52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja."

2. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1. 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Minden" szövegrész helyébe az "Az" szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása

5. § A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyekre terjed ki (a továbbiakban: határon túli magyarok)."

6. § (1) Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentésben a tételes költségkalkuláció és az annak alapján az Értékelő Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben meghatározottól eltérő ellátás elszámolására kerül sor, a támogatás kifizetését az Értékelő Bizottság - erre irányuló utólagos kérelem hiányában is - engedélyezheti, ha a támogatás összege nem magasabb az eredetileg engedélyezett támogatásnál és az ellátás egyébként az e rendeletben foglaltak alapján támogatható."

(2) Az R3. 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A (3) bekezdés d) pontja szerinti eszközök és implantátumok beszerzéséről az egészségügyi szolgáltató gondoskodik, az e rendelet alapján támogatott ellátások során nem használhatóak az Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett eszközök és implantátumok. A (3) bekezdés d) pontja szerinti támogatási összeg megállapítása során az eszköznek, illetve implantátumnak a számlával igazolt árát kell alapul venni."

7. § (1) Az R3. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5. § (2) bekezdésében foglaltakat a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) Az R3. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek esetében

a) a Módr2. által megállapított 1. § (1) bekezdésének hatálybalépése előtt benyújtott kérelmeket a Módr2. által megállapított 1. § (1) bekezdésének hatálybalépését követően is el kell bírálni,

b) a Módr2. által megállapított 1. § (1) bekezdésének hatálybalépése előtt hozott döntések alapján - a 3. § (8a) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével - a Módr2. által megállapított 1. § (1) bekezdésének hatálybalépését követően is elvégezhetőek az engedélyezett ellátások,

c) az Értékelő Bizottság döntése alapján a Módr2. által megállapított 1. § (1) bekezdésének hatálybalépése előtt igénybe vett, valamint az a) és a b) pont alapján igénybe vett ellátások után - a 3. § (8a) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével - a Módr2. által megállapított 1. § (1) bekezdésének hatálybalépését követően is kifizethetőek a támogatások."

8. § Az R3. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet

a) 4. pont 4.4. alpontjában a "szemészet" szövegrész helyébe a "szemészet, ortopédia" szöveg,

b) 10. pontjában foglalt táblázat "Tárgyi feltételek:" rész 3. pont 3.4. aljpontjában a "Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO12, Formalingáz12 , Plazma13)" szövegrész helyébe a "Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO12, Formalingáz13, Plazma13, Hidrogénperoxid13)" szöveg

lép.

2. Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 2.1. pont nyitó szövegrészében a "c)," szövegrész.

2. melléklet az 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. melléklet "Aneszteziológia", "Szakmakód: 1501" megjelölésű rész "Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Ágymérleg" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +)
"
ÁgymérlegEL

2. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet "Intenzív ellátás", "Szakmakód: 1502" megjelölésű rész "Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Ápoló-beteg arány" megjelölésű sora.

3. Az R1. 2. melléklet "Belgyógyászat", "Szakmakód: 0100" megjelölésű rész "Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Prevenciós antidecubitor matrac" és "Terápiás antidecubitor matrac" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +)
"
Prevenciós antidecubitor matrac6 ágyanként 1 db
Terápiás antidecubitor matrac15 ágyanként 1 db

4. Az R1. 2. melléklet "Hemopoetikus őssejt transzplantáció", "Szakmakód: 0112" megjelölésű rész "a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez" megjelölésű táblázat "Orvos" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez
Progresszivitási
szint
III.
Személyi feltételek:]
"
Orvos összesen5

5. Az R1. 2. melléklet "Hemopoetikus őssejt transzplantáció", "Szakmakód: 0112" megjelölésű rész "b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez" megjelölésű táblázat "Orvos" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez
Progresszivitási
szint
III.
Személyi feltételek:]
"
Orvos összesen5

6. Az R1. 2. melléklet "Gasztroenterológia", "Szakmakód: 0104" megjelölésű rész "Szakrendelés" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szakrendelés

Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása

- Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

- Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek:

- felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,

- vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása."

7. Az R1. 2. melléklet "Gasztroenterológia", "Szakmakód: 0104" megjelölésű rész "Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Endoszkópos asszisztens*/általános szakasszisztens" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:)
"
Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens11

8. Az R1. 2. melléklet "Gasztroenterológiai rehabilitáció", "Szakmakód: 2203" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt."

9. Az R1. 2. melléklet "Nefrológia", "Szakmakód: 0105" megjelölésű rész "Nefrológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Orvoslétszám összesen" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Nefrológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi. feltételek:)
"
Orvoslétszám összesen1 fő főorvos (nefrológus)
1 fő szakorvos (nefrológus)/10
ágyanként
1 fő orvos
1 fő főorvos (nefrológus)
2 fő szakorvos
(nefrológus)/15 ágyanként
1 fő orvos
Graduális és posztgraduális
képzést végző ellátóhely
esetén
3 fő szakorvos
(nefrológus)/15 ágyanként

10. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet "Nefrológia", "Szakmakód: 0105" megjelölésű rész "Neurológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Ebből: nefrológia szakorvos" megjelölésű sora.

11. Az R1. 2. melléklet "Geriátria", "Szakmakód: 0106" megjelölésű rész "Geriátriai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Kórterem" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Geriátriai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +)
"
Kórteremmozgás-
korlátozottak
számára
kialakítva,
fürdőszobával
mozgás-
korlátozottak
számára
kialakítva,
fürdőszobával

12. Az R1. 2. melléklet "Dialízis", "Szakmakód: 0110" megjelölésű rész "Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "anti-HCV pozitív betegek részére elkülönített gép" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Szatellit
dialízis ellátó hely
Dialízis
központ
Kiemelt
dialízis
központ
Kezelési eszközök:)
"
PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönítettXXX

13. Az R1. 2. melléklet "Dialízis", "Szakmakód: 0110" megjelölésű rész "Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követő "Jelmagyarázat:" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Jelmagyarázat:

* A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos is végezheti, nefrológus elérhetőségének biztosításával.

** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges."

14. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet "Csecsemő- és gyermekgyógyászat", "Szakmakód: 0500" megjelölésű rész "Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Védőnő" megjelölésű sora.

15. Az R1. 2. melléklet "Csecsemő- és gyermekgyógyászat", "Szakmakód: 0500" megjelölésű rész "Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Endoszkópos laboratórium" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szintek
I.II.III
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:)
Endoszkópos laboratórium:

16. Az R1. 2. melléklet "Gyermek- és ifjúságpszichiátria", "Szakmakód: 2300" megjelölésű rész "Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei
Személyi feltételek:Gondozás +
szakrendelés
Szakrendelés
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos31
Pszichológus3EK
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúságiELEK
szakpszichológus/gyermekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus
LogopédusRMEK
Gyógyfoglalkoztató1EK
Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés)ELEK
Pszichopedagógus, gyógypedagógusELEK
Szociális munkás, védőnő2EK
Asszisztens31*
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +XX
Betegvizsgálatra, explorációra alkalmas helyiségXX
Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmasXEK
helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükségesXX
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)ELEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiaiELEK
laboratórium)
EKGELEK
EEG-laboratóriumELEK
Röntgen és ultrahang diagnosztikaELEK
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)ELEK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)XEK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,XEK
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközökXEK

Megjegyzés:

* Előjegyzés alapján dolgozó, invazív beavatkozást nem végző szakrendelőben nem szükséges"

17. Az R1. 2. melléklet "Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 2301" megjelölésű rész "Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív osztályhoz integrálva, minimum 5 ágy) minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai (GYIP) rehabilitációs osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek: 15 ágyanként ágyarányosanMinimum 10 ágyKizárólag aktív GYIP ágyhoz
részmunkaidőbenintegrálva (Min. 5 ágy)
1 fő gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos, további szakorvos1,52
lehet: gyermekpszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat,
pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai
rehabilitáció szakorvos
PszichoterapeutaEKEL
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági0,51
szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/pszichológus
Gyógypedagógus/logopédus/pszichopedagógus/fejlesztő0,51
pedagógus/szociálpedagógus
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta22
Pedagógus11
Mentálhigiénés asszisztens0,51
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak
szerint
XX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Foglalkoztatás szervező/gyógypedagógiai asszisztens0,51
BetegkísérőEKEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermekXX
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiáraXX
alkalmas helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközökXX
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükségesXX
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium)EKEL
EEG-laboratóriumEKEL
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)EKEK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)ELX
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,ELX
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközökELX
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttérEKEL

18. Az R1. 2. melléklet "Gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció", "Szakmakód: 2303" megjelölésű rész "Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás minimumfeltételei 10-18 éves kor között" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás minimumfeltételei 10-18 éves kor között
Progresszivitási
szint
III.
Minimum ágyszám10
Személyi feltételek: 20 ágyra
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos (addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichiátriai
rehabilitáció, pszichoterápia, pszichiátria - addiktológiai gyakorlattal)*
0,1
Gyermekgyógyász szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal0,1
20 ágyig
Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai
konzultáns/ gyógypedagógus/ pszichopedagógus/ szociálpedagógus/ klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus/ mentálhigiénikus/ szociális munkás)
3
További 20 ágyanként1,5
Apoló/szakápoló2
Gyógyfoglalkoztató3
Művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta0,5
Pedagógus (tanköteles státuszú bentlakók oktatása)EK
JogászEK
Tárgyi feltételek:
Lakószobák (4m2/fő) - 2-3 fő/szobaX
Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiség4
Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel2
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközökX
Vizelet-gyorstesztek, alkoholszondaX
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség,
dementia, addiktológiai súlyossági teszt)
EL
Képalkotó eljárások (CT, MRI)EK
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközökEK
Gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttérEK

Megjegyzés:

* Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaidős gyermekpszichiáter szakorvos."

19. Az R1. 2. melléklet "Homeopátia", "Szakmakód: 8011" megjelölésű rész "Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Szakorvos Homeopata KM (Kínai orvoslás) orvos (Msc)" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:)
Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc)1

20. Az R1. 2. melléklet "Orvosi laboratóriumi diagnosztika", "Szakmakód: 5000" megjelölésű rész "Bevezetés:" alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Amennyiben egy adott in vitro orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelezően előírt laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, azt más laboratóriumi egészségügyi szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés útján is elláthatja, ennek keretében a vizsgálati mintákat más intézmény in vitro orvosi laboratóriumába továbbíthatja."

21. Az R1. 2. melléklet "Orvosi laboratóriumi diagnosztika", "Szakmakód: 5000" megjelölésű rész "Orvosi laboratóriumi diagnosztika 0. szint" megjelölésű táblázat "I. Személyi feltételek" pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételekKötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
MV:KL:
Mintavétel"Kislabor")
I. Személyi
feltételek
Laboratóriumvezetőnem szükséges
Szakmai felügyeletet ellátó személyA levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 fő orvosdiagnosztikai analitikusa vagy magasabb
laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás dolgozója*
Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosaEK
Klinikai laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerész
Klinikai biokémikus
Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus/főiskolai diplomás
Laboratóriumi asszisztens, asszisztens,nem szükségesnem szükséges
technológus
Vérvételre képzett egészségügyi személyzetnapi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő*25 ezer beavatkozás/évig min. 1 fő*
E felett munkaterhelés arányos minimális teljes
szakdolgozói létszám:
+1 fő/25 ezer beavatkozás*
Adminisztrátornapi 100 mintavételenként 1 fő*nem szükséges
InformatikusEK
épzett minőségügyi felelősEK

22. Az R1. 2. melléklet "Nemzetközi oltóhely és tanácsadás", "Szakmakód: 9402" megjelölésű rész "WHO által regisztrált oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei" megjelölésű táblázat címe helyébe a következő cím lép:

Oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

23. Az R1. 2. melléklet "Fizioterápia-gyógytorna", "Szakmakód: 5700" megjelölésű rész "Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei

Fizioterápia-gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhető komplex fizioterápia, amelybe beletartoznak a gyógyító aktív és passzív mozgásterápia és a fizioterápia egyéb ágai is: gyógymasszázs, elektroterápiás, termoterápiás, magneto-, foto-, lézerterápiás tevékenységek, balneoterápia, víz alatti gyógytorna, hidroterápia.

Gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhető gyógyító aktív és passzív mozgásterápiás tevékenységek a fizioterápia egyéb ágait kivéve. Az ellátási formák meghatározása:

Telephely nélküli tevékenység: a kezelés a kliens/beteg otthonában történik, illetve az alapellátáshoz vagy szakellátáshoz kapcsolódó szakirányú gyógytornász-fizioterapeuta tevékenység.

Járóbeteg ellátás I. szint: önálló, nem intézeti gyógytorna-fizioterápia rendelés, amelyhez nem kapcsolódik más rendelés. A kezelés kezelőben/tornateremben történik.

Járóbeteg ellátás II. szint: intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is. Központi Gyógytorna-Fizioterápia szakrendelés működik vezető gyógytornásszal.

Fekvőbeteg ellátás: célkitűzés a Központi Gyógytorna-Fizioterápia Osztály kialakítása a fekvőbeteg ellátásban a progresszivitás minden szintjén. A Központi Gyógytorna-Fizioterápia osztály: a fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően. A Központi Gyógytorna-Fizioterápiás osztályon a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok, gyógytornász-fizioterapeuták, fiziko/fizioterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök, konduktorok, szomatopedagógusok is dolgoznak. Az osztály felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének vagy az ezzel megbízott szakorvosnak az irányítása alatt áll."

24. Az R1. 2. melléklet "Fizioterápia-gyógytorna", "Szakmakód: 5700" megjelölésű rész "Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Megfelelő magasságú kezelőágy és szék" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei
Telephely
nélküli tevékenység
esetén
Járóbeteg ellátásFekvőbeteg
ellátás
I.II.
Tárgyi feltételek:)
Mobil állítható kezelőágy, szék-XXX

25. Az R1. 2. melléklet "Hidroterápia", "Szakmakód: 5703" megjelölésű rész "Hidroterápia minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Fizioterápiás egység részeként működik" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Hidroterápia minimumfeltételei
Járóbeteg
ellátás
Fekvő-
beteg
ellátás)
"
Önálló fizioterápiás egység részeként működikXX

26. Az R1. 2. melléklet "Elektroterápia", "Szakmakód: 5704" megjelölésű részében a "Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység" szövegrész helyébe a "Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)" szöveg lép.

27. Az R1. 2. melléklet "Elektroterápia", "Szakmakód: 5704" megjelölésű rész "Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi tevékenység esetén - fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei
Telephely
nélküli tevékenység
Járóbeteg ellátásFekvőbeteg
ellátás
I.II.
Személyi feltételek:)
"
Fizikoterápia/fizioterápia
(asszisztensi tevékenységként)
esetén - fizioterápiás
szakasszisztens/ fizikoterápiás
asszisztens
X
otthoni fizioterápiás
ellátáshoz
kapcsolódóan
2 év szakmai
gyakorlat
X
Egészségházhoz
kapcsolódóan
helyben
szakorvos
felügyelete mellett
XX

28. Az R1. 2. melléklet "PATOLÓGIA ÉS KÓRSZÖVETTAN" megjelölésű részében a "Hisztológia minimumfeltételei", a "Cytopatológia minimumfeltételei", az "Aspirációs cytológia minimumfeltételei", az "Immunhisztokémia/Immunfluoreszcencia minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Mikrohullámú készülék" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és a táblázatok a következő sorral egészülnek ki:

(Tárgyi feltételek:)
"
Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülékI. szint
X
II. szint
X
Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülékIII.
szint
X

29. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátria", "Szakmakód: 1800" megjelölésű rész "Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Személyi feltételek" része helyébe a következő rendelkezés lép:

[Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.III.]
Személyi feltételek:
Összes orvos 15 ágyra1,22,253,7
További + 15 ágyanként0,40,50,6
Ebből:
Pszichiátria szakorvos több szakvizsgával (pszichoterápia,0,50,751
addiktológia, rehabilitáció)
Pszichiátria szakorvos - (15 ágyra)0,711,2
További 15 ágyanként0,250,30,4
Rezidens/szakorvos jelölt/orvos/egyéb szakorvos0,51,5
Felvételes ügyelethez szükséges szakorvosok száma666
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus (150,350,40,5
ágyra) További 15 ágyanként0,150,20,25
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra0,20,250,3
További 15 ágyanként0,10,150,2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (ECT-hez)ELEL
Aneszteziológus szakasszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzívELEL
szakápoló (ECT-hez)
Betegkísérő111

30. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátria", "Szakmakód: 1800" megjelölésű része a "Gerontopszichiátriai polymorbid krónikus ellátás minimumfeltételei ("G")" megjelölésű táblázatot megelőzően a következő táblázattal egészül ki:

Krónikus pszichiátriai ellátás minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Személyi feltételek:I.
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos - min. 5 éves gyakorlattal *0,5
Összes orvos (az osztályvezető főorvoson kívül) - 15 ágyra0,25
Minden további 15 ágyra0,2
Ebből pszichiátria szakorvos1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológusEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Felsőfokú szociális szakember0,5
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta /mentálhigiénés0,15
szakasszisztens - 15 ágyanként
Betegszállító0,3

Megjegyzés:

* Amennyiben a krónikus pszichiátriai osztály aktív pszichiátriai osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a krónikus pszichiátriai osztályt."

31. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátria", "Szakmakód: 1800" megjelölésű rész "Gerontopszichiátriai polymorbid krónikus ellátás minimumfeltételei ("G")" megjelölésű táblázat címe helyébe a következő cím lép, és a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

Gerontopszichiátriai krónikus ellátás minimumfeltételei ("G")
Progresszivitási szint
II.

32. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 1804" megjelölésű rész "Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Személyi feltételek" része helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint)
Személyi feltételek:I.II.III.
Osztályvezető főorvos (több szakvizsgával rendelkező - beleértve a
pszichiátriai rehabilitációt is) *
0,50,50,5
Szakorvos (több szakvizsgával rendelkező pszichiátria szakorvos)0,250,51
Orvos összesen (az osztályvezető főorvoson kívül) - 15 ágyanként **0,250,40,55
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 15 ágyra
Minden további 15 ágyra
0,25
0,15
0,3
0,2
0,35
0,25
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra0,10,150,2
Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs
tevékenység terapeuta/addiktológiai konzulens/mentálhigiénikus/
művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser** /15 ágyra
Minden további 15 ágyra
0,3
0,2
0,4
0,3
0,5
0,4
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXXX
Betegkísérő111

33. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 1804" megjelölésű rész "Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követő jegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:

"Megjegyzés:

* Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív pszichiátriai osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a rehabilitációs osztályt.

** Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként."

34. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 1804" megjelölésű rész " "P" Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Személyi feltételek:" része helyébe a következő rendelkezés lép:

(" P " Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei)
"
Személyi feltételek:
Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos (pszichoterápiás szakképesítéssel) - 30
ágyanként
1
Rezidens/egyéb szakorvos1
Orvos összesen - 30 ágyanként2
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus - 30 ágyanként
Ebből pszichoterápiás képesítéssel rendelkező szakpszichológus
2
1
PszichológusEK
Szupervízió arra jogosult szakember révénEK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
X
Terapeuta: Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység
terapeuta /rehabilitációs menedzser/addiktológus konzultáns - 30 ágyanként
2

35. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 1804" megjelölésű rész " "P" Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

("P " Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei)
Tárgyi feltételek:

36. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 1804" megjelölésű része a " "P" Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő táblázattal egészül ki:

Pszichoterápiás járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológu s
1
Szupervízió arra jogosult szakember révénEK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológusEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Egyéni terápia, családterápia esetén megfelelő méretű helyiség, Csoport
praxis esetén szakemberenként külön helyiség
X

37. Az R1. 2. melléklet "Pszichiátriai rehabilitáció", "Szakmakód: 1804" megjelölésű rész "Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Személyi feltételek:" része helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei)
Személyi feltételek:
Pszichiátria szakorvos - (15 fő beteglétszámra)0,2
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus /15 fő
beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan
0,15
0,1
Gyógytornász vagy ergoterapeutaEL
DietetikusEL
Pszichiátriai szakápoló1
Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység
terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns
gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens - 15 fő
0,3
beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan
0,25
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 fő beteglétszámra0,1

38. Az R1. 2. melléklet "Addiktológia", "Szakmakód: 1801" megjelölésű rész "Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Személyi feltételek:
Osztályvezető főorvos (pszichiátriai/addiktológiai szakvizsgával)0,5
Összes orvos 15 ágyra1
További + 15 ágyanként0,5
Ebből:
Pszichiátria vagy addiktológia szakorvos 15 ágyra0,5
Minden további 15 ágyra0,25
Egyéb szakorvos (belgyógyászat/neurológia/háziorvos, rehabilitációs0,2
szakorvos) - 15 ágyra
Minden további + 15 ágyra0,1
PszichoterapeutaEK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagy klinikai0,2
addiktológiai szakpszichológus /pszichológus (15 ágyra)
További 15 ágyanként
0,1
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás)/addiktológus0,25
konzultáns 15 ágyra
További 15 ágyanként
0,1
Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs
tevékenység terapeuta/mentálhigiénikus/
0,2
művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra
Minden további + 15 ágyra
0,1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
X
Betegkísérő0,5
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+
Differenciált ellátásra alkalmas kórtermekX
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiáraX
alkalmas helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközökX
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,EK
életminőség, dementia)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumEK
RadiológiaEK

39. Az R1. 2. melléklet "Addiktológiai rehabilitáció", "Szakmakód: 1806" megjelölésű rész "Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép, és a rész a következő táblázattal egészül ki:

Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Addiktológia szakorvos osztályvezető főorvos (több szakvizsgával0,50,5
rendelkező - beleértve a rehabilitációt is) *
Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) - az0,250,5
osztályvezető főorvoson kívül - 15 ágyra
További +15 ágyanként
0,10,25
Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal,0,20,25
rehabilitációs szakorvos - 15 ágyra0,10,2
Minden további + 15 ágyra
Orvos összesen (az osztályvezető főorvoson kívül) - 15 ágyra0,250,5
Minden további + 15 ágyra0,20,4
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus /15 ágyra0,250,5
Minden további 15 ágyra0,10,2
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) - 15 ágyra0,20,25
Minden további + 15 ágyra0,10,2
Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/ addiktológus0,51
konzulens /rehabilitációs tevékenység terapeuta/ mentálhigiénikus/
művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra
Minden további 15 ágyra
0,10,2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
Betegkísérő0,50,5
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és33
szocioterápiára alkalmas helyiségek
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)XX
Vizelet-gyorstesztek, alkoholszondaXX
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,EKEL
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai stb.)EKEK
Orvosi laboratóriumEKEL
EKGEKEL
RadiológiaEKEL

Megjegyzés:

* Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a rehabilitációs osztályt.

Addiktológiai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Addiktológia szakorvos - (15 fő beteglétszámra)0,2
Minden + 15 fő beteglétszámra arányosan0,1
Pszichoterapeuta (szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus)
0,25
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus /pszichológus /15 fő
beteglétszámra
0,2
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan0,1
Gyógytornász vagy ergoterapeutaEL
DietetikusEL
Pszichiátriai szakápoló1
Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység0,5
terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns
gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens - 15 fő
beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan
0,2
Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 fő beteglétszámra0,1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és2
szocioterápiára alkalmas helyiségek
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükségesX
eszközök
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)EK
Orvosi klinikai laboratóriumEK
Speciális és toxikológiai laboratóriumEK
EKGEL
Radiológia és ultrahangEL
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)EK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,EL
életminőség, dementia)

40. Az R1. 2. melléklet "Addiktológiai rehabilitáció", "Szakmakód: 1806" megjelölésű rész "Addiktológiai Rehabilitációs Intézet minimumfeltételei 16 éves kortól" megjelölésű táblázatában a "Személyi feltételek: 20 ágyra" szövegrész helyébe a "Személyi feltételek: 20 ágyra, ágyarányosan" szöveg lép.

41. Az R1. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" és "REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)" része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"REHABILITÁCIÓS MEDICINA

Rehabilitációs medicina alaptevékenységekSzakmakód:2200
Gyermek rehabilitációSzakmakód:2205
Súlyos agykárosodottak rehabilitációjaSzakmakód:2206
Gerincvelő károsodottak rehabilitációjaSzakmakód:2207
Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek
rehabilitációja
Szakmakód:2208
Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és
égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban
Szakmakód:2209

Kardiológiai rehabilitáció szakmakód 4003

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakmakód 1903

A rehabilitációs medicina ellátásait Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) formájában nyújtja. A REP-ek részletes leírását és az egyes programok nyújtásának feltételeit a REP Kézikönyv szabályozza.

REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)

REP
száma
REP elnevezéseFekvőbeteg ellátásNappali ellátásJáróbeteg
ellátás
I. szintII. szintIII. szint
szint)
SzakrendelésSzakambulancia
AlapcsomagBővített csomagSpeciális
(A) 1-7, (C) 1-6
Kiemelt
(szakmakód: 2206, 2207,
2208, 2209)
1-1Stroke és egyéb heveny agykárosodás
után kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXX
2-1Sclerosis multiplex és egyéb
progrediáló neurológiai betegség miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXX
2-2Heine Medin betegség és cerebralis
paresis, stb. következtében kialakult
felnőttkori
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXXX
2-3Perifériás neuropathia következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXX
2-4Parkinson kór esetén szükséges
rehabilitáció
XXX
3-1Komplex traumás és nem traumás kéz
(felsővégtag)
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
4-1Osteoporosis és szövődményei
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
4-2Daganatos fájdalom és
következményes
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
4-3A mozgató és támasztó rendszer
betegségei és/vagy ezzel összefüggő
beavatkozások után kialakuló
fájdalommal járó funkciózavarok /
fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció
XXXX
4-4Neuropathiás és egyéb krónikus nem
daganatos fájdalom következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXX
5-1Gyulladásos reumatológiai betegségek
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
5-2Degeneratív ízületi és gerinc
betegségek/kórállapotok
következtében vagy ezekkel
összefüggő beavatkozások után
kialakult funkció zavar /
fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció
XXXX
5-3Immunpatológiai - szisztémás
autoimmun betegségek miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
5-4Degeneratív csont-ízületi betegségek
komplikált esetei (neurológiai tünetek,
szeptikus szövődményt követő
állapotok) és máshova nem besorolt
tumoros elváltozások miatt végzett
csont-izületi műtétek utáni állapotok
következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció
XXXX
6-1Szeptikus csontfolyamatok
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
6-2Alsó és felső végtag perifériás verőér
betegségek következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXX
6-3Diabeteses láb szövődményei
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
7-1Traumás amputáció következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXXX
7-2Perifériás érbetegség miatti
amputációt követően kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXX
7-3Dysmelia okozta végtaghiány, illetve
rendellenesség következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXX
8-1Égés, maródás és fagyás
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XX
8-2Lymphoedema következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXX
9-1 MMultitrauma következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
9-1 PPolytrauma következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
9-2Fogyatékos személyeket ért baleset és
komplikált monotrauma
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
9-3Amatőr és versenysportolók
sportsérülései következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXX
10-1Táplálási, nyelési és egyéb
táplálékfelvételi akadályozottság
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
10-2Obezitás szövődményes eseteiben
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXX
10-3Krónikus bélbetegség és malnutríció
során kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
11-1Krónikus veseelégtelenség/
vesetraszplantáció következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXX
12-1Immobilitás, inaktivitás okozta
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXX
13-1Fertőző betegek számára elkülönítést
biztosító rehabilitáció (kizárólag
mellékprogramként)
XXXX
14-1Az agy traumás és
kiemelten súlyos nem traumás
károsodása következményeiként
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XX
(X)
X
15-1A gerincvelőtraumás és
nem traumás
károsodása következményeként
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XX
(X)
X
16-1Rehabilitációs Ellátási Program
szívizom infarktus után
XXXXXX
16-2Rehabilitációs Ellátási Program
szívműtét/érműtét után észlelt
funkciózavar/ fogyatékosság miatt
XXXXX
16-3Rehabilitációs Ellátási Program egyéb
szívbetegséggel élőknél
XXXXX
17-1TBC következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XX
17-2COPD következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XX
17-3Restriktív légzészavarok
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
17-4Cistas Fibrosis következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXX
17-5Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi
műtétek után szükséges rehabilitáció
XXX
17-6Tüdőtranszplantációt követően
szükséges rehabilitáció
XXX
18-1Cerebralis paresis következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXXXX
18-2Meningomyelocele következtében
kialakult funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció
XXXXXX
18-3Gerinc strukturális elváltozása
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXX
18-4Veleszületett rendellenességek
következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
XXXXXX
18-5Újszülöttkori plexus brachialis lézió
miatt szükséges rehabilitáció
XX
19Fogyatékos személyek szexuális
problémáival kapcsolatos
rehabilitációs program
XX
20Neurogen hólyag és végbél
dysfunkciók miatt szükséges
rehabilitáció
XX
21Spaszticitás és mozgászavarok miatt
fogyatékosok komplex ellátása és
rehabilitációja
XX
22A verbális kommunikáció zavarai,
felnőttkori/gyermekkori szerzett
agysérülés (pl. afázia, súlyos
dysartria) miatt szükséges
rehabilitáció
XXX
23Szerzett agykárosodás következtében
kialakult kognitív zavarok miatt
szükséges rehabilitáció
X
24Munkába visszavezető és szociális
integrációt segítő program (fentiek
mellett kísérő programként)
X
25Időskorúak rehabilitációja speciális
tekintettel a gerontológiai
sajátosságokra
X

A REP-ek nyújtása az egyes rehabilitációs szolgáltatóknál az alaptevékenységeken belül profilok formájában történik. Az egyes profilokban szolgáltatható REP-ek részletes ismertetése a REP Kézikönyvben található. A lehetséges rehabilitációs ellátási profilok a következők:

(1) felnőttek esetében (2200 szakmakód): Neurológiai állapotokhoz köthető rehabilitációs profil (NEU); Musculoskeletalis (döntően reumatológiai, ortopédiai) állapotokhoz köthető rehabilitációs profil (MSK-REU); Perifériás érbetegségekhez, amputációhoz köthető rehabilitációs profil (AMP); Traumás előzményekhez köthető profil (TRA); Gastroenterológiai betegségekhez, állapotokhoz köthető profil (GAE);

(2) gyermekkorúak rehabilitációs ellátásához kapcsolódó profilok (2205 és 2200 szakmakód): Vegyes rehabilitációs tevékenységek (VGY); Musculoskletalis állapotokban végzendő rehabilitáció (MSK); Légzészavarral járó állapotokhoz köthető rehabilitáció (PUL).

A kardiológiai rehabilitáció (szakmakód: 4003) és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció (szakmakód: 1903) szubspecialitás önmagában egy-egy rehabilitációs ellátási profil (KAR, PUL).

Progresszív ellátási szintek

Fekvőbeteg ellátás:

I. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket kielégítő, speciális feltételeket nem igénylő alapcsomagban (ACS) nyújtható rehabilitációs szolgáltatások tartoznak ide: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó alapcsomag szintű feltételek elegendőek; (2) a team tagjainak kellő ismerete és gyakorlata van az adott program/alprogram nyújtásában.

Szolgáltatók köre: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13, ellátási profilok: NEU, MSK-REU AMP, TRA, GAE) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció -KAR - szakmakód: 4003, REP 16; tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció -PUL -szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció - szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak, ellátási profilok: VGY, MSK, PUL) alapcsomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

II. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket bővített ellátási csomag (BCS) szintjén nyújtó szolgáltatások tartoznak ebbe a körbe. Ritkábban olyan nem emelt szintű ellátások, amelyek a viszonylag csekélyebb lakossági szükségletek miatt nem minden megyében vagy térségben kell, hogy rendelkezésre álljanak. Szolgáltatók köre: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13, ellátási profilok: NEU, MSK-REU, AMP, TRA, GAE) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció - KAR, szakmakód: 4003, REP 16; tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció -PUL -szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció - szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak, ellátási profilok: VGY, MSK, PUL) bővített csomag szinten nyújtó fekvőbetegellátó szolgáltatók.

Az I. és II. progresszivitási szinteken kötelezően és választhatóan szolgáltathatók a REP-ek az egyes ellátási profilokban. A kötelezően választandó REP-ek jelentik az adott profil jellemző tartalmát. A profilokba sorolás részletes szabályai a REP Kézikönyvben vannak rögzítve. Az I. szinten (alapcsomagban) szolgáltatandó REP-eket a II. szintű ellátók is kötelezően végzik, azonban a szolgáltatás itt is alapcsomagban történik, ezért azok a REP-ek, amelyeknek nincs bővített csomagja, a II. szinten nincsenek feltüntetve.

profilelsődleges REP-ek (kötelező)másodlagos REP-ek (választható)
I. szint
alapcsomag
II. szint
bővített csomag
I. szint
alapcsomag
II. szint
bővített csomag
Felnőtt
NEU1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1
(NTRA), 4-2, 4-4, 11-1,
12-1, 13-1
1-1, 2-1, 2-2, 2-4, 3-1
(NTRA), 11-1, 12-1, 13-1
4-3, 5-2, 9-2, 10-25-4, 8-2, 9-2, 10-2
MSK
(REU)
4-1 (NTRA), 4-3, 5-2,
11-1, 12-1, 13-1
5-1, 5-3, 5-4, 11-1,12-1,
13-1
3-1 (NTRA, TRA), 4-1
(TRA) 4-2, 4-4, 9-2,
10-2
4-1 (TRA), 8-2, 9-2,
10-2
AMP6-2, 6-3, 7-2, 11-1, 12-
1, 13-1
6-2, 6-3, 7-2, 7-3, 8-2, 11-
1, 12-1, 13-1
4-2, 7-1, 10-27-1, 8-2, 10-2
TRA3-1 (TRA), 4-1 (TRA),
7-1, 9-2, 9-3, 11-1, 12-
1, 13-1
4-1 (TRA), 7-1, 8-1 (ISM),
9-1M, 9-2, 9-3, 11-1, 12-1,
13-1
4-2, 10-28-2, 10-2,
GAE10-2, 10-3, 11-1, 12-1,
13-1
10-2, 10-3, 11-1, 12-1, 13-
1
4-28-2, 10-1
KAR16-1, 16-2, 16-3, 11-1,
12-1, 13-1
16-1, 16-2, 16-3, 11-1, 12-
1, 13-1
PUL17-1, 17-2, 17-3, 17-4,
17-5, 11-1,12-1, 13-1
17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 11-
1, 12-1, 13-1
Gyermek
VGY18-1, 18-2, 18-5, 1-1, 2-
1, 2-3, 3-1, 4-2, 10-2,
10-3, 11-1, 12-1, 13-1
18-1, 18-2,18-4, 1-1, 2-1,
3-1, 10-2, 10-3, 11-1, 12-1,
13-1
4-4
MSK18-3, 4-4, 5-1, 9-1 M, 9-
2, 9-3, 11-1, 12-1, 13-1
18-3, 5-1, 7-3, 8-1 (ISM),
9-1M, 9-2, 9-3, 11-1, 12-1,
13-1
3-1, 4-2, 10-2, 18-110-2, 18-1
PUL17-3, 17-4, 17-5, 11-1,
12-1, 13-1
17-3, 17-4, 17-5, 11-1, 12-
1, 13-1
4-2, 10-210-2

Rövidítések: NTRA: nem traumás, TRA: traumás, ISM: ismételt felvétel.

III. szint

A speciális és kiemelt programokat az adott feladatra nevesített szolgáltatónál szükséges térségi szinten biztosítani, miután az ellátási szükséglet emelt szintű, speciális szolgáltatások rendelkezésre állását tételezi fel:

(1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó emelt szintű szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek;

(2) az adott rehabilitációs ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel (felszereltség) folyamatosan és emelt szinten rendelkezésre áll;

(3) az adott rehabilitációs ellátás ritkán felmerülő és/vagy speciális társintézményi feltételekhez kötött szükségletet elégít ki, ezért az ellátást az e célra kijelölt centrumok végzik. A III. szintű programok szolgáltatóit a Fizikális Medicina, Rehabilitációs és Gyógyászati segédeszköz Tagozat akkreditálja a szakmai programok bemutatása alapján.

A speciális programok és az ellátók tételes felsorolása (részletes ellátási feltételek a REP Kézikönyvben)

(A) Speciális ellátások súlyos állapotú, rehabilitációra alkalmas betegek részére kijelölt rehabilitációs ellátókban. Jellemző szolgáltatók a 2200, 2205, 4003 és 1903 szakmakóddal rendelkező speciális programot nyújtó ellátók

(1) Kiemelt ellátási szükségletű betegek ismételt (programozható) és kivételesen elsőbbségi rehabilitációja, ha területileg kötelezett kiemelt ellátó helyhiány miatt átmenetileg nem tudja fogadni. Lehetséges REP-ek: 6-1, 8-1, 9-1 P, 14-1, 15-1 (felnőtt, gyermek), lehetséges profilok: 2200 szakmakód, TRA (8-1, 9-1P) vagy NEU (14-1, 15-1) profil, 2205 szakmakód: MSK (8-1, 9-1P) vagy VGY (14-1, 15-1) profil

(2) Speciális protetikai szükségletű amputáltak /dysmeliások rehabilitációja: 7-1, 7-2, 7-3 REP-eket végző ellátó, ahol több végtagot érintő major amputáció, speciális felső végtagi protetizálás történhet felnőtt vagy/és gyermekkorúak számára. Lehetséges profilok: 2200 szakmakód TRA (7-1) AMP (7-2, 7-3, 7-1) profil vagy 2205 szakmakód MSK profil.

(3) Szívelégtelenség miatt vagy szívinfarktus után lévő nagykockázatú szívbetegek rehabilitációs ellátása.

Lehetséges REP-ek: 4003 szakmakód, 16-1, 16-3.

(4) Rövidbél szindrómás betegek rehabilitációs ellátása 10-3-as programon belül és/vagy táplálékfelvételi zavarok miatt súlyos malnutríció állapotában lévő betegek rehabilitációs ellátása a 10-1 vagy 10-3 REP-ekben; Lehetséges profilok: 2200 szakmakód GAE profil vagy 2205 szakmakód VGY profil.

(5) Immobilitás multi-organ failure-t követően, ha a rehabilitáció során ténylegesen várható funkcionális javulás -lehetséges profil: bármelyik, 2200 szakmakód.

(6) Lymphoedemas betegek súlyos esetei, akiknél polymorbiditás áll fenn, 8-2 REP, bármely profilban, 2200 szakmakód.

(7) Többszörös fogyatékosság/funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén (gyermekek). Lehetséges REP-ek: 18-1, 18-2, 18-4 VGY profilban, 2205 szakmakód.

(B) Kiemelt rehabilitációs programok, ellátás 2206, 2207, 2208 és 2209 szakmakódok szerint:

A legmagasabb szinten kiemelt ellátásokat jellemzően az országban csak néhány, az adott feladatra kijelölt (akkreditált) szolgáltatónál szükséges nyújtani országos vagy több térségre kiterjedő hatókörrel, miután általában nem gyakori állapotokról van szó, amelyekben a rehabilitációs ellátáshoz szükséges gyakorlat megszerzéséhez és az ellátás biztonságos nyújtásához a team minden tagjának kiemelten magas szintű, speciális szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez speciális szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel folyamatosan és kiemelt szintű szakértelemmel áll rendelkezésre, beleértve a társszakmák részéről szükséges szakembereket és ellátási feltételeket is. Nappali kórházi és fekvőbeteg ellátás keretében nyújtható.

2206 szakmakód: REP 14-1. súlyos agykárosodottak teljes körű, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozható rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet országosan bizonyos szolgáltatóknál a kómás állapotú betegek rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2207 szakmakód: REP 15-1. gerincvelő károsodottak teljes körű, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozható rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet országosan bizonyos szolgáltatóknál a tetraplegias, esetenként lélegeztetést is igénylő betegek korai rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2208 szakmakód: REP 6-1. szeptikus csont és ízületi folyamat / REP 8-1. égésbetegség / REP 9-1. polytraumatizáció miatt rehabilitációra szorulók teljes körű elsőbbségi rehabilitációs ellátása.

2209 szakmakód: REP 14-1. és 15-1: súlyos központi idegrendszeri károsodás / REP 8-1. égésbetegség / REP 9-1. polytraumatizáció miatt szükséges rehabilitáció gyermekkorban, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozhatóan.

(C) Kollaboratív team munkához és speciális felszereltség meglétéhez kapcsolódó, központokban végezhető speciális rehabilitációs programok. Amennyiben nem saját intézményen belüli az együttműködés, a résztvevő szolgáltatók között létrejött szerződés alapján működhetnek a központok. Rehabilitációs szakmakódok: 2200, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 4003, 1903:

(1) Spasztikus betegek rehabilitációs központja tevékenységéhez kötött ellátás: 1-1, 1-2, 2-2, 14-1, 15-1, 18-1, 18-2, 18-4 REP-ekhez sorolható betegeknél súlyos spaszticitás esetén. Spaszticitás centrumban végzendő az ellátás, ha különleges antispasztikus beavatkozás (intrathecalis baclofen pumpa, botulinum toxin A kezelés, idegsebészeti műtét - pl. szelektív dorzális rizotómia ) is szükséges, és a beteget speciális intézményközi team gondozza (felnőtt és/vagy gyermekkorúak). Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 NEU profilú vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206, 2207, 2209 szakmakódú osztályai és a felsorolt műtétek végzésére jogosult idegsebészeti, valamint ortopédiai osztályok.

(2) Arthritis-immunológiai rehabilitációs központ: az 5-1 és 5-3 REP-ekbe tartozó betegek rehabilitációs ellátása az aktív ellátók és a rehabilitációs osztály közötti külön megállapodás alapján. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 MSK-REU vagy gyermekkorban 2205 MSK III. szintű profilú osztálya és erre jogosult immunológiai centrum.

(3) Szív-/Tüdőtranszplantáltak rehabilitációs központja: 16 REP-en belül a szívtranszplantáltak, a 17 REP-en belül a tüdő transzplantáltak rehabilitációs programja. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 16-2 REP-et végző 4003 vagy 17-6 REP-et végző 1903 szakmakódú III. szintű osztályai és a transzplantációt végző sebészeti intézmény.

(4) Nyelészavart kezelő rehabilitációs központ: 1-1, 10-1, 14-1 programon belül a kezelhető nyelési zavar vagy egyéb súlyos táplálék felvételi zavar rehabilitációs ellátása (felnőtt, gyermek). Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 NEU vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206 vagy 2209 szakmakódú osztályai és III. szintű fül-orr-gégészeti osztályok, nyelészavar diagnosztikában jártas radiológiai szolgáltatók.

(5) Vesepótló kezelésben részesülők rehabilitációs központja: 11-1 programon belül a vesepótló kezelésre szorulók rehabilitációs szükségleteinek kielégítését végző központ. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 bármely profilú vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206, 2207, 2208, 2209, 4004, 1903 szakmakódú osztályai és vesepótló kezelést végző centrumok.

(6) Szakmaközi rehabilitációs központ: Több szubdiszciplina (alaptevékenység - szakmakód: 2200, kardiológiai -szakmakód: 4003, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció - szakmakód: 1903) által nyújtható rehabilitációs ellátásokra egyidejűleg (amiből legalább az egyik területen elsőbbségi rehabilitáció szükséges) szoruló betegek ellátásával foglalkozó rehabilitációs centrumok, ahol a felsorolt három területből legalább kettő feltételei adva vannak.

Vegyes szervezésű rehabilitációs osztály: A rehabilitációs medicina több, önálló szakmakóddal rendelkező és azonos vagy eltérő szakmai főcsoportba tartozó, illetve azonos szakmakódon belül részlegként működő szakmailag és elhelyezkedését tekintve szorosan illeszkedő szervezeti egysége. A vegyes szervezésű rehabilitációs osztály maximális ágyszáma 80.

Járóbeteg ellátás: részletesebb leírás az egyes szakmakódoknál, illetve a REP Kézikönyvben található.

I. szint: szakrendelés fekvőbeteg háttér nélkül;

II. szint: szakambulancia fekvőbeteg háttérrel.

Nappali ellátás: nappali ellátás fekvőbeteg háttér nélkül és nappali kórház fekvőbeteg háttérrel.

| Rehabilitációs medicina alaptevékenységekSzakmakód:2200

Fekvőbeteg ellátás

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek felnőtt korban

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek minimumfeltételei

(REP 1-13. a kiemelt tevékenységek kivételével)

Progresszivitási szint
I.II.III.
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként
ágyarányosan)
Az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi
rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás szakorvosa
XXX
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata357
(év)**
Az osztályon a vezetőn kívül legalább egy további rehabilitációs
szakorvos dolgozik az adott szolgáltatónál fő x vagy (x) részállásban
X vagy
(X)
X + (X)
vagy (2X)
X + (X)
vagy 2X
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az
orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra
ágy-arányosan)
0,7 (0,5)0,8 (0,6)0,9 (0,8)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is0,3 (0,2)0,4 (0,3)0,4 (0,3)
beleértve
Belgyógyászat szakorvos a 10., 11. programnál legalább heti 3 órábanXXX
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs
szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/pulmonológiai) fenti sorban
megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában
X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens,
gyógymasszőr) osztály esetében
XXX
Klinikai szakpszichológus/pszichológus0,150,20,25
Neuropszichológus*** az 1., 2-1., 10-1. programnálXX
Munkapszichológus a 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 4-3, 4-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
18-3. programoknál
EKEKEK
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta)0,30,30,3
Logopédus az 1., 2. programnálELXX
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerintXXX
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide
nem értve
2,252,852,95
Építészeti feltételek
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmasXXX
legalább 30%-ban)****
Tornaterem és multifunkciós helyiségELELX
(Központi) ergoterápiaELELEL
Gipszelő helyiség az 1., 2-1., 2-2., 3., 6-3., 7-1., 9. programnálELELEL
Fizioterápiás kezelőhelyiségELELEL
Járástanításához terep, illetve lépcső a 3., 10. és 11. program kivételévelELELEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Állítható j árókorlátXXX
Standard kerekesszékXXX
Járókeret, bot, könyökmankóXXX
Szoba WCXXX
Kötöző kocsiXXX
Betegállító az 1., 2., 9. programnálXX
Betegágy melletti vércukormérés eszközeiXXX
Gyakorlólépcső, -lejtőXXX
Tükör a mozgásterápiáhozELELX
Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközökXXX
(izomstimulátor, elektroterápia)
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád a 2-1, 2-2, 4., 5., 9.ELXX
program esetén
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett balneoterápiásEKEKEL
medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2., 4-1., 4-3., 4-4., 5-1., 5-2., 5-3, 5-
4. program esetén
Szénsavfürdő a 6.2. programnálEKX
Antidecubitor eszközökXXX
Végtagmozgató gépekELXX
SzobakerékpárXXX
Extenziós készülék a 4-9. programnálXXX
Traumatológiai ágyak a 8. és 9. programnálXXX
Kerékpár, vagy futószalag ergométer a 4-6., 10., 12. program eseténELELX
Pneumatikus művégtag + pumpa a 7. program eseténXXX
Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8-2. program esetén)ELX
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás tárgyi feltételei (ld.EL
kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
Doppler UHEKEKEK
Steril és szeptikus műtőEKEKEK
Ortopédműszerész/műhelyEKEKEK
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás diagnosztikai ésEL
szakmai feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció)
További szakmai feltételek:
Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok
szakmai feltételeinek rendelkezésre állása
XX
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III.X
szintű megléte
Osztály ágyszáma15-8015-8015-80
ágyból
adott
program-
hoz
dedikált
ágyszám
Gasztroenterológia szakorvos a 10-3. programnálEKELX
Neurológia szakorvos a 2-4. programnálEL
Neurológia szakorvos az 1-1., 2-1., 2-2., 2-3., 4-4. programnálEKEKEL
Reumatológia szakorvos az 5-1., 5-2., 5-3. programnálEKELX
Ortopédia-traumatológia/traumatológia szakorvos a 9-1., 9-2. programnálEKEKEK
Sportorvoslás szakorvosa 9-3 programnál, ha sportolókkal foglalkoznakEKEL
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerintkötelezőkötelezőkötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta. a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be. b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Nappali ellátás minimumfeltételei

(2200, 2206, 2207, 2208)

TevékenységekRehabilitációs felmérés, terv készítése
Komplex rehabilitációs szolgáltatás
ProgramtípusokREP Kézikönyvben leírtak szerint
Járóbeteg
szakrendelés-
hez integrált
nappali ellátás
Fekvőbeteg
szakellátás-
hoz integrált
nappali kórház
Személyi feltételek: (FTE)Napi 20 betegre
vonatkozóan
15 (további 15)
férőhelyre
Összes orvos
Akik közül a nappali ellátó vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás szakorvosa
0,50,5 (0,3)
Fentiek közül
Rehabilitációs szakorvos0,30,2 (0,15)
Orvos0,250,3 (0,15)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens,
gyógymasszőr]
XX
Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló0,20,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus0,1EL/EK
Neuropszichológus* a 2-1., 10-1., 14., 15. és 22-23. program eseténELEL
Munkapszichológus 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 4-3, 4-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
18-3. programoknál
EKEK
Ergoterapeuta0,250,24
Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 14., 15., 22. és 23. program eseténELEL
Egyéb terapeuta, ideértve konduktor, gyógytestnevelő, rehabilitációs
tevékenység terapeuta, szociális munkatárs
XX
Építészeti feltételek:
Kezelőhelyiség (saját vagy más szakellátóval közös)X
FektetőhelyiségXX
Étkezésre alkalmas közösségi helyiségXX
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösenEL
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóbanX
(saját vagy más szakellátóval közös)
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részekéntELEL
Gipszelő helyiségEL
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +
Standard kerekesszékXX
JárókeretXX
BotXEL
Ergoterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös)XX
Kerékpár ergométerEL
Járó korlátXX
Elektroterápiás eszközök (az 1., 2., 3., 4., 5., 9. program esetén)XX
Mozgásterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös)XX
Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8-2. program esetén)XX
EKG (12 elvezetéses)XX
Újraélesztési táska/tálcaXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ortopédműszerész/műhelyEK
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaX
A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott funkciózavar
rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő. Részletes
leírás az egyes REP-ekben
XX

Megjegyzés:

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

Járóbeteg-szakellátás

Progresszivitási szint
SzakrendelésSzakambulancia
TevékenységekRehabilitációs felmérés, terv
készítése
Rehabilitációs felmérés, terv készítése
Fogyatékos személyek gondozásaFogyatékos személyek gondozása
Gyógyászati segédeszköz felírásaGyógyászati segédeszköz felírása - speciális
eszközök is [a gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM
rendeletben előírtak szerint]
Rehabilitációs fekvőbeteg
ellátásra előjegyzés (saját
osztály) vagy beutalás (más
osztály)
Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés
(saját osztály) vagy beutalás (más osztály)
Kiemelt alaptevékenységIdőskorú fogyatékos személyek
rehabilitációs gondozása
Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs
gondozása
Speciális járóbeteg
programok
Ld. a REP tevékenységeket
tartalmazó táblázatot
Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó
táblázatot

Járóbeteg rehabilitáció minimumfeltételei

(REP 1-13., 14-18. és 19-23.)

SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek: (FTE)
Mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi
területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa
XX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens,
gyógymasszőr]
XX
Klinikai szakpszichológus/pszichológusEKX
Munkapszichológus 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 4-3, 4-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
18-3 programoknál
EKEK
ErgoterapeutaELX
Általános asszisztens (szakasszisztens)XX
Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 9-1., 14., 15. és 22-23. program eseténX
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus az 1., 2., 4.,ELX
7., 8., 9., 10., 11., 14., 15. és 19-23. program esetén
Szociális munkatársELEL
Építészeti feltételek:
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösenX
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóbanEL
(saját vagy más szakellátóval közös)
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részekéntELX
Gipszelő helyiségEL
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszékXX
JárókeretXX
BotXX
Kerékpár ergométerX
Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8-2. program esetén)XX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
Urodinámiás vizsgálat a 20. program eseténEK
Ortopédműszerész/műhelyEKEK
Urológia szakorvos (neuro-urológiában jártas) a 20. program eseténEK
Andrológia szakorvos a 19. program eseténEK
Idegsebészet szakorvos a 21. program eseténEK
Részletes feltételek az egyes REP-ek leírásábanXX
Gyermek rehabilitációSzakmakód:2205
Rehabilitációs tevékenység gyermekkorban
Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban fekvőbeteg ellátás
(REP 1-13. és 16-18. )
Progresszivitási szint
I.II.III.
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként
ágyarányosan)
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az
orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra
ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi
rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén)
csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakorvosa
0,7 (0,5)0,8 (0,6)1 (0,8)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata
(év)**
357
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben
/részmunkaidőben (x)
X vagy (X)X+ (X)
vagy (2X)
X + (X)
vagy 2X
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is
beleértve
0,2 (0,1)0,3 (0,2)0,3 (0,2)
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos0,4 (0,3)0,4 (0,3)0,5 (0,4)
További orvos0,1 (0,1)0,1 (0,1)0,1 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
XXX
Ortopéd műszerészELELEL
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta,
foglalkozásterapeuta)
0,20,20,4
Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus / pszichológus0,20,150,3
Munkapszichológus 7-3, 9-1, 18-3 programoknálEKEK
LogopédusEL0,10,3
PedagógusEL0,150,3
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerintXXX
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot
ide nem értve
2,852,952,95
Építészeti feltételek:
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas
legalább 30%-ban)***
XXX
TornateremELXX
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezetXXX
Központi sportterápiás egységELELEL
FizioterápiaELXX
Ortopéd műhely az 1-13. és 18. programnálEKEKEK
(Központi) ergoterápiaELXX
KötözőELXX
Gipszelő az 1-13. és 18. programnálELELEL
Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas térXXX
Tárgyi feltételek:
Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matracELXX
Hidroterápiás medence/multifunkciós kádELELEL
Járókorlát, gyakorló lépcső az 1-13. és 18. programnálXXX
Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)XXX
Tornaszerek, játékokXXX
Műtőegység (steril)EKELEL
Állításra alkalmas gép az 1-13. és 18. programnálELXX
Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép az 1-13. és 18.XXX
programnál
Intermittáló katéterezés eszközeiXXX
Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközeiXXX
Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközeiXXX
Oxygen pótlására alkalmas készülék a 17. programnálXXX
Pulzoxyméter a 17. programnálXXX
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó a 17. programnálXXX
Vérgáz analizátor a 17. programnálEKEKEL
Tréningkerékpár a 17. programnálXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ortopédműszerész/műhely az 1-13. és 18. programnálEKEKEK
Légzésfunkciós készülék a 17. programnálXXX
Pletysmográf a 17. programnálEKELEL
Bronchoscopiás vizsgáló a 17. programnálEKEKEK
Ergospirometriás készülék a 17. programnálXXX
Holter-EKG a 17. programnálELELEL
Holter-ABPM a 17. programnálELXX
Intenzív terápia a 17. programnálEKEKEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika a 17. programnálEKEKEK
Echokardiográfia a 17. programnálEKEKEK
További szakmai feltételek:
Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs EllátásiXX
Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III.X
szintű megléte
Osztály ágyszáma15-5015-5015-20
ágyból
program-
hoz
dedikált
ágyak
Gyermek neurológia szakorvos az 1., 2-1., 2-3., 10-1., 18-1., 18-2., 18-ELELEL
4. programnál
Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos, ha a 17. programot végzikELXX
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaXXX
A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelezőXXX
minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével
azonos kórteremben
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerintkötelezőkötelezőkötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött

időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Nappali kórház (2205, 2209)

Rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

TevékenységekRehabilitációs felmérés, terv készítése
Komplex rehabilitációs szolgáltatás
ProgramtípusokREP Kézikönyvben leírtak szerint

Nappali rehabilitációs ellátás minimumfeltételei gyermekkorban

REP Kézikönyvben leírtak szerint

Járóbeteg
szakrendeléshez
integrált nappali
ellátás
Fekvőbeteg
szakellátáshoz
integrált
nappali kórház
Személyi feltételek: (FTE)Napi 20 beteg
ellátásához
15 (további 15
férőhelyre)
Összes orvosi létszám
Akik közül a nappali ellátó vezetője: rehabilitációs szakorvos
(mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek
rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati
alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás +
csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa
0,50,6 (0,4)
Fentiek közül:
Rehabilitációs szakorvos
0,20,2 (0,1)
További csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos0,20,3 (0,2)
Orvos0,10,1 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens,
gyógymasszőr]
XX
Altalános szakasszisztens vagy ápoló0,50,5
Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus/pszichológus0,1EL
Munkapszichológus 7-3, 9-1, 14, 15, 18-3 programnálEKEK
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta0,20,2
Logopédus a 14., 21. és 22-23. program eseténXX
Neuropszichológus a 14. és 22-23. program esetén*XX
GyógypedagógusXX
Szociális munkatársELEL
Építészeti feltételek:
Akadálymentes építészeti környezetXX
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösenX
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóbanEL
saját vagy más szakellátóval közös
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részekéntELX
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezetXX
Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program eseténELEL
Aerosolszoba a 17. program eseténXX
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszékXX
JárókeretXX
BotELXL
Kerékpár ergométerELEL
Tréning kerékpár/futópad a 17. program eseténXX
Légzésfunkciós készülék a 17. program eseténELEL
Ergospirometriás készülék a 17. program eseténELEL
Pulsoxymeter a 17. program eseténXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ortopédműszerész/műhelyEKEK
Gyermektüdőgyógyász szakorvos a 17. program eseténXX
Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program eseténEKEK
Pletysmográf a 17. program eseténEKEK
Vérgáz analizátor a 17. program eseténEKEK
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerintkötelezőkötelező
A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek azXX
elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában
kötelező, ha a szülő ezt igényli

Megjegyzés:

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

Járóbeteg-szakellátás

Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

Járóbeteg szakrendeléshez
integrált nappali ellátás
Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali
kórház
TevékenységekRehabilitációs felmérés, terv
készítése
Rehabilitációs felmérés, terv készítése
Fogyatékos személyek gondozásaFogyatékos személyek gondozása
Gyógyászati segédeszköz felírásaGyógyászati segédeszköz felírása - speciális
eszközök is [a gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM
rendeletben előírtak szerint]
Rehabilitációs fekvőbeteg
ellátásra előjegyzés (saját
osztályra) vagy beutalás (más
osztályra)
Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés
(saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra)
Speciális járóbeteg
programok
Ld. a REP tevékenységeket
tartalmazó táblázatot
Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó
táblázatot

Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban minimumfeltételei, járóbeteg ellátás

(REP 1-13., 14-18. és 19-23.)

Progresszivitási szint
I.II.
SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek:
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és
gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa
XX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens,
XX
gyógymasszőr]
Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus/pszichológusELX
Munkapszichológus 7-3, 9-1, 14 és 15, 18-3 programnálEKEK
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta az 1-14., 18., 21-23.XX
program esetén
GyógypedagógusELX
Logopédus a 14., 22. program eseténX
Szociális munkatársELEL
Építészeti feltételek:
Akadálymentes építészeti környezetXX
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösenX
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóbanEL
(saját vagy más szakellátóval közös)
(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részekéntELX
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezetXX
Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program eseténEL
Aerosol szoba a 17. program eseténXX
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszékXX
JárókeretXX
BotXX
Kerékpár ergométerELX
Tréning kerékpár/futópad a 17. program eseténELX
Légzésfunkciós készülék a 17. program eseténELX
Ergospirometriás készülék a 17. program eseténELEL
Pulsoxymeter a 17. program eseténELX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumEK
Urodinámiás vizsgálat a 20. program eseténEK
Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program eseténEKEK
Pletysmográf a 17. program eseténEKEK
Vérgáz analizátor a 17. program eseténEKEL
A 17. program esetén gyermektüdőgyógyász az engedélyezettXX
óraszámnak megfelelő időben FTE-ben számolva
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaELX
További feltételek az egyes programok REP-j ében rögzítettek szerintkötelezőkötelező
A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek azXX
elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában
kötelező, ha a szülő ezt igényli
Súlyos agykárosodottak rehabilitációjaSzakmakód:2206
Gerincvelő károsodottak rehabilitációjaSzakmakód:2207

Fekvőbeteg ellátás

III. ellátási szint kiemelt ellátásokkal, térségi és országos: 4-5 központ (1,5-2 millió ember) mindkét (2206, 2207) ellátásnál.

III.+ ellátási szint speciális kiemelt ellátások: az előbbi osztályok speciális részlegeként rehabilitációra alkalmas kómás betegek (2206 részeként), illetve tetraplegias betegek korai (2207 részeként) rehabilitációs ellátását szolgálja.

Az ellátó osztályok, illetve azok részlege működéséhez az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz tagozatának támogató javaslata szükséges. Mindkét típusú osztály további rehabilitációs osztály vagy osztályok környezetében kell legyen, amelyek mindegyike III. szintű ellátást végez. Mindkét típusú kiemelt tevékenységet végző osztály szakszemélyzete lehet közös az adott ellátó III. szintű rehabilitációs alaptevékenységeket vagy résztevékenységként neurológiai betegek rehabilitációját végző osztályával, ha összesített ágyszámuk kevesebb, mint 65 ágy.

Súlyos agykárosodott betegek (REP: 14) rehabilitációja: az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékosság miatt. A betegek felvételkor általában teljes ellátásra szorulnak (Barthel Index érték: 0, FIM önellátás érték: 13-26 közötti jellemzően). Kómás betegek ellátása: az akut ellátást követő rehabilitációra érkező kómás betegekre vonatkozó ellátás, nem a krónikus, hosszabb ideje - 1 éve - kómás, vegetatív állapotú betegekre: feltétele, hogy legalább 20 ágyas önálló osztály lásson el térségi feladatként súlyos agykárosodottakat, amelyből minimum 5 ágyon történhet kómás betegek ellátása. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. A kómás osztály/részleg szakszemélyzete lehet közös a súlyos agykárosodottakat ellátó osztállyal.

Gerincvelő károsodottak (traumás és különböző nem-traumás okok miatt, mint tályog, vérzés, gyulladás, tumor, vascularis laesio, stb.) rehabilitációs ellátását végzi. Tetraplegias betegek korai rehabilitációja: célja, hogy a súlyos állapotú gerincvelő sérült tetraplegias betegek minél korábban rehabilitációs ellátáshoz jussanak. Kizárólag olyan osztályon végezhető, ahol gerincvelő sérültek rehabilitációját legalább 20 ágyas önálló osztályon végzik. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. Utóbbi esetben a két osztály szakszemélyzete lehet közös.

Minimális elvárt éves esetszám: 50/év, ellátási napokban kifejezve: 3 500 nap/év mindkét ellátás esetében külön-külön.

Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 14.)

Súlyos
agykárosodottak
rehabilitációja
Kómás betegegek
rehabilitációja
Progresszivitási szint
III.
Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként
ágyarányosan
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az
orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra
ágy-arányosan)
2,0 (1,5)2,5 (2)
Közülük az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 év szakmai
gyakorlata van a súlyos agysérültek rehabilitációs ellátásában
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai
gyakorlata** (év)
88
További rehabilitációs szakorvos teljes
munkaidőben/(részmunkaidőben) van alkalmazva. Utóbbiak
minimális létszáma (fő)
2 vagy 1 (1)2 vagy 1(1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét
is beleértve
1,0 (1,0)1,5 (1,5)
További orvos1,0 (0,5)1,0 (0,5)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)ELX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta10,2
Neuropszichológus***0,50,2
Klinikai szakpszichológus/pszichológus0,50,5
MunkapszichológusEK
Logopédus - afázia ellátásban jártas0,40,1
Ortopéd műszerészEKEK
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerintXX
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói6,44,2
létszámot ide nem értve
Építészeti feltételek:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatraXX
alkalmas legalább 50%)****
TornateremXX
Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)XX
Pszichológus/logopédus helyiségXX
Elektroterápiás kezelő helyiségXX
Többfunkciós teremXX
KötözőXX
GipszelőELEL
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiségX
Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornateremX
Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terepX
Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek
minimumfeltételei +
Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az100
ágyak %-ában
Állítható magasságú ágy levehető ágyvéggel és kapaszkodóval az60
ágyak %-ában
III. fokozatú antidecubitus rendszer az ágyak %-ában30100
Parenteralis táplálás feltételeiX
Monitor az ágyak %-ában10100
Pulzoxymeter az ágyak %-ában10100
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában40100
Vizelet retenció mérésére alkalmas eszközXX
Felállító ágyXX
Betegemelő (egy emelőhöz 2-3 különböző háló) 20 ágyhoz11
Standard kerekesszék, dönthető háttámlájú, emelhető lábtartójú,410
párnázott 20 ágyhoz
Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitelXX
tanításához szükséges eszközök)
Végtagmozgató készülék 20 ágyhoz46
Állítható magasságú gurulókeretX
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközökXX
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 dbXX
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciálisXX
ingerlők)
Állító berendezésXX
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózatXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
ASTRUP készülékELX
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
CT/MRIEKEK
Fájdalom ambulanciaEKEK
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)EKEK
Steril és szeptikus műtőEKEK
PEG beültetés konzultációs szintenEKEK
Ortopédműszerész/műhelyEKEK
További szakmai feltételek:
Az osztály (részleg) ágyszáma10-5010-20 (5-9)
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEKX
Neurológia szakorvosELEL
Idegsebészet szakorvosEKEK
Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése)EKEK
Infektológia szakorvosEK
További feltételek a 14. REP-ben rögzítettek szerintkötelezőkötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Gerincvelő károsodottak és tetraplegias betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 15.)

Gerincvelő
károsodottak
rehabilitációja
Tetraplegias
betegek korai
rehabilitációja
Progresszivitási szint
III.
III.
Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként
ágyarányosan)
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az
orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes
osztályra ágy-arányosan)
2,0 (1,5)2,5 (2)
Közülük az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 éves
szakmai gyakorlata van a súlyos gerincvelősérültek rehabilitációs
ellátásában
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai
gyakorlata** (év)
88
További rehabilitációs szakorvos teljes2 vagy 1 (1)2 vagy 1(1)
munkaidőben/(részmunkaidőben)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét1,0 (1,0)1,5 (1,5)
is beleértve
További orvos1,0 (1,0)1,0 (0,5)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)ELX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus0,5
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta0,70,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus0,50,4
MunkapszichológusEK
Ortopéd műszerész/ortopéd eszköz és fűzőkészítőEKEK
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerintXX
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói
létszámot ide nem értve
66
Építészeti feltételek:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatraXX
alkalmas)***
TornateremXX
Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)XX
Pszichológus/logopédus helyiségXX
Elektroterápiás kezelő helyiségXX
Többfunkciós teremXX
KötözőXX
GipszelőELEL
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiségXX
Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornateremXX
Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terepXX
Tárgyi feltételek: a mozgásszervi rehabilitáció minimumfeltételei +
Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az100
ágyak %-ában
Ágy levehető ágyvéggel, emelhető magassággal az ágyak %-ában80
Antidecubitor rendszer III. fokozat az ágyak %-ában80100
Lélegeztetőgép 10 ágyra2
Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home2
respirator)
Monitor az ágyak %-ában20100
Pulzoxymeter az ágyak %-ában20100
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában50100
BronchoscopELX
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 dbXX
Vizelet retenció mérésére alkalmas készülékXX
ÁllítóágyELX
Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 3-4 különböző háló) 20 ágyhoz23
Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitelX
tanításához szükséges eszközök)
Állítható magasságú gurulókeretX
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközökX
Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával,1010
emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 20 ágyhoz (db)
Elektromos meghajtású kerekesszék (db)22
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciálisXX
ingerlők)
Állító berendezésXX
Felállító berendezésXX
Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz46
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózatXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
ASTRUP készülékELX
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
CTEKEK
MRIEKEK
Fájdalom ambulanciaEKEK
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)EKEK
Urodinamikai laborEKEK
Steril és szeptikus műtőEKEK
PEG beültetés konzultációs szintenEKEK
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaXX
További szakmai feltételek:
Az osztály (részleg) ágyszáma20-5010-15 (5-9)
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEKEL
Neurológia szakorvosEKEK
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (tracheostoma ellátásában jártas)EKEK
Idegsebészet szakorvos (releváns speciális jártassággal)EKEK
Fej-nyak sebészet szakorvosEKEK
Ortopédia szakorvos (kontraktúra műtétek)EKEK
Radiológia szakorvosEKEK
Urológia szakorvos (neurourológiában jártas)EKEK
Belgyógyászat szakorvosEKEK
Pszichiátria szakorvosEKEK
Tüdőgyógyászat szakorvosEKEK
További feltételek a 15. REP-ben rögzítettek szerintkötelezőkötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek
rehabilitációja
Szakmakód:2208

Szeptikus csontfolyamatok, égésbetegség, maródás és fagyás, illetve polytraumatizáció súlyos eseteiben szükséges rehabilitáció felnőtt és gyermekkorban (6-1., 8-1., 9-1. program súlyos esetei)

6-1. Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

Speciális feltételek:

1. a páciensnek van rehabilitációs szükséglete, amely a szeptikus folyamat kezdetekor már fennállt, és a szeptikus folyamat miatt nem ajánlott megszakítani vagy a szeptikus folyamat okán keletkezik olyan funkciózavar, amely rehabilitációt indokol és a rehabilitáció megkezdése nem halasztható a szeptikus folyamat gyógyulásáig,

2. az infekció valamely csontot vagy ízületet érinti (szeptikus csont-ízületi betegségek) és

3. a 6.1. rehabilitációs ellátási program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható.

A kiemelt ellátás az egyéb, rehabilitációs tevékenységek mellett magában foglalja a következő ellátásokat:

- sebváladék tenyésztés, hemokultura,

- lehetőség szerint célzott antibiotikus terápia (első két héten intravénás, ezt követően per os alkalmazás),

- hagyományos (sebpárna, kenőcstüll, rugalmas pólya, kötésrögzítők) és modern (hidrocolloid, ezüstion tartalmú) kötszerek használata, korszerű sebkezelési technológiák (vákuum sebkezelő rendszer) alkalmazása,

- a rehabilitáció során szükséges kisebb műtétek (necrectomia, sequestrectomia, tályog megnyitás, debridement) elvégzése.

8- 1. Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció Speciális feltételek:

A 8-1. programban megadott szempontok közül a súlyos és az extrém súlyos kategória esetén.

9- 1. Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció A kiemelt ellátás speciális feltételei:

1. legalább közepes fokú agysérülés is fennáll (GCS: 9-14, a 14. program alapján)/

2. gerincvelő sérülés is fennáll (ASIA score alapján C-D-E) a 15. program alapján/

3. neurológiai károsodástól függetlenül, amennyiben a 9-1. program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható/

4. más funkciózavarral is járó amputáció vagy több végtagot érintő amputáció is történt (az aktuális baleset miatt vagy korábban).

Ellátási feltételek: térségi ellátási modell javasolt (polytrauma), illetve több-térségi (égésbetegek és szeptikus csontfolyamatok miatt rehabilitációra szorulók esetében). Javasolt ágyszám: 30, de minimálisan 20 és egy ellátó intézményben a felsoroltak közül legalább két program vállalása. Fenti ellátások bármelyikét csak III. szintű besorolású ellátó végezheti.

Minimális éves esetszám ellátóhelyenként égésbetegek kivételével: 30 eset a szeptikus és 30 eset a polytrauma esetében.

Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei

(REP 6-1., 8-1., 9-1.)

Progresszivitási szint
III.
Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan )
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a
vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Akik közül az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi
rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs
orvoslás szakorvosa, akinek a vállalt programok legalább egyikében legalább 5
éves szakmai gyakorlata van
2,0 (1,5)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év)8
További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)2 vagy 1(1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjével együtt1,0 (1,0)
További orvos1,0 (0,5)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus0,3
Munkapszichológus a 9-1. program eseténEK
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta0,6
Logopédus a 9-1. program esetén0,3
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerintX
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem5,3
értve
Építészeti feltételek:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalábbX
50%-ban)***
TornateremX
Multifunkciós helyiségX
Kötöző helyiségX
Gipszelő helyiségX
Fizioterápiás kezelőhelyiségX
(Központi) ergoterápiaX
Járástanításhoz és kerekesszék használathoz bel- és kültéri terep, illetve járáshozX
lépcső
Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek osztály általános feltételei +
Állítható járókorlátX
Standard kerekesszék dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval 20 ágyhoz10
JárókeretX
KönyökmankóX
BotX
Szoba WCX
Kötöző kocsiX
Betegágy melletti vércukormérés eszközeiX
Gyakorlólépcső, -lejtőX
TükörX
Szelektív ingeráram kezelő eszközökX
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkádX
Antidecubitor eszközök 20 ágyhoz6
Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz6
SzobakerékpárX
Guruló mankóX
Extenziós készülékX
Traumatológiai ágyak a 9-1. program eseténX
BetegemelőX
Pneumatikus művégtag + pumpa a 9-1. program eseténX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
CT/MRIEK
BronchoscopiaEL
Urodinamikai laboratóriumEK
Doppler UHEL
Steril és szeptikus műtőEK
Ortopédműszerész/műhelyEK
Sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program eseténEL
Traumatológia szakorvos a 9-1. program eseténEK
Idegsebészet szakorvos a 9-1. program eseténEK
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program eseténEK
Egés-sebészeti team a 8-1. program eseténEK
Infektológia szakorvos a 6-1. program eseténEK
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaX
További szakmai feltételek:
Az osztály (részleg) ágyszáma10-40
A lehetséges három Rehabilitációs Ellátási Program közül minimálisan kettőnekX
megfelelő szakmai feltételek rendelkezésre állása
További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerintkötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és
égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban
Szakmakód:2209

Gyermekkorúak esetében a felsorolt kórállapotok lényegesen ritkábbak, mint felnőttkorban, ezért a rehabilitációs ellátásukra országosan 3-5 központban van szükség, melyek minden kiemelten súlyos állapotú gyermek rehabilitációját ellátják. Az egyes programokban az ellátási szempontok megegyeznek a felnőtteknél (2206, 2207 és 2208 szakmakód) leírtakkal.

Javasolt ágyszámok és szakmai környezet: önálló osztályként minimálisan 10 ágy. Kizárólag további rehabilitációs osztály(ok) környezetében végezhető - felnőtteket ellátó rehabilitációs osztály(ok) környezetében minimálisan 10 ágyas osztályként, illetve legalább 20 ágyas gyermek rehabilitációs osztályon belül minimálisan 5 ágyas osztályként. Minimális éves esetszám megadása nem releváns a négyféle programra egyenként, összességében azonban a vállalt programokba tartozó gyermekek esetszáma összesen évi 40, ebből legalább 50% első ellátás. A négy program közül legalább három egyidejű végzése célszerű.

Speciális ellátások: tetraplegias betegek korai rehabilitációja vagy kómás betegek rehabilitációja gyermekkorban. Kizárólag olyan osztályon végezhetők, ahol az agy-, illetve a gerincvelő sérültek rehabilitációját is végzik. Minimális ágyszám: 3. Három ágyas részlegként működhet a kómás gyermekek és 3 ágyon a tetraplegias gyermekek rehabilitációja - mindkét program választásához legalább 10 ágyas kiemelt ellátást végző osztály szükséges. A szakszemélyzet lehet közös.

Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetraplegias betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 8-1., 9-1. és 14-15.)

Súlyos központi
idegrendszeri
károsodottak,
polytraumati-
záltak és
égésbetegek
rehabilitációja
Gyermekkorú
tetraplegias
betegek korai
rehabilitációja
Gyermekkorú
kómás betegek
rehabilitációja
Progresszivitási szint
III.
Személyi feltételek: (FTE) 10 ágyanként (további 10
ágyanként ágyarányosan)
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot1,0 (0,7)1,25 (1)1,25 (1)
kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály
esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Akik közül az osztály vezetője*: mozgásszervi
rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció csecsemő- és
gyermekgyógyászat területen és csecsemő- és
gyermekgyógyászat szakorvosa, akinek legalább 5
éves szakmai gyakorlata van az adott rehabilitációs
területeken
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt888
szakmai gyakorlata (év)**
További rehabilitációs szakorvos teljes1 vagy (2)1 vagy (2)1 vagy (2)
munkaidőben/(részmunkaidőben)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos0,5 (0,3)0,5 (0,4)0,5 (0,4)
Csecsemő- és gyermekgyógyász alapképesítésű0,3 (0,3)0,5 (0,4)0,5 (0,4)
további orvos 10 ágyanként
További orvos0,2 (0,1)0,25 (0,2)0,25 (0,2)
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyalELXX
kórházon belül)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus0,2
Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta0,30,20,2
Gyógypedagógus/fejlesztő0,30,40,1
pedagógus/szociálpedagógus 10 ágyanként
Gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai0,20,20,3
szakpszichológus/pszichológus
Neuropszichológus***0,20,1
MunkapszichológusEK
Ortopéd műszerészEKEKEK
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottakXXX
szerint
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott5,255
ápolói létszámot ide nem értve
Építészeti feltételek:
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székesXXX
használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő
elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel/ággyal****
TornateremXXX
Multifunkciós szoba játéklehetőséggelXXX
Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszobaXXX
is)
Pszichológus/logopédus helyiségXXX
Elektroterápiás kezelő helyiségXXX
KötözőXXX
GipszelőELELEL
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmasXXX
helyiség
Kerekesszék gyakorlatokra is alkalmasX
tornaterem
Kül- és beltéri járás, illetve kerekesszék használathozX
gyakorló terep
Tárgyi feltételek: a gyermek rehabilitációXXX
minimumfeltételei +
Állítható magasságú speciális ágy 10 ágyból31010
Lélegeztetőgép 3 ágyhoz2
Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas2
lélegeztetőgép (home respirator)
Monitor 10 ágyhoz az ágyak %-ában100100
Pulzoxymeter 10 ágyhoz az ágyak %-ában10100100
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában10100100
BronchoscopELELEL
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók,XXX
kötszerdoboz
Vizelet retenció mérésére alkalmas készülékXXX
Végtagi és törzsmozgások, ízületi szögek méréséreXXX
alkalmas műszer
Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 2 különbözőEL11
háló) 10 ágyhoz
Ergoterápia eszköztáraXXX
Egyensúlyozást javító eszközökXXX
Állítható magasságú gurulós gyermek járókeretX
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközökXXX
Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető
háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával,
hátpárnával 10 ágyhoz (db)
133
Gyermekkocsi dönthető háttámlával különböző333
méretben 10 ágyhoz (db)
Elektromos meghajtású kerekesszék (db)11
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH ésXXX
speciális ingerlők)
Állító berendezés legalább két gyermekméretbenXXX
Felállító berendezésXXX
Végtagmozgató gépek 10 ágyhoz366
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózatXXX
Hidroterápiás medence/multifunkciós kádEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Az osztály (részleg) ágyszáma5-15(3-5)(3-5)
ASTRUP készülékELXX
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
CT/MRIEKEKEK
Fájdalom ambulanciaEKEKEK
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)EKELEL
Urodinamikai laborEKEKEK
Steril és szeptikus műtőEKEKEK
PEG beültetés konzultációs szintenEKELEL
Műtő + ortopéd sebész (kontraktúraELELEL
kezelése)
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaXXX
Gyermek neurológia szakorvosXXX
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosXX
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (gyermekEKEKEK
tracheostoma ellátásában jártas)
Idegsebészet szakorvos (gyermekkorúak ellátásábanEKEKEK
speciális jártassággal)
Ortopédia szakorvos (gyermekortopédiaiEKEKEK
gyakorlattal)
Urológia szakorvos (neurourológiában jártas)EKEKEK
Pszichiátria szakorvos/gyermek- és ifjúság-EKEKEK
pszichiátria szakorvos
Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos (bronchológiaiEKEKEK
gyakorlat)
További szakmai feltételek:
Az osztály (részleg) ágyszáma10-155 (3)5 (3)
További feltételek az egyes programok REP-jébenkötelezőkötelezőkötelező
rögzítettek szerint

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta. a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be. b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Kardiológiai rehabilitációSzakmakód:4003
Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei
16. program: kardiológiai betegségek miatt szükséges
rehabilitáció
Progresszivitási szint
I.n.III.
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15
ágyanként ágyarányosan)
Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot0,7(0,5)0,8 (0,6)0,9 (0,8)
kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály
esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: orvosi rehabilitáció
kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs
szakorvos kardiológiai szakvizsgával
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt357
szakmai gyakorlata (év)**
További rehabilitációs szakorvos teljes1 vagy(1)1 + (1)1 + (1)
munkaidőben/(részmunkaidőben)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az0,2 (0,15)0,3 (0,2)0,3 (0,2)
osztály vezetőjét is beleértve
További kardiológus szakorvos0,4 (0,25)0,4 (0,3)0,5 (0,5)
Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitásX
rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció
mozgásszervi/pulmonológiai; mozgásszervi
rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitációs
orvoslás) fenti sorban megadott létszámon belül
minimálisan napi 1 órában
Orvos0,1 (0,1)0,1 (0,1)0,1 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológusXXX
Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenységELXX
terapeuta/életmód tanácsadó-egészségnevelő
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottakELELX
szerint
Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott2,22,22,6
ápolói létszámot ide nem értve
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
EKG-készülék (12-csatornás)XXX
Terheléses EKG-rendszerELELX
Spiroergometriás mérőhelyEKELEL
ABPM-vérnyomásmonitorEKELX
Légzésfunkciómérő eszközökELELEL
VérgázanalizátorELELEL
DefibrillátorXXX
Speciális tevékenység esetén az adott szakmai területEL
tárgyi feltételei (ld. alaptevékenységek/pulmonológiai
rehabilitáció)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EchocardiographiaELELEL
Holter-EKGELELEL
CoronarographiaEKEKEK
Nukleáris medicinaEKEKEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELELEL
RadiológiaELELEL
Fizioterápia: tornateremELELEL
Edző járópadELELEL
Edző tréningkerékpárELELX
Elektroterápia, ultrahangkezelésELELEL
Hidroterápia/balneoterápiaEKEKEL
UszodaEKEKEK
Oktatótermek és eszközökELELEL
Intenzív osztály/Kardiológiai Szakmaspecifikus őrzőEKEKEK
További szakmai feltételek:
Vállalt bővített csomagban nyújtandó RehabilitációsXX
Ellátási Programok szakmai feltételeinek
rendelkezésre állása
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciálisX
feltételeinek III. szintű megléte
Osztály ágyszáma15-8015-8015-80
Speciális tevékenység esetén az adott szakmai területEL
speciális diagnosztikai és szakmai feltételei (ld.
alaptevékenységek/pulmonológiai rehabilitáció)
További feltételek az egyes programok REP-jébenkötelezőkötelezőkötelező
rögzítettek szerint

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

Nappali járóbeteg szakellátás Kardiológiai rehabilitációs nappali járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

(REP 16.)

20 beteglétszám/nap egységre
Személyi feltételek: (FTE)
Kardiológiai rehabilitációs szakorvos [orvosi rehabilitáció (kardiológia)j0,5
Orvos0,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus,X
gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens]
Egészség nevelő/Életmód tanácsadó terapeuta0,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus0,25
Szociális munkatársEL
Építészeti feltételek:
Akadálymentes építészeti környezetX
A rendelő általános feltételei +X
Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre - fekve tornáztatottX
betegenként 4 m2]
Pihenő helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (férfi, női)X
Közösségi/oktató helyiség (étkezésre alkalmas)X
Étkeztetés feltételeiX
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +X
Edző kerékpár/futószalag (min. 5 db)X
Egyéb tréning eszközök, sportszerekX
EKG készülék (12 elv.)X
Újraélesztő táska/tálcaX
DefibrillátorX
Orvos (belgyógyász, kardiológus) jelenléte a mozgásprogram teljes időtartama alattX
Intenzív kardiológiai háttérEL (max. 30
perc)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EchocardiographiaEL
Terheléses EKG rendszerEL
Spiroergometriás mérőhelyEK
UHEL
CTEK
Holter EKGX
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEK
Nukleáris medicinaEK
Légzésfunkciós eszközökEL
ABPM Vérnyomás monitorX
Vérgáz analizátorEK

Járóbeteg szakellátás

Kardiovascularis betegek rehabilitációja minden életkorban, REP 16

A kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés ellátási szintjei:

A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció fekvőbeteg háttérrel vagy anélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével

Kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakellátás minimumfeltételei
SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek: (FTE)
Vezetője: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy11
rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
[dietetikus, gyógytornász, (szak)asszisztens]
Klinikai szakpszichológus/pszichológusXX (K)
Életmód-tanácsadó egészségnevelő, szociális munkatársELX (K)
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerreXX
- fekve tornáztatott betegenként 4 m2]
Oktatóterem és -eszközökXX
Edző kerékpár/futószalagX (K)X (K)
EKG-készülék (12-csatornás)XX
Újraélesztő táska/tálcaXX
DefibrillátorXX
Számítógép/nyomtatóXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EchocardiographiaEL (K)X (K)
Terheléses EKG rendszerEL (K)X (K)
Spiroergometriás mérőhelyELEL
Radiológia (egyéb, nem mellkasi)ELEL
Holter EKGEL (K)X (K)
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELEL
Nukleáris medicinaELEL
Légzésfunkciós eszközökX (K)X (K)
ABPM Vérnyomás monitorEL (K)X (K)
Vérgáz analizátor vagy PulzoximéterELEL
Területi kardiológiai fekvőbeteg-ellátó intézményXX

K: intézményi szinten, más részleggel közösen is megvalósítható.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációSzakmakód:1903
Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges
rehabilitáció: 17. program
Progresszivitási szint
I.II.III.
Személyi feltételek: (FTE)
Összes orvos 15 ágyanként, illetve további 15
ágyanként ágyarányosan (a rehabilitációs szakorvosi
létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes
szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-
arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: tüdőgyógyászat
szakorvos alapképzettséggel (legalább 10 éves
tüdőgyógyászat szakvizsgával) rendelkező
rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció
tüdőgyógyászat vagy mozgásszervi rehabilitáció
területén)
0,7 (0,5)0,8 (0,6)0,9 (0,8)
Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt
szakmai gyakorlata (év)**
357
További rehabilitációs szakorvos teljes
munkaidőben/(részmunkaidőben)
1 vagy (1)1 + (1) vagy (2)1 + (1)
Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az
osztályvezetőt is beleértve
0,2 (0,2)0,3 (0,2)0,3 (0,2)
További tüdőgyógyász szakorvos0,4 (0,2)0,4 (0,3)0,4 (0,4)
Speciális tevékenység esetén az adott szakterület
rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció
kardiológiai/mozgásszervi; mozgásszervi
rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitáció) fenti
sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1
órában
X
Orvos0,1 (0,1)0,1 (0,1)0,2 (0,2)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológusEL0,100,15
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottakXXX
szerint
Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott2,22,22,6
ápolói létszámot ide nem értve
Építészeti feltételek:
TornateremELELEL
Fizioterápiás kezelőELELX
Fizioterápiás helyiségELXX
Oktatótermek és eszközökELELEL
Tárgyi feltételek:
PulzoxyméterXXX
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztóXXX
Oxygen pótlásra alkalmas eszközXXX
Antidecubitor matracXXX
Vérgáz analizátorEKEKEL
KötözőkocsiXXX
Standard kerekesszékXXX
EKG készülék (12 csatornás)XXX
JárókeretXXX
Tréning kerékpárELXX
Tréning járópadELELEL
Speciális tevékenység esetén az adott szakterület
tárgyi feltételei (lásd rehabilitációs
alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció)
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Légzésfunkciós készülékXXX
PletysmográfEKELEL
Bronchoscopiás vizsgálóEKEKEL
Ergospirometriás készülékELXX
Holter-EKGELELEL
Holter-ABPMELELEL
Intenzív terápiaEKEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
EchokardiográfiaEKEKEK
További szakmai feltételek:
Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs
Ellátási Programok szakmai feltételeinek
rendelkezésre állása
XX
Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális
feltételeinek III. szintű megléte
X
Osztály ágyszáma15-8015-8015-80
Speciális tevékenység esetén az adott szakterület
diagnosztikai és szakmai háttér feltételei (lásd
rehabilitációs alaptevékenységek/kardiológiai
rehabilitáció)
EL
További feltételek az egyes programok REP-jébenkötelezőkötelezőkötelező
rögzítettek szerint

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei

Progresszivitási szint
SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek: (FTE)
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászat területén) tüdőgyógyászat szakorvosi
alapképzettséggel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás és a
tüdőgyógyászat szakorvosa
XX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens]
XX
Általánosasszisztens/szakasszisztensXX
Klinikai szakpszichológus/pszichológusELX
Szociális munkatársELEL
Építészeti feltételek:
Tornaterem és multifunkciós helyiségXX
Aeroszol szobaXX
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Oxygen pótlására alkalmas készülékXX
TréningkerékpárXX
JárópadELX
Légzésfunkciós készülékXX
Mellkas rtg. felvételkészítő egység (hagyományos vagy digitális)ELEL
Ergospirometriás készülékEKX
PulzoxyméterXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
PletysmográfEKEL
Vérgáz analizátorEKEK
Területi aktív tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézményEKEK
Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati nappali ellátás minimumfeltételei
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17.
program
Járóbeteg
rendeléshez
integrált
nappali ellátás
Fekvőbeteg
szakellátáshoz
integrált nappali
kórház
Személyi feltételek: (FTE)napi 20 betegre15 (további 15)
számolvaférőhelyenként
Összes orvos0,50,75 (0,5)
Akik közül a nappali ellátó vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi
alapképzettséggel rendelkező rehabilitációs szakorvos (legalább 10 éves
tüdőgyógyászati szakvizsgával)
Fenti létszámból:
rehabilitációs szakorvos (a nappali kórház vezetőjét is beleértve)0,20,3 (0,2)
tüdőgyógyászat szakorvos0,20,3 (0,2)
orvos0,10,15 (0,1)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológusX0,5
Gyermekek esetében pedagógusXX
Építészeti feltételek:
TornateremXX
Fizioterápiás helyiségXX
Betegoktatásra is alkalmas többfunkciós térXX
Tárgyi feltételek:
Légzésfunkciós készülékXX
Oxygen pótlására alkalmas készülékXX
PulzoxyméterXX
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztóXX
Antidecubitor matracEKX
Vérgáz analizátorXEK
KötözőkocsiXX
Standard kerekesszékXX
EKG készülék (12 csatornás)XX
JárókeretXX
TréningkerékpárELX
JárópadELX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
PletysmográfEKEL
Bronchoscopiás vizsgálóEKEK
Ergospirometriás készülékELEL
Holter-EKGEKEL
Holter-ABPMEKEL
Intenzív terápiaEKEK
RadiológiaELEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
EchokardiográfiaEKEK

42. Az R1. 2. melléklet "Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás", "Szakmakód: 4602" megjelölésű rész "A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Helikopter leszállóhely - éjszakai üzemre alkalmas (2015. január l-jétől kötelező jelleggel)" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Progresszivitási szint
I.II.III.
Tárgyi feltételek:)
Helikopter leszállóhely - éjszakai üzemre alkalmas
(2016. január 1-jétől kötelező jelleggel)
EL11A

43. Az R1. 2. melléklet "Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás", "Szakmakód: 4602" megjelölésű rész "A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Mechanikus mellkaskompressziós eszköz" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Progresszivitási szint
I.II.III.
Tárgyi feltételek:)
Mechanikus mellkaskompressziós eszköz***XXX

44. Az R1. 2. melléklet "Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás", "Szakmakód: 4602" megjelölésű rész "A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követő "Megjegyzés:" része a "**" megjelölésű megjegyzést követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"*** Gyermekellátás esetében nem kell biztosítani."

45. Az R1. 2. melléklet "SZEMÉSZET" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"SZEMÉSZET

SzemészetSzakmakód:0700

Progresszivitási szintek

I. szint:

- Egynapos szemészeti ellátás.

- Szemész szakorvos: minimum 5 éves fekvőbeteg ellátásban szakmai gyakorlattal rendelkező.

- Minimum: 300 szürkehályog műtét/operatőr az eddigi gyakorlatában.

- Minimum: 400 szürkehályogműtét/szervezeti egység/év.

- Helyhez kötött állandó műszerpark.

- Háttérintézménnyel kötött szerződés alapján a komplikációk, szövődmények sürgős kezelése vitrectomiát operáló egységekben.

II. szint:

- Az ellátó egységben minimum évi 600 bulbus megnyitó műtét elvégzése.

- Fejlett diagnosztikai és mikrosebészeti háttér.

- Állandó, szakorvosi behívható ügyelet.

- Évi minimum 100 pars plana vitrectomia + pars plana vitrectomia lencsebeültetéssel együtt.

III. szint:

- Évi minimum 2000 bulbus megnyitó műtét.

- Évi minimum 180 speciális műtét (pars plana vitrectomia, retina műtéttel együtt).

- Évi minimum 30 keratoplastica, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szemészet Tagozat hozzájárulásával.

- Az ellátó egységben működő traumatológiai osztály.

- Minimum 0,88 case mix index.

- Sürgősségi ügyelet 0 éves kortól (aneszteziológiai háttér, altatási lehetőség).

Szemészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos4*10*
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételeiXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati osztályELEL
Traumatológiai osztályEKEK
Intenzív osztályELEL
GyermekosztályEKEK
Fül-orr-gégészeti osztályEKEK

Megjegyzés:

* A fekvőbeteg ellátásban, teljes munkaidőben dolgozó szakorvosok száma. A felnőtt és gyermekosztály minimumfeltételei megegyeznek. Gyermek szemészeti osztály esetén minimum ágyszám: 5.

Egynapos szemészeti műtő és ambuláns műtő minimumfeltételei
Osztályos
műtő/Egynapos
műtő
Ambuláns
műtő
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos1
Szemészet szakorvos (egynapos műtéteknél 5 éves fekvőbeteg
ellátásban szerzett szakmai gyakorlattal, minimum: 300 szürkehályog
1
műtét/operatőr)
Minimum: 400 szürkehályogműtét/szervezeti egység/év
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (a műtéti igények1
alapján)
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus
szakasszisztens (műtéti igények alapján és aneszteziológia és intenzív
terápiás szakorvos jelenlétekor)
11
Műtőssegéd1
Diplomás ápoló (aneszteziológus szakasszisztens jelenléte esetén11
nem szükséges)
Tárgyi feltételek: *
Egynapos szemészeti műtő speciális eszközeiX
Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai
feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendeletben
meghatározott feltételek +
Egynapos ellátás
Műtő feltételei: a műtő egység általános feltételei +Osztályos/központi
Szemészeti műtőasztal*X
Speciális szemészeti feladatoknak megfelelően, fejállításiX
lehetőséggel állítható magasság
Szemészeti operációs mikroszkóp*X
Biztonsági áramforrássalX
Fix mennyezeti vagy mobilX
Koaxiális fénnyelX
Ambuláns műtőlámpa (szemészeti operációs mikroszkóp használataX
esetén felesleges)
Binocularis műtőszemüveg (szemészeti operációs mikroszkópX
használata esetén felesleges)
Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerek a tevékenységnekXX
megfelelő műtétekhez
Pliacoemulsificator-készülék elülső vitrectommal*X
Speciális műszertálcák*XX
Gyorssterilizáló*X
Szemészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.
SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos11
Általános asszisztens/szakasszisztens11
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a
szemészeti alapvizsgáló feltételei +
Applanatios tonométer (gyermekszemészeti rendelés
esetén TONOPEN vagy ICARE mérőeszköz is
alkalmazható)
XX
HármastükörXX
ÜvegpálcaXX
Desmarres kanálXX
Epiláló csipeszXX
Automata-PerimeterX
Kontrasztérzékenység vizsgálóX
Fúziós frekvencia mérőX
Argon laserX
YAGlézerX
Szemészeti UHX
Színlátásvizsgáló eszköz (pl.: Ishihara, Velhagen)XX
Nagel vagy más típusú anomaloscopX
Speciális rendelőkhöz kiegészítések:
Glaukóma rendeléshez:
KinetikusperimeterX
Automata periméterXX
Szaruhártya vastagságmérőX
Vitreoretinális diagnosztikához:
UltrahangX
FLAG-készülékX
FunduskameraX
OCTX
UBM diagnosztika (III.progresszivitási szint esetén X)EL
Elektrofiziológiai szakambulancia: **(III.
progresszivitási szint esetén X)
EL

Megjegyzés:

* Helyhez kötött állandó műszerpark.

** Szemészeti elektrofiziológiai vizsgálatok

1. Helyiség: sötét adaptáció teljes eléréséhez megfelelő.

2. Műszerezettség (a minimum elvégzendő módszerekhez): standardizált készülék.

3. Elektródák/ERG elvezetésére a DTL (Dawson-Trick-Lovasik) elektróda [nylonszál, ezüst kloriddal impregnálva, aranycsésze (gold cup) elektróda].

Referencia elektróda bármilyen, az EEG vizsgálatokra használt elektróda lehet.

4. Módszerek (minimum feltételként elvégzendőek): standardizált ERG, mintázott ERG (PERG), multifokális ERG (mfERG) a retina centrális 30 foknyi területére.

5. Látókérgi kiváltott válasz (VEP) vizsgálata.

Flash VEP és ERG- (nem tiszta törőközegek esetén és 0,1-nél kevesebb vízus esetén).

Minimum feltétel: altatás lehetősége:

- 3 év alatt rövid ideig tartó narcosis,

- 3 év feletti, nem kooperáló gyermeknél (pl.: amikor a gyermek egyéb megbetegedése, fogyatékossága miatt szintén csak narcosisban végezhetők el ezek a vizsgálatok).

Teleoftalmológiai szűrések minimumfeltételei

A teleoftalmológia a telemedicinális tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó szemészeti diagnosztikai vizsgálatok felvételeinek egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából történő továbbítása elektronikus úton történik.

A teleoftalmológiának részét képezi

- telediagnosztika (távdiagnosztika): a vizsgálat lezárását követően a képalkotás helyétől távol végzett képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés.

- telekonzultáció: a képalkotással egy időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.

Diabéteszes szemfenéki elváltozások (DIABSZF) teleoftalmológiai szűrésének minimumfeltételei

A diabéteszes szemfenéki elváltozások (diabéteszes retinopátia és diabéteszes makula ödéma) telemedicinális (teleoftalmológiai) szűrésének célja a rendelkezésre álló evidenciák alapján a cukorbetegség okozta látásromlás megelőzése.

A diabéteszes betegekről a szűrőállomásokon az asszisztens készít szemfenéki képeket a pupilla tágítása nélkül digitális fundus kamera segítségével, a vonatkozó szakmai irányelv szerint. Az elkészült képek az interneten keresztül, speciális szoftver segítségével jutnak el a kiértékelést végző központba.

A szemfenéki felvételek kiértékelését asszisztens vagy orvos végzi a vonatkozó szakmai irányelv szerint.

Az asszisztensek vagy orvosok munkáját olyan szemész szakorvos felügyeli, aki jártas a szemfenéki betegségek diagnosztikájában.

A szemfenéki képeket kiértékelő központ (Reading Center) felállításakor figyelembe kell venni az induláskor várható napi betegszámot és a képolvasó asszisztensek számát ehhez kell igazítani, úgy, hogy egy asszisztens napi 40-nél kevesebb beteg kiértékelését végezze. Amennyiben a szűrésben résztvevő szűrőállomások száma dinamikusan változhat, úgy a kiértékelő központban dolgozó képolvasó asszisztensek számát úgy kell alakítani, hogy azok minden körülmények között napi 40-nél kevesebb beteg kiértékelését végezzék. A képek kiértékelésénél két asszisztensre kell jutnia legalább egy munkaállomásnak, hogy azon szükség szerint két idősávban lehessen dolgozni.

DIABSZF teleoftalmológiai szűrőegység/szűrőállomás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakasszisztens (adott vizsgálat megnevezése, vizsgálati szám: szemfenéki1
digitális fényképfelvétel készítése a vonatkozó szakmai irányelv szerint). A
vizsgált beteg klinikai adatainak felvételét is elvégzi, a vizsgálatba való írásos
beleegyezésért is felel. A feladatot orvos is elláthatja a szakmai irányelv szerint.
Tárgyi feltételek:
A felvételek készítéséhez technikai protokollokX
Szolgáltatói szerződés a telemedicina szolgáltatást nyújtó szolgáltatóvalX
Megfelelő formátumú digitális felvételek készítésére alkalmas non-mydriatikusX
fundus kamera
Nagysebességű internet hálózatra kapcsolódás vagy bérelt nagysebességű hálózatiX
kapcsolat megléte, biztonsági adatforgalmi kapcsolaton keresztül
Folyamatos informatikai felügyelet (lehet távfelügyelet is) a folyamatosX
működőképesség fenntartása és a helyi hálózati hibák elhárítása érdekében
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
InformatikusEK
DIABSZF teleoftalmológiai kiértékelő állomás (Reading Center) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos1 (RM)
Szakasszisztens: szemfenéki digitális képek értékelése a vonatozó szakmai1 fő - napi 40 értékelt
irányelv szerint. A feladatot szakorvosjelölt is elláthatja.betegenként (RM)
Építészeti feltételek:
Számítógépes teleoftalmológiai diagnosztikus munkahely számára szolgálóX
helyiség
Tárgyi feltételek:
Kettő asszisztensenként elvárt kiértékelő diagnosztikus munkaállomás, dual1 db - 2 képolvasó
monitoros nagyfelbontású videokártyával (lehetőség szerint kalibrálható)
monitorokkal
asszisztensenként
A szűrést felügyelő szakorvos diagnosztikus munkaállomása, dual monitoros1
nagyfelbontású videokártyával (lehetőség szerint kalibrálható) monitorokkal
Szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolat, adatokhoz ésX
rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta
legmagasabb szinten ki kell zárni
Speciális képkiértékelő szoftver1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
III. progresszivitási szintű szemészeti intézményi háttérEL
InformatikusEK

Adatbiztonság:

Garantálni kell a megfelelő, biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező.

Hardveres és szoftveres elvárások:

Képtömörítés csak veszteségmentes formában lehetséges.

A vírusvédelem biztosítása alapvető.

A képkiértékelés történhet a képkiértékelő szoftverben integrált módon, önálló szövegszerkesztő célszoftver vagy beszédfelismerő szoftver segítségével.

Képtárolás:

A képek törvény által előírt tárolása, archiválása a teleoftalmológiai szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézmény vagy a diabéteszes szemfenéki elváltozások szűrésére felállított szolgáltatáshoz a szoftveres hátteret biztosító cég felelőssége úgy, hogy az archiválásra került képek a szűrés esetleges leállását követően is elérhetőek legyenek a törvény által előírt időtartamon belül.

Retinopathia prematurorum (ROP) szűrés és telediagnosztika minimumfeltételei

A koraszülöttek ideghártya-elváltozásának lehetősége miatt indokolt a szűrés a 32. gesztációs hét előtt született vagy 1500 grammnál kisebb születési súlyú gyermekek esetén. A szűrés célja, hogy időben felismerhető legyen a kezelendő elváltozás. Ezáltal válik ugyanis lehetővé a korai kezelés, és megelőzhetővé a gyengénlátás és a vakság.

A szűrést neonatológiai jártassággal rendelkező szakdolgozó vagy szemész szakorvos végezheti a koraszülöttek szemfenéki eltérésének dokumentálására kifejlesztett speciális fundus kamera segítségével, a vonatkozó szakmai irányelv szerint. Az elkészített digitális képek biztonságos hálózaton keresztül jutnak az értékelő szemész szakorvoshoz. A szűrés és kiértékelés révén idejében sor kerül annak meghatározására, ha lézerkezelés elvégzése szükséges, vagy ha a teleoftalmológiai szűrés ismétlendő, vagy ha el kell végezni az indirekt binocularis ophtiiahnoscopiát

ROP teleoftalmológiai szűrőegység/szűrőállomás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Neonatológiai jártassággal rendelkező szakdolgozó1 (RM)
Tárgyi feltételek:
A koraszülöttek szemfenéki eltéréseinek dokumentálására kifejlesztett
funduskamerát tartalmazó komplett technológiai igényeket biztosító
stacioner/mobil célkészülék
1
(EK)
Steril szemhéjterpesztőX
Adatáttárolásra és átvitelre alkalmas eszközX
Számítógép, szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolattal (azX
adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia
adta legmagasabb szinten ki kell zárni)
A felvételek készítéséhez és továbbításához szükséges technikai és szakmaiX
protokollok
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
A koraszülött ápolását végző szakdolgozó1
Legalább neonatológiai (PIC II-III.) osztály személyi és tárgyiEK
minimumfeltételekkel **
Informatikai háttérX

Megjegyzés:

** A neonatológiai vészhelyzetek azonnali ellátására kiképzett személyzet és az ahhoz szükséges tárgyi minimumfeltételek megléte kötelező.

ROP teleoftalmológiai kiértékelő állomás (Reading Center) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos (koraszülött ROP szűrővizsgálatában jártas), vizsgálati szám:1 (RM)
évi minimum 50 vizsgálat
Tárgyi feltételek:
Kiértékelő diagnosztikus munkaállomás számítógéppel, szélessávú biztonságosX
gyors hálózati internet kapcsolattal.
(Az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a
technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni.)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
III. progresszivitási szintű szemészeti intézményi háttérEL
Informatikai háttérEK

Adatbiztonság:

Garantálni kell a megfelelő, biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező. A vírusvédelem biztosítása alapvető. A képek tárolása, archiválása a szűrőegység felelőssége.

Szaruhártya átültetésSzakmakód:0701

A szaruhártya átültetést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben meghatározott intézmény végezheti.

Évi minimum 30 műtét.

Szaruhártya átültetés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos1
Orvos1
Műtéti szakasszisztens2
Műtőssegéd1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztensEL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Szemészeti műtőasztalX
Operációs mikroszkópX
Keratoplasticás műszerkészlet (trepansorral)X
Donor corneaX
Keratoprothesis*X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Pachymeter, cornea topográf, endothelsejt számlálóX
Belgyógyászat, intenzív osztályEL

Megjegyzés:

* Erre kijelölt intézményben.

Transzplantációs célú szaruhártya eltávolítás agyhalottbólSzakmakód:0702
Transzplantációs célú szaruhártya eltávolítás agyhalottból minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos1
Általános asszisztens/szakasszisztens/műtéti szakasszisztens2
Tárgyi feltételek:
Laminar air flow box (steril)1
Endothel mikroszkóp1
Thermosztát1
Szövettároló készlet és oldatok1
Vértároló palack 100 ml10
Enucleatios műszertálca10
Steril izoláló szett4
Speciális helyiség (enucleatio esetére)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
Szerológiai vizsgálatokEL
Szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelésSzakmakód:0703
OptometriaSzakmakód:0704
Látásvizsgálat, szemüvegrendelés
(szemészeti alapvizsgáló) minimumfeltételei
Optikai szaküzletSzakrendelés
Szemész
szakorvosi
ellátás*
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvosEK**1
Általános asszisztens vagy szakasszisztens1
Látszerész + Optometrista látszerész végzettség
nélkül***
1 + 1
vagy
Optometrista látszerész végzettséggel***
vagy
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vizus vizsgáló egység (visustábla vagy projektor,
phoropter vagy szemüvegszekrény, próbakeret, közeli
olvasótábla, PD mérő)
XX
DioptriamérőXX
Pd mérőXX
ÜvegpálcaXX
Szűrőpapírcsík Schirmer próbáhozXX
Fluoreszceines papírcsík könnyfilm festéshezXX
Keratometer, kivéve, ha automata kerato-refraktometerXX
áll rendelkezésre
Ophthalmoscop (gyermekszemészeti szakrendelésenXX
fixációs jellel)
Előtétlencse réslámpás biomikroszkópiáhozXX
RéslámpaXX
Automata refraktometer (szemorvosoknál skiaszkóp
vizsgálókészlet is megfelelő)
XX
Kontaktlencse rendelés minimumfeltételei
Optikai szaküzletSzakrendelés
Szemész szakorvosi
ellátás*
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvosEK**1
Altalános asszisztens/szakasszisztens1
Látszerész + Optometrista látszerész végzettség
nélkül***
1 + 1
vagy
vagy1
Optometrista látszerész végzettséggel***
Tárgyi feltételek: a szemészeti szakrendelés feltételei +
Lágy kontaktlencse próbasorozatokXX
Kemény kontaktlencse próbasorozatok (csak III.X
progresszivitási szint esetén)
Kontaktlencse ápolószerekXX
A lencseviselés betanításához szükséges eszközökXX
Szaruhártya topográf (csak III. progresszivitási szintX
esetén)

Megjegyzés:

* A szemészeti szakorvosi ellátás magába foglalja a II., III. progresszivitási szintet, valamint a magánorvosi szemészeti szakellátást is, mely utóbbi tevékenység folytatása optikai szaküzletben is lehetséges, ha a feltételek biztosítottak.

** Konzultációs lehetőség szemész szakorvossal, kivéve, ha szemész szakorvos végzi a rendelést.

*** E rendelet alkalmazásában optometristának minősül az is, aki:

a) 1987-1994. között felsőfokú tanfolyami képzés keretében optometrista-látszerész képzettséget szerzett, és

b) megfelel az egészségügyi tevékenység végzésére előírt szakmai minimumfeltételeknek."

46. Az R1. 2. melléklet "Szülészet", "Szakmakód: 0405" megjelölésű rész "Szülészeti osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Védőnő" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:)
Védőnő*11

47. Az R1. 2. melléklet "Szülészet", "Szakmakód: 0405" megjelölésű része a "Szülészeti osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Megjegyzés:

* A védőnői létszám meghatározása a szülések számának megfelelően:

- ≤ 1000 szülés/év esetén 1 fő védőnő, aki közreműködik az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

- 1000 szülés/év felett és > 3000 szülés/év esetén 2 fő védőnő, akik közreműködnek az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

- 3000 szülés/év felett 3 fő védőnő és minden további ezer szülésnél 1-1 fővel növelni kell a védőnők létszámát, akik közreműködnek az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)"

48. Az R1. 2. melléklet "Szülészet", "Szakmakód: 0405" megjelölésű rész "Várandósgondozás mozgó szakorvosi szolgálattal (MSzSz) történő ellátásának minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Szülészet-nőgyógyászat szakorvos" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Személyi feltételek:)
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos / szülésznő1

3. melléklet az 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. mellékletében foglalt 5. táblázat címe helyébe a következő cím lép:

5. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a rehabilitációs medicina alaptevékenység
I. szintre (2200), a kardiológiai rehabilitáció (4003), a pszichiátriai rehabilitáció (1804), az addiktológiai
rehabilitáció III. szintre (1806), és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció I-II-III. szintre (1903)
vonatkozóan

2. Az R1. 3. mellékletében foglalt 7. táblázatot követő "Megjegyzés:*" megjelölésű rész helyébe a következő rendelkezés lép:

"Megjegyzés az 5/a., az 5/b. és a 7. táblázathoz1:

Vegyes szervezésű rehabilitációs osztályon az ápolói létszámot a következők alapján kell kiszámolni.

Az 5., 5/a. és 5/b., valamint a 7. táblázatban az ápolói létszám meghatározása során a vegyes szervezésű rehabilitációs osztályok esetében az összes ágyszámára előírt I., II., III. ápolói kategóriákban megadott, és az összes direkt ápolói létszámot is külön-külön meg kell szorozni a vegyes osztályt alkotó részegységekre (osztály / részleg) vonatkozó arányszámával, majd az így kapott értékek adják a vegyes szervezésű rehabilitációs osztály teljes ápolói létszám szükségletét.

Az osztályt alkotó részegységekre vonatkozó arányszám: vegyes szervezésű rehabilitációs osztályba bevont szervezeti egység adott szakmájára vonatkozó ágyszáma osztva vegyes szervezésű rehabilitációs osztály összes ágyszámmal."

3. Hatályát veszti az R1. 3. mellékletében foglalt "Gyógytornász személyi minimumfeltételek" alcímet követő táblázat "2203 Gasztroenterológiai rehabilitáció" megjelölésű sora.

4. melléklet az 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. számú melléklet I. alcím "22" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"22 Rehabilitációs medicina

2200 Rehabilitációs medicina alaptevékenységek

2205 gyermek rehabilitáció

2206 súlyos agykárosodottak rehabilitációja

2207 gerincvelő károsodottak rehabilitációja

2208 politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

2209 súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban"

5. melléklet az 52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 2. számú melléklet f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:)

"f) gége-garat, légcső és tüdő speciális műtéti beavatkozásai,"

2. Az R3. 2. számú melléklet l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:)

"l) szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres, pacemaker vagy ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) általi kezelése,"

3. Az R3. 2. számú melléklet r) és s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:)

"r) az endokrin szervek veleszületett rendellenességeinek műtéti beavatkozással történő kezelése, s) az a)-r) pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelően,"

4. Az R3. 2. számú melléklete a következő t) ponttal egészül ki:

(A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:)

"t) az a)-r) pont szerinti - e rendelet alapján engedélyezett és támogatott - ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai irányelvek alapján indokolt kontroll végzése."

Tartalomjegyzék