295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § E rendeletnek a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:13. mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a "38818/43 helyrajzi számú és 34593/4 helyrajzi számú" szövegrész helyébe a "38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:13. mezőjében a "38818/30, 38818/43, 34593/4 helyrajzi számú" szövegrész helyébe a "38818/30, 38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök