfizetni."

6. § A Rendelet 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelszerződés a Diákhitel szervezet általi azonnali hatályú felmondással megszűnik:)

"a) ha a hitelfelvevő hátralékos tartozása a részére - a törlesztési kötelezettség szüneteltetésével érintett időszakot ide nem értve - előírt havi törlesztőrészletek egy évnek megfelelő összegét meghaladja, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,"

7. § (1) A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Diákhitel szervezet az egyes években felmerülő, a kamatbevételekben foglalt működési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításokat fedező prémiummal nem fedezett működési költséget és egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek teljes feloldását követően a Diákhitel szervezet az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában megtérült működési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedező prémiumbevétel és az adott naptári félévben (kamatperiódusban) ténylegesen felmerült működési költségek, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétől függően aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki az egyéb ráfordításokkal szemben. Egy adott kamatperiódusból származó különbözet időbeli elhatárolása a soron következő kamatperiódusban kerül megszüntetésre az egyéb ráfordításokkal szemben."

(2) A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Diákhitel szervezet az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek finanszírozása érdekében bevont források kamat- és kamatjellegű ráfordításainak, valamint a kamat- és kamatjellegű (kockázati és működési prémiumot nem tartalmazó) bevételeinek különbözetét aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki a különbözet jellegétől függően a fizetendő kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal szemben. Egy adott naptári félévből (kamatperiódusból) származó kamatkülönbözet időbeli elhatárolása a következő tíz kamatperióduson keresztül, időarányosan kerül megszüntetésre a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordításokkal szemben. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni."

8. § A Rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:

"34. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód R.) 4. § (2) bekezdésével és 6. §-ával megállapított 14. § (10) bekezdését és 19. § (5) bekezdés a) pontját a Mód R. hatálybalépésekor még meg nem szűnt szerződésekre is alkalmazni kell."

9. § A Rendelet a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A Mód R. 2. §-ával, 4. § (1) bekezdésével, 5. §-ával, 10 §-ával és 11. § b)-c) pontjával megállapított 4. § (1) és (3) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 14. § (5) bekezdés b) pontját, 14. § (8) bekezdését, 16. § (6), (7) és (9) bekezdését, 18. § (6) bekezdését a 2015. február 1-jét megelőzően megkötött és 2015. február 1-jén még meg nem szűnt szerződésekre is alkalmazni kell. E rendeletnek a Mód R. 11. § a) pontjával hatályon kívül helyezett 16. § (4) bekezdését a 2015. február 1-jét megelőzően megkötött és 2015. február 1-jén még meg nem szűnt szerződések esetén sem kell alkalmazni."

10. § A Rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében és 14. § (5) bekezdés b) pontjában a "35." szövegrész helyébe a "40." szöveg,

b) 16. § (6) bekezdésében az "5." szövegrész helyébe a "12." szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 16. § (4) bekezdése,

b) 16. § (7) bekezdésében az " , egyúttal tájékoztatja a hitelfelvevőt a törlesztési kötelezettség (4) bekezdésben meghatározott esetben történő feléledéséről és erre az esetre vonatkozó bejelentési kötelezettségéről" szövegrész,

c) 18. § (6) bekezdésében a " , valamint a 16. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége megkezdését" szövegrész,

d) 31. § (2) bekezdése és

e) 32. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2-3. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § és a 9-11. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök