31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés j) és m) pontjában, valamint (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosítása

1. § (1) A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A Bizottság tagjai:

a) a miniszter felkérése alapján

aa) az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyért felelős képviselője,

ab) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészségügyért felelős képviselője,

ac) a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium földügyért felelős képviselője,

ad) az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium iparügyekért felelős képviselője,

ae) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium közbeszerzésért felelős képviselője,

af) a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium környezetvédelemért felelős képviselője,

ag) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője,

ah) a Szervezet képviselője,

b) a következő szervezetek és civil mozgalmak által delegált egy-egy képviselő:

ba) Magyar Tudományos Akadémia,

bb) Nemzeti Akkreditáló Testület,

bc) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata,

bd) a gazdasági érdekképviselet területén országos működési területű és legalább öt éve működő civil szervezet,

be) a kereskedelem területén országos működési területű és legalább öt éve működő civil szervezet,

bf) a fogyasztóvédelem területén országos működési területű és legalább öt éve működő civil szervezet,

bg) a környezet- és természetvédő civil szervezetek országos találkozója."

(2) A KTM rendelet 1. § (4) bekezdésében az "a Magyar Szabadalmi Hivatalnál" szövegrész helyébe az "a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál" szöveg lép.

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

2. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (IV. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított díjtételeit a Módr4. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni."

(2) A Díjr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdéstől eltérően az évi 500 üzemóránál kevesebbet üzemelő, a villamosenergia-rendszer teljesítmény egyensúlyának biztosítása céljából, a villamosenergia-rendszer rendszerirányítója által szerződéssel lekötött, vészhelyzeti tartalék gázturbinát és gázmotort mérőrendszerrel nem kell ellátni."

(2) Az R. 24. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel" szövegrész helyébe az "a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel" szöveg lép.

(3) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 24. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) 2014. április 15-én lép hatályba:

a) a 6. § (1), (6), és (7) bekezdése,

b) a 7. § (1) és (2) bekezdése,

c) a 8. § (1)-(3) bekezdése,

d) a 15. §,

e) a 20. § (2) bekezdése,

f) a 22. § (1) és (2) bekezdése,

g) a 23. § (1) bekezdése,

h) az 1. melléklet,

i) az 5. melléklet 4. pontja,

j) a 7. melléklet 1. pontja és

k) a 8. melléklet.

(3) A 23. § (3) bekezdése és a 27. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba."

(4) Az R. 25. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezés esetén)

"j) a 6. § (1), (6) és (7) bekezdésében, a 7. § (1) és (2) bekezdésében, a 8. § (1)-(3) bekezdésében, a 15. §-ban, a 20. § (2) bekezdésében, a 22. § (1) és (2) bekezdésében, a 23. § (1) bekezdésében, az 1. mellékletben, az 5. melléklet

4. pontjában, a 7. melléklet 1. pontjában, továbbá a 8. mellékletben foglalt rendelkezéseket 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni."

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2014. (IV. 3.) VM rendelethez

1. A Díjr. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 13. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:

[SorszámAz igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)]
(fő)alszám
(13.)
"
3.Újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének
engedélyezése
120000

2. A Díjr. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 47. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

SorszámAz igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)
(fő)alszám
[47.A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:]
"
1.A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve
a Közösségből történő kivitelhez és újrakivitelhez szükséges
engedély kiállítása szállítmányonként (a vadon élő állat- és
növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által
biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK
tanácsi rendelet 4. és 5. cikk)
1.1.egy taxonra10 600
1.2.további taxonok esetén taxononként1 000

Tartalomjegyzék