289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] E rendelet hatálya a Budapest VIII. kerület 38818/30 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 22-26. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan), valamint a Budapest VIII. kerület 38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú ingatlan Ingatlannal határos részén megvalósuló Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[2]

3. §[3] A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)[4]

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(4) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)[5]

(6)[6]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[7] E rendeletnek a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:13. mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[8] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[9] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[10] E rendeletnek a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:13. mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[11] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[12] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr4. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[13]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[14]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A Holokauszt
Gyermek-
áldozatainak
Emlékhelye - Európai
Oktatási Központ
létrehozásához a
Józsefvárosi
pályaudvar épületében
kapcsolódó
beruházások
Budapest VIII.
kerület, Fiumei út
22-26. szám alatti,
38818/30,
38818/42,
38818/43, 38820 és
34593/4 helyrajzi
számú ingatlanok
a) építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások,
c) régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
7.telekalakítási, földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
9.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bányahatósági
engedélyek
Pest Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2014.11.27.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[7] Beiktatta a 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.12.12.

[8] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 135. §. Hatályos 2014.09.13.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Beiktatta a 295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.11.27.

[11] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. §-a (ld. 38. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[14] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék