384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 31., 42. és 45. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Földgáz szállítóvezeték létesítése, valamint bővítése kizárólag a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítóvezeték-létesítésre vagy szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedéllyel rendelkező kérelmező részére engedélyezhető, ha

a) a tervezett beruházást a földgázellátásról szóló törvény szerinti, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott tízéves hálózatfejlesztési terv tartalmazza,

b) a tervezett beruházást a szállítási rendszerüzemeltető földgázellátásról szóló törvény szerinti működési engedélye tartalmazza, vagy

c) a tervezett beruházást a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítóvezeték-létesítési engedély tartalmazza.

(2b) Szállítási rendszerüzemeltető esetében a létesítés vagy a bővítés kizárólag akkor kezdhető meg, ha azt a működési engedély tartalmazza.

(2c) Földgáz elosztóvezeték építése, valamint bővítése csak a földgázellátásról szóló törvény alapján az építéssel érintett településre, településrészre, területre elosztói engedéllyel rendelkező engedélyes kérelmére és részére engedélyezhető."

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 96. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szállítási rendszerirányító a 10 éves fejlesztési tervben - a 98/C. § alapján megküldött együttműködési megállapodás, valamint a 98/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat felhasználásával - bemutatja a szállítóvezeték-létesítési engedéllyel érintett szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontjainak fejlesztését, valamint az emiatt szükséges, az együttműködő földgázrendszert érintő, egyéb fejlesztéseket is."

3. § Az R. a 98/A. §-át követően a következő 98/B-98/D. §-sal, valamint azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Szállítóvezeték-létesítés

98/B. § (1) Szállítóvezeték-létesítésre vagy -fejlesztésre a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye alapján, a szállítóvezeték-létesítő a szállítóvezeték-létesítési engedélye alapján jogosult.

(2) A szállítóvezeték-létesítési engedély szállítóvezeték üzemeltetésére - ide nem értve a próbaüzemet - nem jogosít.

(3) Azonos műszaki tartalommal bíró, létesítendő szállítóvezeték kizárólag egy engedélyben szerepelhet.

(4) A szállítóvezeték-létesítő a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A szállítóvezeték-létesítő próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

98/C. § (1) Azon szállítási rendszerüzemeltető, amely rendszerére a szállítóvezeték-létesítő által létesítendő szállítóvezeték csatlakozik (a továbbiakban: kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető) és a szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a létesítésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötni. Az együttműködési megállapodás a Hivatal által kiadott szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésének napján lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza

a) a kapcsolódáshoz szükséges műszaki adatokat,

b) a kapcsolódással rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,

c) a próbaüzemre vonatkozóan

ca) a rendszer-összekötési vonatkozó kapacitásallokációs eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,

cb) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, a rendszer-összekötési vagy összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,

cc) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá

cd) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.

(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére mindazon adatokat megküldeni, amelyek az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez szükségesek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető haladéktalanul megküldi a szállítási rendszerirányító részére.

(5) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető - az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján - megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték-létesítés milyen fejlesztéseket igényel az általa üzemeltetett rendszer tekintetében, és annak eredményét - az együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül - megküldi a szállítási rendszerirányító, valamint a Hivatal részére.

(6) A szállítási rendszerirányító az (5) bekezdés szerinti megkeresés alapján megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték létesítése érinti-e a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet. A szállítási rendszerirányító a vizsgálat eredménye alapján - az (5) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételét követő 60 napon belül - nyilatkozik a Hivatal felé arról, hogy a létesítés a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet

a) érinti, és bemutatja a létesítés miatt felmerült vagy módosult fejlesztési igényeket, vagy

b) nem érinti.

(7) A Hivatal az (5) és a (6) bekezdés alapján megküldött adatokat a kérelem elbírálása során figyelembe veszi.

98/D. § (1) Szállítóvezeték-létesítési engedélyt olyan Magyarországon bejegyzett részvénytársaság kaphat, amelynek alaptőkéje legalább 2 milliárd forint, és amely megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.

(2) Szállítóvezeték-létesítési engedély kizárólag olyan szállítóvezeték létesítésére adható ki,

a) amelynek megépítéséről nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy

b) amelynek megépítésével összefüggő közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeket a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény szerint kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez a 126. § (1) bekezdés a) és c)-f) pontjában, valamint az 5. számú melléklet I. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(4) A szállítóvezeték-létesítési engedély kiadásának feltétele a 98/C. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás Hivatal részére történő benyújtása.

(5) A szállítóvezeték-létesítési engedély a beruházás ütemtervének figyelembe vételével megállapított, legfeljebb hét év határozott időtartamra szól. Az engedély kérelemre egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett időtartam legfeljebb felével meghosszabbítható.

(6) A szállítóvezeték-létesítési engedélyben meg kell határozni a létesítendő szállítóvezeték és a már üzemelő, kapcsolódó szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontját, továbbá meg lehet határozni az engedélyköteles tevékenység végzésének részletes feltételeit.

(7) A Hivatal az engedélyt visszavonja, ha a létesítési engedély alapján az engedélyes - az engedélyesnek felróható ok miatt - a szállítóvezetékre vonatkozó építési engedélykérelmét a szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésétől számított három éven belül nem nyújtotta be a bányafelügyeletnek."

4. § Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Az R. 3. § (3) bekezdésében

a) a "működési engedély" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetési engedély vagy szállítóvezeték-létesítési engedély" szöveg,

b) a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 158. §-a.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az R. 5. számú melléklete a következő I. fejezettel egészül ki:

"I. FEJEZET

SZÁLLÍTÓVEZETÉK-LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

A Hivatalhoz benyújtott szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kérelmező társaság tulajdonosi szerkezetének részletes bemutatását, valamint a bemutatott tényeket igazoló okiratokat (különös tekintettel az alaptőke mértékét, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelmények teljesülését igazoló okiratokra);

2. a kérelmező által létesíteni kívánt szállítóvezeték

2.1. létesítése tekintetében a 98/D. § (2) bekezdésében előírtak teljesülését igazoló iratokat,

2.2. tervezett nyomvonalát,

2.3. műszaki leírását, ideértve

a) a szállítóvezeték belépési és kilépési pontjainak bemutatását,

b) a szállítóvezeték főbb elemeit, azok leírását, műszaki paramétereit,

c) a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez szükséges létesítmények és berendezések leírását, műszaki paramétereit,

2.4. tekintetében a létesítés ütemezését, a létesítéssel kapcsolatos tevékenységek és tervezett időbeli ütemezésük részletes bemutatását,

2.5. a bányafelügyelet által kiadott - az engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes minősítését, valamint a műszaki-biztonsági irányítási rendszer kidolgozására vonatkozó ütemterv jóváhagyását tartalmazó - határozatot;

3. a 98/C. § szerinti együttműködési megállapodást."

Tartalomjegyzék