Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2014. évi XXX. törvény

egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

1. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

1. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bvtvr.) 114/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"114/A. § A büntetés-végrehajtási intézet megállapítja, hogy az elítélt a szabadulása után hol kíván letelepedni és rendszeresen munkát végezni; elősegíti, hogy az elítélt rendezze a szabadulása utáni letelepedésével és munkába állásával kapcsolatos ügyeit. A feladatok teljesítése érdekében a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő az elítéltet meghallgatja, szükség esetén segítséget nyújt a letelepedéséhez és a munkába állásához, a megkezdett tanulmányok folytatásához, valamint a családi kapcsolatainak helyreállításához."

(2) A Bvtvr. 126/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"a) a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenység kivételével, a jogszabályban meghatározott pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó pártfogó felügyelői szolgálatot," (rendeletben jelölje ki.)

(3) A Bvtvr. 115. § (1) bekezdésében az "a büntetés-végrehajtási szervekkel, valamint a hivatásos pártfogóval együttműködve" szövegrész helyébe a "büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelővel együttműködve" szöveg lép.

(4) A Bvtvr. 115. § (3) bekezdésében az "a büntetés-végrehajtási szervek és a hivatásos pártfogók" szövegrész helyébe a "büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a Bvtvr. 118. § (6) bekezdése.

2. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

2. § A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1a) bekezdésében az "Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A központi anyakönyvi szerv" szöveg lép.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet X. Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás alcím 3. pontjában az "Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által" szövegrész helyébe az "Az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban" szöveg lép.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére a III. fejezetben, valamint más jogszabályokban meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatást elősegítő támogatásokat, a közfoglalkoztatás szervezését, illetve egyéb eszközöket kell alkalmazni."

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen)

"b) a pártfogó felügyelői szolgálattal, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelőkkel,"

6. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

6. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bv.sztv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértési elzárást, a szabadságvesztésből szabadultak utógondozásával, az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási tevékenységgel és a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítésével, valamint a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelettel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv."

(2) A Bv.sztv. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Parancsnokság a jogszabályok, a miniszter döntései és az országos parancsnok utasításai, valamint egyedi intézkedései alapján)

"b) felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. szervek szolgálati feladatainak a végrehajtását, így különösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával, valamint a szabadságvesztésből szabadultak utógondozásával, az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási tevékenységgel, pártfogó felügyelői vélemény elkészítésével, valamint a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet;"

7. A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása

7. § A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 23. § (1) bekezdésében az "az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternél" szövegrész helyébe az "a központi anyakönyvi szervnél" szöveg lép.

8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

8. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 5. § (1a) és (3) bekezdésében, valamint 74. § (2) bekezdésében az "az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a központi anyakönyvi szerv" szöveg lép.

9. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

9. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 71/A. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az okirat-nyilvántartás vezetéséhez - a nyilvántartott adatok és azok változásai tekintetében - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter rendeletében meghatározott rend szerint adatszolgáltatásra kötelezett)

"e) a központi anyakönyvi szerv,"

(2) Az Atv. 81. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elektronikus anyakönyvben, az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, az okirat-nyilvántartásban és a jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratot közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott valamennyi adatot jogosult megtekinteni és átvenni, és az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni az e törvényben meghatározott eljárás lefolytatása céljából)

"d) a központi anyakönyvi szerv."

(3) Az Atv.

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, 12/A. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 13. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 51. § (6) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében, 59/A. § (1) bekezdésében, 67. § (4) bekezdésében, 70. § (5) bekezdésében, 93. § (1) bekezdés a) pontjában az "az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a központi anyakönyvi szerv" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 89. § (4) bekezdésében, 90. §-ában az "Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A központi anyakönyvi szerv" szöveg,

c) 50. § (2) bekezdés f) pontjában a "nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e" szövegrész helyébe a "nevének megváltoztatását az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e" szöveg,

d) 51. § (1) bekezdésében az "az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter" szövegrészek helyébe az "a központi anyakönyvi szerv" szöveg,

e) 70. § (5) bekezdésében az "az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a központi anyakönyvi szervnek" szöveg,

f) 59/A. § (1) bekezdésében, 89. § (4) bekezdésében az "az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert" szövegrész helyébe az "a központi anyakönyvi szervet" szöveg,

g) 94. § a) pontjában a "központi nyilvántartó szervet," szövegrész helyébe a "központi nyilvántartó szervet és a központi anyakönyvi szervet," szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az Atv. 73/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 73/A. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában, 73/A. § (4) bekezdés b) pont bd) alpontjában és 73/A. § (5) bekezdés a) pont af) pontjában a "megszerzését vagy" szövegrész.

10. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

10. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4b)-(4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4b) A hivatalból folytatott közigazgatási eljáráshoz megkeresésre a (4a) bekezdés b) pontja szerinti esetben az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyző 3 napon belül adatot szolgáltat az állami foglalkoztatási szerv járási szerve (a továbbiakban: járási foglalkoztatási szerv) részére.

(4c) A (4a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott kizárási ok fennállásának ellenőrzése érdekében a közfoglalkoztatási jogviszonyba történő kiközvetítés előtt a járási foglalkoztatási szerv adatot közvetlenül vehet át a szabálysértési nyilvántartásból.

(4d) A kizárás kérdésében első fokon a járási foglalkoztatási szerv, másodfokon az állami foglalkoztatási szerv megyei szerve (a továbbiakban: megyei foglalkoztatási szerv) hatósági határozattal dönt.

(4e) Ha a közfoglalkoztatási jogviszony létrehozását követően értesül a járási foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatást kizáró okról, a kizárásról szóló döntését közli a közfoglalkoztatóval. A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszonyt a jogerős döntés alapján azonnali felmondással megszünteti."

(2) A Kftv. 2. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:)

"g) az Mt. 64. § (1) bekezdését azokkal az eltérésekkel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését köteles bejelenteni a megyei foglalkoztatási szervnek, továbbá a közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatási jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha jogerős hatósági határozat a közfoglalkoztatottat a közfoglalkoztatásból kizárta,"

11. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. Jogszabály meghatározott iskolai végzettségű kormánytisztviselő részére e vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat."

(2) A Kttv. "Adatkezelés" alcíme a következő 183/B. §-sal egészül ki:

"183/B. § (1) A büntetés-végrehajtás központi szerve a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek 6. mellékletben meghatározott adatait a kormánytisztviselők munkavégzésével összefüggésben belépési jogosultságot biztosító igazolványok kibocsátása, nyilvántartása és bevonása céljából kezeli.

(2) A 6. melléklet szerinti adatokat, az abban bekövetkező változásokat, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére vagy a kormánytisztviselő tartós távollétére vonatkozó adatokat a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőt alkalmazó büntetés-végrehajtási szerv vezetője köteles a közszolgálati alapnyilvántartás adatai alapján továbbítani az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba - az eljárásban indokolt mértékig - saját adatai tekintetében kizárólag a kormánytisztviselő jogosult betekinteni, illetve abból adatokat átvenni."

(3) A Kttv. 259. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)

"c) a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő ügyviteli vizsgájának szabályait a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel egyetértésben" (rendeletben állapítsa meg.)

(4) A Kttv. 259. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselők igazolványára vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg."

(5) A Kttv. 6. melléklete címében az "Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek" szövegrész helyébe az "Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek, illetve a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőknek" szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5. §, a 11. § e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 4. § és a 10. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék