60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet (különösen: 5. §)

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (különösen: 4/B. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2)-(3) bekezdés, 2. §)

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 85. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén[1]

a) működő egészségügyi szolgáltatókra,

b) folytatott egészségügyi tevékenységre,

c)[2] egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az országos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).

1/A. §[3]

E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. §

Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.

3. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell[4]

a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,

ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac)[5] a beteg-ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;

c) váróhelyiséget;

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

f)[6] a rendelkezése alatt álló helyiségei - ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági berendezéssel el nem látott és a betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is - személyi biztonsági szempontból történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi szolgáltató zárása előtti átvizsgálását.

g)[7] telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.

(1a)[8] Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja.

(2)[9] Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.

(2a)[10] Az (1) bekezdés f) pontja szerinti átvizsgálási feladatot az egészségügyi szolgáltató a munkavállalója, szervezeti egysége vagy szolgáltatási szerződés keretében takarítói vagy biztonsági szolgálat által vagy a házirendjében meghatározott egyéb módon biztosítja.

(2b)[11] Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az infokommunikációs eszköz alatt ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.

(3)[12] A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.

(4)[13] A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.

(5)[14] Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.

4. §

(1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell

a)[15] a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,

b)[16] az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,

c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,

d)[17] a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,

e)[18] a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,

f)[19] a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,

g)[20]

h)[21] a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll,

i)[22]

(2)[23] Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást - ideértve a nappali kórházi ellátást is - nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

(3)[24] Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:

a) gyógyintézeti normál étkeztetés:

a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,

b) könnyű-vegyes étkeztetés:

kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvető szempont az ételek emészthetősége,

c)[25] diétás étkeztetés:

a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

(4)[26]

5. §

(1) Az egészségügyi szolgáltató

a)[27] az egészségügyi alapellátás körében

aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,

ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat

ac)[28] a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat,

elnevezés használatára jogosult;

b)[29] a járóbeteg-szakellátás körében

ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,

bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,

bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,

bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,

be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,

bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,

bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,

bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,

bi)[30] a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,

bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés

elnevezés használatára jogosult;

c)[31] a fekvőbeteg-szakellátás körében

ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,

cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,

cc)[32] a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos gyógyintézet,

cd)[33] ha az egészségügyi szolgáltató a cc) alpont szerinti tevékenységeket részleges formában, az adott szakmacsoport országos gyógyintézetével együttműködve gyakorolja, az országos társ-gyógyintézet,

ce)[34] ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika

elnevezés használatára jogosult;

d)[35] amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges -, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult;

e)[36] amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.

(2)[37] Az (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja alapján működő, állami fenntartásban és tulajdonban álló országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek körét az 5. melléklet határozza meg.

(2a)[38] A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet

a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és szakterületén javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad

aa) egészségügyi stratégiai kérdésben,

ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,

ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan,

ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében,

ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával kapcsolatos eljárások során,

b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében,

c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el,

d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában,

e) szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját,

f) véleményezi a feladatkörét érintő, részére megküldött jogszabálytervezeteket,

g) tevékenységéről, egészségügyi-szakmai fejlesztési javaslatairól évente jelentést készít a miniszter részére,

h) szakterületén jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a határon túli magyar betegek ellátásában.

(2b)[39] Az országos társ-gyógyintézet országos gyógyintézeti feladatait az illetékes 5. mellékletben meghatározott országos gyógyintézettel szakmai együttműködésben teljesíti oly módon, hogy az együttműködés tartalmáról megállapodást kötnek.

(2c)[40] A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet transzlációs gyógyászati tevékenységet is folytatnak, ennek során más tudományágak és technológiák eredményeinek, valamint az alapkutatási eredmények átültetését felhasználva előmozdítják az egészségügyi tevékenység végzése során a prevenciót, a diagnosztikai vizsgálatokat, a betegek ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást.

(3)[41] Az Eütv. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4)[42] Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott - kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.

5/A. §[43]

(1) Az Eütv. 92/A. § (1) bekezdése szerinti városi kórház a belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmák közül legalább kettőben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt.

(2) Az Eütv. 92/A. § (2) bekezdése szerinti vármegyei kórház az alábbi szakmák közül legalább ötben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt:

1. belgyógyászat

2. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

3. gasztroenterológia

4. nefrológia

5. sebészet

6. szülészet-nőgyógyászat

7. csecsemő- és gyermekgyógyászat

8. fül-orr-gégegyógyászat

9. szemészet

10. bőr- és nemibeteg-ellátás

11. neurológia

12. stroke ellátás

13. ortopédia

14. traumatológia

15. urológia

16. klinikai onkológia

17. aneszteziológia

18. intenzív ellátás

19. pszichiátria

20. kardiológia

21. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

6. §

(1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt - ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is - szállítása és tárolása - az Eütv. XI. fejezete értelmében - az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.

(2)[44]

(3)[45] Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, amely a szállító tevékenységét - szakfelügyelő főorvos bevonásával - hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

7. §

(1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult.

(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.

(3)[46] Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja.

8. §

(1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.

(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5-7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak.

(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5-7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.

(5) Az egészségügyi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - nem használhat olyan elnevezést, amely az 5-8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.

(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.

9. §[47]

(1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

(2) A járóbetegek

a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,

b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás

keretében történik.

(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(4) A fekvőbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján - a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.

(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.

(7)[48] A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium - mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója és a felsőfokú egészségügyi szakirányú szakképzettséggel rendelkező klinikai szakpszichológusa kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik[49]

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,

b) tanácsadást, konzultációt végezhet,

c) betegirányítást láthat el,

d) beutalót adhat,

e) gondozást láthat el,

f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,

g) gyógyszert írhat fel,

h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

10. §[50]

(1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.

(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.

(5) A diagnosztikus háttér - amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.

(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.

(7) A közfinanszírozás körében

a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,

b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.

(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.

11. §

(1)[51]

(2)[52] Az egészségügyi hatóság - külön jogszabályban foglaltak szerint - ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások - ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is - ellenőrzésére.

(3)[53] Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító

a) 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet,

b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1-4. §-a és 5. §-ának (1)-(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete,

c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §-ának (7) bekezdése,

d) 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 1-6. §-a, 10. §-ának (3)-(5) bekezdése és 1-7. számú melléklete,

e) 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése,

f) 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. §-a,

g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. §-a és 3. számú melléklete,

h) 6/2002. (IX. 26.) ESZCSM rendelet

a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében - külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - alkalmazni kell.

(4)[54]

(5)[55]

13. §[56]

(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,

b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig

kell bejelenteniük.

(2)[57]

(3)[58] A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 30-ától kell megfelelni.

(4)[59] A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 30-ig kell bejelenteniük.

(5)[60]

13/A. §[61]

(1)[62] Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük.

(2)[63] A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni.

13/B. §[64]

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek 2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni.

13/C. §[65]

A közép-magyarországi térség szakellátásának e rendeletben foglalt feltételek szerinti fejlesztése érdekében, az annak előkészítését végző Belügyminisztérium és Országos Kórházi Főigazgatóság állományába tartozó személyekkel és szolgáltatásvásárlással kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, fejlesztések előkészítése, kivitelezés lebonyolítása, intézményi létesítéssel és működéssel összefüggő szabályozó eszközök előkészítése szükséges.

Dr. Kökény Mihály s. k., egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez[66]

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmától független - általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül

1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál

1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,

1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,

1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet esetében 70,[67]

1.3. a klinika esetében - amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel - 30

fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.

2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai

2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: d), m), n), r), s) pont] biztosítja[68]

a) az ápolás-gondozást,

b) a fizioterápiás szolgáltatást,

c) a gyógyszerellátást,

d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,

e) a betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel - a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,

f) a sterilanyag-ellátást,

g) a rovar- és rágcsáló irtást,

h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,

i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,

j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),

k) az intézményi takarítást, tisztaságot,

l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,

m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

n) a dezinfekció tevékenységet,

o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,

p) a biológiai minta szállítását és tárolását,

q) az intézményen belüli betegszállítást,

r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),

s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).

2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja[69]

a) az asszisztenciát/ápolást,

b) a gyógyszerellátást,

c) a fizioterápiát,

d) a diagnosztikai szolgáltatást,

e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,

f) a sterilanyag-ellátást,

g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),

h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,

i) az intézményi takarítást, tisztaságot,

j) a rovar- és rágcsáló irtást,

k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

l) a dezinfekció tevékenységet,

m) a biológiai minta szállítását,

n) a biológiai minta tárolását,

o) az intézményen belüli betegszállítást,

p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),

q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).

3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei

3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.

3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.

4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei

4.1. Általános feltételek

a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.

b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.

c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.

4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:

a) motoros szívóval,

b) hordozható defibrillátorral,

c) kézi lélegeztetővel,

d) laryngoscoppal, tubusokkal,

e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,

f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.

4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.

4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, ortopédia.[70]

5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái

5.1. Mátrix osztály

5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.

5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.

5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.

5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.

5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.

5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.

5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet

5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.

5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.

5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.

5.3. Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely

A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató[71]

a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott "sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás" minimumfeltételei alapján,

b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:

Gép-műszerpark:
Hordozható EKG képernyővel
Defibrillátor (hordozható)
Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai
Ambu ballon (felnőtt, gyerek)
Szabad légutak biztosításának eszközei
Szívó (motoros vagy központi)
Oxigén (palack vagy központi)
Telefon

5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.

5.4. Központi gyógytorna - fizioterápia egység

5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.

5.4.2. A központi gyógytorna - fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.

5.4.3. Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.

6. A műtő egység általános minimumfeltételei

Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók[72]

Kiemelt
kezelő
Osztályos
műtő egység
Központi Műtő
Egység
(önálló szervezeti egység)
Személyi feltételek:
Vezető műtős
szakasszisztens-1 fő1 fő
Műtős szakasszisztens2/műtőasztal2/műtőasztal
Műtőssegéd2/műtőasztal2/műtőasztal
Szakmai helyiségek:
Személyzeti zsilip11
Betegzsilip/betegtartózkodó11
Betegelőkészítő21/műtőterem1/műtőterem
Orvosi csaptelep hideg-11
meleg vízzel
Kéz érintése nélkül
működtethető
(könyökkel, lábbal,22
szenzoros, stb.)
szeradagoló
Falra szerelt11
papírtörölköző tartó
Bemosakodó21 db legalább 2
műtőteremhez
1 db legalább 2
műtőteremhez
Orvosi csaptelep hideg-222
meleg vízzel
Kéz érintése nélkül
működtethető
(könyökkel, lábbal,444
szenzoros, stb.)
szeradagoló
Falra szerelt111
papírtörölköző tartó
Műtőterem112
Kiemelt kezelő1
Ébredő/megfigyelő helyiség11 központi
Sterilanyag raktárelkülönített
szekrény
11
Tiszta-anyagraktárelkülönített
szekrény
11
Gyógyszerraktárelkülönített
szekrény
elkülönített
szekrény
1
Előkészítő-munkaszoba-11
Szennyes anyag-eszköz111
előkészítő
Szennyes- és szemét tároló111
Személyi tartózkodó-11
Mosdók11
Adminisztrációs helyiség--1
Takarítószer és -eszköz tárolóelkülönített
szekrény
11

1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.

2 A helyiségek a "zöld zóna" tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.

6.1. A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei[73]

Tárgyi feltételek:
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonságiX
áramforrás biztosítása szükséges
MűtőasztalX
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszerX
Mobil műtőlámpaX
Központi vagy egyedi gázellátóX*
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorralX*
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitorX*
Infúziós pumpa + állványX*
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszerEL*
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülékX*
Műszerasztal gördíthető (fékezhető)X
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)X
Operatőri szék (karos, állítható)X*
Műszerasztal fixX
Műtőzsámoly, kétlépcsősX
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztathatóX
Sterildoboz tároló és állványX
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozóX*
nagy monitor
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőX*
Gyógyszer tárolására alkalmas hűtőX
Vérkészítmény melegítő készülékX*
Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközökX*
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonkéntX*
Központi szívóX*
Izoláló állványX*
Ledobó állványX*
TolókocsiX*

Megjegyzés:

*kiemelt kezelő esetén nem szükséges

6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ágyak:
Műtőben
Osztályon
0,5 -1,5 ágy
/műtőasztal
(szakmai
profiltól
függően)
2 ágy
Személyi feltételek:
Aneszteziológus orvosEL
Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens1
BetegkísérőEL
Tárgyi feltételek:
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel1
Központi gázellátóágyanként
Szívórendszer (központi)ágyanként
EKG monitor2 ágyanként
EKGEL
Pulzoximéterágyanként
Vérnyomásmérőágyanként
Hőmérőágyanként
Defibrillátor (mobil)1
Lélegeztető ballon2 ágyanként
Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal)1
Respirométer1
Respirátor1
Infúziós pumpa1
Infúziós állványágyanként
Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülökX
Vérgáz analizátorEL
Vizsgálólámpa1
Tolókocsi (ülő-fekvő)1
Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek1
Hűtőszekrény (gyógyszer)1
Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa)ágyanként

6.3.[74]

7. Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

[75]
Rendelő és osztály általános minimumfeltételei
rendelőosztály
Személyi feltételek:
1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2.
X
melléklet másként nem rendelkezik)
Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti
követelmények
X
Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1)XX
BetegkísérőEL*X
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Vizsgáló helyiségXX
Orvosi szobaX
Nővérszoba/nővérpultX
Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelenX
Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkalX*/**X
Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)X
Konyha/tálalóX
Betegétkező/ étkező asztal, székX
VáróhelyiségXX
Baba-mama szobaX*X*
Betegöltöző nemenkéntX*
Kegyeleti szobaEL
épületen belül
Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként
elkülönített
X*X
Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval)EL*
épületen
belül
EL
épületen belül
Személyzeti WCXX
Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)X*X
Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)X*X
Takarítószer és takarítóeszköz tárolóX**X
Tisztaruha tárolóX**X
Szennyesruha tárolóX**X
Veszélyes hulladék gyűjtőXX
Kommunális hulladék gyűjtőXX
Elkülönítő helyiségELX*
Felszerelés
Vizsgáló asztal/ágy/székX*X
Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhezX*X
BútorzatXX
Számítógép, nyomtatóXX
Fax (telephelyenként)X*X
[76]
TelefonXX
Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek
biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben
X*X
Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórterembenX
Mozgatható vizsgáló lámpaX*X
Zárható gyógyszerszekrényX*X
Zárható kábítószer szekrényX*X
Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrényX*X
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrényX*
Dokumentáció és irattárolóXX
Röntgenfilmnéző szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitorX*X*
Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható)X
Prevenciós antidecubitor matracX
Terápiás antidecubitor matracX*
Háttámasz, lábtámaszX
Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként)X
Etető asztalEL
Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrényX
Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként)X
ŐrzőfényX
JárókeretX*
BetegemelőX*
FürdetőszékX
TolókocsiX
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálcaX*X
Gyógyszerosztó kocsi vagy tálcaX
Ágyazó kocsiX
Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartóX
Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiségX
Gép-műszer, eszköz
Infúziós állványX*X
Infúziós pumpa és/vagy perfusorX
Oxigénellátás (központi vagy egyedi)X
VérnyomásmérőXX
Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően)ELX
Motoros szívóX*/**X
DefibrillátorX*/**X
Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek
épületenként
X*X
Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei
épületszintenként
X*X
EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható)X*X
FonendoscopX*X
Kötszervágó ollóX*X
NyelvlapocokX*X
ReflexkalapácsX*X*
Pupillavizsgáló lámpaX*X*
VisustáblaX*X*
HőmérőX*X
Sebészeti ollókX*X*
Sebészeti csipeszekX*X*
Érfogók különböző méretbenX*X*
Idegentest fogó, gombos szondaX*X*
SzájterpesztőX*X*
NyelvfogóX*X*
Ujjvédő (fém)X*X*
Gyomormosó készülék és szondákX*X*
Beöntő készletX*X*
VesetálX*X
Leszorító gumiX*X
MérőszalagX*X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövekX*X*
KémcsőállványX*X
Vizeletgyűjtő edényX*X
Vizelet fajsúlymérőX*
Személymérleg és/vagy csecsemőmérlegX*X
TestmagasságmérőX*X*
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretbenX*X
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretbenX*X
Egyszerhasználatos katéterek különböző méretbenX*X*
Különböző méretű steril és nem steril kötszerekX*X
Vércukor meghatározásához eszközX*X*
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjakXX
Zárt vérvételi rendszerX*X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika - leletezés helyben vagy telemedicina
útján
EKEL
Radiológia (rtg., UH) - leletezés helyben vagy telemedicina útjánEKEL
Patológia - leletezés helyben vagy telemedicina útjánEKEK
Orvosi mikrobiológiai laboratórium - leletezés helyben vagy
telemedicina útján
EKEK
Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliumaEK
Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja
(szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai
szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta,
mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus)
EK*EL
Betegjogi képviselőEKEL

* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.

** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.

Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje

a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.

b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.

c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei

Általános feltételek

1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.

2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.

3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.

4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.

5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.

6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.

Tárgyi feltételek

1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.

2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.[77]

A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag-eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.

A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus - a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig - végbemegy.

Kategóriák
Alapellátás, járóbeteg-szakellátásFekvőbeteg-szakellátás
Rendelő*Önálló
Rendelőintézet
Gyógyintézeti
Sterilanyag-ellátás
Központi
Sterilizáló
Egység
(KSE)
Személyi feltételek:(fő)(fő)(fő/400 ágy)(fő/400 ágy)
1. Egészségügyi szakképesítéssel1112
2. Műtős szakasszisztensi és/vagy
műtőasszisztensi szakképesítéssel
--11
3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel-122
4. Betanított munkás21--24
5. Takarító---114
Tárgyi feltételek:
1. Szakmai helyiségek19rendelő*rendelőintézetgyógyintézetKSE
1.1. "Szennyes oldali" anyagátvevő--11
1.2. Előkészítő helyiségek
1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítőEL1111
1.2.2. Zsilipelő-öltöző4--1*1
1.2.3. CsomagolóEL1111
1.3. Sterilizáló20EL1*1313
1.4. Sterilanyag raktár-111
1.5. Sterilanyag-kiadó--11
1.6. Egyéb raktárak
1.6.1. Csomagolóanyag raktár-EL151
1.6.2. Vegyszer-raktár-EL151
1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár--1616
2. Általános helyiségekrendelő*rendelőintézetgyógyintézetKSE
2.1. Ügyviteli helyiségek
2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba--11
2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség--1717
2.1.3. Ügyeletes szoba--1818
2.2. Kiegészítő helyiségek
2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó,
WC - az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK)
szerint]
ELEL1+11+1
[78]
2.2.2. ÉtkezőELEL11
2.2.3. Takarítószer- és eszköztárolóELEL1+1151+115
2.2.4. HulladéktárolóELEL11
2.2.5. Konténermosó--11
2.2.6. Konténertároló--11
3. Gépek, műszerek, berendezés
(szakmai helyiségenkénti bontásban)
rendelő*rendelőintézetgyógyintézetKSE
3.1. Anyagátvevő----
Átvevő pult--11
Asztal/számítógépes munkahely--11
Kézmosó/kézfertőtlenítő16--11
3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő----
Mosogató medence1111
Mosogatógép9-122
Ultrahangos tisztító berendezés--11
Sűrített levegős pisztoly--11
Vízpisztoly-111
Lerakó asztal-111
Kézmosó/kézfertőtlenítő1611711711
[79]
3.3. Csomagoló----
Csomagoló/tálca összerakó asztal111824
Tároló-rendszer-11812
Asztal/számítógépes munkahely--11
Műszerszekrény--12
Kézmosó, kézfertőtlenítő16-11811
3.4. Sterilizáló----
Autokláv2, 10/hőlégsterilizátorEL11112
Hőérzékeny anyagok sterilizálására
engedélyezett berendezés
(ETO12, Formalingáz13, Plazma13, Hidrogénperoxid13)
ELEL12
Berakodó kocsi--2/sterilizáló
berendezés
2/sterilizáló
berendezés
Asztal/számítógépes munkahely--11
Kézmosó, kézfertőtlenítő16-11811
Tároló-polcrendszer-11812
3.5. Sterilanyag-raktár----
Kézmosó, kézfertőtlenítő 16-111
Tároló-polcrendszer-112
3.6. Sterilanyag kiadó----
Kézmosó, kézfertőtlenítő16-11811
Kiadópult--11
* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1 Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató "a sterilizálásról" című kiadvány szerint.
5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7 Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8 Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11 A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14 Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16 Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása, fertőtlenítése.
18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19 Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21 Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása, tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.

Általános jelmagyarázat:

EL: elérhető intézményen belül

EK: elérhető intézményen kívül

X: szükséges

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez[80]

A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Általános jelmagyarázat:

EL: elérhető intézményen belül

EK: elérhető intézményen kívül

RM: részmunkaidő

TM: teljes munkaidő

X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)

A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.

FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)

sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia

Szakmakód:

1501

Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Orvos vezető - aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1
Vezető aneszteziológiai szakasszisztens1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli
szakorvosi felügyelettel
1/aneszt. munkahely
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens1/aneszt. munkahely
Tárgyi feltételek:
1. Altatógép:1/műtőasztal
Tartozékai:
Légzőrendszerek3/gép
Lélegeztetőkészülék1/gép
Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet)1/gép
Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet)1/gép
Palackos oxigén1
Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet)1
A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet)1
Aneszteziológiai betegőrző monitor1
Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:
EKG1
Vérnyomásmérő (vértelen)1
Pulzoximéter1
Kapnográf1
2. Laringoszkóp2/altatógép
3. Az újraélesztés eszközei:
Defibrillátor1/műtőegység
Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

[81]
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1
Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív1
szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Pulzoximéter1
Hőmérő (tympanikus hőmérséklet)1
Vérnyomásmérő (noninvazív)1
RespirométerEK
Kézi lélegeztetőballon2
Mobil reszuszcitációs egységEL
Váladékszívó készülékEL
Laringoszkóp1
EKG készülék 12 csatornás1
Testsúly és testmagasságmérő1
Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia1
szakorvos/sebészet szakorvos
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológusEK
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológusEK
PszichoterapeutaEK
Radiológia szakorvosaEL
DietetikusEL
GyógytornászEL
Diplomás ápolóEL
Szakápoló1
GyógyszerészEL
InformatikusEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Hitelesített mérleg1
ÁgymérlegEL
Felkar bőrredő mérő1
Testmagasságmérő1
Infúziós pumpa2
Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő1
Képerősítő1
Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEL
UH diagnosztikaEL
Endoszkópos laborEL
CTEL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók.

Intenzív ellátás

Szakmakód:

1502

Intenzív ellátás

Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek.

Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:

1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).

2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).

3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szintIntenzív II.Intenzív III.
1XX
2XX
3X

Intenzív II.:

Feladatai:

1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás

2. Vitális funkciók stabilizálása

3. Tartós lélegeztetés

4. Keringéstámogatás

5. Szervpótló kezelések végzése

6. Anyagcsere felügyelet

7. Mesterséges táplálás.

Ezek az intenzív osztályok az 1-3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.

Intenzív III.:

Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.

Feladataik:

1. Folyamatos emelt szintű monitorozás

2. Keringéstámogatás/fenntartás

3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés

4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása

5. Szervpótló kezelések

6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció

7. Mesterséges táplálás

8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása

Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú vármegyei és klinikai intenzív osztályok.[82]

[83]
Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei
INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételeiProgresszivitási szint
ITO II.ITO III.
Személyi feltételek:
Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos
vagy intenzív terápia szakorvos
11
Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány1:41:3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
1. ÁgyszámA kórházi össz.
ágyszám 3%-a,
de minimum
58
2. Szakmailag speciális helyiségek
Gép-műszer tisztító11
Technikai szoba/gép raktár11
3. Műszer-géppark
Központi betegőrző monitor11
Ágymelletti betegőrző monitor
(minimum: EKG, pulzusszám, non-
invazív vérnyomásmérés lehetősége)
ágyanként11
Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)respirátoronként11
Pulzoximéterágyanként11
Aritmia monitorozáságyanként11
ST-T analíziságyanként11
Folyamatos testhőmérséklet
monitorozás
26
Véres vérnyomásmérő (min. 2
csatorna)
4-68
Invazív perctérfogat monitorozási
lehetőség
24
Lélegeztető készülékágyanként11
Fiberoptikás brochoscop11
Kézi lélegeztető ballon33
Mobil újraélesztési egység12
Defibrillátor, hordozható12
Pacemaker, külső22
Váladékszívó készülék, faliágyanként22
Mellkasszívó készülék, faliágyanként11
Motoros fecskendő (perfúzor)ágyanként33
Infúziós pumpa (infúzor)ágyanként22
Vér-infúzió melegítő egyszerű34
Laringoszkóp33
Mobil röntgen készülék11
Vérgáz analizátor11
Haemoglobinométer11
K-Na koncentráció mérő11
Vércukor meghatározó készülék11
Betegmelegítő készülék (meleg
levegős típusú)
22
Multifunkciós vértisztító készülék,11
folyamatos kezelésre is alkalmas

Fájdalomterápia

Szakmakód:

1503

Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1
Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív
szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Aneszteziológiához szükséges eszközökX
Aneszteziológiai osztályos háttérrelEL

Tartós lélegeztetés

Szakmakód:

1504

Tartós lélegeztetési osztály/központ

Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.

Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,

1. akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.

2. akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben - amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség - a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.

Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6-8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4-6 ágyas osztályok.

Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei
Minimum ágyszám6
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális személyzeti helyiségekX
Teakonyha1
Szakmailag speciális helyiségekX
Gép-műszer tisztító1
Technikai szoba/gép raktár1
Műszer-géppark
Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív
vérnyomásmérés lehetősége
ágyanként 1
Kapnográf (etco2 mérési lehetőség)respirátoronként
Pulzoximéterágyanként 1
Folyamatos testhőmérséklet monitorozásX
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)4 ágyanként 1
EKG regisztráló készülék, 3 csatornás1
Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas)ágyanként 1
Kézi lélegeztető ballon2
Mobil újraélesztési egység1
Defibrillátor, hordozható1
Váladékszívó készülék, faliágyanként 1
Mellkasszívó készülék, faliágyanként 1
Motoros fecskendő (perfúzor)3 ágyanként 1
Infúziós pumpa (infúzor)3 ágyanként 1
Vér-infúzió melegítő egyszerű1
Laringoszkóp2
Mobil röntgen készülékEL
Vérgázanalizátor1

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

Arc-, állcsont- és szájsebészet

Szakmakód:

1700

Egynapos sebészet

Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.

Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.

Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.

Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.

A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

Minimum ágyszám: 7

III. szint:

Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.

Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:

- orthognat műtétek (minimum évi 10),

- mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10),

- hasadék műtétek (minimum évi 10),

- pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5).

A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik.

Minimum ágyszám: 10

Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Egynapos
sebészet
II.III.
Személyi feltételek:
Szakorvos osztályvezető1
[DA, vagy
Szs(D)]
1
[AÁSZ, vagy
Szs(O), vagy
Szs(K)]
1
[AÁSZ, vagy
Szs(O), vagy
Szs(K)]
Orvos létszám 15 ágyra
15-20 ágy között plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos
Orvosi teljesidő egyenérték:1,7 (évi 8 hét
kieséssel
kalkulálva)
4,2 (évi 8 hét
kieséssel
kalkulálva)
6,0 (évi 8 hét
kieséssel
kalkulálva)
Szakorvos12*3*
Orvos23
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
XXX
Klinikai és mentálhigiéniaiELEL
szakpszichológus/pszichológus
Tárgyi feltételek:
A sebészeti osztály általános feltételeiXX

*A II-III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.

A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el.

A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat.

Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.

Megjegyzés:

DA: dentoalveoláris sebész szakorvos

AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos

Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával

Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával

Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Egynapos
sebészet
II.III.
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvosArc-állcsont-szájsebészet osztály
személyi feltételei szerint
Műtéti szakasszisztens22
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos11
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Fejlámpa hidegfénnyelXX
Elektromos/pneumatikus fúró, fűrészXXX
Sebészeti mikromotorXXX
Laryngoscop készletXX
Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohozXX
Intraoperatív DopplerkészülékELEL
AltatógépXX
Speciális eszközök:
Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K.XX
Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálcaXX
Csontsebészeti műszertálcaXX
Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumokELX
Hasadéksebészeti műszertálcaELX
Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathozELX
Tracheotomiás műszertálcaXXX
Vértelenítő mandzsetta sorozatELX
BetegmelegítőELEL
Elektrodermatom, mucotomELEL
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményűELX
Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküregXXX
endoszkópos készlethez
Sebészeti lézerkészülékX
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkópXX
hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával
Flexibilis intubáló fiberoscopX
Endoszkóp sterilizálóXX
Endoszkóp tisztítóapparátusXX
Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővelX*X*
U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszerX*X*
Szájterpesz sorozatXX
Szutúrás műszertálcaXXX
Lágyrész kéziműszertálcaXXX
Mellkassebészeti műszertálcaX*X*
Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással,
csatlakozókkal
XX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Radiológia (OP, teleradiológia)EKELEL
Nukleáris medicinaEKEK
UH vezérelt citologiai vizsgálatEKEKEK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás eseténEKEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
CTEKEK*EK*
MRIEKEKEL
PET-CTEKEKEK
AngiográfiaEKEL
Nukleáris medicinaEKEKEL
Intenzív osztályEKEKEL

Megjegyzés:

* 2 órán belül elérhető

Arc-, állcsont- és szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos1
Általános asszisztens/szakasszisztens2
Fogszabályozó szakorvosEL
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvosEL
Plasztikai (égés) sebészet szakorvosEL
LogopédusEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkópXX
Fogászati/fogszabályozási kezelőegységXX
Gépi depurátor (UH, szonikus)XX
Fogorvosi dolgozószékXX
Asszisztensi dolgozószékXX
Fotopolimerizációs lámpaXX
Doppler készülékX
Sebészeti fúrógép/mikromotorXX
Szájsebészeti fúrókészletXX
Fogászati csipeszXX
Fogászati szondaXX
Fogászati tükörXX
Gyökéremelő különféleXX
Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)XX
Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)XX
Sebkampó, különféleXX
SzájzugkampóXX
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrássalXX
Központi, vagy motoros szívóXX
Elektrocauter monopoláris, bipolárisXX
Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással
fénykábellel, vagy fiberoscop
X
Orrtükör sorozatokXX
Gége- és orrgarati tükör sorozatokXX
SrófszondaXX
NyálszondaXX
SzívóvégXX
Varratszedő ollóXX
Anatomiás csipeszXX
Horgas (sebészi) csipeszXX
FarkasfecskendőXX
SzikenyélXX
SzájzugkampóXX
Anatómiai csipeszXX
ÉrfogóXX
Tűfogó különböző méretXX
RaspatóriumXX
Gracey kürett szett 1-14XX
Parodontális sebészeti küretekXX
IriszollóXX
CsontcsípőXX
Gingiva ollóXX
Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)XX
Cementkeverő üveglapXX
Lenyomatkanál sorozatXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:X
Radiológia (OP, teleradiológia, UH)EKEK
CT, MRIEKEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK

BELGYÓGYÁSZAT

Belgyógyászat

Szakmakód:

0100

Progresszivitási szint:

I. szint:

A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 15 ágyig2
a további ágyakra1/15 ágy
Orvos 15 ágyig2
a további ágyakra1/15 ágy
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Ápolás eszközei:
BetegemelőX
JárókeretX
Szoba-WCX
Tolókocsi (ülő, fekvő)X
EKGX
Pulzus, vérnyomásmonitorEL
Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér:
Operatív endoszkópos laboratóriumEK
[84]
CTEK
UltrahangEL
EEGEK
Nukleáris medicinaEK
OsteodensitometriaEK
Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig1
a további ágyakra1/60 ágy
Orvos 40 ágyig1
a további ágyakra1/60 ágy
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyébX
Prevenciós antidecubitor matrac6 ágyanként 1 db
Terápiás antidecubitor matrac15 ágyanként 1 db
JárókeretX
Szoba-WCX
Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként)1
Betegszállító kocsi1
Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos1
Általános asszisztens/szakasszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gasztroenterológiai endoszkópiaEK
Általános orvosi laboratóriumEK
RadiológiaEK
EKGX
EEGEK
ErgometriaEK
HolterEK
Mikrobiológiai laboratóriumEK

Angiológia, phlebológia, lymphológia

Szakmakód:

0101

Szakambulancia

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA.

III. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Orvoslétszám:
15 ágy
16-24 ágyig
24 ágy felett a további ágyakra
ebből:
2
1/6 ágy
1/8 ágy
3
1/6 ágy
1/8 ágy
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező
belgyógyászat szakorvos
23
Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/héttel számolva)
belgyógyászati angiológia minősített orvosa
11,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
XX
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens11
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Fizioterápiás/torna helyiségXX
Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgálóXX
KapaszkodóXX
JárókeretXX
Szoba WCXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi diagnosztikai laboratóriumEKEK
Nukleáris medicinaEK
CT angiographiaEKEL
MRI angiographiaEKEK
Angiographia (DSA)EKEL
LymphoscintigraphiaEK
Color duplex UH linearis és convex fejjelELX
CW doppler (folyamatos hullámú)XX
PletizmographiaEKX
Kapillár mikroszkópiaEKEL
Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2)EKX
JárópadlóELX
ABPMELEL
EMG/ENGEKEL
BőrhőmérőELX
HangvillaXX
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszerEL
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközökX
Thrombolysis feltételeiELEL
Prosztanoid terápiaXX
Intenzív terápiaELEL
Anaeszteziológiai munkahelyELEL
FiziotherápiaELEL
Érsebészet II. szintűELEL
Intervenciós radiológia II. szintűELEL

Megjegyzés:

Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Angiológiai,Lymphológiai
phlebológiai
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai
gyakorlattal
1
Szakorvos (bőrgyógyászat/klinikai onkológia/belgyógyászat/
reumatológia szakorvos lymphológiai jártassággal)
1
Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztensELEL
GyógytornászEL
Speciális képesítésű lymphoterapeuta gyógytornászEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kalibrált hangvillaX
CW DopplerXX
TornateremEKX
KezelőpadokEKX
Bordásfal, szobabicikliEKX
Tornaszőnyegek, labdákEKX
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer
(lymphapress vagy lymphomat)
X
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközökX
Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, angiographiaEK
EchocardiographiaEK
PletizmographiaEK
Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel)EL
KapillármikroszkópiaEK
Holter ABPMEL
Color duplex UH linearis és convex fejjelEL
LymphoscintigraphiaEKEK
MRIEKEK
CTEKEK

Hematológia

Szakmakód:

0102

Szakrendelés/szakambulancia

Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú hematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően "rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok", az egyszerűbb hematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II.a szint:

Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 2 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

Komplex hematológiai ellátást végző egységek (hemostasis, onko-hematológia jelentős része, kivéve a hemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohematologiai kezelés). Komplex onko-hematológiai járóbeteg ellátás, hemostasis szakambulancia, hematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

Minimium ágyszám: 10

III. szint:

A komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg), folyamatos terápiás aferezis biztosítása.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül a csontvelő- és hemopoetikus őssejt-transzplantációt (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.

A III. szintű hematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.aII.bIII.
Személyi feltételek:
Hematológia szakorvos
(FTE egységben)
5-10 ágyra2
11-20 ágyra2
21-30 ágyra12
30 ágy felett további 10 ágyanként
Szakorvos, akik közül legalább 1 hematológia11
szakorvos/hematológia szakorvosjelölt
orvos 15 ágyra4
ebből hematológia szakorvos3
orvos további 15 ágyanként2
ebből hematológia szakorvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Általános asszisztens011
Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens111
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei és a belgyógyászati
osztály (0100) feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek
Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshezXXX
Citosztatikum előkészítéshezXXX
Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati012
zsilip)
Portábilis röntgen0ELEL
Crista biopsziás tűXXX
Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)XXX
Hűtőszekrények (gyógyszer)XXX
Infúziós pumpa (perfúzor)XXX
VérmelegítőXXX
MikroszkópXXX
EKG, pulzus és vérnyomás monitorXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati osztályXELEL
Intenzív terápiaELELEL
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos
biztosítása
EKEKEK
Terápiás aferezisEKEKEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELELEL
Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatokEKELEL
Flow-cytometriaEKELEL
Hemosztázis laborELELEL
Terápiás irradiációEKEKEK
CT, MRIEKEKEK
20 új apláziás eset/évX
30 új apláziás eset/évX
Hematológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat és hematológia szakorvos1
Általános asszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Crista biopsziás tűX
Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)X
Hűtőszekrények (gyógyszer)X
MikroszkópX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati osztályEK
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosításaEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Hematológia szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött
gyakorlattal
1
Hematológia szakorvos1
Egyéb orvos1
Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens1
Betegkísérő1
Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +
Speciális helyiségek
Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-
val felszerelt cytostaticum oldó szekrény
1
Ápolási eszközök
Kezelőszék vagy megfelelő ágy6
Tolókocsi ülő/fekvő1
Speciális felszerelések
EKG készülék (6 csatornás, mobil)1
EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor1
Mikroszkóp1
Mikrohullámú sütő1
Rtg-filmnéző szekrény1
Vérmelegítő1
Motoros fecskendő (perfúzor)6
Infúziós pumpa (infúzor)6
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Újraélesztés 3 percen belülEL
Infektológia szakorvosi konzíliumEL
Infekciókontrollban jártas szakemberEL
Transzfuziológia háttér
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosításaEK

Hemophilia ellátás

A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó központokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet - a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett - maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladata.[85]

A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szakellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemophilia ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.aII.bIII.Szakambulancia
Személyi feltételek:
Vezető orvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat1
és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés
és legalább 5 év hemophilia gondozási gyakorlat szükséges)
Szakorvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és1221
hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés
szükséges)
Szakasszisztens1121
Adatmenedzser1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
szakambulancia esetén a rendelő általános feltételei és
fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei
Orvosi vizsgáló1
Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására11
Hűtőszekrény (vérkészítmények)2222
Hűtőszekrény (gyógyszerek)1111
InfusomatXXXX
PerfuzorXXXX
Vérmelegítő12X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbetegELELELEK
ellátóhely
SzakambulanciaELELELEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (hematológia és hemosztázisEKEKELEK
labordiagnosztika)
Transzfuziológia háttér:
Vérkészítmények folyamatos biztosításaEKEKEKEK

Hemopoetikus őssejt transzplantáció

Szakmakód:

0112

Csontvelő transzplantáció

Csontvelő (ideértendő az összes hemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 2

[86]
a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez
Progresszivitási
szint
III.
Személyi feltételek:
Orvos összesen5
Vezető orvos*1
Szakorvos*2
Egyéb orvos2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**,X
dietetikus, gyógytornász)
Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens1
Tárgyi feltételek:
Adminisztrációs helyiség1
Anyagraktár1
Izolált csíraszegény egységX
Bejárati zsilipszobaX
Előkészítő helyiség1
Laminar airflow box (cytostaticumok felszívásához)1
Tisztaruha raktár1
Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha1
Mikrohullámú sütő1
Mosogató rendszer1
Fóliahegesztő1
Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó)2
A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:
Alapterület12 m2
Intenzív ágy1
Központi oxygén és vákuumX
Külső fényvédő berendezésX
MunkaasztalX
Kórtermi ülőkeX
Világítás: mennyezeti és ágymellettiX
TelefonX
TV készülékX
Nővérhívó rendszerX
Gép-műszer felszereltség:
Portábilis röntgen készülék1
UH-készülék1
Infúziós pumpa2/ágy
Perfúzor2/ágy
Defibrillátor1
EKG1
Betegőrző monitor1/ágy
Transzplantációs szakambulanciaX
Szakmai háttér:
Kórházi vagy klinikai háttérEL
Aszeptikus műtőEL
Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszerEL
Hemopoetikus őssejt bankEL
Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosításaX
Infektológus szakorvosi konzíliumEL
Mikrobiológiai laboratórium***EL
Transzfúziológiai háttér****EK
Standard belső műveleti leírásokX
EBMT regisztrációX
Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolatX
Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának
biztosítása
X

Megjegyzés:

A hemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

[87]
b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez
Progresszivitási
szint
III.
Minimum ágyszám:2
Személyi feltételek:
Orvos összesen5
Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)*1
Hematológia szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)*2
Egyéb orvos2
Adatmenedzser1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**,X
dietetikus, gyógytornász)
Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens1
Tárgyi feltételek:
Adminisztrációs helyiség1
Anyagraktár1
Izolált csíraszegény egység1
Bejárati zsilipszobaX
Előkészítő helyiség1
Laminar airflow box(cytostaticumok felszívásához)*****1
Steril anyagraktár1
Nem steril anyagraktár1
Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha1
Sterilizáló1
Mikrohullámú sütő1
Mosogató rendszer1
Fóliahegesztő1
Mosdó orvosi csapteleppel1
Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem2
ZsilipX
Steril klímaX
Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége
Alapterület12 m2
Intenzív ágy1
Központi oxygén és vákuumX
Külső fényvédő berendezésX
Éjjeliszekrény etetőasztallalX
Munkaasztal1
Kórtermi ülőke1
Világítás: mennyezeti és ágymellettiX
Telefon1
TV készülék1
Nővérhívó rendszerX
Transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz,X
sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan),
baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel
Gép-műszer felszereltség
Portábilis röntgen készülék1
UH-készülék1
Infúziós pumpa2/ágy
Perfúzor3/ágy
Betegőrző monitor1/ágy
EKG1
Elkülönítő szoba1
Betegágy infúziós kezeléshez1
Szakmai környezet:
Transzplantációs szakambulanciaEL
Kórházi vagy klinikai háttérEL
Aszeptikus műtőEL
Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszerEL
Hemopoetikus őssejt bankEL
Infektológus szakorvosi konzíliumEL
Mikrobiológiai laboratórium***EL
Transzfúziológiai háttér****EK
Standard belső műveleti leírásokX
EBMT regisztrációX
Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolatX
Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának
biztosítása
X

Megjegyzés:

* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített hematológiai szakvizsga. A vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: minimum 3 hónapos, EBMT által transzplantációra akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).

**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.

***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiaSzakmakód:0103
Endokrinológia0113
Diabetológia0123

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint

Belgyógyászat

II. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központjaiban.

Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám1015
Személyi feltételek:
Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 30 ágyig12
a további ágyakra1/15 ágy1/15 ágy
Belgyógyászat szakorvos 30 ágyig12
a további ágyakra1/15 ágy1/15 ágy
Orvos 30 ágyig22
a további ágyakra1/15 ágy1/15 ágy
Klinikai onkológia szakorvosEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Tárgyi feltételek:
Belgyógyászati osztály feltételei +XX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztályELEL
Rutin kémiai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid,
HDL-cholesterin, LDL-cholesterin
ELEL
Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása,
apoprotein genetika
EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel),
testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA,
HbA1c
ELEL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH,
Prolactin(PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin,
normetanephrin, calcitonin
ELEL
Vizelet és szérum ozmolalitásELEL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH
progeszteron, androstendion, IGF-1, SHBG, Noradrenalin-,
Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás
Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin
ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek
Vizelet, szérum ozmolalitás
EL
Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs
cytológia)
ELEL
Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A)EL
Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés
országosan legalább egy térségi központban
EK
Molekularisbiológiai vizsgálatok: familiáris
phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan
legalább egy térségi központban
EK
Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki
ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat
ELEL
Alhasi ultrahangvizsgálatELEL
OszteodenzitometriaEKEL
MRIELEL
PETEK
Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű
végzése)
EL
Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű
végzése)
EK
In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J-131, MIBI, MIBEG,
Scintadren, Octreoscan (fakultatív)
EK
Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízisEL
Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat,
sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina
EKEL
Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi,
pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia
EL
Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos11
Általános asszisztens/szakasszisztens11
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételeiXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatokELEL
Általános orvosi laboratóriumELEL
Konvencionális radiológia vizsgálatokELEL
UltrahangELEL
EKGELEL
OszteodenzitometriaEKEL
Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztikaEKEL
Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatokEKEK
Nukleáris medicina - In vivo izotóp diagnosztikaEKEK
Angiográfiás vizsgálatokEKEL
CT, MRIEKEL
Társszakmák szakorvosi rendeléseiELEL
Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
(Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Belgyógyászat/szülészet-nőgyógyászat/csecsemő- és
gyermekgyógyászat szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai
gyakorlattal
11
Diabetológiai szakápoló12
Dietetikus0,50,5
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek)XX
Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető
eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag
válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend,
receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat
XX
Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság,
testkörfogatok, bőrredő mérése)
XX
Gyors vércukor-meghatározó készülékekXX
Kalibrált hangvilla a neuropathia méréséreXX
Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler,
EKG)
EKEK
Vénás vérvételi eszközökXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a
szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító
laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás,
vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás,
fruktozamin stb.)
EKEK
Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész,
ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliáriusi háttér
biztosítása
EKEK

Gasztroenterológia

Szakmakód:

0104

Szakrendelés[88]

Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása

- Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

- Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek:

- felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,

- vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint

Belgyógyászat

II.a szint:

5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológia szakorvos

- minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

- 1 endoscopos laboratórium

- az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

- 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos

- minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

- 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve

- az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

- minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos

- minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

- 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve

- az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.aII.bIII.
Személyi feltételek:
Összes orvos244
Ebből: gasztroenterológia szakorvos5 ágyra
2
15 ágyra
3
15 ágyra
3
Belgyógyászat szakorvos/gasztroenterológia
szakorvos jelölt
11
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
XXX
Endoszkópos vizsgálóegységenként:
Endoszkópos szakasszisztens111
Általános asszisztens111
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és
terápiás egység
Vegyes használatú endoszkópos helyiség1
Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +11
Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +11
Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a
rendelő általános feltételei +
11
UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei +11
Speciális gasztroenterológiai eszközök:
Sebészeti képerősítő11
[89]
Röntgen ólomköpeny és kesztyű44
UH-os tisztító111
Hűtőszekrény - szövettani minta tárolásra111
Mobil szívó111
Endoszkóp mosótál111
Félautomata eszközmosó111
Automata eszközmosó11
UH készülék11
Halogén fényforrás/videoprocesszor123
Leakege tester111
Gastrofiberoscop/videogastroscop123
Colonoscop/videocolonoscop122
Duodenoscop/videoeszköz22
Oesophagus varix ligator111
Koaguláló111
Monitor22
Videomagnó vagy DVD felvevő123
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék122
Endoszkópos UH1
Endoszkópos tartozékok:
Biopsziás fogó gastroscophoz255
Biopsziás fogó colonoscophoz233
Hurok223
ERCP feltöltő katéter23
Papillotom33
Dormia22
Kőzúzó11
Vezetődrót22
Pusher katéter22
Sclerotizáló tű222
Varix ligator111
Haemo-clip rögzítő111
Idegentestfogó222
Citológiás kefe122
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve
Colon
12
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CTEKEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
Nukleáris medicinaEKEKEK
Intenzív osztályEKELEL
Aneszteziológiai munkahelyEKELEL
Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Gasztroenterológia szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)11
Orvos1
Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens11
Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +1EL
Betegkísérő1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vegyes használatú endoszkópos helyiség11
Hűtőszekrény - szövettani minta tárolására11
Endoszkóp mosótál11
Félautomata eszközmosó11
Halogén fényforrás/videoprocesszor11
Leakege tester11
Colonoscop/videocolonoscop11
Biopsziás fogó gastroscophoz22
Biopsziás fogó colonoscophoz22
Hurok22
Vezetődrót1
Sclerotizáló tű12
Varix ligator1
Haemo-clip rögzítő1
Idegentestfogó12
Citológiás kefe1
Gastrofiberoscop/videogastroscop11
Oesophagus varix ligator1
Koaguláló1
Monitor11
Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer11
UH-os tisztító11
Mobil szívó11
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék11
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CTEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Nukleáris medicinaEKEK
Intenzív osztályEL
Aneszteziológiai munkahelyEL

Megjegyzés:

A *-gal jelölt feltétel endoszkópos tevékenység végzése esetén szükséges.

Járóbeteg szakrendelésen az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és idegentest kivétel, ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.

Ilyen operatív beavatkozások feltétele, hogy a rendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött együttműködési szerződése a szövődmények ellátása céljából.

További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése 30 percen belül hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika: lásd az 5305 szakmakód alatt

Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológia szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció

Szakmakód:

2203

A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt.[90]

[91]
VastagbélszűrésSzakmakód:9603
A népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűrés minimumfeltételei a szűrő kolonoszkópos vizsgálathoz
A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételekKötelező szakterületi kompetenciák
SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
gasztroenterológus szakorvos*2 fő
endoszkópos szakasszisztens + egészségügyi szakképesítéssel rendelkező2 fő
asszisztens (2020. 01. 01. előtt 1 fő szakasszisztens + 1 fő asszisztens)
adminisztrátorX
betegkísérőEL
HELYISÉG FUNKCIÓK:
beteg megfigyelő1 db
kolonoszkópos helyiség1 db
eszközmosó helyiség1 db
TÁRGYI FELTÉTELEK:
Álló eszközök
HD felbontású videokolonoszkóp2 db
CO2-insufflator (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)1 db
nagyfrekvenciás vágókészülék1 db
HD felbontású videoprocesszor + fényforrás1 db
HD felbontású monitor1 db
képarchiváló rendszer (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)1 db
monitor1 db
mobil szívó1 db
hűtőszekrény1 db
automata eszközmosó1 db
UH-os tisztító (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális)1 db
leakage teszter1 db
endoszkóp mosótál1 db
pulzoxyméter1 db
Fogyó eszközök, amelyeknek a biztonságos működéshez folyamatosan
nagyobb tételszámban az endoszkópos laborokban ott kell lenniük
injektor4 db
haemoklipp rögzítő1 db
haemospray és/vagy endoclot1 db
Coagrasper1 db
biopsziás fogók (kolonoszkóphoz)4 db
polypectomiás hurkok2 db
polypcsapda1 db
OTSC klipp1 db
idegentestfogó2 db
endoszkópos marker (tattoo)1 db
bódításhoz szükséges gyógyszerek, illetve antidotumaikX
AZ ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES DIAGNOSZTIKAI ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
CT diagnosztikaEK
Intenzív osztályEK
Aneszteziológiai munkahelyEK
RadiológiaEK
PatológiaEK
SebészetEK
LaboratóriumEK
Mikrobiológiai laboratóriumEK
Nukleáris medicinaEK
elektronikus dokumentációhoz szükséges eszközökX
betegtájékoztatók a vizsgálatrólX
elfogadott elektronikus leletarchiváló rendszer, amely alkalmas
a leletek visszakeresésére, szelektálására és szűrésére, statisztikai adatok
kinyerésére
X

* Gasztroenterológus szakorvos: 3 év gasztroenterológiai gyakorlat és évi 150 kolonoszkópia végzése a csatlakozást megelőző utolsó 3 évben

Az egészségügyi szolgáltató vállalja az alábbiak biztosítását:

- folyamatosan adatot szolgáltat az Országos Szűréstámogató Rendszerbe (OSZR),

- a vizsgálati leleteket az előzetesen megajánlott sablonba vezeti, amely követi a minimum standard nomenklatúrát,

- 2020. év után minden vizsgálat során képi dokumentálást készít, amely a minőségi kolonoszkópia feltételrendszerének megfelel,

- biztosítja a rendelkezésére álló eszközök szükséges karbantartását, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközöket, a minden vizsgálat után kötelező endoszkópos mosóautomata használatához a szükséges vegyszereket,

- biztosítja a munkavégzéshez szükséges további feltételeket mindaddig, amíg a szűrésből kiszűrt személyek megjelenése a szakrendelésen várható, és amíg az elvégzett kolonoszkópos vizsgálatról a szükséges jelentéseket tovább nem küldte.

Nefrológia

Szakmakód:

0105

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:

Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.

II. szint:

Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten leírt speciális tevékenységeket.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.

A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében végezhető.

Minimum ágyszám: 15

[92]
Nefrológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Orvoslétszám összesen:1 fő főorvos (nefrológus)
1 fő szakorvos (nefrológus)/10
ágyanként
1 fő orvos
1 fő főorvos (nefrológus)
2 fő szakorvos
(nefrológus)/15 ágyanként
1 fő orvos
Graduális és posztgraduális
képzést végző ellátóhely
esetén
3 fő szakorvos
(nefrológus)/15 ágyanként
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/EKEK
pszichológus
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
InformatikusELEL
GyógypedagógusELEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
ABPMXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vesebiopszia elvégzésének elérhetőségeEKX
Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetőségeEKEK
(immunhisztológia, fénymikroszkópia,
elektronmikroszkópia)
Immunterápia elérhetőségeEKEK
Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg,EKEL
citosztatikus kezelés, biológiai terápia)
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
CTEKEK
Ultrahang, RTGEKEK
Duplex UHEKEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Nukleáris medicinaEKEK
MRIEKEK
AngiographiaEKEK
Endoszkópos laboratóriumi háttérEKEK
OsteodensiometriaEKEK
Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttérEKEK
(echocardiographia, ergometria/stressz echo)
Kardiológiai invazív kivizsgálási háttérEKEK
(coronarographia, PCI)
Intenzív terápiás háttérEKEK
Aneszteziológiai munkahelyEKEK
FizioterápiaEKEK
Központi vákuum vagy egyedi szívásEKEK

Járóbeteg szakellátás

A hét minden munkanapján működő nefrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Heti minimum óraszám: 20
Személyi feltételek:
Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően)1
Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételeiX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI,
angiographia)
EK
ABPM1

Geriátria

Szakmakód:

0106

Geriátriai beteg definíciója:

Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.

Geriátriai ellátás formái:

1. Geriátriai járóbeteg szakellátás

Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.

2. Geriátriai mobil intervenció

Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.

3. Geriátriai osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti, amely kiegészíti és kisegíti elsősorban a belgyógyászat vonatkozásában a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását.

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

A legmagasabb szintű aktív geriátriai osztály, amely a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását végzi, szakrendelést és konziliáriusi rendszert is biztosító szakember létszámmal rendelkezik, illetve szakemberképzésre is akkreditált.

Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Geriátria szakorvos12
Orvos22
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Szociális munkásELEL
Betegkísérő21
[93]
Lelki gondozóEKEK
Tárgyi feltételek: azosztály általános feltételei +
Kórterem
mozgáskorlátozottakmozgáskorlátozottak
számára kialakítva,
fürdőszobával
számára kialakítva,
fürdőszobával
Ambulancia, vizsgálóhelyiség1-11-1
Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy11
Változtatható fejtámla magasságú ágyminden betegminden beteg
számáraszámára
Antidecubitus matrac11
Szilikonos antidecubitus matrac55
Szilikonos antidecubitus párnaXX
Járókeret75
Kerekesszék55
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközeiXX
Támbot, háromlábú bot35
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággalELEL
Pszichiátria szakorvosELEL
Urológia szakorvosELEL
Kardiológia szakorvosELEL
Neurológia szakorvosELEL
FizioterápiaELEL
Diagnosztikai háttér (mobil)
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELEL
Röntgen diagnosztikaELEL
Ultrahang diagnosztikaELEL
Geriátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Geriátria szakorvos1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Speciális eszközigény
Változtatható magasságú vizsgáló ágy1
Karosszék3
Kerekesszék1
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközeiX
Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággalEL
Pszichiátria szakorvosEL
Urológia szakorvosEL
Kardiológia szakorvosEL
Neurológia szakorvosEL
FizioterápiaEL
Diagnosztikai háttér (mobil)
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Röntgen diagnosztikaEL
Ultrahang diagnosztikaEL

Allergológia és klinikai immunológia

Szakmakód:

0109

Progresszivitási szintek

I. szint:

Belgyógyászati osztály

Feladata:

- Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

- Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

- Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:

- Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.

- A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

- Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

- Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

- Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

- Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

- Az olyan immunológiai-allergológiai betegek, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.

- A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.

- In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

→ Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.

→ A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

→ Feladata: a II. szint feladatai, továbbá:

- A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.

- A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.

- Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.

- A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a térségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.

- Speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai központ

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

A klinikai immunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint az egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.

4. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a személyi és tárgyi feltételek (ITO - EL).

5. A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos (osztályvezető)11
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos12
Szakorvos (egyéb szakvizsgával)11
Orvos12
Orvos: további 15 ágyanként11
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt)XX
MikroszkópX
KapillármikroszkópiaEKEK
Lamináris air flow boxEKEK
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Endoszkópos laboratórium:EKEL
Colonoscopia
Gastroscopia
BronchoscopiaEL
Nukleáris medicinaEKEK
Röntgen diagnosztikaEL
Ultrahang diagnosztikaEL
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)EL
AngiographiaEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEL
PatológiaEL
CTEKEK
MRIEKEK
EEGEKEK
EMGEKEK
LégzésfunkcióELEL
Intenzív osztályELEL
Plazma-citoferezis-fotoferezisEL
FizioterápiaELEL
Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos1
Szakorvos (egyéb szakvizsgával)EL
Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-1
allergológus szakasszisztens
GyógytornászEK
DietetikusEK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEK
Fizioterápiás szakasszisztensEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Citosztatikus laminar air flowEK
KapillármikroszkópiaEK
Allergénsorozat epicutan tesztekhezEL
Allergénsorozat intracutan tesztekhezEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)EK
Endoszkópos laboratóriumEK
Röntgen diagnosztikaEK
Ultrahang diagnosztikaEK
AngiographiaEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEK
Patológia (cytológia)EK
Nukleáris medicinaEK
CTEK
MRIEK
EEGEK
EMGEK
Intenzív osztályEK
Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok*EK
FizioterápiaEL

Megjegyzés:

*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai - allergológiai betegek kezelésében.

Dialízis

Szakmakód:

0110

Progresszivitási szintek

I. szint

Szatellit dialízis ellátó hely:

1 nefrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.

II. szint

Dialízis központ:

2 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.

III. szint

Kiemelt dialízis központ:

3 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Szatellit
dialízis
ellátó
hely
Dialízis
központ
Kiemelt
dialízis
központ
Személyi feltételek:
Orvoslétszám* (műszakonként):111
Nefrológia szakorvosok száma:123
Ápoló létszám:
- műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápolóXXX
- műszakonként 1 nefrológiai szakápolóXXX
[94]
- HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápolóXX
- HCV pozitív betegek részére 4
kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonkéntXXX
- akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápolóXX
DietetikusEKELEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEKEKEK
GyógyszerészEKEKEK
SegédmunkásELXX
TechnikusELELEL
Tárgyi feltételek:
Általános helyiségek
Akut kezelőhelyiség (10 m/kezelőhely)**XX
Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m/kezelőhely)XXX
Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben
(8 m2/kezelőhely)
XX
Klímaberendezés (komfort klíma)XXX
Szakmailag speciális helyiségek:
Vízelőkészítő helyiségXXX
Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik aXXX
gyártása)
Technikusi szoba (műhely)XXX
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
Exitált beteg részére külön helyiségEKEKEK
Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez)EKEKEK
HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiségXX
Kezelési eszközök:
Művese készülékek száma:
akut kezelésre min. 1 gépXX
gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gépX
fertőző beteg ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gépX
krónikus ellátásra min. 4 gépXXX
PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönített gép
XXX
HbsAg pozitív betegek részére elkülönített gépXX
HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg
HD készülékekhezXXX
HDF kezelésre alkalmas készülékXXX
Mozgatható vizsgáló lámpaXXX
Infúziós állvány - kezelőhelyenként/gépenkéntXXX
Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív
kezelőben 1 db
XXX
Kerekes szék 1 dbXXX
Mozgatható paraván 1 dbXXX
LaringoszkópXXX
Intratracheális tubusokXXX
Fonendoszkóp kezelőszemélyenkéntXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK

Jelmagyarázat:[95]

* A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos is végezheti, nefrológus elérhetőségének biztosításával.

** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei
Oktató
központ
CAPD
központ
CAPD
ambulanc-
ia
Személyi feltételek:
Vezető nefrológia szakorvos111
Nefrológia szakorvos211
Szakápoló (20 betegre 1)XXX
Nefrológiai szakápoló111
DietetikusELELEK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEKEKEK
Tárgyi feltételek:
CAPD kezelőXXX
CAPD gyakorló helyiségXX
Asztali mérlegXXX
Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő)XXX
Fonendoszkóp személyenként 1 dbXXX
ABPMXXX
Speciális PD-bemutató és oktató eszközökXXX
APD automataX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumEKEKEK
Orvosi laboratóriumEKEKEK
Képalkotó diagnosztikaEKEKEK
Nefrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttérEKEKEK
Hemodialízis háttérXXX
Szervezett betegszállításEKEKEK
Szervezett anyagszállításEKEKEK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás

Szakmakód:

0800

Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV):

- Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása),

- HIV - STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása),

- II-III. szintű bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályok.

Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV).

Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.

Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű vármegyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.[96]

Minimum ágyszám: 15

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat szakorvos23
Bőrgyógyászat szakorvos jelölt12
Sebészet szakorvosEKEL
Klinikai onkológia szakorvosELEL
Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XX
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Műtő - általános feltételeiEKEL
DermatoszkópXX
UVA vagy 311 NB-UVB készülékELEL
Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez)ELEL
Lézer készülékEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Onko-teamEL
Minimális erythéma dózis meghatározásaEL
Epicutan allergológiai teszt rutin sorralXX
Epicután allergia teszt speciális allergénekkelX
Photopatch testX
Atopy patch testX
Gyógyszer in vivo provokációXX
Sentinel node biopsiaEKEL
Digitális dermatoszkópos képrögzítésX
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Nukleáris medicinaEKEK
Radiológia (MRTG, UH)EKEK
CT, MRI, Angiographia, Doppler/color DopplerEKEK
EMGEKEK
Intenzív osztályEKEK
Szakmai konziliáriusok: fül-orr gégész, sebész, belgyógyász, nőgyógyász,EKEK
urológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, angiológus,
neurológus, szemész, klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/pszichológus, infektológus
Rehabilitációs osztályEKEK

Szakambulancia:

II-III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mykológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.

A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:

Bőrgyógyászati szakambulancia:

Fekvőbeteg osztályon kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása.

Allergológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász

Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés

Onkodermatológia szakambulancia:

Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onko-teamhez kötött.

UV terápiás szakambulancia:

Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.

Mykológiai szakambulancia

Gyakorlattal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.

Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:

1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.

Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:

Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.

Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és reumatológiai szakkonzultáció (EL).

Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:

1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Ultrahang készülék.

Kozmetológiai szakambulancia:

1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei
SzakrendelésSzakrendelés +
Nemibeteg
gondozás
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia
szakorvos
11
Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási
kötelezettséget ellátó/szakgondozó)
1*2*
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
DermatoscopXX
MikroszkópXX
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)XX
Rádiófrekvenciás készülék vagy elektrocauterXX
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)XX
KrioterápiaEK
Speciális eszközök:
Sötétlátóteres mikroszkópX
Nőgyógyászati vizsgálószékX**X
Nőgyógyászati hüvelytükörX**X
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételeiX**X
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés,
mikroszkóp)
X**X
Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas
szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai
laboratórium
EK***EK

Megjegyzés:

*: Kivéve a heti 4 óra rendelési időt nem meghaladó, kizárólag minimál invazív beavatkozást végző szakrendelés.

**: Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.

***: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakmakód:

0500

A Csecsemő- és gyermekgyógyászat az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.

Az elmúlt évtizedben a specializáció a csecsemő- és gyermekgyógyászat alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett - tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat -, és így a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.

A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyernek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.

Progresszivitási szintek

I. szint:

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható alapszintű járóbeteg/szakambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul.

Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.

II. szint:

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálását biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a végleges ellátási szintre való továbbküldés előtt a stabil vitális funkciókat.

III. szint

A legmagasabb szintű ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.

A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a hemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a hemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, a plasztikai (égési) sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

[97]
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.III.
Minimum ágyszám (összevont ellátásnál összevont minimális151515
ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve)
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos
Ebből:
4714
Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és3
gyermekgyógyászat szakorvos
Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és35
gyermekgyógyászat szakorvos
Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és3
gyermekgyógyászat szubdiszciplináiból további ráépített
szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakorvos
Nefrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és1
reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából
szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakorvos
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, vagy2
gyermekintenzív terápia szakorvos (gyermekaneszteziológiai és
intenzív terápiás gyakorlattal)
Szakorvos összesen:41020
Szakorvosjelölt12
Orvos - rezidens234
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ELEL1
pszichológus
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus)ELELEL
Szociális munkásELELEL
BetegkísérőELEL1
Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben
elérhetően
PulzoximéterXXX
Elemes otoscopXXX
Aerosol kezeléshez szükséges készülékXXX
TejkonyhaXXX
Szülők elhelyezésére alkalmas szobaXXX
JátszószobaXX
Speciális ágyakXXX
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)XXX
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)XXX
Pelenkázóasztal (csecsemőkórtermenként legalább 1)XXX
Apnoe alarmXXX
Fürdetőkád (csecsemőkórtermenként legalább 1)XXX
24 órás vérnyomásmérőXX
VérmelegítőXX
Vérgáz analizátorXX
Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhezXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CTEKEKEK
MRIEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKELEL
EEGEKEKEK
Légzésfunkciós laboratóriumELEL
Endoszkópos laboratóriumELEL
Intenzív osztályELEL
Nukleáris medicinaEK
GyermeksebészetEL

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Feladatai:

A nappali kórházi ellátás a terület gyermekbetegeit napközben 8 és 16 óra között fogadja. Ezen belül - a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján - eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre/kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati nappali kórházi ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos2
Orvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
gyógytornász, dietetikus)
BetegkísérőEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
PulzoximéterX
Elemes otoscopX
Aerosol kezeléshez szükséges készülékX
Speciális ágyakX
TejkonyhaX
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)X
Pelenkázó asztalX
Apnoe alarmX
Fürdető kád (csecsemő/kórterem)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen és UH diagnosztikaEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett1
szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos
Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló1
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételeiX

Összevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások

Gyermek-nefrológia

Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.

Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám5
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa/aneszteziológia és intenzív terápia
szakorvos ráépített nefrológia szakvizsgával
2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
VédőnőEL
Tárgyi feltételek: III. szintű csecsemő- és gyermekosztály általános feltételeiX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vesebiopszia elvégzésének elérhetőségeEL
Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia,
fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)
EK
Immunterápia elérhetőségeEL
Kombinált immunterápiaEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
AngiographiaEL
Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis)EL
Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttérEL
Kardiológiai invazív kivizsgálási háttérEK
Intenzív terápiás háttérEL
Gyermeknefrológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia
szakorvos/belgyógyászat szakorvos alapszakvizsgára ráépített nefrológia
szakvizsgával
1
Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételeiX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, CT, MRI, angiographia)EK
ABPMX

Gyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a 0208 szakmakód alatt található cadaver veseátültetés feltételeivel

[98]
Gyermekhemato-onkológiaSzakmakód:0516

Gyermek hematológia-onkológia

Progresszivitási szintek

I. szint

Csecsemő- és gyermekosztály

Megegyezik a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok minimumfeltételeivel, bizonyos hematológiai betegségeket, onkológiai betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat végezhet.

II. szint:

Egyszerűbb, citosztatikus kezelést nem igénylő hematológiai kórképek ellátása, vérzékeny betegek gondozása fekvő/járóbeteg ellátás keretében. II. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

III. szint

A legmagasabb szintű, a komplex onko-hematológiai ellátás teljes körét, komplex hemostasis és vérzékeny beteg ellátást nyújtó központok. III. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül őssejt-transzplantáció (0112 szakmakód) végzése önállóan vagy intézményen belüli kooperációval.

Gyermek hematológiai-onkológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám 5
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki
klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy
gyermek hemato-onkológia szakvizsgával és
gyermekonkológiai gyakorlattal rendelkezik
12
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos vagy
orvos-gyakornok
Évente 20 új betegként11
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Gyógyszerész (osztályos cytosztatikumos infúzió
készítés felügyeletéhez)
KözpontonkéntELEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/KözpontonkéntELEL
pszichológus
PedagógusKözpontonkéntELEL
Szociális munkásKözpontonkéntELEL
Számítógép-üzemeltetőKözpontonkéntELEL
Adat kezelőELEL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +XX
Speciális helyiségek
Kórtermek (egy része izolációs, másik részében a szülővel közös elhelyezés is
biztosított)
XX
JátszószobaXX
Onkoteam tárgyaló (konzíliumok, betegbemutatás, konzultáció)XX
Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító,
intézményen belüli, vagy kívüli szoba; azok számára, akik nem az onkológiai
központ városában laknak)
XX
Infúzió-előkészítő helyiségXX
Osztályos felszerelés
EKG-készülékELEL
Infúziós pumpa (betegágyanként 1 db), állványok, vérmelegítőXX
Monitorok és betegőrzőkXX
NyákszívókXX
Lamináris air-flow boxXX
MikroszkópXX
Fax, scanner, fénymásoló onkoteam szervezéshezELEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen, Ultrahang-diagnosztikaELEL
CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)ELEL
AngiografiaELEL
Invazív radiológiaELEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELEL
Patológia (patohisztológia, cytologia, immunhisztológia, flow cytometria,ELEL
cytogenetika, molekuláris biológia)
Nukleáris medicinaELEL
Gyermek intenzív osztályELEL
Sugárterápiás osztály (gyermekellátásban gyakorlattal rendelkező szakorvos,ELEL
gyermekekre adaptált technikai eszközök, rögzítők, maszkok, gyermek
anaesthesia biztosításának lehetőségével)
Gyermeksebész szakorvos (daganatsebészetben gyakorlattal rendelkező)ELEL
Ortopédia szakorvosa (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattalELEL
rendelkező)
Idegsebész szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattalELEL
rendelkező)
Szemész szakorvos, fül-orr-gégegyógyász szakorvos (gyermek hemato-ELEL
onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)
Vérellátó szolgálat [Megfelelő mennyiségű és minőségű (szűrt, sugarazott)ELEL
készítmények]
Gyermek hematológiai-onkológiai szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia1
vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával rendelkezik
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
GyógyszerészEL
Általános asszisztens/szakasszisztens1
DietetikusEL
GyógytornászEL
Szociális munkásEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Szakmai háttér:
Járóbeteg szakorvosi rendelőintézetben működő társszakmák szakorvosai által nyújtott konziliáriusi
tevékenység
A gyermek hemato-onkologiai gondozás csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak
fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi
diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályéval.

Gyermek endokrinológia - diabetológia

Alapelvek:

- Ott működhet diabetes kezelés és gondozás, ahol a szakambulancia/szakrendelés kórházi osztályhoz van integrálva.

- Ott működhet szakambulancia-szakrendelés, ahol legalább 25 diabeteses beteg áll gondozás alatt.

- Az endokrinológiai szakambulanciának (szakrendelésnek) fekvőbeteg háttérrel kell rendelkeznie.

II. szint

- Akut szövődmény (ketoacidózis, hypoglycaemia) ellátására alkalmas intenzív osztályos és laboratóriumi háttér (vércukormérő, vérgáz analízis, ionogram).

III. szint

- inzulin pumpa kezelésben jártasság,

- diabetes késői szövődményeit érintő gyermekgyógyászati társszakmák képviselői (ideggyógyász, nefrológus, szemész, kardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus) és azok működéséhez szükséges tárgyi és diagnosztikus feltételek,

- jártasság a diabetes késői szövődményeinek kezelésében,

- a teljes hormonális paletta (hypothalamo-hypophysis-target szervek) hormon-meghatározási lehetősége,

- terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, Clonidin, TRH) elvégzésének biztosítása,

- antitest titerek maghatározhatósága,

- krízis állapotok (M. Basedow, Addison, anorexia stb.) kezelésére alkalmas személyi felkészültség,

- társszakmák (pl.: gyermeknőgyógyász, gyermekszemész, gyermeksebész, kardiológus, MRI-CT szakértő, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, pszichiáter) képviselőinek elérhetősége-bevonhatósága konzultációba.

Gyermek endokrinológiai - diabetológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám55
Személyi feltételek:
Endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakorvos1
MDT diabetológusa minősítésű csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos12
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos diabetológiában 5 éves szakmai
gyakorlattal
1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos11
Dietetikus11
Diabetológiai szakápoló1
Diabetológiai szakápoló pumpa-oktató jártassággal2
Endokrinológiai szakasszisztens1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
gyógytornász)
XX
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Diabeteses betegek oktatásához szükséges eszközök (tápanyag táblázat/kivonat,
nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend,
receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat, számológép)
XX
EKGELEL
HangvillaELEL
Inzulin pumpaX
Testösszetételt meghatározó eszközökXX
Auxológiai standardokXX
Laboratóriumi feltételek:
HbA1c meghatározásELEL
Vérzsírok meghatározásaELEL
Mikroalbumin mérésELEL
Vércukormérő automata22
Vérgáz analízisELEL
Ionogram automataELEL
Diabetes szűrésre alkalmas antitest meghatározás (ICA, antigad, Inzulin antitest)EL
Inzulin, C-peptid meghatározásEL
Pajzsmirigy anyagcsere vizsgálatokELEL
Ca-anyagcsere vizsgálatokELEL
Hypothalamo-hypophysis-target szervek hormonmeghatározási lehetőségeEL
Terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, clonidin, TRH)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szemészeti ellátásEKEK
Gyermekdiagnosztikában jártas radiológia szakorvosEL
Gyermekradiológia szakorvosEL
Gyermek gasztroenterológia szakorvosEL
Kardiológia szakorvos/gyermekkardiológia szakorvosEK
Nefrológia szakorvosEK
Gyermekpszichiátria szakorvosEK
Gyermeksebészet szakorvosEK
Gyermekneurológia szakorvosEL
Gyermek intenzív osztályEKEL

Egyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei

Gyermek immunológia és allergológia

Progresszivitási szintek

I. szint:

I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok fekvőbeteg részlegében működik, személyi és tárgyi feltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval.

Feladata:

- Immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

- Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére.

- A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

- Immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

A betegellátás középszintje, feltételrendszere megegyezik a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval, ahol a beteg kezelése immunológus/allergológus/pulmonológus/reumatológus szakorvoshoz kötődik.

Feladata:

- Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya estén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése.

- A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

- Gyermekkori allergiát és szisztémás autoimmun betegségeket, primer immunhiányokat csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

- Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

- Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

- Komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

- Az immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása, amennyiben rendelkezésre áll megfelelően képzett személyzet és az adverz eseményekhez szükséges helyszín.

III. szint:

A betegellátás felső szintje, ahol a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosoknak klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

Feladata:

- A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,

- a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő allergológiai kórképekre,

- lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre,

- speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai Centrum

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan intézetben végezhető, ahol adottak a tárgyi és személyi feltételek, a rovarméreg allergia esetében fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (intenzív osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.

4. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II-III. szint.

5. A nem injekciós formát fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó csecsemő- és gyermekgyógyász allergológus - immunológus szakorvosok is alkalmazhatják.

[99]
Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szintek
I.II.III.
Minimum ágyszám55
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos11
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos111
Orvos112
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ELEL1
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkásELELEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételeiXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Spirometer dózisadagoló gyógyszerporlasztóvalXX
Plethysmograph dózisadagoló gyógyszerporlasztóvalXX
Diffúziós kapacitásmérőXX
RhinomanométerXX
Oesophagus ph-mérő műszerXX
PulsoxymeterXX
Inhalátor gyógyszerporlasztóhozXX
Motoros szívókészülékXX
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatáhozXX
Kis volumenű toldalékadagolós aeroszol használatáhozXX
Központi oxigénellátás (v. O + reduktor)XX
Laringoszkóp, csecsemők és gyermekek részére használhatóXX
lapocokkal
Allergénsorozat epicutan tesztekhezXX
Endoszkópos laboratórium:
ColonoscopiaEKEK
GastroscopiaEKEK
BronchoscopiaEKEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEL
Nukleáris medicinaEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
UH diagnosztikaXX
RTG diagnosztikaELEL
CTEKEL
MRIEKEL
EEGELEL
EMGELEL
LégzésfunkcióELELEL
Intenzív osztályXEL
FizioterápiaELEL
TranszplantációEL
HistopatológiaEL
Infektológia szakorvos konzíliumELEL
Vér transzfúziós központELEL
Valamennyi diszciplínával csecsemő- és gyermekgyógyász
specialista konzultációs lehetőség megléte
ELEL
Gyermek immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Allergológiai és klinikai immunológia szakorvos1
Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus
szakasszisztens/szakasszisztens
1
GyógytornászEL
DietetikusEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
Szociális munkásEL
Fizioterápiás szakasszisztensEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
SpirometerEL
Nasalis csúcs áramlásmérőEL
Kilégzési csúcs áramlásmérőEL
Gépi porlasztó, gyógyszer belélegeztetéséhezEL
Nagy volumenű toldalékadagoló, aeroszol belélegeztetéshezEL
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal, adagolós aeroszol belélegeztetéséhezX
Hörgőtágító gyógyszerek (inhalációs, oldat, adagolós, aeroszol, porbelégző formában)X
Anaphylaxiás reakció elhárításához szükséges gyógyszerekX
Allergénkivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének)
bőrpróbák elvégzéséhez
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEK
Endoszkópos laboratóriumEK
Nukleáris medicinaEK
CTEK
MRIEK
EEGEK
EMGEK
Légzésfunkciós laboratóriumEK
Intenzív osztályEK
Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusokEK
FizioterápiaEL
GyógytornaEL

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászat

I. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek alapszintű ellátása az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

II. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek emelt szintű ellátása a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

III. szint

A legmagasabb szintű csecsemő és gyermek bőrgyógyászati ellátás, ami történhet III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon vagy bőrgyógyászati osztályon.

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám5
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat szakorvos1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos1
Klinikai onkológia szakorvosEL
Gyermeksebészet szakorvosEL
Gyermek radiológia szakorvosEL
Allergológia és klinikai immunológus szakorvosEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
III. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi
minimumfeltételei
EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztályEK
Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati járóbeteg szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei
SzakrendelésSzakrendelés +
Nemibeteg
gondozás
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat szakorvos11
Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási
kötelezettséget ellátó/szakgondozó)
12
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
DermatoscopXX
MikroszkópXX
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)XX
Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauterXX
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)XX
KrioterápiaX
Speciális eszközök:
Sötétlátóteres mikroszkópX
Nőgyógyászati vizsgálószékX*X
Nőgyógyászati hüvelytükörX*X
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételeiX*X
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel,
festés, mikroszkóp)
X*X
Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas
szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai és HIV
szerológiai laboratórium**
EKEK

Megjegyzés:

*::Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.

**: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia

II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon végezhető.

A laboratórium minimumfeltétele megegyezik mind a két szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történő elhelyezés esetében, így maga az alvásdiagnosztikai eljárás egy szintű, aminek a progresszivitása III.

Alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium minimumfeltételei a csecsemő- és
gyermekgyógyászatban
III.
Minimum ágyszám1
Személyi feltételek:
Orvos létszám összesen2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, alvásmedicinában gyakorlattal1
rendelkező (minimum 3 hónap)
Ápoló létszám:
Pulmonológus/allergológus szakasszisztens/légzőszervi1
szakápoló/neurofiziológiai szakasszisztens
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
GyógyszerészEL
TechnikusEL
Tárgyi feltételek:
Kezelőhely szám:1
Általános helyiségek:
Teakonyha1
Kezelési eszközök:
Polysomnograph készülék1
Polygraph készülék1
Elektromos mérlegX
RR mérők számakezelőhelyenként 1
Mozgatható vizsgáló lámpa1
EKG, 3 csatornás1
Fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként)1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEL
Képalkotó diagnosztikaEL
Gyermekintenzív ellátásEL
Gyermek tüdőgyógyászat ellátásEL
Gyermekneurológiai ellátásEL
Csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátásEL
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátásEL
Alvásdiagnosztikai járóbeteg szakrendelésEL

Gyermekurológia

A gyermeksebészeti ellátás (szakmakód: 0506) speciális területe.

III. szintű gyermeksebészeten végezhető, feltétele továbbá a III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, valamint a III. szintű gyermekintenzív osztály.

Gyermekurológiai osztály minimumfeltételei
Gyermekurológiai osztály
és
III. szintű
Gyermeksebészeti osztály
Minimum ágyszám:5
Személyi feltételek:
Gyermeksebészet szakorvos vagy urológia szakorvos gyermekurológiai
gyakorlattal
2
Orvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
III. szintű gyermeksebészet minimumfeltételeiX
Cystoscopok (kisméretű resectoscop, egyenes munkacsatornájú cystoscop)X

Gyermekurológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Végezhető

- urológiai osztályok járóbeteg szakrendelése és

- a II. szintű gyermeksebészeti osztályok járóbeteg szakrendelése

keretében.

Gyermekszemészet

Szakmakód:

0508

A gyermek szemészeti osztály minimumfeltételei: lásd a 0700 szakmakód alatt.

Gyermekszemészeti és orthoptikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos11
Általános asszisztens/szakasszisztens11
Tárgyi feltételek: a szakorvosi látásvizsgálat
szemüvegrendelés (0703) tárgyi feltételei +
Gyermek visustábla vagy projektor, gyermek
szemüvegkeret
XX
TakarólapátXX
Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkalXX
Skiaszkop vizsgálókészletXX
Fixációs képekXX
Vörös-zöld szemüvegXX
Worth-féle 4 pont tesztXX
Hess-függöny és -lámpákX
Maddox-kereszt és Maddox-cylinderX
Szinoptofor színes képekkelX
Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozatX
Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozatX
Speciális gyermekszemészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos1
Általános asszisztens/szakasszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
VizsgálóasztalX
Panretinális lencsékX
OphthalmoscopX
Indirekt binoculáris ophthalmoscopX
Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog,
bedomborító gyűszű)
X
Szemhéj terpesztőX
Hordozható lézer készülékX
LIO fejX

Neonatológia

PIC

Szakmakód: 0501, 0502

Progresszivitási szintek

I. szint: Neonatológiai osztály és "Rooming-in" típusú újszülött osztály

Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály.

Ezen az osztályon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges újszülöttek helyezhetők el. A 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A roaming-in ellátóegység megfelel a neonatológiai osztálynak, csak itt az anya és újszülöttje együtt kerül elhelyezésre. Veszélyeztetett terhesség, fenyegető koraszülés esetén a születendő újszülött későbbi jobb ellátása érdekében II., III., "III. speciális tevékenységgel" fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás) a várandóst.

Feladatai:

1. Egészséges újszülöttek ellátása

2. Szűrővizsgálatok elvégzése

3. Vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés

4. Az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre)

[100]
Neonatológiai osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:I. szint
Neonatológia szakorvos*1
24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)X
VédőnőX
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Pelenkázó asztalkórtermenként 1
Megfigyelő helyiség*1
Oxigén adagoló és szívó1
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kádkórtermenként 1
Inkubátor3/1000 szülés
Kékfény lámpa3/1000 szülés
Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön)1
Csecsemőmérlegkórtermenként 1
Pulzoxyméter*1
Infúziós pumpa*1
Vérnyomásmérő*1
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék*1
Ophtalmoszkóp*1
TejkonyhaX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátorEL
Orvosi laboratóriumEL
RadiológiaEL

Megjegyzés:

* Kivétel, ha az I. szintű ellátó hely II. vagy magasabb szintű ellátó hely részeként működik.

II. szint: Intenzív Neonatológiai Osztály (Perinatális Intenzív Centrum, PIC II.)

Az 1000 szülésszám feletti II. szintű szülészeti osztályok mellett működik. A 33. betöltött gesztációs hétnél érettebb koraszülöttek elsődleges ellátását végezheti. Fenyegető koraszülés esetén a várandós a 35. gesztációs hét betöltéséig szteroid prophylaxisban részesüljön RDS prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatális intenzív centrumba kell szállítani. A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.

Minimum ágyszám: 5

Feladatai:

1. 34-36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti betegségük

2. A fenti koraszülöttek, illetve érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig

3. Pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása

4. Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést és a többparaméteres tartós monitorizálást)

III. szint: Perinatális Intenzív Centrum (PIC III.)

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Minimum ágyszám: 12

Feladatai:

1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése

2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV)

3. Surfactant kezelés alkalmazása

4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek "index" műtéteinek elvégzését követő ellátás

6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

III. szint PIC speciális tevékenységgel

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülött ellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Feladatai:

1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése

2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV és NO)

3. Surfactant kezelés alkalmazása

4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek "index" műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása

6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

PIC minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.III.
speciális
tevékenység
Minimum ágyszám512
Személyi feltételek:
Neonatológia szakorvos233
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos122
Szakorvos jelölt/rezidens22
24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs111
team
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenXXX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
VédőnőELELEL
Műszaki személyzetELELEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Pelenkázó asztal kórtermenként1
[101]
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető
kórtermenként
111
Hordozható inkubátor111
Inkubátor (intenzív, vagy klinikai, vagy nyitott)0,5 x ágyszám1,2 x ágyszám1,2 x ágyszám
Újszülött reszuszcitátiós egység (lásd külön)111
Pulzoximéter1/inkubátor0,5 x ágyszám2/resuszcitációs
egység
Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG,
hőmérséklet)
20,5 x ágyszám1 x ágyszám
Respirátor2
Respirátor légzésfunkciós monitorral0,3 x ágyszám0,3 x ágyszám
Nonivazív respirátor0,3 x ágyszám0,5 x ágyszám
HFO respirátor22
NO adagoló berendezés1
Központi betegőrző monitor egység11
Transcutan pCO2-pO222
Kékfény lámpa23/12 ágy3/12 ágy
Csecsemőmérleg111
Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős)0,5/ágyszám2 x ágyszám2 x ágyszám
Vérmelegítő szimpla11
Laryngoszkóp0,3/ágyszám0,3/ágyszám
Laminar air flow berendezés gyógyszer
előkészítéshez
11
Defibrillátor11
TejkonyhaXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor111
Laboratóriumi paraméterek mikromódszerekkel24 órás szolgálat24 órás szolgálat24 órás szolgálat
történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát,
vércukor, mikrobiológiai vizsg.)
Mobil röntgen készülék111
Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív-EL11
és koponya-, hasi UH)
CT-MRIEKEL
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék111
Ophtalmoscop1
Gyermekszemész (ROP szűrésben jártas vagy a
ROP szűrés telemedicina útján)
ELELEL
ROP lézer koagulációEL
Gyermekkardiológus konzílium vagy telemedicinaELELEL
útján
Gyermek neurológus szakorvos, újszülött sebészetELEL

Az újszülött reszuszcitációs egység meghatározása:

1. Újszülött melegítő asztal szabályozható sugárzó hőforrással

2. 2 db sűrített levegő és 1 db oxigén forrás

3. T-elemes reszuszcitátor oxigén keverő blenderrel

4. Pulzoximéter

5. Az újszülött újraélesztés hazai szakmai irányelvben meghatározott egyéb tárgyi eszközök, gyógyszerek

Ezt az egységet kell rendelni minden szülőszobához, szülészeti műtőhöz, ha az nem egybenyíló a szülőszobával, továbbá minden Neonatológia, PIC, II., III. osztályon kell egy ilyen egység.

Csecsemő- és gyermekkardiológia

Szakmakód:

0503

Csecsemő- és gyermekkardiológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám55
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos15
10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelöltXX
Szívsebészet szakorvosEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
A II.a szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakódX
alatt)
A II.b-III.a-b. szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000
szakmakód alatt)
X
Gyermek intenzív osztályELEL
Csecsemő- és gyermekkardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológia1
szakorvos vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (1 orvos 2 betegre)
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/gyermek aneszteziológiai ésEL
intenzív szakápoló
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben a szakmaspecifikus őrzőkreX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
A csecsemő és gyermek intenzív osztály feltételei + a kardiológiaiX
szakmaspecifikus őrző speciális feltételei
Csecsemő és gyermek hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemaker műtő minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Műszakonként és asztalonként2
Invazív vizsgálatokban gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy
kardiovascularis radiológia szakorvos vagy intervenciós kardiológia szakorvos
a vezető kardiológus nélkül
2 műszak + készenléti ügyeletX
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns1
Szívsebészet szakorvosEL
Műszakonként és asztalonként
Rtg. műtős szakasszisztens/műtéti szakasszisztens1,5
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló1
Intervenciós szakasszisztens1
Általános asszisztens1
Műtőssegéd1
BetegkísérőEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei/műtő általános feltételei +
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrelX
Speciális nagyfelbontású képerősítőX
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség (Kino/CD és video) a hozzátartozó
fogyó anyagokkal (kino film rögzítés esetén előhívó automata)
X
Nagynyomású fecskendő kontrasztanyagX
DC szinkronizálható defibrillátor, külső pacemaker, valamint a reanimációhozX
szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás,
laringoszkóp, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.)
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezésX
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezetiX
felfüggesztéssel
Infúziós állványX
MűszerasztalX
Sugárvédő ólom gumikötények3
Oxymetria/vérgáz analizátorEL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozóX
introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal
együtt
Betegszállító kocsiX
Csecsemő- és gyermekkardiológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
EKG
vizsgálatok
(Holter)
Ambuláns EKG
monitorozás
(Holter)
Terheléses
kardiológiai
vizsgáló
módszerek
Echocardiographiás
vizsgálatok
Személyi feltételek:
Csecsemő- és111
gyermekkardiológia
szakorvos
Csecsemő- és1
gyermekkardiológia
szakorvos (licensz vizsgával
rendelkező)
Asszisztens/szakasszisztens11
Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens
11
Tárgyi feltételek: a rendelő
általános feltételei +
PulzoxymeterXXXX
12 elvezetéses EKGXXXX
SzakambulanciánkéntX
orvosonként 1 kiértékelő
Kerékpár ergométerEK
Futószalag ergométerEK
Hordozható defibrillátorEL
Megfelelő Dopplerrel is
rendelkező echocardiográf
X
(2D, M-Mode, színes és
folyamatos Dopplerrel
felszerelve)
Video vagy digitális
dokumentáció
X
3612E: transzoesophageális
transzducer
EK
3612M: infúziós pumpa,X
resuscitációs gyógyszerek és
eszközök, külső pacemaker,
defibrillátor

Csecsemő- és gyermekszívsebészet

Szakmakód:

0215

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály (III. progresszivitási szint), szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológus szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Gyermek-tüdőgyógyászat

Szakmakód:

0504

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással/gyermek-tüdőgyógyászati osztály, speciális feladatokkal.[102]

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimális ágyszám55
Személyi feltételek:
Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos12
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos11
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosELEL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolóELEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XX
dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység
Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel)1
Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség1
Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező)22
Speciális pulmonológiai eszközök:
Bronchoscop merev csöves készlet12
Flexibilis bronchoscop2
Fényforrás bronchoscophoz (halogén)2
Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz)1
Videomagnó (képrögzítés)1
Betegőrző (pulzoxy) monitor11
Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika12
Optikás idegentest fogó (merev csőhöz)12
Különböző vastagságú fémszívók6
Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz1
Oldalirányú 70-90°-os optika bronchoscophoz1
Idegentest fogó12
Laringoszkóp készlet (3-5 lapocos)22
Leakage tester1
Endoszkópos tartozékok:
Biopsiás excisor merev csőhöz2
Dormia fogó1
Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos)2
Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos)2
Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz11
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához11
Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához11
Allergénsorozat intracutan, epicutan tesztekhez11
Speciális diagnosztikai ésszakmai háttér:
Radiológia (MRI, CT)EKEK
PatológiaEKEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
MellkassebészetEKEK
Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Nukleáris medicinaEK
Intenzív osztályEL
Szakmaspecifikus őrzőX
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEK
Gyermeksebészeti osztályEK
Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos1
Általános assszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
SpirometerX
Kilégzési csúcsáramlás mérőX
Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhezX
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhezX
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhezX
Szívó készülékX
Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének,
bakteriális, gombaantigének)
X

Gyermek-gasztroenterológia

Szakmakód:

0505

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással, speciális feladatokkal, endoszkópiában legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakorvossal.

Gyermek gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám55
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia
szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos
1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia
szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos (endoszkópiában legalább két
éves gyakorlattal rendelkező szakorvos)
2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos11
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosELEL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolóELEL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XX
dietetikus, gyógytornász)
Endoszkópos szakasszisztens12
Klinikai gyermek szakpszichológus/pszichológusELEL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység
Endoszkópos helyiség (altatási lehetőséggel)XX
H2 kilégzés mérőXX
13C UBT lehetőségXX
24 órás in vivo pH mérő készülékXX
Verejték elektrolit mérőXX
UH vizsgálóELEL
Speciális eszközök:
MűtőlámpaXX
Sebészeti képerősítőXX
Röntgen ólomköpeny és kesztyű22
Röntgen vizsgáló asztalXX
Sebészeti LASERX
Védőszemüveg LASER-hezX
UH-os tisztítóXX
Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra)XX
Központi szívóXX
Mobil szívóXX
Endoszkóp mosótálXX
Félautomata eszközmosóXX
Automata eszközmosóXX
UH készülékXX
Halogén fényforrás/videoprocesszor23
Leakege testerXX
Lecturoscop/társnézőXX
Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophozXX
Gastrofiberoscop/video gastroscop23
Colonoscop és vagy videocolonoscopX
Duodenoscop/videoeszköz2
Oesophagus varix ligatorX
KoagulálóXX
MonitorXX
VideomagnóXX
Diathermiás nagyfrekvenciás készülékXX
Endoszkópos UHX
Endoszkópos tartozékok:
Biopsziás fogó gastroscophoz55
Biopsziás fogó colonoscophoz3
Hurok23
ERCP feltöltő katéter3
Papillotom3
Dormia2
Kőzúzó1
Vezetődrót2
Pusher katéter2
Sclerotizáló tű2
Varix ligator1
Hemo-clip rögzítő1
Idegentestfogó2
Citológiás kefe2
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
MRI, CTEKEK
Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztikaEKEK
EKG szakrendelésELEL
EMGEKEK
Nukleáris medicinaEKEK
OszteodenziometriaEKEK
Intenzív osztályELEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEKEL
Gyermeksebészeti osztályEKEL
Gyermek gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekgasztroenterológia szakorvos1
Általános asszisztens1
Endoszkópos szakasszisztens (ha végeznek endoscopiát)1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
H2 kilégzés mérő eszköz
13C UBT lehetőség
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Endoszkópos laboratóriumEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
Nukleáris medicinaEK
CT/MRIEK
GyermekosztályEK
Gyermeksebészeti osztályEK

Gyermeksebészet

Szakmakód:

0506

Progresszivitási szintek:

I. szint

Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás

Fekvőbeteg ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei a csecsemő- és gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimumfeltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az intenzív betegellátó osztály.

II. szint

Gyermeksebészeti egység

Legalább II. szintű csecsemő- és gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít, beleértve a készenléti ügyeleti szolgálatot is. Minimumfeltételei a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.

Minimum ágyszám: 5

III. szint

Gyermeksebészeti osztály

Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/egység is működik.

1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC III. is működik.

Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.

Műtétet követően 6 éves korig a gyermekeket kizárólag gyermek osztályon lehet ápolni, 14 éves korig ettől abban az esetben el lehet tekinteni, ha a speciális kezelési igény ezt feltétlenül indokolja, ugyanakkor az adott felnőtt osztályon biztosított a gyermekek részére külön fenntartott kórterem, gyermekápoló személyzet, illetve csecsemő- és gyermekgyógyász rendszeres jelenléte. A felgyorsult testi fejlődés következtében előálló egyedi esetek miatt a 14-18 év közötti serdülő korosztály optimális ellátásának helyét és szakmai kompetenciáját egyénileg kell mérlegelni.

Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozásra van szükség, melyet az osztály dolgozói megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.

Minimum ágyszám: 15 (gyermekurológiai kapacitás is beleértendő)

Gyermeksebészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.III.
Személyi feltételek: 20 ágyanként
Gyermeksebészet szakorvos legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlattal12
Gyermeksebészet szakorvos112
Orvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XXX
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + műtő egység általános feltételei +
TejkonyhaEL
Speciális ágyakX
Pelenkázó asztalX
Szoptatásra alkalmas székX
FürdetőkádX
PulsoximeterX
Betegőrző monitor (4 paraméteres)X
Apnoe alarmX
VérmelegítőX
Aerosol kezeléshez szükséges készülékX
Mobil rtg. készülékX
Portábilis UHELELEL
Kis átmérőjű urethro-cystoscopok, operációs endoszkópok (7-14 Ch)ELX
Kis átmérőjű laparoszkópos eszközök (3-5 mm)ELX
Ultrahangos vágókészülékELX
Operációs mikroscopEL
Mikrosebészeti tálcákXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Kémiai és mikrobiológiai laboratóriumEKEKEL
CTEKEL
MRIEKEL
Nukleáris medicinaEK
EEG laboratóriumEK
Légzésfunkciós laboratóriumEK
Endoszkópos laboratóriumEKEL
Gyermek intenzív osztályELEL
I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályEL
II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályX
III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályX
Gyermeksebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermeksebészet szakorvos1
Asszisztens/szakasszisztens1
Műtős szakasszisztens1
BetegkísérőX
Gyógytornász, fizioterapeutaEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Helyiségek
GipszelőX
Ambuláns műtőX
Felszerelés
Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEK
Gasztroenterológiai endoszkópiaEK
EEGEK
FizioterápiaEK

Gyermeknőgyógyászat

Szakmakód:

0507

Gyermeknőgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám5
Személyi feltételek:
Gyermeknőgyógyászat szakorvos1
Szülészet-nőgyógyászat szakorvosX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály + a szülészet-nőgyógyászati
műtő általános feltételei
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályEL

Gyermeknőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Gyermeknőgyógyász szakorvos1
Általános asszisztens/szakasszisztens1
VédőnőEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgálóasztalX
Nőgyógyászati kisméretű műszerekX
KolposzkópEL
VaginoscopX
AntropometerX
MérőszalagX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gyermeksebészet szakorvosEK
Aneszteziológia munkahelyEK

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

Szakmakód:

0509

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet
III.
Csecsemő és
gyermek fül-
orr-gégészet
Minimum ágyszám:44
Személyi feltételek:
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos létszám 4 ágyra
5-8 ágy között további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
szakorvos
8 ágy felett minden plusz 5 ágyra további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-
gégegyógyászat szakorvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-
gégegyógyászat szakorvos
11
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos11
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
XX
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételeiXX
Fül-orr-gégészeti műtő minimumfeltételeiProgresszivitási szint
II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet
III.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet
Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló11
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Fül-orr-gégészeti, szájsebészeti műtő speciális eszközeiXX
Műtőasztal mechanikusXX
Műtőasztal motoros (többpozíciós)X**X
Műtéti betegszékXX
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkópXX
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményűXX
400 mm-es objektív operációs mikroszkóphozXX
Fejlámpa hidegfénnyelXX
Elektromos/pneumatikus fúróXX
Vágó- és gyémánt fúrófejkészletXX
Sebészeti LASER készülék (CO2)+micromanipulator, egyenértékűX
mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék
Komplett orr, orrmelléküreg endoszkóp készletXX
Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethezXX
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp
hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával
XX
Flexibilis intubáló fiberoscopXX
Endoszkóp sterilizálóELEL
Endoszkóp tisztítóapparátusXX
Videomikro, endokamera csatlakozókkal képernyővelXX
DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszerX
Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkalXX
Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással,
csatlakozókkal
XX
KéperősítőX*
Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitorX*
Intraoperatív dopplerkészülékX*

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégészeti műtő speciális eszközei
Progresszivitási szint
II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet
III.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet
A műszertálca megnevezése
Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálcaXX
Stapedectomiás kéziműszertálcaX*
Cochlearis implantációs műszerkészletX*
Cochlearis implantációs sablonkészletX*
Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrelX*
Mikroműszerkészlet idegvarrathozX*
Septumresectios műszertálcaXX
Polypectomiás műszertálcaXX
Komplett orrplasztikai kéziműszertálcaXX
Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálcaXX
Orrendoszkópos kéziműszertálcaXX
Komplett műszertálca orrvérzés ellátásáhozXX
Szájterpesz sorozatXX
Adenotomiás kéziműszertálcaXX
Tonsillectomiás kéziműszertálcaXX
Mandibula műtéti tálcaX*
Állcsont külsőfixálóX*
Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készletX*
Csontsebészeti műszertálcaX*
Szájpadsebészeti műszertálcaX*
Teljes hasadéksebészeti műszertálcaX*
Gégészeti mikrosebészeti műszertálcaXX
Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálcaXX
Tracheotomiás műszertálcaXX
Szutúrás műszertálcaXX
Lágyrész kéziműszertálcaXX
Nagy nyaki kéziműszertálcaX
Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálcaX*
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:
Klinikai audiométerELEL
Klinikai tympanométerELEL
Nukleáris medicinaEK
UH vezérelt citologiai vizsgálatEK
Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén)EK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás eseténEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
CTEKEK
MRIEKEK
PET-CTEK
DopplerEKEL
AngiográfiaEKEK
Nukleáris medicinaEK
Intenzív osztályELEL

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos/csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
szakorvos
1
Általános asszisztens/szakasszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrássalX
Vizsgáló mikroszkópX
Központi vagy motoros szívóX
Elektrocauter monopoláris, bipolárisEL
Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscopX
Fültölcsér sorozatokX
Orrtükör sorozatokX
Gége- és orrgarati tükör sorozatokX
SrófszondaX
SzívóvégX
Varratszedő ollóX
Politzer-ballonX
Oliva Politzer-ballonhozX
PorfúvóX
Fülészeti csipeszX
Anatomiai csipeszX
Horgas (sebészi) csipeszX
Jansen horogX
Pneumatikus fültölcsér szettX
HangvillaX
Spirituszégő, vagy elektromos melegítőX
Bartels- vagy Frenzel-szemüvegEL
FarkasfecskendőX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
AudiológiaEK
FoniátriaEK
OtoneurológiaEK

Gyermekradiológia

Szakmakód:

0510

A gyermekradiológiai ellátás a magas költségigényű műszerpark miatt a felnőtt ellátáshoz illeszkedve működtethető.

A radiológus szakorvosokból: legalább 1 fő gyermekradiológus szakorvos.

Szakdolgozó: röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens.

Minimumfeltétel lásd: az alábbi szakmakódoknál:

5100 Röntgendiagnosztika

5203, 5204, 5205, 5206 Intervenciós radiológia

5103 Angiográfiás diagnosztika

5108 CT

5109 MRI

5301 Teljeskörű ultrahang diagnosztika

5305 Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika

A gyermek-aneszteziológiai és gyermekintenzív ellátásnak folyamatosan elérhetőnek kell lennie, mivel ennél a korosztálynál a vizsgálatok nagy részéhez szükséges mozdulatlanság csak anesztézia segítségével érhető el.

Gyermekneurológia

Szakmakód:

0511

Gyermekneurológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám55
Személyi feltételek:
Gyermekneurológia szakorvos (folyamatos elérhetőség)1
Gyermekneurológia szakorvos2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos22
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiaELEL
szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos
Elektrofiziológiában jártas szakorvosEK1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEK1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensEK1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
I. szintű csecsemő- és gyermekosztály osztály általános feltételei +XX
SzemtükörXX
II. szintű általános gyermekosztály minimumfeltételei +X
Állandó megfigyelési lehetőséget biztosító kórteremX
A beteg ellátásához szükséges ápolási eszközökX
Megfigyelő helyiségX
Video megfigyelési lehetőségX
Speciális kórterem (monitorizálás céljából)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT/MRIEKEK
PETEKEK
EMGEKX
Kiváltott válaszok vizsgálataEKEK
Speciális liquor diagnosztikaEKEL
Fehérje, cukor, zsír és az intermedier anyagcsere vizsgálatokEKEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Doppler vizsgálatEKX
ELMI laboratóriumEKEL
EchokardiográfiaEKX
AngiográfiaEKEL
1,5 Tesla-s MRI hozzáférésEKEK
SPECTEKEL
Legalább 16 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási
lehetőséggel
EKX
EEG laboratóriumELX
Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint meghatározásEKEK
Gyermek intenzív osztályELEL
Idegsebészeti osztályEKEK
Digitalis subtractios angiographiaEK
Doppler-UH, TCD (Transcrancialis Doppler)EK
Klinikai immunológiai vizsgálatok (hemostasis)ELEL
Gyermekneurológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermekneurológia szakorvos1
Általános asszisztens/klinikai neurofiziológiai
szakasszisztens/szakasszisztens
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
ReflexkalapácsX
Pupilla lámpaX
MérőszalagX
Fejkörfogat percentil grafikonX
Fejlődésneurológiai vizsgálat eszközeiX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEGEL
ElektrofiziológiaEK
Anyagcsere laboratóriumEK
Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI)EK
Genetikai laboratóriumEK
Nukleáris medicinaEK
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályEK
Konziliáriusi háttér:
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvosEK
Klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógusEK
Szemészet szakorvosEK
Idegsebészet szakorvosEK
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos, audiológia szakorvosEK

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

Szakmakód:

0515

Progresszivitási szintek

II. szint

Fogalma: vármegyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok ellátására alkalmas munkahely.[103]

Feltétel: minimum II. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett működhet.

Feladata:

- súlyos állapotú betegek kezelése,

- életfunkcióik fenntartásában veszélyeztetettek monitorizálása, folyamatos alapszintű monitorozás biztosítása,

- vitális funkciók rendezése/stabilizálása,

- szervfunkció támogatása, anyagcsere-felügyelet, mesterséges táplálás, keringéstámogatás, légzéstámogatás, agresszív, illetve speciális lélegeztetést nem igénylő betegek lélegeztetése, illetve krónikus lélegeztetésre szoruló beteg ellátása, ha az otthoni lélegeztetés nem oldható meg,

- speciális esetek első ellátása, stabilizálása, transzportra felkészítése III. szintű gyermekintenzívre,

- folyamatos orvosi jelenlét - 24 órán át - intenzíves szakorvosi háttérrel.

III. szint

Fogalma: II. vagy III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett hozható létre.

Feladata:

- a progresszivitásnak megfelelően emelt szintű monitorozásra és intenzív ellátásra betegek fogadása (többszervi elégtelenség ellátása, invazív hemodinamika, keringéstámogatás/-fenntartás, respirátorkezelés, táplálási támogatás),

- gyermekaneszteziológiai feladatok ellátása,

- speciális feladatokat ellátó intézmények gyermekintenzív osztályai/részlegei, úgymint gyermekidegsebészet, -kardiológia, -traumatológia, -infektológia, -dialízis, -plazmaferezis, -onko-hematológia, gyermeksebészet,

- folyamatos orvosi jelenlét - 24 órán át - intenzíves szakorvosi háttérrel.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Minimum ágyszám44
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és
intenzív terápia szakorvos és csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás
szakorvos
23
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos11
Rezidens/szakorvosjelölt11
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XX
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Izoláló helyiség11
Teakonyha1*1
Tejkonyha11
Gép-műszer tisztító1*1
Technikai szoba/gép raktár1*1
Gyógyszerhűtő11
Vérhűtő**11
Központi betegellenőrző monitor1
Ágymelletti betegellenőrző monitor: EKG, pulzusszám, non-invazív
vérnyomásmérés, saturatio mérés lehetősége
1/2 ágy1/ágy
Invazív betegellenőrző monitor2
Kapnográf (ETCO2)1/respirátor1/respirátor
Pulzoximéter (ahol nincs monitor, illetve ha nincs a monitorban)1/ágy1/ágy
Aritmia monitorozás (monitorban)12
Folyamatos testhőmérséklet-monitorozás1/osztály1/2 ágy
Invazív vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)2
Hemodinamikai monitorozás1
EKG-regisztráló készülék**11
Lélegeztetőkészülék2/osztály2/3 ágy
UH-os párásító22
Egyéni aerosolkészülék1/2 ágy1/2 ágy
Fiberoptikás bronchoscopEL
Kézi lélegeztetőballon2/osztály1/2 ágy
Motoros szívó/mobil szívó11
Mobil újraélesztési egység11
Defibrillátor**11
Pacemaker, külső**11
Váladékszívó készülék, fali1/ágy1/ágy
Mellkasszívó készülék, fali1/2 ágy1/ágy
Motoros fecskendő (perfusor)2/ágy3/ágy
Infuziós pumpa (volumetrikus)1/ágy1/ágy
Vér/infúzió melegítő1
Laringoszkóp23
Mobil röntgenkészülék**11
Vérgázanalizátor**11
Haemoglobinométer**11
K-Na koncentráció mérő**11
Vércukor meghatározó készülék11
Betegmelegítő22
Betegmelegítő/hűtő készülékEL1
Mobil UH**ELEL
Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis, cytoferezis,
műmáj)
EL
Intenzíves transzport eszközei11

Megjegyzés:

* Ha önálló PIC és gyermekintenzív osztály van, akkor külön kell, ha egymás mellett helyezkednek el, akkor elég a kettőre 1 db.

** Gyermekintenzív és PIC közös eszköze is lehet, ha a két ellátóhely egymás mellett található.

Fejlődésneurológia

Szakmakód:

0521

Fejlődésneurológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám5
Személyi feltételek:
Osztályvezető: csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekneurológia
szakorvos legalább 10 éves fejlődésneurológia gyakorlattal
1
Beosztott orvos: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos,
gyermekneurológia szakorvos
3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,X
dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus2
Gyógypedagógus1
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens2
Általános asszisztens2
Tárgyi feltételek: csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei + II. szintű
PIC feltételei
Speciális helyiségek:
Fizioterápiás helyiség2
EEG/EMG, poligráfiás helyiség (hangszigetelt, elektromosan árnyékolt)2
Elektroterápiás helyiség2
Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség2
Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség2
Gép-műszerek:
Ultrahang készülékX
24 csatornás video-EEG készülék2
Poligráf készülékX
Kiváltott potenciál vizsgálat (agytörzsi és corticalis)X
Számítógépes pszicho-fiziológiai vizsgáló berendezésX
Neuro-urodinamikai vizsgáló készülékX
Elektroterápiás készülék6
Impulzus-diagnosztikaX
Elektromos szívó vagy központi szívóX
PerfúzorokX
PulsoxyméterekX
Apnoe-alarm készülékekX
Központi oxigén ellátásX
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:
CTEK
MRIEK
Fejlődésneurológiai szakrendelés minimumfeltételei
Fejlődésneurológiai osztályhoz és neonatális intenzív centrumhoz kötött fejlődésneurológiai vizsgálatot
végző szakrendelések
NeonatálisFejlődésneurológiai
intenzív
centrumhoz kötött
osztályhoz kötött
(3000
szakvizsgálat/év
esetén)
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia
szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos legalább 3 éves
fejlődésneurológia gyakorlattal
11
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia
szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos
11
GyógytornászEL2
KonduktorEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/
gyógypedagógus
11
Csecsemő és gyermek szakápoló, asszisztens11
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensELEL
Fizioterápiás szakasszisztensELEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Speciális helyiségek:
Fejlődésneurológiai vizsgáló helyiség13
Physiotherapias helyiség12
EEG/EMG, polygraphias helyiségELEL
Elektrotherapias block, mely biztosítja a spina bifidas csecsemők
intravesicalis elektromos kezelésének feltételeit, 5 csecsemő ágy
+ szülő leültetésére alkalmas helyiség, előkészítő helyiség,
1
átöltözést biztosító helyiség
Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiségELEL
Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség2
Gép-műszerek:
Ultrahang készülékXX
16 csatornás video-EEG készülékX
24 csatornás video-EEG készülékX
Polygraph készülékELEL
Kiváltott potenciál vizsgálóELEL
Számítógépes pszicho - fiziológiai vizsgáló berendezésEL
Neuro-urodynamika1
Elektrotherápiás készülékEL6
Impulsus-diagnosztikaEL6

Gyermek reumatológia minimumfeltételei lásd 1400 szakmakód alatt

Gyermek rehabilitáció minimumfeltételei lásd 2205 szakmakód alatt

Gyermek- és ifjúságpszichiátria minimumfeltételei lásd 2300 szakmakód alatt

Gyermek- és ifjúságaddiktológia minimumfeltételei lásd 2301 szakmakód alatt

PLASZTIKAI ÉS ÉGÉSSEBÉSZET

Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet

Szakmakód:

2000

Plasztikai helyreállító sebészet

Fekvőbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Magas színvonalon képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális esetszámot teljesít.

Plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

Önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely (szolgáltató), amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállítására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során rendelkezik a szabadlebenyek átültetéséhez (mikrovaszkuláris anasztomózissal) a progresszivitási szintnek meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.

Plasztikai és égéssebészeti osztályok, plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.

Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számok
Progresszivitási szint
II.III.
Ellátott plasztikai helyreállító sebészeti betegek száma minimum/év4080
Helyreállító műtétek száma felnőtteknél minimum/év2040
Emlő helyreállító műtétek mikrosebészeti beavatkozással5
minimum/év
Mamma-protézis (rosszindulatú alapbetegség mellett 01349)
minimum/év
510
Tissue expander (01350) minimum/év3
Plasztikai helyreállító sebészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek:
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen,
fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal)
23
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos12
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEKEK
Műtéti szakasszisztens12
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XX
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Hordozható EKG11
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
AltatógépEL1
Plasztikai sebészeti műszertálcákXX
Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg1
Mikrosebészeti műszerek1
Betegmelegítő1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEL
Radiológiai osztályELEl
Hordozható DopplerEL1
Intenzív osztályELEL
Egynapos plasztikai sebészeti ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások
szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendeletben
meghatározottak szerint +
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEL
Műtős szakasszisztens1
Ápoló/szakápoló4
Tárgyi feltételek: a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +
Plasztikai sebészeti műszertálcákX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
RadiológiaEK
EKGEL
Általános orvosi laboratóriumEK
Intenzív osztályEK
Fekvőbeteg intézeti háttérEK
Szükséges szakorvosi konziliáriusi háttérEK
Plasztikai sebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos1
Műtős szakasszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a műtő egység (kiemelt kezelő)
általános feltételei +
Plasztikai sebészeti műszertálcákX

Plasztikai esztétikai sebészet

Progresszivitási szintek

Plasztikai esztétikai sebészet járóbeteg ellátási formában.

Olyan ellátó hely, amely járóbeteg ellátás keretei között képes kisebb ambuláns, minimálisan invazív plasztikai esztétikai beavatkozásokat elvégezni a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti műtétek egynapos ellátással.

Az az ellátó hely, amely egynapos sebészeti ellátás keretei között képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Fekvőbeteg szakellátás

III. szint:

Plasztikai esztétikai sebészeti ellátás fekvőbeteg intézményben.

Az az ellátó hely, amely a legmagasabb szinten, fekvőbeteg intézményben, általános érzéstelenítésben képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti szakrendelés, egynapos sebészet és osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Alapfeltételek:Járóbeteg
ellátás
Egynapos
ellátás
III.
Személyi feltételek:
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos1
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen
fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal)
1
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEKEL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus
szakasszisztens
EKEL
Műtéti szakasszisztens111
Műtőssegéd11
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Ügyeleti szolgálatEKEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + az osztály általános
feltételei +
Hordozható EKG1
A műtő egység (osztályos műtő) általános feltételei +XX
AltatógépXX
Plasztikai sebészeti speciális műszerekXX
Folyadék melegítőEL
BetegmelegítőEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
Radiológiai osztályEKEKEK
Intenzív osztályEKEL

Minimális esetszám nem limitált.

Égéssebészet

Szakmakód:

2001

Gyermek plasztikai és égéssebészet

2002

Progresszivitási szintek

Égéssebészet

II. szint:

Az az ellátó hely, amely képes ellátni a 10% és az alatti kiterjedésű égési sérülteket. Ugyanakkor alkalmas akut élet- és funkciómentő beavatkozások elvégzésére, melyek elvégzése után a sérültet 24 órán belül áthelyezi a magasabb szintű ellátó helyre. Rendelkezik a szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

Az az ellátó hely, amely képes ellátni 10% feletti kiterjedésű égési sérülteket, magasfeszültségű áramütötteket, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.

Égéssérült betegeket ellátó plasztikai és égési sebészeti osztályok. Olyan ellátó helyek, ahol az égett beteg későbbi rekonstrukciós ellátása, rehabilitációja biztosított és prevenciós feladatokat is ellát.

Minimum ágyszám: 5

Gyermek plasztikai és égéssebészet

Progresszivitási szintek

III. szint:

A legmagasabb szinten képes ellátni 10% feletti kiterjedésű égési sérülteket és magasfeszültségű áramütötteket 18 éves korig. Továbbá országos feladatokat is ellátó, önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely, amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállításra szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat. Rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.

Égéssérült gyermekeket ellátó plasztikai és égési sebészeti osztályok, országos feladatokat végző, égett gyermekeket ellátó országos központ, gyermeksebészeti osztályok plasztikai sebészeti osztálya. Olyan ellátó helyek, ahol az égett beteg későbbi rekonstrukciós ellátása, rehabilitációja biztosított és prevenciós feladatokat is ellát.

Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számokProgresszivitási szint
II.III.
Ellátott felnőtt égési sérültek száma minimum/év3070
Ellátott súlyos felnőtt égési sérültek száma (HBCS 22P 8810, 22M 8820,15
22M8850, 99M 9540) minimum/év
Égési műtétek száma felnőtteknél minimum/év1040
Ellátott gyermek égési sérültek száma minimum/év1050
Ellátott súlyos gyermek égési sérültek száma (HBCS 22 22M 8810, 22M7
8820, 22M8850, 99M 9540) minimum/év
Égési műtétek száma gyermekeknél minimum/év30
Szövetexpander beültetés3
Integra fedés3
Égési osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Égési osztály alapfeltételeiII.III.
Személyi feltételek: (FTE)
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen1
szerzett szakmai gyakorlattal)
Plasztikai (égési) sebészet szakorvos12
Traumatológia szakorvos, sebészet szakorvos1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusELEL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosELEL
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus
szakasszisztens
ELEL
Műtéti szakasszisztens12
Műtőssegéd12
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, gyógytornász)
Gyermek ellátó osztályok
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen szerzett1
szakmai gyakorlattal)
Plasztikai (égési) sebészet vagy gyermeksebészet szakorvos1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolóEL
Műtéti szakasszisztens2
Műtőssegéd2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintX
(ápoló, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológusEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános/csecsemő- és gyermekgyógyászati
osztály feltételei +
Izolált műtőEL1
Kézsebészeti/mikrosebészeti tálca1
Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg1
Elektromos dermatom2
Humby-kés24
Bőrhálósító készülék2
Folyadék melegítő1
Betegmelegítő1
Betegemelő készülék1
Külön kötöző helyiség11
Elkülönített fürdető helyiség (körbejárható káddal)11
Mobil fürdőkád11
Hordozható EKG11
Portabilis röntgen-készülékEL1
Lélegeztetőgép5
Fluidizációs ágy2
Pulzoximéter1
Haemodinamikai monitor1
Ágymelletti monitor25
Pacemaker ideiglenes1
Szabályozható vakuum-szívó4
Egyéni porlasztó (Aerosol) készülék3
Reszuszcitációs felszerelés1
Transzfúziós felszerelés1
Melegítő párna1
Túlnyomásos infúziós eszköz2
Rögzített infúziós tartóállvány4
Infúzió melegítő2
Hideg oxigén párásító4
Zárt rendszerű szívó minden vakuum szívóhoz4
Bronchoszkóp1
Defibrillátor11
Gyermek égési és intenzív osztály speciális feltételei:
Felnőtt égés intenzív osztály feltételei +
Keramoterm (konzolos beteg melegítő)1
Melegíthető takaró1
Légágy2
Fluidizációs ágy2
Általános orvosi és kémiai laboratóriumEL
Mikrobiológiai laboratóriumEL
Radiológiai osztályEL
Vérgázanalizátor1
Intenzív osztályEL
Égés ellátás járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek: (FTE)
Sebészet, traumatológia vagy gyermeksebészet szakorvos1
Plasztikai (égés) sebész szakorvos1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosELEL
Felnőtt/gyermek aneszteziológiai és intenzívELEL
szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens11
Műtőssegéd11
Ápoló/csecsemő- és gyermekápoló11
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Altatási lehetőségELX
Fürdetési lehetőségELX
Steril sebészeti eszközök, kötszerekXX

FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Fogászati ellátásSzakmakód:1300
Dentoalveoláris sebészet [szv]1301
Fogszabályozás [szv]1302
Gyermekfogászat [szv]1304
Iskolafogászat1305
Konzerváló fogászat és fogpótlástan [szv]1308
Parodontológia [szv]1303

[szv]: engedély feltétele a szakirányú szakvizsga

Fog- és szájbetegségek alapellátás és járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fogászati alapellátás

1 fogorvos

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Parodontológiai szakrendeléshez

1 parodontológus szakorvos

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Fogszabályozó szakrendeléshez

1 fogszabályozás szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Dentoalveoláris szakrendeléshez

1 dentoalveoláris sebészet szakorvosa

1 műtéti szakasszisztens/fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Gyermekfogászati szakrendeléshez

1 gyermekfogászat szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Konzerválófogászat és fogpótlástan szakrendeléshez

1 konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + alapellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca

[104]
AlapellátásSzakrendelés
Gép -műszer neveFogászati
ellátás
(felnőtt,
gyerek),
Iskola
fogászat
Parodonto-
lógia
Fog-
szabályozás
Gyermek-
fogászat
Dentoal-
veolaris
sebészet
Konzerváló-
fogászat és
fogpótlástan
Fogászati/fogszabályozási111111
kezelőegység
Fogászati kezelőszék111111
Elektrokauter11
Fogászati röntgenkészülékEKEKEKEKXEK
az előhívás kellékeivel
vagy kp. rtg.
Fogkőeltávolító sorozat,1111
kézi (hagyományos,
Gracey)
Gépi depurátor (UH,11111
szonikus)
Fogorvosi dolgozószék111111
Viaszmelegítő (pl. Bunsen-11111
égő)
Fogszabályozó fogósorozat2
Fotopolimerizációs lámpa11111
Autokláv, plazmasterilizátor vagy hőlégsterilizátor111111
Kézidarab33333
Kézidarab, sterilezhető13
Műszerasztal, gördíthető111111
Fogászati11111
kéziműszerkészlet*
Dentoalveolaris sebészeti1
kéziműszerkészlet**
Parodontális1
kéziműszerkészlet***
Kofferdam készlet111
Endodonciai doboz + 5111
sorozat gyökérkezelő
műszer
Műtőlámpa1
Ortopantomográf ésEK
teleröntgenkészülék
OrtopantomográfkészülékEL
Kötszerdoboz kicsi/nagy2/2
Sebészeti11
fúrógép/mikromotor
Szájsebészeti fúrókészlet33
Szívókészülék, sebészeti11

*Fogászati kéziműszerkészlet

Műszer neveDarabszám
Fogászati tükör15 x
Fogászati szonda15 x
Fogászati csipesz15 x
Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók)2
Foggyökéremelő sorozat2
Csontkanál2
Raspatórium (Williger, Freer)2
Csontcsípő2
Sebészeti olló, különféle3
Sebészi műtőkés/szikenyél2
Anatómiai csipesz1
Horgas csipesz1
Kézi depurátor különféle5
Exkavátor, kétvégű, különféle5
Fogászati tömőműszerek, különféle10
Matricafeszítő2
Viaszkés1
Kramponfogó1
Érfogó2
Tűfogó1
Cementkeverő üveglap és spatula2
Lenyomatkanál különféle30 xx

x: Vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30.

xx: Gyermekfogászaton 20.

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet

Műszer neveDarabszám
Fogászati csipesz20
Fogászati szonda20
Fogászati tükör20
Gyökéremelő különféle20
Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)3
Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)2
Sebkampó, különféle8
Szájzugkampó8
Anatómiai csipesz4
Horgas csipesz8
Érfogó különféle4
Tűfogó5
Nyelvfogó1
Műszerkiszedő fogó2
Raspatórium5
Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)6
Depurátor különféle10
Műtőkés/szikenyél8
Véső (Móczár, Partsch)15
Iriszolló4
Kötszerolló2
Csontcsípő4
Nyálkőszonda különféle4
Tamponvivő2
Orrtükör1
Sebészi kalapács3
Cementkeverő üveglap és spatula2
Kramponfogó1
Körömolló1
Tömő műszerek4

***Parodontális kéziműszerkészlet

Műszer neveDarabszám
Parodontális szonda Williams10
Parodontális szonda WHO5
Furkáció szonda (Nabers)5
Szikenyél8
Szájzugkampó5
Anatómiai csipesz4
Érfogó2
Tűfogó különböző méret5
Raspatórium5
Gracey kürett szett 1-144
Parodontális sebészeti kanalak4
Parodontális kések - Kirkland, Orban8
Iriszolló4
Csontcsípő4
Gingiva olló4

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

Szakmakód:

1309

A szedációban/altatásban végzett fogorvosi/szájsebészeti ellátáshoz szükséges feltételek a szedálás fokozatai szerint

A fogászati ellátáshoz szükséges feltételek:

járóbeteg ellátás (a szedálás 1-es, 2-es és 3-as fokozata) és

fekvőbeteg ellátás (a szedálás 3-as és 4-es fokozata) esetében.

A fogyatékkal élők fogászati ellátása fekvőbeteg háttérrel végezhető.

A nem fogyatékkal élők fogászati ellátása 4-es fokozatban végzett anesztézia esetén elérhető fekvőbeteg háttérrel végezhető.

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Fogorvos/Fogorvosi részterület szakvizsgájával rendelkező általános orvos1
Fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus1
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei + fogászati ellátás műszerei és sürgősségi vagy
készenléti táska/tálca
Műszerek:
Fogászati kezelőegység1
Fogászati kezelőszék1
Elektrokauter1
Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy központi rtg.X
Fogkő eltávolító sorozat, kézi1
Fogkőeltávolító, UH vagy vibrációs1
Fogorvosi dolgozószék1
Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)1
Fotopolimerizációs lámpa1
Hőlégsterilizátor vagy autokláv1
Kézidarab, sterilezhető3
Műszerasztal, gördíthető1
Fogászati kéziműszerkészlet*1
Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet**1
Műtőlámpa1
Ortopántomográf készülékEK
Kötszerdoboz kicsi/nagy2/2
Sebészeti fúrógép/mikromotor1
Szájsebészeti fúrókészlet3
Szívókészülék, sebészeti1

*Fogászati kéziműszerkészlet (lásd előzőekben)

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet
Fogászati csipesz15
Fogászati szonda15
Fogászati tükör20
Gyökéremelő, különféle20
Foghúzó sorozat3
Szájterpesztő2
Sebkampó, Langenbeck-féle, különféle6
Sebkampó, Williger-féle, különféle4
Szájzugkampó8
Anatómiai csipesz4
Horgas csipesz8
Érfogó különféle4
Tűfogó5
Nyelvfogó1
Műszerkiszedő fogó2
Raspatórium5
Periosteum elevator, Freer-féle1
Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)6
Depurátor, különféle10
Műtőkés, különféle8
Mozart-féle véső, különféle15
Íriszolló4
Kötszerolló2
Csontcsípő4
Nyálkőszonda, különféle4
Tampontömő2
Orrtükör1
Sebészeti kalapács3
Ujjvédő2
Cementkeverő üveglap2
Cement lapoc2
Kramponfogó1
Körömolló1
Tömő műszerek4

A szedálás fokozatai és az ahhoz szükséges feltételek:

1. Anxiolízis

Jellemzői: megtartott tudat, kissé csökkent reakciókészség, szabad légutak, megtartott spontán légzés, monitorozás: megfigyelés elegendő.

Kivitelezése: Per os adagolt szedatívumokkal.

Személyi feltételek:
A beavatkozást végző fogorvos kivitelezheti.1
Az eljáráshoz szükséges eszközök: -

2. Felületes "éber" szedáció (conscious sedation)

Jellemzői: külső ingerekre adekvát válasz, tudatállapot enyhén befolyásolt, szabad légutak, általában kielégítő spontán légzés, cardiovascularis rendszer nem vagy csak minimálisan érintett.

Kivitelezése: N2O:O2 belélegeztetés/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:
A fogorvosi beavatkozást végzőtől független, a légútbiztosítás,
lélegeztetés módszereiben jártas orvos jelenléte szükséges.
1
Az eljáráshoz szükséges eszközök:
Betegőrző monitor (minimum: SpO2, NIBP), szabad légútbiztosítás
eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill
fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack,
reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep,
orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek).
X

3. Mély szedálás

Jellemzői: tudat deprimált, a beteg magára hagyva alszik, erős ingerekre, fájdalomingerre reagál, légutak biztosításához gyakran szükséges beavatkozás (Eschmark műfogás, Guedel "pipa", stb.), spontán légzés deprimált lehet, gyakran asszisztálás szükséges, cardiovascularis rendszer érintett lehet.

Kivitelezése: N2O:O2 belélegeztetés/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló1
Az eljáráshoz szükséges eszközök:
Betegőrző monitor (minimum: SpO2, NIBP), szabad légútbiztosítás
eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill
X
fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack,
reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep,
orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek).

4. Általános érzéstelenítés

Jellemzői: teljes öntudatlanság, fájdalomingerre sincs reakció, emelt szintű légútbiztosítás szükséges, asszisztált vagy kontrollált lélegeztetés, cardiovascularis rendszer deprimált lehet.

Kivitelezése: inhalációs anesztetikumok/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:
Fogorvos/Fogorvosi részterület szakvizsgájával rendelkező általános orvos1
Műtős szakasszisztens1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló1
Az eljáráshoz szükséges eszközök:
Aneszteziológiai munkahely [komponensei: altatógép, aneszteziológiai
monitor, többfunkciós betegőrző monitor (minimum: EKG, SpO2, NIBP,
EtCO2)], szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis
X
tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei
(arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon,
csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal,
leszívó katéterek).
Posztoperatív megfigyelő helyiség biztosítása szükséges.

Anesztézia tevékenység minimumfeltételei lásd: 1501 szakmakód alatt.

Fogászat/szájsebészet tevékenység minimumfeltételei
Műtő1
Műtőlámpa1
Elektrokauter1
Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy kp. röntgenX
Fogkőeltávolító sorozat, kézi1
Hőlégsterilizátor vagy autokláv1
Kézidarab, sterilezhető3
Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet**1
Ortopántomográf készülékEK
Kötszerdoboz kicsi/nagy2/2
Sebészeti fúrógép/mikromotor1
Szájsebészeti fúrókészlet3
Szívókészülék, sebészeti1

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet minimumfeltételei: lásd 1309 szakmakód alatt.

Fogászati röntgen

Szakmakód:

1306

A fogászati röntgen járóbeteg szakellátás olyan egészségügyi ellátási forma, melynek lényege fogászati röntgenfelvételek készítése és kérés esetén leletezése.

Fogászati röntgen járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
FogorvosEL
Fogászati asszisztens/röntgen asszisztens1
Sugárvédelmi megbízott (aki érvényes "Bővített fokozatú sugárvédelmi
bizonyítvány"-nyal rendelkezik) orvos/asszisztens
X
Tárgyi feltételek:
Fogászati röntgenkészülék1
Ólomkötény (pajzsmirigy védővel ellátott) intraorális felvétel készítése esetén;
hátul zárt (OP esetén)
1
MSz 824 szabványnak megfelelően kialakított helyiség1
Fejtámlás szék (intraorális készülék esetén)1

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS[105]

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás[106]

Szakmakód:

2501

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

2502

Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása
Progresszivitási szint
I.II.III.
alapellátásszakellátás
Foglalkozás-egészségügy
1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés ésXX
munkalélektani vizsgálata
2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainakXX
vizsgálata
3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezéseX
4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezéseX
5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálásaX
6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálásaX
7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságánakX
megítélése a hatályos jogszabályok szerint (munkahigiénés és foglakozás-
egészségügyi szerv)
8. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokX
9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőzőX
gondozása
10. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve aX
közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése
11. A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmiX
munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a
munkaügyi központok számára
12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés azX
elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében
13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatokXXX

Progresszivitási szintek

I. szint: foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat

Az alapszolgálatok a fentiekben részletezett vizsgálatok közül I. fokon végzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, valamint a foglalkozási megbetegedések gyanújának diagnosztizálását, munkabaleset esetében az első orvosi ellátást.

II. szint: foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely

A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek a fentiekben részletezett vizsgálatok közül II. fokon végzik a munkaköri, a szakmai alkalmassági vizsgálatokat, a foglalkozási megbetegedések gyanújával beutaltakkal kapcsolatos konzíliumot, az álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot, a megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezést a munkaügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok számára, valamint az egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási, egészségfejlesztési feladatokat.[107]

III. szint: Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv[108]

A speciális központ végzi az alábbiakat:

A munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tevékenységet végez, ezzel összefüggő tájékoztató anyagok (jegyzetek, módszertani útmutatók, szakmai folyóiratok) kiadását, egyéb szervező feladatok ellátását végzi.

Feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységeket végez.

Munkahigiénés vizsgálatokat végez (munkakörnyezeti műszeres és biológiai expozíciót kimutató vizsgálatok), munkalélektani, ergometriai, ergonómiai vizsgálatokat, különböző mintában ismeretlen anyagok azonosításával és mennyiségi meghatározásával, egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez természetes és épített környezetben. Az egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

Kockázatelemzés végzése, munka-egészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői tevékenység ellátása. Közreműködik a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében; az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén; a munka-egészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában.

A munkavállalók, álláskeresők és háziorvosok munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatát végzi, járóbeteg-szakorvosi ellátást, tanácsadást, munkaegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat, méréseket végez.

Az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését látja el.

A leletek és további saját vizsgálata alapján dönti el, hogy a betegség foglalkozási eredete igazolható-e vagy sem az egész ország területére.

Bíróság és hatóság számára szakértői tevékenység ellátása munkaköri, szakmai alkalmasság és foglalkozási megbetegedés vonatkozásában.

Munkaköri, szakmai, lőfegyvertartás alkalmasság elbírálásával kapcsolatos konziliáriusi feladatokat lát el az egész ország területére.

Járóbeteg-szakrendeléseket működtet.

Polgári repülő-, hajózó- és tengerész-egészségügyi vizsgálatokat végez.

Foglalkozás-egészségügy minimumfeltételei

1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálata

A munkakörülmény (munkahely, berendezések, gépek, technológiai sorok, munkaeszközök, anyagok, a fizikai és társadalmi munkakörnyezet) olyan kockázati források helye, amelyből különböző veszélyes tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális, balesetet okozó) erednek, amelyek egészségkárosító kockázattal járnak. Az egészségkárosító kockázatok értékelése olyan munkáltatói kötelezettség, amelyben a foglalkozás-egészségügy közreműködik. Annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható legyen, kockázatbecslést - ezen belül veszélyazonosítást, veszélyjellemzést, expozícióbecslést, kockázatjellemzést - kell végezni. Ezt követően olyan, a kockázat mértékétől függő kockázatkezelést kell alkalmazni, hogy a munkakörülmény a dolgozó egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

I. szint

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Lásd III. szint

III. szint

Személyi feltételek:

A munkakörnyezeti kóroki tényezők (kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, mikrobiológiai, ergonómiai), valamint a biológiai expozíciós mutatók műszeres meghatározására és a pszichoszociális tényezők detektálására alkalmas laboratóriumok munkatársai

A környezeti és biológiai monitorozásban, valamint kockázatértékelésben jártas foglalkozásorvostan/üzemorvostan és munkahigiénikus szakorvosok

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Laboratóriumok:

Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok (analitikai kémia, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, klímaparaméterek, ergonómia) végzésére

Munkalélektani vizsgálatok végzésére

Biológiai expozíciós mutatók mérésére

Megjegyzés: a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik.

2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata

Az olyan fizikai, mentális, pszichés megterheléssel járó munkavégzés, amely jelentősen nagyobb vagy kisebb igénybevételt okoz, mint az optimális, egészségkárosító hatású. Ennek elkerülése végett a megterhelés elemzése (pl. energetikai, egyéni védőeszköz okozta többlet-terhelés) meghatározása és módosítása (csökkentése vagy növelése) szükséges. A megterhelés módosítása munkáltatói jog, illetve feladat; a foglalkozás-egészségügyi orvos, közreműködve a feladat megoldásában, vizsgálatait követően szükség esetén a módosításra javaslatot tesz.

I. szint

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Kötelező nyomtatványok

Táblázatok terheléses vizsgálatok értékeléséhez

Kérdőívek, munkaképességi index (WAI) meghatározásához

Diagnosztikai háttér:

Lásd III. szint

III. szint

Személyi feltételek:

Ergometriai laboratóriumi tevékenységre, terheléses EKG vizsgálatra, a munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára alkalmas szakemberek

Tárgyi feltételek:

Ergometriai laboratórium, légzésfunkciós laboratórium, munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára alkalmas laboratóriumok

Egyéb diagnosztikai háttér:

Egyéb speciális vizsgálatokra alkalmas laboratóriumok (pl. xenobiotikum metabolizmus, toxikokinetikai vizsgálatok, méregtelenítési kapacitás vizsgálata)

3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a munkahelyi terhelés számára okoz-e az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt, amely a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával vagy a munkaképesség csökkenésével jár együtt. Feladat az igénybevétel és a munkaképesség expozíciós idő és életkor függvényében történő változásának követése, a megbetegedések megelőzése, a munkaképesség megőrzése.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer (halláskárosodás kockázatával járó zajexpozíció esetén)

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Munkahigiénés vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:

a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, por, rost, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),

b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára.

Egyéb vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:

a) ergometriai laboratórium,

b) légzésfunkciós laboratórium,

c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Klinikai konzílium elérhetősége.

4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a szakmában várható munkahelyi megterhelés számára nem okoz-e az optimálistól tartósan eltérő olyan igénybevételt, amely miatt a szakma művelésével kapcsolatban a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával kell számolni.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Szakmai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása

Amennyiben a munkavállaló vagy álláskereső első fokon alkalmatlan minősítést kap, 15 napon belül másodfokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton vehet részt a területileg illetékes szakellátó helyen.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

Szakmai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása

A munkavégzés okozta megterhelésből és a munkahelyi kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai, balesetveszély) hatásából származó egészségkárosodások vagy azok gyanújának vizsgálata az exponált személyek körében. E vizsgálatokat az időszakos és soron kívüli munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatok eredményei, illetve az exponált dolgozónál fellépő panaszok, tünetek teszik szükségessé. Szükséges a diagnosztikai háttér elérhetőségének, illetve a részletes foglalkozási/expozíciós anamnézisnek az ismerete. Az alapszolgálat orvosa köteles bejelenteni a foglalkozási megbetegedést, illetve annak gyanúját is, és részt vesz a foglalkozási megbetegedés kivizsgálását végző, jogszabályban meghatározott bizottság munkájában.

Személyi feltételek:

I. szint

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

II. szint

1 5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

III. szint

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 munkahigiénikus szakorvos

1 a foglalkozási megbetegedés jellegétől függően foglalkozás-orvostani ismeretekkel bíró belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, illetve egyéb szakorvos - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél működő egyes foglalkozási megbetegedési csoportokat értékelő szakértői bizottságok[109]

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

I. szint

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

II. szint

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

III. szint

Szakrendelések:

Fül-orr-gégészeti szakrendelés, audiológiai szakrendelés

Szemészeti szakrendelés

Vibrációs szakrendelés

Pulmonológiai szakrendelés

Klinikai laboratórium

Radiológiai szakrendelés

Neurológiai szakrendelés

Reumatológiai szakrendelés

Kardiológiai szakrendelés

Egyéb szakrendelések (pl. onkológiai, ortopédiai)

Diagnosztikai háttér:

Laboratóriumok:

a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),

b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,

c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Megjegyzés:

a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;

b) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása járóbeteg-szakellátást nyújtó és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának megítélése a hatályos jogszabályok szerint (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv)[110]

A foglalkozási megbetegedések szakmai megalapozottságának megállapítása a hatályos jogszabályok figyelembevételével a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél történik.[111]

III. szint

Személyi feltételek:

Üzemorvostan szakorvos vezetésével működő bizottság; a bizottság tagjai: a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv munkahigiénés főosztályának vezető főorvosa, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv klinikai igazgató helyettese. A bizottság munkáját segítik a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél működő egyes foglalkozási megbetegedés csoportokat értékelő szakértői bizottságok (toxikológiai, pulmonológiai, ergonómiai, stb.) vezető szakorvosai.[112]

Tárgyi feltételek:

Szakrendelések:

Belgyógyászat

Neurológia

Bőrgyógyászat

Reumatológia

Szemészet

Fül-orr-gégegyógyászat

Pulmonológia

Radiológia

Toxikológia

Vibrációs szakrendelés

Klinikai laboratórium

Munkahigiéne

Pszichológia

Egyéb szakrendelések (pl. onkológia, ortopédia)

Diagnosztikai háttér:

Laboratóriumok:

a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),

b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,

c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Megjegyzés:

a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;

b) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő szakrendelések külön jogszabályban előírtaknak megfelelően állnak rendelkezésre;[113]

c) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása járóbeteg-szakellátást nyújtó és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

8. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok

Egyes munkakörökben nem foglalkoztatható a dolgozó, ha nem vette fel az adott munkakörben a jogszabályban előírt védőoltást/védőoltásokat. Ezekben az esetekben az oltó orvos a foglalkozás-egészségügyi orvos.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Vércukormérő

Vizeletteszt

EKG készülék

Kötelező nyomtatványok

Orvosi táska készenléti

Orvosi táska sürgősségi

9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása

A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók egészségi állapotát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, az általa javasolt gyakoriságnak megfelelően ellenőriznie kell abból a célból, hogy nem következett be olyan változás a beteg állapotában, ami befolyásolhatja a munkaköri alkalmasságát. Itt kell ellenőriznie azt is, hogy hozzá tud-e jutni gyógyszereihez, és azokat rendszeresen szedi-e, a terápia nem veszélyezteti-e a dolgozó által végzett tevékenység biztonságát.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

10. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése

Az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit növeli, ha egy új, versenyképes szakmát tanulnak. A beiskolázás előtt a foglalkozás-egészségügyi alapellátó helyen szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Azok az álláskeresők, akik nem tudnak a munka világába visszakerülni, az önkormányzatok által felajánlott munkát végezhetik, amennyiben arra a foglalkozás-egészségügyi alapellátóhelyeken végzett vizsgálatok során alkalmasnak minősülnek.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

11. A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára

Azok az álláskeresők, akiknek betegsége munkaképesség csökkenést idézett elő, bizonyos munkakörökre visszahelyezhetők a munka világába. Ehhez a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen kell foglalkoztathatóságukat megvizsgálni és arról nyilatkozni.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében

Valamennyi munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, az utóbbiba beleértve az elsősegély nyújtást végzők oktatásának felügyeletét is; mindebben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa közreműködik. Az orvos legyen képes a munkavállalók körében heveny megbetegedés, valamint sürgős esetek előfordulásakor az első orvosi ellátásra.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

EKG készülék

Orvosi táska készenléti

Orvosi táska sürgősségi

Sebészeti kézi műszerek

Sterilizálás lehetősége

13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok

A foglalkozás-egészségügyi feladatok között szerepel a munkavállalók munkakörülményeivel és munkavégzésével kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás. Ezen belül a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a belépéskor a munkavállalót tájékoztatni a foglalkoztatásához kapcsolódó kockázatokról (pl. daganatkeltő anyagokkal végzett tevékenység), valamint a munkavállalót alkalmazása folyamán rendszeresen tájékoztatni a periódusosan elvégzett kockázatértékelések eredményeiről.

Az egészségfejlesztési tevékenység az életmód kedvező alakításával összefüggő munkáltatói programokban való részvételt jelenti.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Munkahigiénés tevékenység

Szakmakód:

2503

A munkahigiéné a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátásával, felismerésével, értékelésével és kezelésével foglalkozó tevékenység, melynek legfontosabb célja és feladata a munkahigiéné területére vonatkozó kockázatok felmérése, és a munkát végző személy egészségének megóvása.

Munkahigiénés járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Munkahigiénikus szakorvosi szakképesítés1
Foglalkozás-egészségügyi szakápoló1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Zajmérésre alkalmas eszközökX
Fényerősség mérésre alkalmas eszközökX
Klímaparaméterek (hőmérséklet, hősugárzás, páratartalom, légsebesség) mérésére
alkalmazható eszközök
X
Gázok, gőzök mérésére alkalmas eszközökX

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

Fül-orr-gégegyógyászat

Szakmakód:

0600

Progresszivitási szintek

I. szint:

Elektív beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, nem teljesítik a sürgősségi és az onkológiai ellátásban elvárható feltételeket és a minimális esetszámokat. Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

II. szint:

Valamennyi fül-orr-gégészeti beavatkozás végezhető ezen a szinten, kivéve néhány olyan, speciális felkészültséget igénylő vagy finanszírozási szempontból kiemelt beavatkozást, amelyeket III. progresszivitási szintű osztályon végezhetnek (lásd a részletes listát).

A járóbeteg ellátásban a speciális szakambulanciák (audiológia, foniátria, otoneurológia) magas szinten biztosítandók. Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

III. szint:

Térségenként legalább egy központi osztály, ahol fej-nyaksebészeti beavatkozást, valamint valamennyi, a szakma területén előforduló beavatkozást elvégeznek. E szint nyújt lehetőséget a térségben kiemelt konzíliumra. A járóbeteg ellátásban a speciális szakambulanciák (audiológia, foniátria, otoneurológia) kiemelt, a II. szinthez képest is magasabb szinten biztosítandók. Ezen a szinten vannak azok a külön nevesített intézetek (osztályok) ahol egyes speciális beavatkozások végezhetők (Cochlearis implantáció, BAHA implantáció, aktív középfül-hallókészülék implantáció, ajak- és szájpadhasadék műtétek).

A felnőtt osztályok tekintetében a biztonságos gyermekellátás érdekében, a betegek életkorának megfelelően a feltételek a következők:

- 3 év alatti beteg műtéte, ellátása csak olyan helyen történhet - bármelyik progresszivitási szinten - ahol csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos vagy gyermekgyógyászati háttér, gyermek-anesztéziában jártas aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos biztosított,

- 3-6 éves korú betegek ellátásában követelmény a gyermekgyógyász konziliárius, és a gyermek-aneszteziológiában gyakorlattal rendelkező aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos.

Fül-orr-gégegyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.III.
Személyi feltételek:
Orvos létszám 15 ágyra (Minimum ágyszám/osztály: 10; itt is a 15 ágyra
megadott létszámok érvényesek)
456
Ebből: fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
15-20 ágy között + 1 orvos
20 ágy felett minden 10 ágyra + 1 orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén + 1 szakorvosjelölt/szakorvos
234
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,XXX
dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételeiXXX
Fül-orr-gégegyógyászati műtő minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.III.
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápolóELELEL
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Műtőasztal mechanikusX**XX
Műtőasztal motoros (többpozíciós)X**XX
Műtéti betegszékXXX
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkópXXX
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményűXXX
400 mm-es objektív operációs mikroszkóphozX*X*X
Fejlámpa hidegfénnyelXXX
Elektromos/pneumatikus fúróXXX
Vágó- és gyémánt fúrófejkészletXXX
Elektromos fűrészX*X*
Scintillációs fűrészX*
Sebészeti LASER készülék (CO2)+micromanipulator, egyenértékű mikroszkóposX*X
nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék
GyorssterilizálóXX
Komplett orr, orrmelléküreg endoszkópkészletXXX
Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethezXXX
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással sajátXX
szívóval, munkacsatornával
Flexibilis intubáló fiberoscopX
Endoszkóp sterilizálóXX
Endoszkóp tisztítóapparátusXXX
Video - mikro, endokamera csatlakozókkal képernyővelX*X*
DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszerX*X*
Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkalXXX
Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkalXXX
KéperősítőX*
Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitorX*X*
Intraoperatív dopplerkészülékX*
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Klinikai audiométerELELEL
Klinikai tympanométerELELEL
Nukleáris medicinaEKEKEK
UH vezérelt citologiai vizsgálatEKEKEK
Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén)EKEKEK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás eseténEKEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEKEK
CTEKEKEK
MRIEKEKEK
PET-CTEKEKEK
DopplerEKEKEK
AngiográfiaEKEKEK
Intenzív osztályELEL

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégegyógyászati műtő speciális eszközeiProgresszivitási szint
I.II.III.
A műszertálca megnevezése
Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálcaXXX
Stapedectomiás kéziműszertálcaXX
Cochlearis implantációs műszerkészletX*
Cochlearis implantációs sablonkészletX*
Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrelX*
Mikroműszerkészlet idegvarrathozX*X
Septumresectios műszertálcaXXX
Polypectomiás műszertálcaXXX
Komplett orrplasztikai kéziműszertálcaXX
Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálcaXXX
Orrendoszkópos kéziműszertálcaXXX
Komplett műszertálca orrvérzés ellátásáhozXXX
Szájterpesz sorozatXXX
Adenotomiás kéziműszertálcaXXX
Tonsillectomiás kéziműszertálcaXXX
Mandibula műtéti tálcaX*X*
Állcsont külsőfixálóX*X*
Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készletX*X*
Csontsebészeti műszertálcaX*X*
Szájpadsebészeti műszertálcaX*X*
Teljes hasadéksebészeti műszertálcaX*
Gégészeti mikrosebészeti műszertálcaXXX
Indirekt gégesebészeti műszertálcaXXX
Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálcaXXX
Tracheotomiás műszertálcaXXX
Szutúrás műszertálcaXXX
Lágyrész kéziműszertálcaXXX
Nagy nyaki kéziműszertálcaXX
Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálcaX*X*
Hangprotézis implantációhoz szükséges speciális eszköz és műszertálcaX*X*
Komplett kraniotomiás műszertálcaX*X*
Mellkassebészeti műszertálcaX*X*

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Fül-orr-gégegyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos1
Általános asszisztens/szakasszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrássalX
Vizsgáló mikroszkópX
Központi szívó vagy motoros szívóX
Elektrocauter monopoláris, bipolárisX
Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellelX
Korszerű sterilizátor amennyiben nincs központiX
Audiométer (amennyiben nincs önálló audiológia), több rendelő esetén összevonhatóX
Tympanométer (amennyiben nincs önálló audiológia)X
FültölcsérX
OrrtükörX
Orrtükör (Killian) hosszúX
NyelvlapokX
Gége- és orrgarati tükörX
SrófszondaX
SzívóvégX
Kötszervágó ollóX
Steril ollóX
Varratszedő ollóX
Érfogók különböző méretűekX
Politzer-ballonX
Oliva Politzer-ballonhozX
PorfúvóX
Fülészeti csipeszX
Anatomiás csipeszX
Horgas (sebészi) csipeszX
Jansen horogX
Pneumatikus fültölcsér szettX
Hangvilla sorozatX
Spirituszégő, vagy elektromos melegítőX
FarkasfecskendőX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Fül-orr-gégészeti osztályEK
Rtg. diagnosztikaEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEK
AudiologiaEK
FoniátriaEK
OtoneurologiaEK
AneszteziológiaEK
BelgyógyászatEK
Csecsemő- és gyermekgyógyászatEK
NeurológiaEK
PatológiaEK
SebészetEK
SzemészetEK

Audiológia

Szakmakód:

0601

A. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (2501 szakmakód).

B. Hallókészülék forgalmazó szaküzletek és márkaüzletek. (Ha a forgalmazási tevékenység mellett ugyanott audiológiai szakorvosi szakrendelés is működik, akkor az I. progresszivitási szint minimumfeltételeit kell biztosítani, továbbá a hallókészülék forgalmazásához a gyógyászati segédeszköz forgalmazására vonatkozó jogszabályi feltételeket is.)

Audiológiai tevékenységek
A.B.I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Felnőttkori és gyermekkori audiológiai tevékenység
teljes köre
X
Felnőtt és gyermekkori audiometriás vizsgálatokX
Rutin diagnosztikaXX
A hallókészülék rendeléshez szükséges fül-orr-
gégészeti és audiológiai vizsgálatok elvégzése
XX
Teljes körű szűrési tevékenység (újszülött szűrések
is)
X
Korlátozott szűrési tevékenységXX
Foglalkozás-egészségügyi hallásszűrésX
A halláskárosodás veszélyének kitett foglalkozási
körökben dolgozók időszakos ellenőrző
hallásvizsgálata
X
GondozásXX
Hallókészülék indikációjának megállapításaXX
Hallókészülék ellátás, illetve forgalmazásXXX
Számítógépes illesztés, illetve programozás és
lenyomatvétel
XXX
Tesztboxos és in situ mérésX
Rehabilitáció (hallás és beszéd)X

Audiológia járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

A.B.I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Audiológia szakorvos11
Foniátria szakorvos (amennyiben önálló foniátriai
részleg), teljes vagy részmunkaidős foniátriai
1
szakorvos (amennyiben nincs önálló foniátriai
szakrendelés)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/EK1
pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus vagy
logopédus
Teljes vagy részmunkaidős klinikai és mentálhigiéniai0,50,5
gyermek szakpszichológus/pszichológus vagy
gyógy(szurdo)pedagógus (gyermekek vizsgálata
esetén)
Audiológiai szakasszisztens/hallás akusztikus/111
elektrofiziológus szakasszisztens/audiológiai
szakasszisztens és hallás akusztikus
Általános asszisztens1
Fizikus vagy mérnök0,5*
Önálló technikus vagy műszerész0,5*
Műszaki személyzetEL
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó, amennyiben111
hallókészülék forgalmazás történik
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Fül-orr-gégészeti alap vizsgálóegységXX
Csendes kamra (ajánlott zajszint 15-25 dBA között)XX
Diagnosztikai vagy klinikai audiométerXX
Speciális magashang audiométerX
Impedenciamérő készülékXX
Beszédaudiométer vagy beszédvizsgálatok elvégzésére
alkalmas rendszer
XX
Otoakusztikus emisszió mérőműszerX
Agytörzsi potenciál mérőműszerX
Szabadhangtér vizsgáló egységXXX
Játékaudiometriás egység (gyermek vizsgálata esetén)XXX
Számítógépes háttérXXX
A minimumfeltételeknek megfelelő otoneurológiaiX
vizsgáló egység
A minimumfeltételeknek megfelelő foniátriai vizsgálóX
egység
Műszerhitelesítéshez és javításhoz szükségesEKEKX
műszerek, vagy olyan szervizháttér, mely ezen
műszerekkel rendelkezik
Csendesített vizsgáló helyiség (ajánlott zajszint 50X
dBA alatt)
Szűrőaudiométer (250-8000 Hz között, 6000 HzX
mérésére is alkalmas)

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Foniátria

Szakmakód:

0602

Foniátria járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.
SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek:
Foniátria szakorvos11
Logopédus (legalább részállású)1
Általános asszisztens/szakasszisztens1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Járóbeteg-rendelő fül-orr-gégészeti vizsgálóeszközeiXX
Számítógépes adatfeldolgozás és dokumentációXX
Hang- és fotódokumentációXX
StroboscopX
LaryngofiberoscopX
ElektromyográfEK
Multidimenzionális hangvizsgáló rendszerEK
NasométerX*X*
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
AudiológiaELEL
Tüdőgyógyászat/Fül-orr-gégészet osztály (inhalátor)ELEL
ElektroterápiaELEL
NeurológiaELEL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEKEK
Orthodontus konzíliumEL*

Megjegyzés:

* Ajak- és szájpadhasadékban szenvedő betegek ellátására kijelölt centrumokban.

Otoneurológia

Szakmakód:

0603

Otoneurológia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Otoneurológiában jártas fül-orr-gégegyógyászat szakorvos1
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos1
Általános asszisztens11
Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +
Fül-orr-gégegyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
vizsgálóeszközei
XX
OtoszkópXX
20 ml fecskendő, üvegpohárXX
VízhőmérőXX
Vizsgálóasztal fejtámlája 30°-kal megemelhetőX
Vízmelegítő tartály, amelyből 30 és 44 fokos víz juttatható a
beteg hallójáratába
X
vagy levegőt melegítő kalorikus stimulátorX
Bárány-féle forgatószék (fejtámlával, lábtartóval, rögzítő
hevederrel)
X
vagy forgatható vizsgálószék vagy elektromos forgatószékX
ElektronystagmográfX
Craniocorpográf elsötétíthető helyiséggel vagy posturográf*X
Lángné-féle vagy egyéb optokinetikus stimulátor*X
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:
AudiológiaEKEK
Neurológia szakorvosEKEK

* Az egyetemi intézmények szakambulanciáin.

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Szakmakód:

2300

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Személyi feltételek:15 ágyanként
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos több szakvizsgával vagy
tudományos minősítéssel (pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia,
csecsemő- és gyermekgyógyászat)
1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos jelölt2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosEL
PszichoterapeutaEL
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/klinikai
és mentálhigiéniai szakpszichológus
1
Pszichológus1
Pszichopedagógus/gyógypedagógus/logopédus1
Szociális munkás1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Foglalkozásterapeuta/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység1
terapeuta
Betegkísérő1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermekX
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
X
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközökX
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika és toxikológiai laboratóriumEK
EEGEK
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)EK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
X
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttérEK

Megjegyzés:

Önálló ügyeleti szolgálat szükségessége esetén + 2 szakorvos.

[114]
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei
Személyi feltételek:Gondozás +
szakrendelés
Szakrendelés
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos31
Pszichológus3EK
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúságiELEK
szakpszichológus/gyermekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus
LogopédusRMEK
Gyógyfoglalkoztató1EK
Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés)ELEK
Pszichopedagógus, gyógypedagógusELEK
Szociális munkás, védőnő2EK
Asszisztens31*
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +XX
Betegvizsgálatra, explorációra alkalmas helyiségXX
Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmasXEK
helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükségesXX
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)ELEK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiaiELEK
laboratórium)
EKGELEK
EEG-laboratóriumELEK
Röntgen és ultrahang diagnosztikaELEK
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)ELEK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)XEK
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,XEK
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközökXEK

Megjegyzés:

* Előjegyzés alapján dolgozó, invazív beavatkozást nem végző szakrendelőben nem szükséges

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció

Szakmakód:

2301

[115]
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai (GYIP) rehabilitációs osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek: 15 ágyanként ágyarányosanMinimum 10 ágyKizárólag aktív GYIP ágyhoz
részmunkaidőbenintegrálva (Min. 5 ágy)
1 fő gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos, további szakorvos1,52
lehet: gyermekpszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat,
pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai
rehabilitáció szakorvos
PszichoterapeutaEKEL
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági0,51
szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/pszichológus
Gyógypedagógus/logopédus/pszichopedagógus/fejlesztő0,51
pedagógus/szociálpedagógus
Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta22
Pedagógus11
Mentálhigiénés asszisztens0,51
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak
szerint
XX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Foglalkoztatás szervező/gyógypedagógiai asszisztens0,51
BetegkísérőEKEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermekXX
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiáraXX
alkalmas helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközökXX
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükségesXX
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium)EKEL
EEG-laboratóriumEKEL
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)EKEK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)ELX
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,ELX
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközökELX
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttérEKEL

Gyermek- és ifjúságaddiktológia

Szakmakód:

2302

Gyermek- és ifjúságaddiktológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám:15
Személyi feltételek: 15 ágyanként
Addiktológia szakorvos vagy addiktológiai területen jártas gyermek- és
ifjúságpszichiátria szakorvos/több szakvizsgával (pszichoterápia,
neurológia)
1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosa vagy addiktológia szakorvos1
Orvos/belgyógyászat szakorvos1
Pszichoterapeuta (pl. családterapeuta)1
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus
1
Foglalkozásterapeuta/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység1
terapeuta
Addiktológus konzultáns1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Betegkísérő1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas
helyiségek
4
Szocioterápiára alkalmas helyiség1
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök:
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek, rajztesztek)X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)EL
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttérEL
Járóbeteg-ellátás (szakambulancia, gondozó)EL
"Bírói szemle" (a nem önkéntes, illetve 18 éven aluli, vagy gondnokság alá
helyezett pácienseknél)
EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium)EK
EKGEL
EEGEK
Röntgen és ultrahang diagnosztikaEK
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)EK
Gyermek- és ifjúsági addiktológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
SzakrendelésSzakrendelés +
gondozás
Személyi feltételek:
Szakorvos (pszichiátria szakorvos/addiktológia szakorvos/gyermek- és
ifjúságpszichiátria szakorvos)
11
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/pszichológus
11
Pszichiátriai szakápoló11
Gyógyfoglalkoztató0,5
Pszichoterapeuta1
GyógypedagógusEL1
Szociális munkás11
Jogi szakértőEKEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas
helyiségek
45
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Drogtesztek, pszichológiai tesztek, gyermekpszichiátriai vizsgáló
eszközök
ELEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Röntgen diagnosztikaEKEK

Gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció

Szakmakód:

2303

[116]
Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás minimumfeltételei 10-18 éves kor között
Progresszivitási
szint
III.
Minimum ágyszám10
Személyi feltételek: 20 ágyra
Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos (addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichiátriai
rehabilitáció, pszichoterápia, pszichiátria - addiktológiai gyakorlattal)*
0,1
Gyermekgyógyász szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal0,1
20 ágyig
Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai
konzultáns/ gyógypedagógus/ pszichopedagógus/ szociálpedagógus/ klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus/ mentálhigiénikus/ szociális munkás)
3
További 20 ágyanként1,5
Ápoló/szakápoló2
Gyógyfoglalkoztató3
Művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta0,5
Pedagógus (tanköteles státuszú bentlakók oktatása)EK
JogászEK
Tárgyi feltételek:
Lakószobák (4m2/fő) - 2-3 fő/szobaX
Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiség4
Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel2
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközökX
Vizelet-gyorstesztek, alkoholszondaX
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség,
dementia, addiktológiai súlyossági teszt)
EL
Képalkotó eljárások (CT, MRI)EK
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközökEK
Gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttérEK

Megjegyzés:

* Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaidős gyermekpszichiáter szakorvos.

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

Háziorvosi ellátás

Szakmakód:

6301

Házi gyermekorvosi ellátás

6302

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás

6303

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei
FelnőttGyermekVegyes
[117]
630163026303
Személyi feltételek:
Háziorvos11
Házi gyermekorvos1
Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló)11
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/gyermekápoló/csecsemő- és1
gyermekápoló
Szakdolgozó az előzőekben meghatározottak szerint, valamint a háziorvosi, háziXXX
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben meghatározottak szerint
Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói konzultációja (csecsemő- ésEKEKEK
gyermekgyógyász, védőnő, dietetikus, gyógytornász, klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus, pszichológus, konduktor, mentálhigiénikus, gyógypedagógus,
pedagógus, korai fejlesztő)
Tárgyi feltételek:
Helyiség
Felszerelések - több szolgáltató közös használatában is
Vizsgáló ágy/székXXX
Vizsgáló lámpaXXX
BútorzatXXX
Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggelXXX
Fűtés, világításXXX
Hűtőszekrény + min-max. hőmérőXXX
Számítógép nyomtatóval és internet hozzáférésselXXX
Háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftverXXX
Telefon + mobiltelefonXXX
Távkonzultáció nyújtására alkalmas telefon, mobiltelefon vagy
számítógép széles sávú internetkapcsolattal
XXX
Eszközök
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)XXX
Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermekXXX
méret)
EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozhatóXX
Oszcillométer vagy doppler (felnőtt és vegyes praxisban)XX
VércukormérőXXX
FonendoszkópXXX
ReflexkalapácsXXX
Pupillavizsgáló lámpaXXX
HőmérőXXX
OllókXXX
Sebészeti csipeszekXXX
Gyomormosó szettXXX
Beöntő készletXXX
VesetálXXX
Vizeletvizsgálati gyorstesztXXX
Vizeletgyűjtő edényXXX
SzemélymérlegXXX
CsecsemőmérlegXX
MérőszalagXXX
MagasságmérőXXX
NyelvlapocokXXX
BőrfertőtlenítőXXX
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretbenXXX
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretbenXXX
Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűkXXX
Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretbenXX
Különböző méretű steril és nem steril kötszerekXXX
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjakXXX
További speciális tárgyi feltételek:
OtoscopXXX
Desmares-kanálXXX
Színlátást vizsgáló könyvXXX
Látásélesség vizsgáló táblaXXX
Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek
(sürgősségi táska felszerelése - lásd 4601 szakmakód alatt)
Szívó készülék (áram nélküli működéssel)XXX
Egyszerhasználatos szívó katéterek különböző méretbenXXX
Lélegeztető ballon 1 felnőttX
Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkalXX
3 féle méretű Guedel/Mayo tubusXXX
Egyszerhasználatos infúziós szerelék + infúziós oldat + intravénás kanülXXX
Izolációs takaróXXX
Babyhaler/spacer (gyógyszer adagolására alkalmas inhalációs eszköz - felnőtt,
gyermek, csecsemő)
XX

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembe vételével.

Iskola- és ifjúságorvoslás

Szakmakód:

6306

Lásd az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletet.

INFEKTOLÓGIA

InfektológiaSzakmakód:1600
AIDS beteg ellátás1601
Trópusi betegségek ellátása1603

Definíciók:

Az infekciós (fertőző) betegségek mikroorganizmusok és paraziták által okozott betegségek. Az infekciós betegségek jelentős részében a szervezetben szaporodó kórokozók kijuthatnak a szervezetből és közvetlen vagy közvetett terjedéssel más személyeket betegíthetnek meg. Ez esetben beszélünk emberről-emberre terjedő (ragályos) fertőző betegségről. Nosocomiális infekcióknak nevezzük a kórházakban (klinikákon), tágabb értelemben az egészségügyi ellátás keretében keletkező infekciókat.

A ragályos fertőző betegségek (vagy annak alapos gyanúja) meghatározott eseteire elkülönítési kötelezettség van. A terjedés vagy az infekció várható súlyos lezajlása miatt fokozottan veszélyes fertőzésben szenvedő betegeket a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően fertőző (infektológiai) osztályon kell elkülöníteni és kezelni, más esetekben az elkülönítés történhet nem fertőző osztályon is. A nosocomiális infekciókat lehetőleg ott kell kezelni, szükség esetén elkülöníteni, ahol a betegség keletkezett.

A fertőző betegségben szenvedő betegek ellátásához infektológus közreműködése szükséges.

Az infektológia feladatai:

1. Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban a kórházi kezelést igénylő fertőző betegségek ellátása.

2. A fertőző betegségre gyanús betegek megfigyelése, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.

3. Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.

4. HIV fertőzött betegek ellátása.

5. Az egészségügyi ellátás során keletkezett infekciók konzultatív ellátása.

6. A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, szövődmények klinikai vizsgálata.

7. Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

8. Graduális és postgraduális oktatás.

Az infektológiai szakellátás színterei:

A. Járóbeteg ellátás:

a) infekciós betegségre gyanús betegek vizsgálata, differenciáldiagnózisa,

b) kórházi kezelést nem igénylő akut és krónikus infekcióban szenvedő betegek ellátása,

c) akut infekció lezajlása után szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése,

d) védőoltási tanácsadás,

e) konzultáció.

B. Fekvőbeteg ellátás:

a) infektológiai (fertőző) osztályon: az osztályon fekvő betegek ellátása,

b) nem infektológiai osztályon: konzultáció.

C. Minden fekvőbeteg intézményben: részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

Az infektológiai osztály mellett infektológiai ambulancia és vármegyénként egy védőoltási szaktanácsadó működtetése szükséges, melynek feladata a vármegyei védőoltási szaktanácsadó szolgálat ellátása.[118]

Progresszivitási szintek

Infektológiai osztállyal nem rendelkező intézmények

Feladatai:

Otthon vagy egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) vagy kórházban szerzett infekciók ellátása (infektológus konzultáció igénybevételével).

Ragályos fertőzésben szenvedők ideiglenes elkülönítése, ellátása (továbbszállításig vagy gyógyulásig).

Egyéb, nem ragályos, enyhébb infekciós betegségek ellátása.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában (infektológus konziliárius közreműködésével).

II. ellátási szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok

Feladatai:

Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban az elkülönítésre kötelezett, kórházi kezelést igénylő ragályos fertőző betegségek fekvőbeteg ellátása.

A fertőző betegségre gyanús betegek kivizsgálása.

Otthon szerzett/az egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) infekciók konzultatív ellátása.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata.

Járóbeteg szakambulancia működtetése.

Infektológiai konzílium biztosítása a területükön (kórház, város, vármegye) lévő egészségügyi szolgáltatók számára.[119]

Részvétel az infektológia szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

III. szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok

(Térségi központok)

Feladatai:

A kórházi kezelést igénylő fertőző betegek ellátása, különös tekintettel a súlyos infekciókra.

A fertőző betegségre gyanús betegek vizsgálata, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.

Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.

Különösen veszélyes, hazánkban újonnan felbukkanó ragályos fertőzések ellátása, melyek a nemzetközi előírások szerint különleges izolációt igényelnek.

HIV fertőzött betegek osztályos és ambuláns ellátása.

A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata.

Járóbeteg szakambulancia működtetése.

Infekciók, illetve infekcióra gyanús megbetegedések konzultatív ellátása az egész kórház/klinika területén, valamint a térség területén lévő egészségügyi szolgáltatók számára.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

Részvétel az infektológia szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

Infektológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Infektológiai
osztály nélkül
II.III.
Infektológiai ágyak minimum száma: 1601 szakmakód10
Infektológiai ágyak minimum száma: 1603 szakmakód4
Személyi feltételek:
Osztályvezető főorvos - infektológia szakorvos1b1c
Infektológia szakorvosxa24
Egyéb szakorvos, gyakornok1/10 ágy1/10 ágy
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenxx
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Infektológiai ágyak száma3/100 ágymin. 20min. 40
1-2 ágyas elkülönítő kórteremd3/100 ágymin. 3min. 5
Kórtermenként max. ágyszám455
Negatív nyomású elkülönítő kórteremdxEL
Az osztály általános feltételei +
Infúziós pumpa, perfuzor21/10 ágy1/10 ágy
Ultrahangos párásító, gyógyszerporlasztóEL1/4 gyermek
ágy
1/4 gyermek
ágy
Pulzoximéter124
Vér és infúzió melegítőxxx
Széklettartályokxxx
Lumbálpunkciós tűkxxx
Steril váladékvételi eszközökxxx
TermosztátELxx
Májbiopsziás tűkELELx
Sternumpunkciós tűkELELEL
Mellkas-, haspunkciós eszközökELxx
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumEKEKEK**
Gasztroenterológiai endoszkópiás laboratóriumEKEL
Bronchoszkópiás laboratóriumEKEL
CT, MRIEKEK
Intenzív osztály*ELEL

a: Minden fekvőbeteg intézetben biztosítani kell infektológia szakorvost a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint.

b: Infektológia szakorvos legalább 5 éves infektológiai szakorvosi gyakorlattal.

c: Legalább 5 éves infektológia szakorvosi gyakorlattal rendelkező belgyógyász/csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos.

d: A kórtermek zsiliprendszerű előtérrel (benne hideg-melegvizes orvosi csapteleppel ellátott kézmosó, valamint kézfertőtlenítő és egyszer használatos kéztörlő). Valamennyi kórteremhez külön zuhanyozó és WC szükséges. Csecsemők ellátására is szolgáló kórtermek esetén csecsemő-fürdetőkád szükséges.

dx: A kórterem zsiliprendszerű előterében negatív nyomást biztosító elszívó.

* Az intenzív osztály, illetve szakmaspecifikus őrző ágyainak legalább 30 %-a izolálható legyen.

** Helyben működő, vagy max. 30 percen belül elérhető, legalább M1-es kompetencia szintű mikrobiológiai labor szükséges, mely minden nap 24 órán keresztül folyamatosan rendelkezésre áll.

Infektológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
FelnőttGyermek
Személyi feltételek:
Infektológia szakorvos11
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló11
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Zárt rendszerű vérvételi eszközökxx
Vizeletgyűjtő (steril, nem steril) edényxx
Váladékvételi steril pálcaxx
Széklettartályxx
Ultrahangos párásító készülékx
Infúziós állvány és szerelékxx
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Infektológiai ambulancia:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Védőoltási szaktanácsadó:
Az oltóanyagokkal végezhető azonnali és késleltetett típusú bőrpróbákx

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (Immunológiai laboratóriumi vizsgálat) EK

HIV/AIDS szűrés

Szakmakód:

1602

Olyan egészségügyi járóbeteg szakellátási ellátási forma, amely a HIV-vel történő megfertőződés szempontjából kockázatnak kitett személyek előzetes tájékoztatását követően az önkéntes szűrővizsgálat elvégzését felajánlja és az elfogadást követően azt elvégezteti.

HIV/AIDS szűrés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Infektológia szakorvos vagy bőrgyógyászat szakorvos, vagy megelőző orvostan és
népegészségtan, illetve az azt megelőző és egyenértékű szakképesítéssel rendelkező
szakorvos, vagy orvos lehetőség szerint counselling tanfolyam elvégzésével
1
Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakápoló, lehetőség szerint counselling
tanfolyam elvégzésével
1

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

Igazságügyi orvostan

Szakmakód:

9500

Igazságügyi orvostan

Élőszemély vizsgálatok esetén e rendelet, illetve az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, az orvosi rendelőkre vonatkozó általános minimumfeltételek betartása szükséges.

Az igazságügyi pszichiátria, az igazságügyi pszichológia és az egészségbiztosítási orvosszakértés végzéséhez az orvosi vizsgálatok általános feltételeinek megfelelő helyiség biztosítása szükséges.

Egészségbiztosítási orvosszakértői tevékenységet belgyógyászat, sebészet, ideggyógyászat, pszichiátria, háziorvostan, foglalkozás-egészségügyi orvostan szakvizsgával lehet végezni 2018. december 31-éig. Egyéb szakvizsga esetén egészségbiztosításai szakvizsgával rendelkező személy felügyelete mellett végezhető a tevékenység. 2019. január 1-je után csak az egészségbiztosítási szakvizsga fogadható el.[120]

A boncolások végzéséhez a patológiai minimumfeltételek boncolásokra vonatkozó I. ellátási szintnek megfelelő minimumfeltételek biztosítása szükséges.

Kórszövettani vizsgálatok végzése tekintetében a szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel patológiai minimumfeltételek biztosítása indokolt.

Igazságügyi orvostan minimumfeltételei
A boncolás helyén szövettani feldolgozás nem történik
Személyi feltételek:
Igazságügyi orvostan szakorvos2
Boncmester2
Boncsegéd1
Takarító személyzet1
A boncolások tárgyi feltételei:
Irodahelyiség18 m2
Boncmesteri szoba és mellékhelyiség20 m2
Halott bemutató helyiség10 m2
Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal10 m2
Bonctermi raktár5 m2
Bonctermi öltöző helyiség10 m2
Boncterem (kb. 60 m2/db asztal)2
Tetemhűtő előtérrel24 m2
Gép- és műszerpark
Boncasztal2
Tetemszállító kocsi2
Diktafon1 db/orvos,
1 db/adminisztrátor
Fotomikroszkóp1
Fertőtlenítő berendezés1
Makrofoto berendezés1
Videoprojektor1
Vibrációs bonctermi csontfűrész1 db/asztal
Bonctermi műszerkészlet3
A szövettani minták feldolgozásának helyén:
Személyi feltételek:
Citológiai/hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens/orvosdiagnosztikai, laboratóriumi1 fő/3000 blokk
technológus/kémiai laboratóriumi szakasszisztens
Tárgyi feltételei:
Formalinos anyagraktár10 m2
Szervmaradvány tároló10 m2
Gép- és műszerpark:
Beágyazó asztal elszívóval1
Centrifuga1
Discussios mikroszkóp1
Kryostát1
Mikrotom1/3000 blokk
Paraffinos kiágyazó1
Szövettani indítóasztal elszívóval1
Termosztát1

Igazságügyi toxikológia

Szakmakód:

9502

Igazságügyi toxikológia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Toxikológus igazságügyi szakértő (toxikológiai
szakgyógyszerész/gyógyszerész vegyészmérnök alapképzettséggel)
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens/orvosdiagnosztikai, laboratóriumi
technológus
1
2
Takarító személyzet1
Tárgyi feltételek:
Laboratórium elszívóval ellátott vegyi fülkével (minták, illetve biológiai
anyagok előkészítéséhez)
2x25 m2
Laboratórium (műszeres mérésekhez)25 m2
Késes homogenizátor1
Centrifuga2
Vízfürdő1
Bepárló készülék1
Szárítószekrény1
Mérleg különböző érzékenységekkel
Spektrofotométer1
UV lámpa1
Gázkromatográf FID és NPD detektorral1
Gázkromatográf - tömegspektrográf1
Block heater1
Hűtőszekrények vagy hűtőkamraigény szerint
Mélyhűtő szekrény1
Üvegedények, laboratóriumi kisműszerekigény szerint

Az igazságügyi genetikai laboratóriumokra módszertani levelek tartalmaznak előírást.

KARDIOLÓGIA

Kardiológia

Szakmakód:

4000

Progresszivitási szintek:

I. szint

Belgyógyászati Osztály.

II.a szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, pacemaker/ICD műtéti tevékenység csak kijelölt intézményekben.

II.b szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal.

III.a szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal, pacemaker/ICD műtővel, elektrofiziológiai-ablációs laboratóriummal. 30 percen belül elérhető szívsebészet esetén végezhető beavatkozások: transseptalis punkció, transseptalis ablációk, transzvénás CRT beültetés és septalis abláció HOCM-ben.

III.b szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal, pacemaker/ICD műtővel, elektrofiziológiai-ablációs laboratóriummal, intézményen belüli szívsebészettel. Bizonyos elektrofiziológiai, ablációs, katéter intervenciós eljárások (coronarias és non-coronarias) csak III.b szinten végezhetők: Életveszélyes ritmuszavarok kamrai tachycardiák és kamrafibrilláció ablációja, Pitvarfibrilláció abláció (vena pulmonalis izoláció), Pacemaker/ICD elektróda eszközök extrakciója, Transseptalis CRT beültetése, Epicardialis sebészi v. minimal invaziv CRT beültetés, Tervezett nem védett komplex főtörzs (LM) intervenció, Tervezett last remaining artery-intervenció, Tervezett három ág betegség kezelése (közepes Syntax scorral), Krónikus total occlusio (CTO) megoldása speciális eszközökkel, Rotabláció (plakk modifikáció), Perkutan non coronaria intervenciók, Katéteres billentyű tágítás, Katéteres billentyű beültetés (TAVI-pulmonalis), Fülcse- és septumdefektus zárás, Rövid távú keringéstámogatás (ECMO kezelés).

Kardiológia osztály (felnőtt) minimumfeltételei
Progresszivitási szintek
II.aII.bIII.aIII.b
Minimum ágyszám15202530
Személyi feltételek:
Osztályvezető (kardiológia szakorvos)1111
Kardiológia szakorvos nappal1/10 ágy1/10 ágy1/10 ágy1/10 ágy
további 5 ágyanként1111
ügyeletekben összesen 1
Kardiológia szakorvos összesen681012
Rezidens vagy szakorvos jelölt vagy nem szakorvos1112
24 órás echocardiographiás készenlétELXXX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXXXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
EKG asszisztens/kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai ésELELELEL
angiológiai szakasszisztens
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Antidecubitor ágy/matrac1112
Volumenpumpa és perfúzor2468
Testhelyzet változtatására alkalmas ITO ágyXXXX
Vérnyomásmérő2334
Külső pacemaker2334
Hordozható defibrillátorXXXX
Mini-dopplerELXXX
12 elvezetéses EKGXXXX
Telemetriás EKG felvevő és kiértékelőEKEKXX
Telemetriás EKG-monitorozási rendszerEKEKXX
Kerékpár vagy futószalag ergométerXXXX
[121]
Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színesXXXX
és folyamatos Dopplerrel felszerelve)
Mobil echocardiographXXX
Transzoesophageális transzducerXXXX
Diagnosztikai és szakmai háttér:
Hemodinamikai laborXXX
Elektrofiziológiai laborXX
Pacemaker műtő, ICD műtővelXX
Myocardialis Doppler vizsgálatEKELXX
Kontraszt echo vizsgálatEKEKXX
Gyógyszeres stress echocardiographiaEKXXX
Nukleáris medicinaEKEKEKEK
Cardiovascularis CT, MRI (1 órán belül elérhető)EKEKEKEK
Kardiológiai intenzív osztály (szakmaspecifikus őrző)XXXX
Szívsebészet szakorvosEKEKEL
Kardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei
(a kardiológiai osztály részeként működik)
Progresszivitási szint
II.a-bIII.a-b
Minimum ágyszám610
Személyi feltételek:
Vezető: kardiológia szakorvos intenzív terápiában vagy invazív11
kardiológiában vagy elektrofiziológiában jártas, közülük legalább egyikben
gyakorlattal rendelkező
Kardiológia szakorvos összesen37
Rezidens vagy szakorvos jelölt vagy nem szakorvos11
Kardiológia szakorvos nappal az első 4 ágyra 1, további 6 ágyanként 1
(vezetővel együtt)
ügyeletekben összesen 1
XX
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
XX
BetegkísérőELEL
Műszaki karbantartó személyzet (technikus, informatikus)ELEL
Tárgyi feltételek:
Speciális intenzív terápiás ágyak (vertikális és horizontális mozgathatóság, a
fejrész és a lábvég külön is képes legyen helyzetét változtatni)
ELX
Gyógyszeradagoló perfúzor ágyankéntX2
Antidecubitor matrac (prevenciós és terápiás)XX
Volumetriás pumpa ágyankéntELX
Centrális vénaszúráshoz való Seldinger technikájú szett, elektródaXX
Nyomásmérő szettEL6
Swan-Ganz katéterELX
12 elvezetéses EKGXX
Ideiglenes pacemaker13
Cardioverter külső elektródával, illetve speciális öntapadós tappanccsalXX
Mobil pulzoximéterELX
Lélegeztető készülék14
Transzport lélegeztetőgépELX
NO-adagoló és hozzátartozó NO-palackX
Központi betegőrző monitorXX
Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív
vérnyomásmérés lehetősége) ágyanként
XX
Kapnográf (pCO2 mérési lehetőség)ELX
Pulzoximéter ágyankéntXX
Folyamatos maghőmérséklet monitorozásELX
Invazív perctérfogat monitorozási lehetőségELX
Váladékszívó készülék, fali ágyankéntXX
Mellkasszívó készülék, faliXX
ACT meghatározására alkalmas eszközXX
VércukormérőXX
ASTRUP-készülékXX
Biomarker meghatározáshoz szükséges kit (troponin)XX
Biomarker meghatározás (BNP)X
Mobil echocardiographX
Mobil, helyszíni röntgengépELX
Kettős lumenű, Seldinger technikával bevezethető dializáló katéterEK
Diafiltráló szűrőpatron a hozzá tartozó csőkészlettelEK
Intraaortikus ballonpumpa szettX
Seldinger technikához szükséges tágítók, vezetődrótokXX
Hélium palackos computervezérlésű intraaortikus ballonpumpa készülék3
Laringoszkóp13
Kézi lélegeztető ballon13
Mobil újraélesztési egységXX

Kardiológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

EKG vizsgálatok minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Kardiológia/belgyógyászat szakorvos1
EKG asszisztens/OKJ/diplomás ápoló1
Tárgyi feltételek:
12 elvezetéses EKG készülék képernyővel és regisztrálóvalX

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 500.

Ambuláns EKG monitorozás (Holter) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Kardiológia szakorvos1
EKG asszisztens/szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens (OKJ)/diplomás ápoló
1
Tárgyi feltételek:
Holter kiértékelőhöz 3-6 felvevő készülék1
Analóg vagy digitalizált rögzítés, amely lehetővé teszi az EKG ütésrőlX
ütésre történő megtekintését a nap 24 órájában, valamint auditálási
lehetőség alapkövetelmény

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 250.

Terheléses kardiológia vizsgálatok minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Kardiológia szakorvos1
Szakasszisztens/kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens
1
Tárgyi feltételek:
12 elvezetéses EKG automata kiértékeléssel és vérnyomás mérésiX
lehetőséggel
Kerékpár ergométer/futószalagX
Real-time papírregisztrálóX
Resuscitatio és újraélesztés eszközei és gyógyszereiX

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 100 vizsgálat.

Echokardiográfia

Szakmakód:303_

Echocardiography diagnosztika járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Kardiológia/csecsemő- és gyermekkardiológia/szívsebészet szakorvos -1
echocardiographiás TTE, TEE, stressz, illetve congenitalis licensszel
rendelkező
Kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens1
Szakorvos/szakorvosjelölt - Echocardiographiai alapfokú képzésben
résztvevő - akkreditált szakember felügyelete alatt
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Színes, folyamatos hullámú (CW) és pulzatilis Dopplerrel (PW) isX
rendelkező echocardiograph, beépített EKG, video vagy digitális
képrögzítés
Multiplán transoesophagealis echocardiographiás transducer color, PW ésEK
CW képességgel
Endoscopos mosótál/ultrahangos tisztító/automata eszközmosóX
12 elvezetéses EKGX
VérnyomásmérőX
PulzoximéterX
DefibrillátorX
Mobil/fali oxigénellátásX
Reanimációs felszerelésX
A coronaria flow rezerv méréséhez adenozin vagy dipyridamol, antidotumEK
Gyógyszeres stress-echo. Stress-echo software (minimum 40 frame/s,EK
digitalis aquisitio, quadscreen)
Digitális tárolásX

Minimális beavatkozások száma évenként

36121, 3612A, 3612D, 36139, 3617B, 36123: 500 vizsgálat, illetve kórházi laborban: 1000 vizsgálat,

kivéve

3612N kontraszt: 20;

3612E TEE: 100;

3612Mstress echo: 100.

Invazív hemodinamikai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei
Hemodinamikai laboratórium minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.bIII.aIII.b
Személyi feltételek:
2 műszak + készenléti ügyeletXXX
Összesen asztalonként
Invazív vizsgálatokban járatos kardiológus szakorvos vagy cardiovascularis
radiológus* a vezető kardiológus nélkül
223
Intenzív terápiában jártas kardiológia szakorvos/aneszteziológia és intenzív111
terápia szakorvos konzultáns
Szívsebészet szakorvos**EKEKEL
Műszakonként és asztalonként
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens/radiográfus/képalkotó diagnosztikai
analitikus/képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens/rtg. műtős
szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló
111,5
Műtőssegéd111
BetegkísérőELELEL
Tárgyi feltételek:
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrelXXX
Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítőXXX
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkalXXX
Nagynyomású fecskendő, kontrasztanyagXXX
DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges
valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp,
intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.)
XX
On-line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezésXXX
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezetiXXX
felfüggesztéssel
Infúziós állványXXX
MűszerasztalXXX
Sugárvédő ólom gumikötények (az ellátó személyzet és a beteg számára)234
Oxymetria/vérgáz analizátorELELEL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozóXXX
introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal
együtt
Betegszállító fekvő kocsiXXX
IVUSEKXX
Intracardialis echoELEL
RotablatorEL***
Pressure WireXXX
Mobil respiratorELXX
Portabilis echoELXX
IABP szett és konzolXXX
Kardiológiai osztály kardiológiai szakmaspecifikus őrzővelXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
SzívsebészetEK**EK**EL
Kardiovaszkularis CT, MRIEKEKEK

Megjegyzés:

* A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódoknál intervenciós beavatkozásokban járatos kardiológus szakorvos, szükség esetén 1 fő azonnal elérhető konzultáns, cardiovascularis radiológus vagy kardiológus szakorvos, aki szükség szerint az újraélesztésben is részt vesz.

** 1 órán belül elérhető, 53502: centrumon belüli szívsebészeti elérhetőség

*** Amennyiben a centrumban rotablatio történik.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma laboratóriumonként/évenként:

A 12660, 12730, 12750, 12751, 12752, 12754, 33070, 33110, 33114, 33133, 33143, 33153, 33182, 33340 kódok közül összesítve évi minimum 1000 különböző betegeknél (350 PCI, ebből 100 PPCI-ben). A vizsgáló orvosok által végzett beavatkozás számok feleljenek meg az Egészségügyi Szakmai Kollégium irányelveinek: laborvezető 3 éves gyakorlat 1000 vizsgálat (600 diagn., 300 PCI, 75 PPCI), beosztott orvosok 1 éves gyakorlat (300 diagn., 150 PCI).

A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódok közül összesítve évi min. 300, különböző betegeknél.

A 12740 kód évi min. 30.

Invazív elektrofiziológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei,
Elektrofiziológiai laboratórium minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.aIII.b
Személyi feltételek: (műszakonként és asztalonként)
Rtg. asszisztens vagy radiográfus asszisztens111,5
Képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai intervenciós/röntgen
műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló/rtg.
111,5
szakasszisztens
Műtőssegéd111
BetegkísérőELELEL
Kardiológia szakorvos szívelektrofiziológiai/arrythmológiai tudással11,52
TechnikusELEL1
Aneszteziológia és intenzívterápia szakorvos és szakasszisztensEKELEL
Tárgyi feltételek:
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrelXXX
Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítőXXX
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkalXXX
DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükségesXXX
valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp,
intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.)
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezésXXX
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezetiXXX
felfüggesztéssel
Infúziós állványXXX
MűszerasztalXXX
Sugárvédő ólom gumikötények234
Oxymetria/vérgáz analizátorELELEL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó
introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal
XXX
együtt
Betegszállító fekvő kocsiXXX
Dedikált elektrofiziológiai vizsgálórendszer, minimum 64 csatornásXXX
regisztrációra alkalmas intracardiális és testfelszíni EKG
Minimum kétirányú vagy C-armos fluoroszkópXXX
Ablációs generátorXXX
Transz-szeptális szettekEKXX
Echocardiográfiás kontroll melletti pericardiocentesis feltételeiELXX
86454: számítógépes elektromos térképező (mapping) rendszer, karbonEKEKEL
anyagú műtőasztal
Intracardiális echo (ICE)EKXX

II.a szinten csak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézményekben végezhető.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:

A 86455 kód évi min. 75.

A 86451 és a 86454 kód évi min. 50.

Pacemaker, ICD implantatio/BiVentricularis pacemaker műtéti beavatkozás minimumfeltételei,
Pacemaker műtő minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek: (műszakonként és asztalonként)
Kardiológia vagy szívsebészet szakorvos, pacemaker implantációs és
elektrofiziológiai gyakorlattal
12
Rtg. asszisztens vagy radiográfus asszisztens12
Képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai intervenciós
asszisztens/röntgen műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás
11
szakápoló/rtg. szakasszisztens
Műtőssegéd11
BetegkísérőELEL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosELX
Tárgyi feltételek:
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrelXX
Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő (C-ív)XX
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkalXX
DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükségesXX
valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp,
intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.)
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezésXX
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti
felfüggesztéssel
XX
Infúziós állványXX
MűszerasztalXX
Sugárvédő ólom gumikötények23
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozóXX
introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló
anyagokkal együtt
Betegszállító fekvő kocsiXX
Rtg.-átvilágító asztalXX
Intracardiális jelanalizátorXX
3 csatornás EKG monitorXX
Elektrofiziológiai stimulátorX
Minimum 6 csatornás intracardiális és testfelszíni EKGXX

II.a szinten csak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézményekben végezhető.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:

Az 53771-53775 és az 5377A-5377E-ig terjedő kódtartományban (II.) minimum évi 100, (III.) minimum évi 150, az 53778-53779 kódok közül összesen minimum évi 10.

Pacemaker járóbeteg szakambulancia (utánkövetéses vizsgálatokat végző - follow up)
minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Kardiológia/szívsebészet szakorvos elektrofiziológiai gyakorlattal1
Kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens1
Tárgyi feltételek:
EKG, számítógép alapú programozó készülékX

Az ellátás végzéséhez szükséges vizsgálatszám évenként: minimum 500.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA

Röntgendiagnosztika

Szakmakód:

5100

INTEGRÁLT RADIOLÓGIAI OSZTÁLY

(Az intézmény ellátási igényeihez szükséges valamennyi képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiai tevékenység összessége.)

Ellátási szintek

A tárgyi feltételek biztosításához valamennyi modalitás esetén szükséges a rendszeres karbantartás és minőség-ellenőrzés igazolása.

[122]
iR-1 szint:Városi kórház képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység (ideértve a járóbeteg-
szakellátó intézeteket is):
általános röntgen, UH diagnosztika.
iR-2 szint:Vármegyei ellátási központok (vármegyei kórház) képalkotó diagnosztikai (radiológiai)
egység:
általános és speciális röntgen, UH-, CT-diagnosztika, általános MR diagnosztika,
angiográfia, intervenciós radiológiai eljárások (DSA, UH-, CT-vezérelt).
Munkahelyi követelmény: a munkahelynek alkalmasnak kell lennie a radiológia
területén alap- és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie klinikai
kutatásokban való részvételre.
iR-3 szint:Térségi progresszív központok képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység:
általános és speciális röntgen, UH-, CT-diagnosztika, általános és speciális MR
diagnosztika, angiográfia, általános és speciális intervenciós radiológiai eljárások (DSA,
UH, CT, szükség esetén MRI vezérléssel).
Munkahelyi vezetői/munkahelyi követelmény: tudományos minősítés (vagy
egyenértékű oktatási-kutatási tapasztalat). A munkahelynek alkalmasnak kell lennie a
radiológia területén alap- és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie
tudományos és klinikai kutatásokban való részvételre.

iR = integrált ellátási szint

Integrált radiológiai osztály ellátási szintek minimumfeltételei
Személyi feltételek:iR-1iR-2iR-3
1. Orvos
Radiológia szakorvos* (iR-1: rendelőintézet/városi kórház)1/2815
Ebből neuroradiológia szakorvos**X1
Ebből gyermekradiológia szakorvos**X1
Nem szakorvosXX
Részleges vagy teljes akkreditáció rezidensképzésreXX
2. Egyéb diplomás
Fizikus/mérnök/informatikusX11
3. Röntgen asszisztens/radiográfus (iR-1: rendelőintézet/városi kórház)1/31020
Képi diagnosztikai szakasszisztensXX
Röntgen műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens/képi
diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens/ultrahang
szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens
12
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)X2
4. Egyéb
AdminisztrátorXXX
TakarítóXXX
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)XX

*: iR-2: egy szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt vagy teleradiológiai szolgáltatás.

iR-3: két szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt vagy teleradiológiai szolgáltatás. Modalitásonként legalább egy szakorvos szükséges.

Szakorvosjelölt a modalitások harmadában helyettesítheti a szakorvost.

**Ha az ellátási profil - nagy forgalmú csecsemő- és gyermekgyógyászat (min. 50 ágy), illetve idegsebészeti osztály - indokolja. Teleradiológia tevékenységgel is bevonható speciális képzettségű szakorvos.

Definíciók:

Röntgenasszisztens (5.2 OKJ).

Röntgen szakasszisztens, képi diagnosztikai szakasszisztens (5.4 OKJ).

Röntgen-műtős szakasszisztens (5.4 OKJ).

Felsőfokú, akkreditált, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens (5.5 OKJ).

Főiskolai végzettségű diplomás radiográfus (BSc).

Magasabb képzettségű szakdolgozó helyettesítheti az alacsonyabb képzettségűt.

Részmunkaidő esetén a létszám a munkaidőkeret függvényében megosztható.

Megjegyzés:

Az integrált radiológiai osztály teljes, minimális felépítése (személyi feltételek, gép, stb.) a személyzet és gépek tekintetében is az egyes különálló részlegekhez képest alacsonyabb létszámmal és kevesebb vizsgálóhellyel és géppel megoldható.

A több műszakos ellátások (UH, CT, MRI) esetében a személyi minimumfeltételek a műszakszám arányában növekednek.

Röntgendiagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:
2 munkahelyenként (a forgalom függvényében lehet részmunkaidős)
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)1
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus
2
Adminisztrátor*X

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:R-1R-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Röntgenvizsgáló-helyiség (R-1: rendelőintézet/városi kórház)1/233
Előhívó helyiség, ha nem digitális a röntgen technika111
Lelet és kép archívum (film/digitális)XXX
2. Gépek, műszerek, berendezések
Hagyományos vagy digitális röntgenfelvételi berendezés
(R-1: rendelőintézet/városi kórház)
1/233
Hagyományos vagy digitális röntgenátvilágító (R-1: rendelőintézet/városi kórház)0/111
Hagyományos vagy digitális multifunkciós rtg-készülék (helyettesítheti az
átvilágítót)
11
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasóXXX
Digitális hard-copy printer (digitális rtg. esetén, hálózati)111
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzelXXX
Filmbetöltő szárazasztal (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika
esetén)
XXX
Adatráfényképező (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén)XXX
Nézőszekrény/digitális radiológiai leletező munkaállomásokXXX
Magazintáras nézőszekrény (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika
esetén)
XX
3. Sugárvédelmi eszközök
ÓlomkesztyűXXX
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarásokXXX
Ólomgumi köpenyXXX
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokXXX
5. Archiválás
Archiváló bútorzat, csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika eseténXXX
Digitális archiváló rendszer (csak digitális radiográfia esetén)XXX

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Teleradiológia, telekonzultáció minimumfeltételei

A teleradiológia a telemedicina tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítjuk egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából.

A teleradiológia részét képezi

- a telediagnosztika (távdiagnosztika): ami a vizsgálat lezárását követő, a képalkotás helyétől távol végzett képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés. Olyan vizsgálatok esetén, ahol a két orvos által végzett kiértékelés előírt, az egyik vagy mindkét orvos értékelését kiválthatja.

- a telekonzultáció: a képalkotással egy időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.

Teleradiológia minimumfeltételei a kiértékelői oldalról
Személyi feltételek:
Radiológia szakorvos*1
Építészeti feltételek:
Számítógépes radiológiai diagnosztikus munkahely számára szolgáló helyiségX
Tárgyi feltételek:
Kiértékelő radiológiai diagnosztikus munkaállomás, radiológiai diagnosztikus
munkahely kategóriájának megfelelő számítógép, dual monitoros nagyfelbontású
videokártyával, lehetőség szerint kalibrálható monitorokkal, melyek
felbontása/specifikációja a vonatkozó aktuális ajánlásban definiált (különös
tekintettel a mammográfiás vizsgálatok távleletezésére)
1
Szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolat, az adatokhoz és a
rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta
legmagasabb szinten ki kell zárni (pl. ajánlott a VPN és a https protokoll)
X
Speciális DICOM kompatibilis képkiértékelő szoftver1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
InformatikusEK

*Amennyiben az adott diagnosztikai tevékenység jártassági vizsgához kötött, úgy annak megléte kötelező.

Teleradiológia minimumfeltételei az igénybevevői oldalról
Személyi feltételek:
Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens (hagyományos röntgen)/radiográfus1
Radiológia szakorvos, vagy radiológia szakorvosi felügyelet CT, MRI vizsgálatok
esetén (a vizsgálati szövődmények elhárítása a vizsgálatot felügyelő orvos
felelőssége)
1
Kapcsolattartó személy (a vizsgált beteg anamnézisének, klinikai adatainak, sz.e.
korábbi képeinek elérhetőségéért, a vizsgálatba való írásos beleegyezés
meglétéért, a felvetődő szakmai problémák, szükséges beteginformációk
beszerzése érdekében)
EL
Tárgyi feltételek:
A leletezésre vagy konzultációra kerülő vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi
minimumfeltételek
X
A felvételek készítéséhez technikai és szakmai protokollokX
Szolgáltatói szerződés a telemedicina (informatikai) szolgáltatást nyújtó
szolgáltatóval
X
DICOM 3 formátumú digitális felvételek készítésére alkalmas berendezések, lehet
direkt vagy indirekt digitális felvétel is. A hagyományos analóg röntgenfelvételek
(filmek) szkennelése nem elégséges, eredeti DICOM 3 vagy a mindenkori orvosi
képszabványnak megfelelő digitális képek készítése szükséges, az igényelt
teleradiológiai szolgáltatástól függően: röntgen, UH, CT, MRI vagy mammográfia
területén
X
Országos nagysebességű hálózatra kapcsolódás, vagy bérelt nagysebességű
hálózati kapcsolat megléte, biztonsági adatforgalmi kapcsolaton keresztül
X
Az intézményen belüli belső hálózaton a távdiagnosztikai szolgáltatásban
résztvevő digitális berendezések lokális összeköttetése (a digitális berendezések
elérhetősége érdekében)
X
Folyamatos helyi informatikai felügyelet/lehet távfelügyelet is (a kórházon belül a
folyamatos működőképesség fenntartása és a helyi hálózati hibák elhárítása
érdekében)
X
Szünetmentes áramforrás (a kommunikációban résztvevő eszközöket érintő
áramingadozásból és rövid idejű áramkimaradásból adódó adatvesztések
megelőzése érdekében)
X
A visszaérkező leletek elektronikus fogadóképessége a kórházi HIS rendszerbenX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
InformatikusEK
Sugárvédelmi eszközök (ólomkesztyű, pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások,
ólom gumiköpeny)
X

Komplex (RTG, CT, MRI, UH) szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató működési engedélye nem alapozható kizárólag teleradiológiai szolgáltatásra, az orvosi jelenlétet is igénylő vizsgálatokhoz (például: kontrasztanyagos vizsgálatok) szükséges minimális létszámmal az intézménynek rendelkeznie kell.

Adatbiztonság:

Garantálni kell a biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot is, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező (ajánlott a VPN és a https protokoll).

Hardveres és szoftveres elvárások:

Képtömörítés csak veszteségmentes formában lehetséges.

A vírusvédelem biztosítása alapvető.

A képkiértékelés történhet a képkiértékelő szoftverben integrált módon, önálló szövegszerkesztő célszoftver vagy beszédfelismerő szoftver segítségével.

Képtárolás:

A képek törvény által előírt tárolása, archiválása a teleradiológiai szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézmény felelőssége.

Mammográfia

Szakmakód:

5102

Mammográfia minimumfeltételei
Személyi feltételek:EmlőKlinikai
szűrőállomásemlő
diagnosztika
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)2*1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai22
szakasszisztens/radiográfus
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)ELEL
Adminisztrátor* *21
Egészségügyi ügyvitelszervező-informatikus (statisztikai feldolgozás) lehet
részállású
XX

Megjegyzés:

* Csak leolvasáshoz (kettős leletezés), a második orvos forgalom függvényében lehet részmunkaidős vagy személye kiváltható igazolt teleradiológiai (távdiagnosztikai) szolgáltatással.

A mammográfiás szűrés és klinikai emlődiagnosztika működésének további feltétele, hogy az ott dolgozó (legalább 1 fő) radiológus szakorvos az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata és a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója által kiadott emlődiagnosztikai jártassági igazolással rendelkezzen.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:SzűrésKlinikai
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Ultrahangvizsgáló-helyiség1
Mammográfiás vizsgáló11
Előhívó helyiség (kivéve: digitális mammográfia)XX
Lelet és kép archívum (film/digitális)XX
2. Gépek, műszerek, berendezések
Hagyományos vagy digitalis mammograph. (kettős fókusz)11
Dedikált emlő-ultrahang berendezésX
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó vagy direkt digitális rendszerXX
Digitális hard-copy printer (digitális rendszer esetén, hálózati)XX
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel (kivéve: dir. Dig.)XX
Filmbetöltő szárazasztal (kivéve: digitális rtg.)XX
Adatráfényképező (kivéve: digitális rtg.)XX
Speciális mammogr. nézőszekrény + (ha digitális rtg.) spec. Mammogr.
Monitor
XX
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomgumi köpenyXX
Gonád védő sugárvédelmi eszközök a beteg számáraXX
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
5. Archiválás
Archiváló bútorzatXX
Digitális archiváló rendszer (ha digitális a berendezés), teljes képi archiválás
biztosítása helyben
XX

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Angiográfiás diagnosztika

Szakmakód:

5103

Angiográfiás diagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:R-2R-3
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)12
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus
22
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens12
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)XX
Adminisztrátor*XX

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:R-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
DSA-vizsgáló előkészítővel11
Lelet és kép archívum (film/digitális)XX
2. Gépek, műszerek, berendezések
DSA telepített, rögzített, képerősítő és cső kényszerkapcsolásban, képerősítő
célnak megfelelően méretezett, cső és generátor folyamatos üzemre,
nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett
11
Ultrahang vizsgáló készülékXX
Nagy nyomású fecskendő (injektor)11
Digitális CD, DVD írási lehetőségXX
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomásXX
3. Sugárvédelmi eszközök
ÓlomkesztyűXX
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarásokXX
Ólomgumi köpenyXX
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokXX
Lélegeztetőkészülék oxigénellátássalXX
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén)XX
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszerXX
Állandósági vizsgálatokXX

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

CT diagnosztika

Szakmakód:

5108

CT diagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek: (műszakonként legalább):CTIntervenció
(CT-vezérelt)
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)11*
Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós
szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens
22
Rtg. műtős szakasszisztens, lehet részállásúX
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)XX
Adminisztrátor**XX

Megjegyzés:

* Intervenciós radiológiai jártassági vizsga megléte.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:R-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
CT-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség11
Lelet és kép archívum (film/digitális)XX
RaktárXX
2. Gépek, műszerek, berendezések
MDCT1
MDCT > 16 szeletes1
Nagy nyomású fecskendő (dual-injektor)11
Digitális CD, DVD készítési lehetőségXX
Diagnosztikus radiológiai munkaállomásXX
3. Sugárvédelmi eszközök
ÓlomkesztyűXX
Ólomgumi köpenyXX
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokXX
Lélegeztetőkészülék oxigénellátássalXX
Altatógép (sürgősségi és gyermek-ellátás esetén)XX
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszerXX
Vizsgálati protokollokXX
Állandósági vizsgálatokXX

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

MRI diagnosztika

Szakmakód:

5109

MRI diagnosztika minimumfeltételei
MRI
Személyi feltételek: (műszakonként)R-2R-3
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától
függően)
11
Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós
szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens
22
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc
szintű)
11
Adminisztrátor*XX

Megjegyzés:

* lehet két modalitásonként 1 fő

Tárgyi feltételek:R-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
MRI-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség11
Lelet és kép archívum (film/digitális)XX
2. Gépek, műszerek, berendezések
MR (min. 1.5 T)11
Nagy nyomású injektor MR kompatibilis11
Digitális CD, DVD írási lehetőségXX
NézőszekrényXX
Radiológiai diagnosztikai munkaállomás11
3. Sugárvédelmi eszközökXX
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokXX
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással (sürgősségi ellátás esetén, MR-XX
kompatibilis)
Altatógép (gyermek-ellátás esetén, MR-kompatibilis)XX
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszerXX
Vizsgálati protokollokXX
Állandósági vizsgálatokXX

Ha az ellátási profil igényli, a vizsgálathoz MRI gyakorlattal rendelkező szakorvos szükséges - amennyiben idegsebészeti ellátás történik, neuroradiológus elérhetősége szükséges. Teleradiológia tevékenységgel is bevonható speciális képzettségű szakorvos.

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA

Vaszkuláris intervenciós radiológia

Szakmakód:

5203

Vaszkuláris intervenciós radiológia
Személyi feltételek:R-2 és R-3
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függő)*1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens
2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)X
Adminisztrátor**X

Megjegyzés:

* Vaszkuláris intervenciós radiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Intervenciós onkoradiológia

Szakmakód:

5204

Intervenciós onkoradiológia
R-2 és R-3
Személyi feltételek:
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)*1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai2
szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)X
Adminisztrátor* *X

Megjegyzés:

* Intervenciós onkoradiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Intervenciós neuroradiológia

Szakmakód:

5205

Intervenciós neuroradiológia
Személyi feltételek:R-2 és R-3
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)*1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens
2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)X
Adminisztrátor**X

Megjegyzés:

* Neuro-intervenciós radiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Tárgyi feltételek az 5203, 5204, 5205, 5206 szakmai kódokhozR-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
DSA-vizsgáló előkészítővel11
Lelet és kép archívum (film/digitális)XX
2. Gépek, műszerek, berendezések
A használati célnak megfelelően méretezett DSA, melynek röntgen csöve és
generátora folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett
11
Ultrahang berendezésXX
Nagy nyomású fecskendő (injektor)XX
Digitális CD, DVD írási lehetőségXX
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomásXX
3. Sugárvédelmi eszközök
ÓlomkesztyűXX
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarásokXX
Ólomgumi köpenyXX
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokXX
Lélegeztetőkészülék oxigénellátássalXX
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén)X
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszerXX
Állandósági vizsgálatokXX

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Egyéb intervenciós radiológia

Szakmakód:

5206

Egyéb intervenciós radiológia
Személyi feltételek:R-2 és R-3
Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)*1
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens
2
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)X
Adminisztrátor**X

Megjegyzés:

* Intervenciós onkoradiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági bizonyítvánnyal rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA

Teljeskörű ultrahang diagnosztika

Szakmakód:

5301

Teljeskörű radiológiai ultrahang diagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:UH
(munkahelyenként)
Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)1
Általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens/szonográfus
szakasszisztens
EL
Adminisztrátor*X

Megjegyzés:

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek:R-1R-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Ultrahangvizsgáló-helyiség123
Lelet és kép archívum (film/digitális)XXX
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alapberendezés111
Ultrahang közép-felső szintű berendezés, UH kontrasztos vizsgálati lehetőséggel12
Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőségXXX
Nézőszekrény (vagy digitális képmegtekintő munkaállomás)XXX
3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
5. Archiválás
Digitális/hard-copy archiválórendszerXXX
Állandósági vizsgálatok igazolásaXXX

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)Szakmakód:5303 (4000)
Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztikaSzakmakód:5304
Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztikaSzakmakód:5305
Szemészeti ultrahang diagnosztikaSzakmakód:5306
Neurológiai ultrahang diagnosztikaSzakmakód:5307
Urológiai ultrahang diagnosztikaSzakmakód:5308
5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 ultrahang diagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:UH (munkahelyenként)
Szakorvos (radiológia vagy a fentebb felsorolt szakmák szakorvosának
valamelyike)
1
Általános és vaszkuláris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens/szonográfus
szakasszisztens
EL
Tárgyi feltételek:R-2R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Ultrahangvizsgáló-helyiség11
Lelet és kép archívum (film/digitális)XX
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alap-, közép-, vagy felsőszintű berendezés az ellátandó feladat
függvényében
11
Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség11
Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások)XX
3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
5. Archiválás
Digitális/hard-copy archiválórendszerXX
Állandósági vizsgálatokXX

KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK

Homeopátia

Szakmakód:

8011

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei

A kiválasztott gyógyszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.

A homeopátiás gyógymód három alap-princípiumra épül:

- hasonlósági szabály,

- gyógyszervizsgálat egészséges emberen,

- potenciálás (a gyógyszerek speciális elkészítési módja).

A hasonlóság szabálya megköveteli a páciens individuális gyógyszervizsgálat jellegzetes tüneteinek az összehasonlítását. A két tünetsor összevetése a hasonló gyógyszer (simile) kiválasztását teszi lehetővé.

A homeopata orvos részletes homeopátiás anamnézist vesz fel - figyelembe véve a páciens által hozott leleteket, diagnózist és zárójelentést is, a pácienst megvizsgálja, és kikérdezi, majd a testi és a mentális-emocionális tünetek alapján megkeresi a számára legmegfelelőbb homeopátiás gyógyszert.

A homeopata orvos a beteg állapotváltozását annak visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A homeopata orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.

[123]
Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc)1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a
természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
VizsgálóágyX
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok
szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX

Hagyományos kínai orvoslás

Szakmakód:

8012

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei

A kiválasztott módszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.

A Hagyományos Kínai Orvoslást (HKO, vagy TCM) végző orvos a beteg állapotváltozását a kezelt beteg visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A HKO (TCM) orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.

A HKO (TCM) olyan diagnosztikai és terápiás modalitás (invazív finom tűkezeléssel), amely a Hagyományos Kínai Orvoslás klasszikus, többezer éves tanait adaptálja a jelenlegi anatómiai, élettani és pathológiai ismeretekhez az EBM (Evidence Based medicine, Tényeken Alapuló Orvoslás) talaján. A HKO-t alkalmazói inkább használják a nyugati medicina kiegészítőjeként, illetve egyes esetekben önállóan. Fő eleme a perifériás idegstimuláción alapuló központi idegrendszeri reakció, amely a hypophysis-hypothalamikus tengelyen keresztül fejti ki sokrétű hatását, mint a vegetatív idegrendszeri balansz elérése, a fokozott szimpatikus aktivitás csökkentése, egyes hormonális változások kiváltása, a fájdalomszindrómák csökkentése ismert neurotranszmitterek fokozott release-vel. Mindemellett megtartja klasszikus magyarázatként a TCM régi terminus technikusaiként ismert fogalmakat is (pl. Qi, yin és yang, meridiánok, stb.), de modern értelmezésben (antidrom -axon reflex, segmentális, extrasegmentális neuromodulációs hatás és más centrális idegrendszeri effektus).

Európai és amerikai alkalmazása kiterjed a különböző eredetű fájdalmak, alvászavarok, hangulati zavarok kezelésére, rehabilitációs területekre (stroke utáni rehabilitáció, mozgássérült gyermekek habilitációja) is.

Modern alkalmazása a dietetikai, kinai herbál medicina, mozgásterápia (Tai-Qi, Qi-Gung, Tuina), tűstimuláció mellett a tartós tűstimulációs, elektromos radiofrekvenciás stimulációs módszerekkel is bővült.

Hagyományos kínai orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Hagyományos kínai KM orvos (Msc)1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a
természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
VizsgálóágyX
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok
szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyéb: elektromos stimulációs eszköz, elektromágneses műszerek, rádiófrekvenciás
targeted biostimulációs eszköz opcionális.
Egyszerhasználatos vagy többszörhasználatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék
a többszörhasználatos tűk esetében).
X

Akupresszúra

Szakmakód:

8016

Szaktevékenység

Kiegészítő gyógyító és életminőség javító természetgyógyászati tevékenység.

Akupresszúra, masszázstechnikák, ingerterápiák (moxa, köpöly, fülgyertya, stb). A fül reflexzónái pontmasszázzsal, saját kezeivel, valamint magvakkal, fénnyel, mágnessel, moxával, szondával serkenthetők.

Akupresszúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában
végzett tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász akupresszőr11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő
kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas helyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra
vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az
állíthatóság)/tornaszőnyeg (tisztítható textil vagy
műanyag/tornaszivacs
XX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-
meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és
szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

Kiegészítő fizioterápiás módszerek

Szakmakód:

8017

Szaktevékenység

Olyan kiegészítő, nem konvencionális fizioterápiás, főként hidroterápiás eljárásokat, hidegvíz kezeléseket alkalmaz (lemosás, zuhany, pakolás, rész- és egészfürdő), amelyeket a szokásos fizioterápiás kezelések során nem, vagy csak ritkán alkalmaznak (pl. Kneipp, Szvedana, Vamana, Bhasti, Naszja), valamint átadja az ezekkel kapcsolatos életmódi elveket, és mozgásterápiát, masszázst, gyógynövényeket is alkalmaz.

Nem konvencionális fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában
végzett tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász fizioterapeuta11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő
kialakítására vonatkozó előírásokról
X
A kezelőhelyiségnek csempézettnek kell lennie, legkevesebb
170 cm magasságig, csempézett aljzattal kell rendelkeznie, a
vízelvezetést biztosító összefolyóval, kád és zuhany szükséges
XX
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-
meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és
szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra
vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

Manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető)

Szakmakód:

8021

Szaktevékenység:

A manuális vagy muszkuloszkeletális medicina a mozgásszervrendszer reverzibilis biomechanikai funkciózavaraival foglalkozik, ennek keretében kézzel végzett diagnosztikus és terápiás speciális technikákat, műfogásokat alkalmaz. Két fő részterülete a manuális diagnosztika és a manuális terápia. A manuálteraputa tevékenysége keretében a beteget speciális - kézzel végzett - műfogásokkal vizsgálja és kezeli, továbbá a testtartásra, gerinc és ízületi gyakorlatokra tanítja be, tanácsokat ad életmódjára.

Manuálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Manuálterápia KM orvos (Msc)/gyógytornász/gyógytornász-
fizioterapeuta (Bsc, Msc) (a nyaki gerinc manipulációt kivéve)
1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997.(V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a
természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Kezelőágy körüljárhatóan elhelyezveX
Állapotfelmérő eszközök: mérőszalag, ízületi szögmérőX
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző orvos/gyógytornász számára hideg-meleg vizes
kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó
szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEK

Indiai (ajurvédikus) gyógyászati eljárások

Szakmakód:

8022

Az ajurvéda orvos a hagyományos indiai orvoslás és egészségszemlélet alapján, felhasználva az európai medicina ismereteit, eredményeit és diagnosztikai adatait - ezen belül elsősorban az ajurvéda típustan meghatározásával és változásának diagnosztizálásával, a homeosztázis helyreállításával - gyógyít. A gyógyítás során alkalmazza az ajurvéda dieto-terápiát, a pancsakarmát, a rasayanat, és az ajurvéda receptúrát (növényi, állati és szervetlen anyagokat). Felhasználja a yoga mozgásterápiáját, meditatív módszereit. Ismeri az indiai masszázsterápiát, azon belül a marma pontok alkalmazását, és a különféle olajokat.

Ajurvédikus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Ajurvédikus KM orvos (Msc)1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a
természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok
szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEK

Méregtelenítő módok

Szakmakód:

8023

Szaktevékenység

A méregtelenítő életmód-terapeuta (Kneipp-orvos) tevékenysége magában foglalja azon hagyományosan európai természetes gyógymódokat, melyeket a Kneipp módszer is magában foglal. Ide tartozik a hidroterápiás eljárások és orvosi pakolások működéséről és hatásáról szóló elméleti tudás, mélyreható táplálkozástudományi, mozgásterápiás, gyógynövény- és természetes életritmusra vonatkozó ismeretek. A Kneipp gyógymódon belül a leöntések, egyes, illetve teljes testrészek vizes kezelése, valamint borogatások gyakorlati alkalmazása is követelmény. A Kneipp-orvos képzéséhez hozzátartozik az életmód-tanácsadás, beleértve a táplálkozás, mozgás és biológiai ritmusokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását, továbbá a stresszkezelésben és betegségmegelőzésben való jártasság. Rendkívül fontos továbbá elsajátítani azokat az ismereteket, melyek a gyógykúrák során fellépő esetleges reakciókkal, illetve a kúrákat érintő szabályozásokkal kapcsolatosak.

Életmód tanácsadás és természetes gyógymód terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Életmód tanácsadó és természetes gyógymód terapeuta (Msc/Bsc)/Kneipp
orvos/terapeuta
1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a
természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Vizes kezelésekhez: a kezelőhelyiségnek csempézettnek kell lennie, legkevesebb 170
cm magasságig, csempézett aljzattal kell rendelkeznie, a vízelvezetést biztosító
összefolyóval, kád és zuhany szükséges
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző orvos/terapeuta számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok
szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEK

Keleti mozgás- és masszázsterápia

Szakmakód:

8026

Szaktevékenység

A nem konvencionális mozgás- és masszázs terapeuta a nyugati medicina szerinti diagnózis alapján speciális természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek elvégzése után olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássorok végzésére tanítja meg betegét/kliensét, amelyek annak gyógyulását/egészségmegőrzését, mint kiegészítő gyógymód szolgálják. Kompetencia szintjén masszázsterápiát, légzésterápiát, mozgás-, mozgatásterápiát végez.

Nem konvencionális mozgás- és masszázsterápia minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában
végzett tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász mozgás masszázsterapeuta11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)
NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem
feltétele az állíthatóság) vagy tornaszőnyeg (tisztítható
textil vagy műanyag), tornaszivacs
XX
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára
hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési
lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott
mellékhelyiség
X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve
kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

Tibeti gyógyító eljárások

Szakmakód:

8032

Szaktevékenység

A tibeti gyógyító eljárás célja a természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, valamint az önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációra; továbbá az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodás- és magatartásmód felismeréséhez, valamint ezek gyakorlásához való segítségnyújtás.

Tibeti gyógyító járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos tibeti gyógyító eljárás módszerek képesítéssel1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásánakx
egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú
melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó
előírásokról
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási,
illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra
vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEK

Életmód oktatás és tanácsadás

Szakmakód:

8036

Szaktevékenység

Élmény centrikus módszer együttes alkalmazásával segíti a szolgáltatást igénybevevőt életmódjának átalakításában - a civilizációs betegségek, a testi-lelki ártalmak csökkentése, vagy kiküszöbölése, egészsége megőrzése vagy helyreállítása érdekében.

Nem konvencionális életmód oktatás és tanácsadás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában végzett
tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász életmód tanácsadó11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)
NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára
hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési
lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott
mellékhelyiség
X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve
kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

Szaktevékenység:

Az antropozófus orvoslás az embert egyénként környezetébe ágyazva, azzal szerves egységben tekinti. Az egészség és betegség okait e differenciált, komplex rendszerből vezeti le, és a kezelést is onnan meríti. Olyan nyílt rendszerspecifikus szemléletmód, mely saját fogalom-, eljárás- és szabályrendszerrel rendelkezik, speciális módszereket és eljárásokat alkalmaz. Az orvos speciális, fitoterápiás vagy potenciált gyógyszereket, külső beavatkozásokat, életvezetési tanácsokat, terápiás beszélgetést, dietetikát, művészi terápiákat alkalmaz az erre külön kiképzett terapeuták segítségével.

Antropozófus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Antropozófikus KM orvos (Msc)/Antropozófus terapeuta (Bsc)1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a
X
természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző orvos/terapeuta számára hideg-meleg vizes
kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó
szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEK

Fitoterápia

Szakmakód:

8037

Szaktevékenység

A fitoterápia magában foglalja a betegek kiegészítő kezelését, amely történhet gyógynövényekkel, vagy gyógynövény készítményekkel és gyógyhatású anyagokkal. Az alkalmazónak ismernie kell a növények fő hatóanyagait, azok hatását a szervezetre, a növények hatástani, illetve terápiás besorolását, alkalmazásuk módját, helyét és értékét a terápiás rendszerben.

Fitoterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában végzett
tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász fitoterapeuta11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)
NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára
hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési
lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott
mellékhelyiség
X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve
kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

Neurálterápia

Szakmakód:

8041

Szaktevékenység:

A neurálterapeuta orvos tevékenysége a központi és perifériás idegrendszer, továbbá az akupunktúrás meridiánok, valamint egyéb mikrorendszerek pontjain ható speciális ingerterápia ismeretén és alkalmazásán alapul. Invazív diagnosztikus és terápiás módszerként alkalmazza a neurohormonális rendszer regulációs mechanizmusainak serkentésére. A neurálterápeuta orvos a beteget vizsgálja és invazív beavatkozással (speciális injekciós technikák és lokális érzéstelenítő nem terápiás dózisú adagjának alkalmazásával) kezeli.

Neurálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos Neurálterapia KM orvos (Msc)1
Tárgyi feltételek:
A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Speciális lokal anesthetikumok, steril fecskendők, törlés, törléstartó,
üvegedények
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó
szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEK

Reflexzóna terápia

Szakmakód:

8046

Szaktevékenység

Az egészséget megtartó életerők tudatos, célirányos serkentése ujjnyomással, a korporális reflexterületeken, meghatározott zónára, fájdalomküszöb alatti nyomáserősséggel. Ez a technika kortól függetlenül mindhárom területen, a prevencióban, orvosi kezelések kiegészítéseként, rehabilitáció esetén egyaránt hatékony. Megfelelő hozzáértéssel állapotfelmérésre is alkalmas.

A láb, a kéz és a fül reflexzónái pontmasszázzsal, saját kezeivel, valamint magvakkal, fénnyel, mágnessel, moxával, szondával serkenthetők.

Reflexzóna terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában
végzett tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász reflexológus11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)
NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Folyóvizes (hideg-meleg) lábmosási lehetőség a beteg
számára
XX
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára
hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési
lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott
mellékhelyiség
X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve
kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK
[124][125]
AkupunktúraSzakmakód:8056
Szaktevékenység
Olyan egészségügyi ellátási forma, amely a gyógyhatást a bőr anatómiailag meghatározott pontjainak,
az akupunktúrás pontok tűszúrással való ingerlésével éri el. Az akupunktúra egy komplex diagnosztikus és terápiás
módszer. Az ősi tanítások szerint a terápia alapelve a yin-yang erőviszonyok rendezése a meridiánhálózat keringési
rendszerében. Ez biztosítja az energia periodikus szabad áramlását, amely viszont feltétele a szervek normális
összehangolt működésének. Ez a cél az akupunktúrával a helyesen kiválasztott pontokon történő tűszúrással érhető el.
Akupunktúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására
vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
VizsgálóágyX
A beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása,
illetve kezelése
X
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyszer használatos vagy többször használatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék a többször
használatos tűk esetében)
X
A vérzéscsillapításhoz alkalmas anyag/eszközX

Kineziológia

Szakmakód:

8057

Szaktevékenység

A kineziológia alternatív és komplementer jellegű, készség-, képesség- és személyiségfejlesztő, pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó prevenciós, holisztikus módszer. A kineziológia segít az egészségmegőrzésében, a betegségek megelőzésében, gyógyításában, az öngyógyítás folyamatában, a betegségek mögött álló problémák feltárásában, a rehabilitációban, a személyiségfejlődésben. A kineziológiai módszerek mellett természetgyógyászati, mentálhigiénés, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai módszereket is alkalmaz.

Kineziológia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában
végzett tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász kineziológus11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)
NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára
hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési
lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott
mellékhelyiség
X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve
kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

Szemtréning

Szakmakód:

8067

Szaktevékenység

Komplementer gyógyító és látás-, illetve életminőség javító, látást tehermentesítő természetgyógyászati tevékenység.

A szemtréning a látást tehermentesítő életmód és életviteli korrekciók összessége. A látástréner ismeri az íriszen kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a technikai eszközök látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).

Szemtréning járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Járóbeteg ellátásA beteg otthonában
végzett tevékenység
Személyi feltételek:
Természetgyógyász látástréner11
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)
NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati
rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Szemtükör, legalább 300W-os lámpa, látástesztek vizus
megállapítására/vizus tábla, könyv színtévesztés
megállapítására
XX
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
A beteg ellátását végző természetgyógyász számára
hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési
lehetőség és szükséges bútorzat
X
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott
mellékhelyiség
X
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve
kezelése
X
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEKEK

KLINIKAI ONKOLÓGIA

Klinikai onkológia

Szakmakód:

1200

Progresszivitási szintek - A felnőttkori onkológiai ellátásban

Alapellátók és járó-, fekvőbeteg szakellátók

A járási (települési) szintű alapellátó és járó-, valamint a fekvőbeteg szakellátó intézmények feladata a daganatok elsődleges megelőzését célzó életmód egészségügyi ismereteinek terjesztése, közreműködés a másodlagos megelőzést szolgáló szervezett szűrővizsgálatok lakossági részvételének emelésében, a rákbetegségek korai felfedezésében, a rákgyanús személyek további szakellátásban részesülésében (beutalásában), valamint részvétel a daganatos betegek rehabilitációs és palliatív krónikus ellátásában.

II.a szint:

Vármegyei Onkológiai Központ: a vármegyei közigazgatási határok alapján meghatározott, közepes térségekben működő rákbeteg-ellátási szervezetek, amely a sokféle rákbetegség szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus ellátásában és gondozásában - a komprehenzív szemlélet alapján - képes a betegségekkel kapcsolatos komplex teendők intézményen belüli teljes vagy részbeni ellátására, illetve részbeni ellátás esetén a beteg ellátási igénye szerinti szolgáltatások más intézményben történő igénybevételének megszervezésére (a beteg beutalása útján). A vármegyei központok rendeltetése a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának biztosítása a nagyszámban előforduló daganatféleségek tekintetében a szükséges beavatkozások sokszakmás onko-team munka keretében történő kivitelezésével (az ehhez szükséges orvosi szakterületek együttműködésének koordinálásával), a progresszív ellátás bármely szintjén igénybe vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával. A daganatos betegek komplex ellátását - bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében - szakintézményekkel együttműködésben biztosítják.[126]

II.b szint:

Sugárterápiás ellátást is biztosító vármegyei onkológiai központ. Az ide tartozó onkológiai központok egyéb feladatai és működési feltételei megegyeznek a II.a progresszivitási szintű vármegyei onkológiai központokéval.[127]

III.a szint:

Térségi Onkológiai Központ: az ország tájegységeinek geopolitikai-közlekedési adottságai alapján meghatározott térségeiben élő lakosság teljes körű, komprehenzív onkológiai ellátására képes rákbeteg-ellátási szervezet, amelyek - saját II.a vagy II.b szintű ellátási kötelezettségeiken túlmenően - elvégzik a térségi egységükhöz tartozó vármegyei onkológiai ellátó helyeken nem kivitelezhető diagnosztikai, illetve terápiás ellátási feladatokat is. A térségi központok rendeltetése tehát a területükön működő vármegyei központok szakmai feltételeit vagy gazdasági lehetőségeit meghaladó igényű, valamint a közepes gyakoriságú daganatféleségek esetén végzendő ellátások sokszakmás onko-team munka keretében történő, koncentrált végzése (az ehhez szükséges valamennyi orvosi szakterület együttműködésének koordinálásával). A daganatos betegek komplex ellátását - bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében - az országos onkológiai központtal erre kijelölt szakintézményekkel együttműködésben biztosítják térségi szinten.[128]

III.b szint:

Országos Onkológiai Központ: az Országos Onkológiai Intézet, amely komprehenzív rákcentrum, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő követelményrendszer alapján végzi. Az országos központ rendeltetése - a közép-magyarországi térségi feladatok végzésén túlmenően - a ritkán előforduló daganatféleségek esetén végzendő ellátások biztosítása, molekuláris patológiai diagnózis alapján, továbbá valamennyi szolid daganat ellátására alkalmas speciális szakmai feltétel koncentrálása egy intézményen belül. Feladata továbbá az onkológiai ellátás szakmai irányelveinek és követelményrendszereinek multidiszciplináris kidolgozása során az Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai közötti, a szakmai irányelvek kidolgozására vonatkozó jogszabályoknak megfelelő koordináció biztosítása. Feladata a Nemzeti Rákregiszter működtetése, részvétel az orvos-továbbképzésben, valamint az orvostudomány legújabb eredményei átültetésének elősegítése a hazai gyakorlati betegellátásba. Ezen tevékenységek végzése egy intézményen belül történik a komprehenzív rákcentrumoktól elvárható nagyszámú daganatos betegek kezelésével.

Klinikai onkológia minimumfeltételei

Általános feltételek:

A daganatos betegek ellátása komplex feladat, így a betegek optimális ellátásának meghatározása több szakterület orvosainak együttes feladata. Ez ad garanciát arra, hogy - a nemzetközi ajánlások figyelembevételével - a betegek kivizsgálása és kezelése egységes legyen a daganatos betegek többszakmás ellátását végző onkológiai centrumokat működtető intézményeken belül, illetve országosan.

Az onkológiai ellátás multidiszciplináris jellegére tekintettel és a szakmánkénti követelmények érvényesülése érdekében a szolgáltatónál:

1. Meg kell határozni a sokféle daganat közül az ellátható lokalizációs csoportot (csoportokat) (BNO-10 II. Daganatok, C00-D48 kódtartomány) a szolgáltató szakterülete (szakmakódja) alapján.

2. Biztosítani kell az 1. pont szerinti daganatcsoport ellátásához szükséges orvosi eljárások (OENO kódtartomány) szakmai minimumfeltételeit.

3. Biztosítani kell az 1. és 2. pont szerinti tevékenység onkológiai team munkában történő végzéséhez szükséges szakmai környezet (háttér) feltételeit.

3.1. Az onko-team feladatai:

Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének vagy diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a teljes betegút tervezése, menedzselése, ideértve a teljeskörű diagnózis felállításához szükséges és az előzetesen elvégzetteket meghaladó diagnosztikai vizsgálatok meghatározását, illetve a terápiás terv felállítását, valamint ezek újratárgyalását a betegség előrehaladása során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai eredmény esetén.

Ennek során az onko-team javaslatot tesz a beteg további ellátására, így

- a betegség klinikai stádiumának (staging) meghatározására,

- a klinikai stádium meghatározását követően a terápiás tervre (mely figyelembe veszi a folyamat szövettani természetét, kiterjedését, a beteg általános állapotát, kísérő betegségeit, kezelés-speciális szervi funkcióit és a betegnek a kezelésbe való tájékoztatottságon alapuló beleegyezésének [informed consent] meglétét vagy hiányát),

- az egyes terápiás módszerek alkalmazásának sorrendjére,

- a terápiás módszerek egymással történő kombinálására (pl. radiokemoterápia),

- a terápia eredményességének ellenőrzésére, ha szükséges, módosítására,

- a műtéti beavatkozás idejére, kiterjesztésére,

- a sugárterápia főbb jellemzőire, irányára,

- a gyógyszeres terápia főbb jellemzőire,

- klinikai vizsgálat keretében történő kezelés esetén a protokollra és annak szakmai tartalmára,

- a tervezhető rehabilitációra,

- egyes speciális esetekben véleményt ad a kórismézés további lépéseire, figyelemmel arra, hogy a daganat kiterjedése, terápia iránti érzékenysége és a beteg általános állapota, valamint beleegyezése vagy ennek hiánya mellett a további vizsgálatnak van-e terápiás konzekvenciája.

3.2. Onko-team tagja legalább:

- klinikai onkológus szakorvos,

- patológus szakorvos (molekuláris patológiai háttérrel),

- radiológus szakorvos,

- sugárterápiás szakorvos,

- az adott daganat sebészi ellátását végző szakterület szakorvosa,

- a daganat lokalizációja szerinti szervrendszer ellátásában kompetens nem-sebészi szakterület szakorvosa,

- a beteg kezelő szakorvosa (amennyiben nem azonos az előbbiekben meghatározottak valamelyikével),

- vélemény-nyilvánítási joggal az onko-teamben részt vehetnek (amennyiben jelenlétüket a beteg nem zárta ki) az érintett szakmák szakorvos-jelöltjei és rezidensei is,

- onko-team szervező,

- az onko-team esetenként kiegészülhet egyéb képalkotó-, labor-diagnosztikai szakterület, ápolói munkaterület képviselőjével, gyógyszerésszel, a beteg háziorvosával, a beteg pszichés vezetését, rehabilitációját végző szakemberrel.

3.3. Onko-team működési rendje

Az onko-team működési rendjét az adott egészségügyi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni kell. Az onko-team saját ügyrendjében szabályozza az ülések helyét, a betegeknek a megbeszélésre való bejelentésének rendszerét, a javaslat meghozatalának részleteit, a különvélemények rögzítésének szabályait.

Az onko-team-et a sokszakmás onkológiai ellátást végző egészségügyi intézmény (szolgáltató) a klinikai onkológiai osztályának szervezeti egységeként működteti, szükség esetén más intézmény/intézmények (szolgáltató/szolgáltatók) szakorvosainak bevonásával. Az onko-team javaslatai az adott egészségügyi intézményben történő betegellátásra hatályosak. Amennyiben az adott intézményben rendelkezésre nem álló módszer kerül ajánlásra, az az illető intézményt képviselő szakorvos munkahelyére is vonatkozik.

Az onko-team legalább hetente ülésezik - a nagy számban előforduló daganatoknál az esetszám függvényében nagyobb gyakorisággal, a ritka daganat csoportoknál a diagnózis felállítását követő idő betartásával.

Az onko-team tagjainak az üléseken való részvétele - eseti megoldásként - telemedicinális, telekommunikációs eszközök igénybevételével is biztosítható.

Amennyiben az onko-team javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg vizsgálatának lehetőségét.

A beteg/törvényes képviselő kívánságára biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétel lehetőségét.

Az onko-team javaslatát a kezelő szakorvos referálása és a rendelkezésre bocsátott egészségügyi dokumentáció áttekintése alapján hozza meg, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek, és egy példánya a bizottság által vezetett nyilvántartásban megőrzendő, a másik a beteg orvosi dokumentációjának részét képezi.

A beteg klinikai adatait a diagnózis felállítását követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 21 napon belül az onko-team elé kell vinni. Ez az idő legfeljebb 30 napra meghosszabbítható. Ha egy naptári hónapon belül több beteg onko-team elé kerülése ezt meghaladja, az orvosigazgató köteles megvizsgálni ennek okát, és a szükséges szervezési változtatásokat végrehajtani, vagy személyi felelősség esetén a megfelelő szankciókat alkalmazni.

Sürgősségi beavatkozás szükségessége esetén a beteg ellátása az onko-team előzetes véleményének kikérése nélkül is elvégezhető, de ebben az esetben is szükséges a következő onko-team ülésen a beteg kórtörténetének ismertetése, valamint a sürgősség tényének és okának az onko-team dokumentációjában való rögzítése. A sürgős szükség fogalmára az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet az irányadó.

Az onko-team terápiás javaslatáról a kezelőorvos a beteget minden esetben tájékoztatni köteles. A beteg aláírásával igazolja a kezelési terv egészének vagy egyes részeinek elfogadását vagy annak visszautasítását, mely a beteg dokumentációjának részét képezi.

Az onko-team javaslatát minden esetben a beteg dokumentációjában és az onko-team által vezetett nyilvántartásban is el kell helyezni.

4. Ki kell dolgozni a betegek kellő időben és megfelelő módon történő ellátását lehetővé tevő szervezett betegutak rendszerét mindazon daganatos lokalizációkra és beavatkozási típusokra nézve, amelyekre az adott szolgáltatónál a személyi/tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.

5. Biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétellel kapcsolatos költségek megtérítését mindazon tagok számára, akik más egészségügyi szolgáltatónál, vagy az onko-team-et szervező szolgáltató más telephelyein dolgoznak.

6. Az onko-team-szervező feladatai körében:

a) összegyűjti és rendszerezi a daganatos betegeket ellátó társosztály jelzéseit az onko-team elé kerülő betegekről, a team általi személyes betegvizsgálat szükségességéről és a bemutatni kívánt speciális dokumentációról (pl. CD-n tárolt képanyag, video, leletek),

b) besorolja a betegeket az onko-team megbeszélésre, szükség esetén rendkívüli megbeszélést szervez,

c) rögzíti a kórházi rendszerben a betegek személyi adatait és az egészségügyi adatokat,

d) másolatot készít a képi dokumentációkról (scanner, CD-másolat),

e) a számítógépes rendszerben nem szereplő leletekről fénymásolatot készít,

f) dokumentálja az onko-team javaslatát,

g) a beteg írásos kérésére postázza az onko-team állásfoglalását,

h) a team által javasolt vizsgálatokra, onkológiai vagy sugárterápiás szakvizsgálatra, szimulálásra, ambuláns vagy osztályos kezelésre előjegyzést kér, ezeket postázza a betegeknek,

i) figyelembe véve a klinikai sürgősség mértékét - a centrumvezető főorvossal egyeztetve - nyilvántartásba veszi az onko-team üléseken készült javaslatokat,

j) az onko-team-eken, vagy a központ referáló értekezletein jelez minden olyan új információt, amely a betegek ellátása szempontjából lényeges. Előkészíti az onko-team szakmai tájékoztatóit, ezekhez a technikai feltételeket biztosítja. A főnővérrel és a sugárterápia vezető asszisztensével együttműködve jelzi azokat a szakdolgozói problémákat, melyeket a betegek kezelésre való besorolásában figyelembe venni szükséges.

Klinikai onkológiai fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

A Klinikai Onkológia Osztályok aktív ellátási feladataihoz (a krónikus ellátási feladatok nélkül) a progresszív ellátási szint és területi ellátási kötelezettség figyelembe vételével megfelelő kapacitású intézményi háttér létesítése szükséges, az alábbiakban a minimális (15 ágyas) osztályszervezetre megadott személyi és tárgyi feltételek biztosításával.

[129]
Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.a-II.bIII.aIII.b
Vármegyei
Onkológiai
Központ
Térségi
Onko-
lógiai
Központ
Országos
Onkológiai
Központ
II.a II.b
Személyi feltételek:
Osztályvezető főorvos - legalább 5 éves klinikai onkológia
szakvizsgával és szakmai gyakorlattal rendelkező klinikai
onkológus szakorvos (ágyszámtól függetlenül)
1
Klinikai onkológia szakorvos (ágyszámarányos)2
Egyéb szakorvos (feladatarányos)1
Orvos (ágyszámarányos)1
Gyógyszerész (az osztályon történő citosztatikus keverék-
infúzió készítés felügyeletéhez)
EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL
Onko-team szervező (felső- vagy középfokú egészségügyi
végzettséggel, feladatarányos)
1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletbenX
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Humán erőforrás szervezőEL
Gyógyfoglalkoztató/Foglalkozásterapeuta/rehabilitációs
tevékenység terapeuta
EL
InformatikusEL
BetegkísérőEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Elkülönítő betegszobaX
Kezelő/kötöző helyiségX
Speciális kezelő/vizsgálóX
Infúzió-előkészítő helyiségX
VérmelegítőX
Citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális
levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező
aszeptikus labor. A citosztatikus keverék készítése
gyógyszerész felügyelete mellett, az erre vonatkozó hatályos
szakmai előírások szerint történik
X
Zárható "ellenőrzött készítmény" tárolásX
Digitális adathordozón tárolt diagnosztikus képanyag
megtekintésére és demonstrálására alkalmas informatikai
felszerelés
X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Radiológia (Rtg, UH)EKELEL
CT, MRIEKEKEL
PET-CTEKEKEK
AngiográfiaEKELEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika, tumormarker-vizsgálatokEKELEL
Citológia szövethenger-biopszia és aspirációs mintavételEKELEL
Patológia, hisztológiaELELEL
Sürgősségi ellátásEKELEL
Anaesthesiológiai és Intenzív ellátásEKELEL
Invazív radiológiaEKELEL
Molekuláris pathológia (Biomarker-vizsgálatok, mutáció
analízis)
EKELEL
Nukleáris medicinaEKELEL
SugárterápiaEKELELEL
Endoszkópiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti
speciális laboratóriumokban)
ELELEL
Speciális supportáció és speciális rehabilitáció
(belgyógyászat, kardiológia, hematológia, fül-orr-gégészet,
arc-állcsont-szájsebészet, gasztroenterológia, tüdőgyógyászat,
ortopédia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia,
ideggyógyászat, szemészet, rehabilitációs alaptevékenységek,
pszichiátria, stb.)
EKELEL
Az adott intézmény tevékenységi körében engedélyezett
daganatcsoportok ellátásához szakmailag indokolt egyéb
diagnosztikai, illetve daganatellenes műtéti-invazív és non-
invazív beavatkozások feltételeinek biztosítása a klinikai társ-
szakmák szakmai feltételei keretében szükséges
EKELEL
A "kúraszerű" kemoterápia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.a-II.b-III.a-III.b
1. A "kúraszerű" kemoterápiák szakmai, szervezeti követelményeit a Klinikai Onkológiai Osztályok keretében,
a járóbetegek "nappali" vagy "egynapos" klinikai ellátási formájában kell biztosítani az adott Osztály személyi,
kapacitási, elhelyezési adottságainak figyelembe vételével.
2. A citosztatikus keverékinfúziók előállításának feltételei azonosak a klinikai onkológiai osztály tárgyi feltételei
között meghatározottakkal.
Személyi feltételek:
A kúraszerű ellátás esetén 4 speciális fektető ágyra a Klinikai Onkológiai Osztály
1 fekvőbeteg ágyszámára eső személyi feltételekkel kell az Osztály létszámát
kiegészíteni.
X
Tárgyi feltételek:
Infúzió-előkészítő1
Kemoterápiás kezelőkórterem1
Elkülönítő betegszoba1
Vérmelegítő1
Kemoterápiás fektető ún. speciális fektető ágy (szék) legalább4
Nővérhívó berendezés kemoterápiás kezelőkórterembenX

Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Általános feltételek:

1. Az onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia - szakellátási feladatai körében - végzi az adott onkológiai központ által ellátott rosszindulatú daganatos betegek szakmai szabályok szerinti követéses gondozását és a gondozási események dokumentálását az országosan egységes gondozási nyilvántartásban. E feladatokat az onkológiai központ onko-teamjei közreműködésével és az ellátott daganat-lokalizációk tekintetében kell meghatározni, illetve az e feladatok profilírozottságának és mennyiségének megfelelő számú szakrendeléseken és szakambulancián megvalósítani.

2. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása esetén egyes - az 1. pont szerint meghatározott - diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs célú onkológiai járóbeteg szakellátási és követéses gondozási feladatok végzése a térségi onkológiai központ szakmai felügyelete mellett.

Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
II.a-II.bIII.aIII.b
Személyi feltételek:
Klinikai onkológia szakorvos1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL1
Vezetőasszisztens/vezető szakasszisztens1
Gondozó/szakgondozó1
Általános asszisztens/szakasszisztens/onkológiai szakápoló1
BetegkísérőEL
FoglalkozásterapeutaEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kezelő/kötöző helyiség1
Elektrostimulátor (fájdalom-ambulancia működése esetén)ELX
Lymphomat (a kézi nyirokdrainage lehetőségével együtt, speciális
végzettségű gyógytornásszal)
EKX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Klinikai Onkológiai OsztályEK
Onkológiai fájdalom-terápiás szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.a-II.bIII.aIII.b
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1*11
Neurológia szakorvosEL1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/onkológiai szakápoló1*11
Műtőssegéd (invazív beavatkozásokhoz)11
Tárgyi feltételek:
Kezelő/kötöző helyiség (ld. a rendelő általános feltételei) +TENS
kezelő készülék
1*12
Aneszteziológiához szükséges eszközökX*XX
3 ágyas fektető, infúziós állványokkal, pumpákkalEL1
Műtő - C karos képerősítővel (2 monitor + nyomtató)11
Regionális anaesth. egység-tálcák - legalábbEL8
Különböző spinális és epidurális tűk, katéterekELX
Helyi érzéstelenítő oldatokELX
EKG monitorozás lehetőség, pulse oxymeterELX
Radiofrekvenciás generátor - speciális tűkELX
Resuscitációs felszerelésELX

Megjegyzés:

* A II. progresszivitási szintű Vármegyei Onkológiai Központokban legalább az Aneszteziológiai és Intenzív Terápia cím alatti "Fájdalomterápia szakambulancia" (szakmakód: 1503) feltételeit kell biztosítani.[130]

Sugárterápia

Szakmakód:

1201

Sugárterápiás centrum személyi feltételei
(diplomások és szakasszisztensek 1)
Progresszivitási szint
II.b-III.a-III.b
Személyi feltételek:
Onkoradiológia szakorvos2300 új betegre1
Terápiás szakasszisztens
Szakasszisztens200 új betegre1
Szakasszisztens4brachyterápiás készülékenként2
Szsakasszisztens5szimulátoronként1-2
Szakasszisztensortovoltos készülékenként2
Szakképzett orvos-fizikus6500 új betegre1
Egyéb sugárfizikai személyzet600 új betegre1

Megjegyzés:

1 Az adatok 40 órás munkahétre vonatkoznak (a létszámba az ambulancia és brachyterápia is beleértendő). A normatíva nem tartalmazza a fekvőbeteg osztályhoz, az adminisztrációs, az oktatási és tudományos munkához szükséges létszámot.

2 Teljes munkaidőben sugárterápiás ellátást végző (ún. "full-time equivalent") szakorvos. A rezidensképzés után teljes munkaidőben sugárterápiás osztályon dolgozó szakorvos-jelölt 0,5 szakorvosként számítható.

3 Megavoltos készüléknél műszakonként minimum 2 szakasszisztens.

4 Röntgen szakasszisztens/műtősnő/sugárterápiás szakasszisztens. A kezelések számától függően, évi 200 új brachyterápiás beteg felett 2 asszisztens. A röntgen szakasszisztens, sugárterápiás szakasszisztens és műtős együtt, a személyzet a manuális kezeléseket is ellátja.

5 Hagyományos röntgen szimulátornál 1, CT szimulátornál 2 szakasszisztens javasolt.

6 A klinikai sugárfizikus szakképesítés megszerzéséig szakképzett orvos-fizikusnak tekintendő minden olyan fizikus, aki sugárterápiás osztályon főállású alkalmazásban dolgozik minimum 5 éve.

7 Idetartozik a szakképesítéssel még nem rendelkező orvos-fizikus, mérnök, informatikus és főiskolai végzettségű fizikus asszisztens (az angol "dosimetrist" ekvivalense).

[131]
Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás)
gép-műszer minimumfeltételek
Progresszivitási szint
II.b
Vármegyei Onkológiai
Központ
III.a
Térségi
Onkológiai
Központ
III.b
Országos
Onkológiai
Központ
Tárgyi feltételek:
Besugárzó berendezések
Megavoltos készülékek122-36-8
- Kisenergiás (6 MV) gyorsító vagy kobaltágyú112
- Duál fotonenergiás (6 MV és >15 MV X elektron)211-24
- Multileaf kollimátor12minden gépen
- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID)312minden gépen
- IMRT opció14
- IGRT opció14
- Sztereotaxiás sugársebészet/sugárkezelésXX
- Teljes testfelszín elektron besugárzásX
- Egésztest besugárzásX
- Szimultán radiokemoterápia feltételrendszerénekXXX
biztosítása4
Szimulátor vagy CT szimulátor5112
CT6ELXX
Brachyterápiás besugárzó készülék (HDR Afterloading)1111
Permanens prosztata implantációs I125 brachyterápiaX
Terápiás röntgen (200 kV tartományban)1
Filmhívó automata8111
Betegrögzítő berendezések9XXX
Sugárfizikai műszerek, programok
Besugárzás tervező rendszer
- Brachyterápiás kezelésekhezXXX
- Külső besugárzáshoz10XXX
- IMRT, inverz tervezés10XX
Record & Verify rendszer11XXX
Számítógép vezérelt vízfantomXXX
Használati dózismérő szilárd fantomlapokkalXXX
Humanoid fantomX
In-vivo dózismérő a besugárzások ellenőrzésére
- Külső besugárzáshozXX
- BrachyterápiáhozXXX
Film denzitométerXX
Legalább ötpontos mezőellenőrző dózismérőXXX
Blokk-vágó készülékX
Hordozható vízfantomXXX
Sugárvédelmi műszerXXX

Jelmagyarázat:

1 Egy műszakos (8 órás üzemeléssel) évi 600 beteg/készülék, egy hosszított műszakos (10 órás üzemeléssel) évi 750 beteg/készülék, két műszakos üzemeléssel évi 1200 beteg/készülék.

2 Azokban a központokban, ahol kobaltágyú még működik, ott második készülékként nagyenergiás gyorsító szükséges. Ahol kobaltágyú nem üzemel, ott egy kisenergiás és egy nagyenergiás gyorsító a minimumfeltétel. Az új telepítéseknél kobaltágyú nem telepíthető, a meglévőket lehetőség szerint gyorsítóra kell cserélni. Ahol a lehetőségek adottak, illetve új centrumok tervezésénél két, egymással kompatibilis nagyenergiájú gyorsító beszerzése javasolt.

3 Minden centrumban minimumfeltétel a 3D konformális sugárkezelés, ami lehetőleg multileaf kollimátorral és EPID-del felszerelt gyorsítón végzendő. Az esetlegesen hiányzó multileaf kollimátor és EPID beszerzéséig átmenetileg elfogadható az irreguláris mezők kialakítása egyedi blokkokkal, illetve azok hagyományos röntgenfilmes verifikációja.

4 Szimultán radiokemoterápia esetén mind a kemoterápia, mind a sugárterápia egy intézeten belüli elvégezhetőségének feltételeit biztosítani kell vagy a sugárterápiát végző osztályon, vagy az intézeten belüli kemoterápiás társosztályon.

5 3 db megavoltos készülék felett második szimulátor vagy CT szimulátor javasolt. Új fejlesztéseknél hagyományos szimulátor helyett CT szimulátor beszerzése javasolt.

6 Új fejlesztéseknél törekedni kell a sugárterápiás centrumok saját (csak besugárzás-tervezésre használt) CT készülékkel való felszerelésére. Saját CT hiányában a besugárzás-tervezési CT vizsgálatokat sugárterápiás felügyelet mellett kell végezni.

7 Afterloading készülék teleterápia nélkül nem üzemelhet.

8 Ahol minden készülék már EPID-del felszerelt, ott nem kötelező.

9 Megavoltos készülékenként 1-1 készlet, + 1 készlet a szimulátorhoz és további készlet a CT-hez/CT szimulátorhoz.

10 Megavoltos készülékenként legalább 1 besugárzás-tervező munkaállomás. A speciális feladatokra (pl. IMRT tervezés, sztereotaxia stb.) plusz munkaállomást kell biztosítani.

11 Kobaltágyúknál és korábban telepített gyorsítóknál nem szükséges, de új beszerzéseknél kötelező.

12 Gyorsítóknál fixen beépítve.

KLINIKAI GENETIKA

Klinikai genetika

Szakmakód:

6700

Genetikai tanácsadás

6701

Progresszivitási szintek

I. szint

Alapszintű fogadóhelyek: Genetikai jártassággal (lehetőleg klinikai genetikai szakképesítéssel) rendelkező szakember által biztosított genetikai szakrendelés.

Feladata:

- a genetikai betegség gyanújának felvetése,

- a beteg genetikai laboratóriummal és genetikai tanácsadással ellátott központba küldése,

- konzultáció biztosítása a kórház, vagy terület más ellátó orvosai számára.

Minimumfeltételek:

- genetikai jártassággal (lehetőleg klinikai genetikai szakképesítéssel) rendelkező szakember által biztosított genetikai rendelés,

- 100-nál több beteg ellátása éves szinten,

- genetikai laboratóriumi háttérrel nem rendelkezik (a betegeket a legközelebbi II. vagy III. progresszivitási szintű központba küldi,

- szakmai testület jelöli ki a feltételeknek megfelelő központokat,

- biobanki tevékenységet nem végez.

II. szint

Klinikai genetikai szakképesítéssel rendelkező szakember által biztosított genetikai tanácsadás genetikai laboratóriumi háttérrel.

Feladata:

- genetikai betegségre gyanús betegek feltételezett klinikai diagnózisának a megerősítése (képalkotó eljárások, szakorvosi konzultáció, biokémiai laboratóriumi vizsgálatok elvégezhetőek),

- genetikai laboratóriumi diagnosztikai teszt indikálása,

- alapszintű genetikai diagnosztikai tesztek: citogenetika, lehetőség szerint FISH elvégzése a csatoltan működő laboratóriumban,

- molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálatra a beteg/minta továbbküldése a III. progresszivitási szintű központokba,

- anyagcserebetegségek irányába történő vizsgálatokra minta továbbküldése,

- a leletek alapján a leletek interpretálása, a diagnózis közlése, tanácsadás (prognózis, családtagok kockázata stb.).

Minimumfeltételek:

- 300-nál több beteg ellátása éves szinten,

- 100-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- területi elhelyezkedés,

- biobanki tevékenység ellátására alkalmas,

- molekuláris genetikai laboratóriumi vizsgálatok elérhetőek (mintaküldés).

III. szint

Klinikai genetikus által biztosított genetikai tanácsadás, teljeskörű genetikai laboratóriumi kompetenciával bíró II. progresszivitási szintű laboratóriumi háttérrel.

Feladata: ld. II. progresszivitási szint + a genetikai tesztek teljes tárháza (citogenetika, FISH, molekuláris genetikai tesztek).

Minimumfeltételek:

- 1000-nél több beteg ellátása éves szinten,

- 300-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- kiegészítő FISH vizsgálatok,

- molekuláris genetikai laboratóriumi tesztek végzése,

- térségi elhelyezkedés,

- biobank tevékenység végzésére alkalmas,

- 24 órás rendelkezésre állás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak,

- a ritka betegség hálózatban való részvétel.

Klinikai genetika járóbeteg szakellátás minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.III.
GenetikaiGenetikaiGenetikai
szakrendeléstanácsadás,
I. szintű genetikai
laboratórium
tanácsadás,
II. szintű
genetikai
laboratórium
Személyi feltételek:
Klinikai genetikai szakorvos vagy
licenszvizsgával rendelkező genetikai
tanácsadó orvos
112
Molekuláris genetikai vagy biológiai
diagnosztikai szakképesítéssel
rendelkező diplomás
11
Általános asszisztens/szakasszisztens11
Genetikai1
szakasszisztens/humángenetikai
szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a rendelő általános
feltételei +
Számítógép internet hozzáférésselXXX
Dokumentációk biztonságos tárolását
biztosító archiválás
XXX
Biológiai mintavételhez szükségesXXX
eszközök
Gép- és műszerpark
2 db -20 °C-os fagyasztó szünetmentes
áramforrással
XX
Fagyasztáshoz szükséges oldatokXX
Fagyasztva tároláshoz alkalmas
tartályok
XX
-80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel
ellátva
XX
Személyi számítógép biztonsági mentési
rendszerrel
XX
Speciális diagnosztikai és szakmai
háttér:
Alapvető genetikai kézikönyvek,
szindróma-atlaszok
XXX
Fényképezési lehetőség (sz.e. video)XXX
Citogenetikai vizsgálatokELXX
Molekuláris genetikai diagnosztikaEKELX
Szükséges szakorvosi konziliáriusEKELEL
Klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus/pszichológus
EKELX

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika

Szakmakód:

5006

Progresszivitási szintek

I. szint

- 300-nál több beteg ellátása éves szinten,

- 100-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- területi laboratórium.

II. szint

- 500-nál több beteg ellátása éves szinten,

- 300-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- molekuláris genetikai diagnosztika ellátására alkalmas,

- térségi elhelyezkedés.

III. szint

Genetikai Tanácsadás és II. szintű Laboratóriumi háttér a négy orvosegyetemhez kötött. Ezekben az esetekben az egyetem több laboratóriuma együttesen biztosítja a teljes körű genetikai ellátást.

A fentieken kívül működnek kizárólag citogenetikai diagnosztikát, illetve kizárólag molekuláris genetikai diagnosztikát végző laboratóriumok.

Az I. és II. szintek megkülönböztetése az alkalmazott módszerek és vizsgált betegségek spektruma szerint történik. Citogenetikai laboratóriumokban a kromoszóma analízis és +/- FISH alkalmazása, valamint a prenatális vizsgálat végzése jelenti a különbséget.

Citogenetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.
Személyi feltételek:
LaboratóriumvezetőOrvosi laboratóriumiOrvosi laboratóriumi diagnosztikai
(diplomás összlétszámondiagnosztikai szakorvos/Klinikaiszakorvos/Klinikai laboratóriumi
belül)laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerész/Klinikai
biokémikus szakképesítés
megszerzését követően min. 10
éves genetikai laboratóriumi
gyakorlat (citogenetika)
diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai
biokémikus szakképesítés megszerzését
követően min. 10 éves genetikai
laboratóriumi gyakorlat (citogenetika,
FISH, molekuláris genetikai
alapmódszerek)
Diplomás dolgozók23
[132]
(citogenetikus, molekuláris
genetikus, klinikai genetikus,
biológus, molekuláris
biológus legalább 10 éves
citogenetikai tapasztalattal)
Szakmai felügyeletet ellátó
személy (a fenti diplomás
létszámon belül)
11
Egyéb klinikai szakorvos
(neurológus, kardiológus,
szemész, fül-orr-gégész)
ELX
Humángenetikai szakasszisztens/felsőfokú orvosdiagnosztikai laboratóriumi asszisztens/immunhisztokémiai hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens23
Adminisztrátor1 (részmunkaidőben)1 (részmunkaidőben)
InformatikusEL 4 órán belülEL 4 órán belül
Képzett minőségügyi felelősEL 1 fő (részmunkaidőben)EL1 fő (részmunkaidőben)
Tárgyi feltételek:
számítógép internet
hozzáféréssel
XX
dokumentációk biztonságos
tárolását biztosító archiválás
XX
Citogenetikai
diagnosztikához,
kariotipizáláshoz szükséges
mikroszkóp és szoftver, és
további két helyiség,
sejttenyésztés, citogenetikai
preparátumok feldolgozása,
mikroszkópos észlelés
számára, rezgésmentes
beépített bútorzattal
XX
FISH értékeléshez szükséges
sötétkamra, fluoreszcensz
mikroszkóp és szoftver
X
Személyzeti
helyiségek
Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Tárolási funkciókRaktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták
biztonságos tárolásának
biztosítása
Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták biztonságos
tárolásának biztosítása
Gép- és műszerpark:
Mikrocentrifuga11
Centrifuga11
Laboratóriumi eszközökCitogenetikai diagnosztika
esetén:
1 db analitikai mérleg
1 db steril fülke
1 db nagy felbontású digitális
képelemző
1 db vízfürdő
1 db termosztát
1 db CO2 termosztát
Citogenetikai diagnosztika esetén
további:
1 db analitikai mérleg
1 db steril fülke
1 db nagy felbontású digitális
képelemző
1 db vízfürdő
1 db termosztát
1 db CO2 termosztát
Hűtőkapacitás2 db +4 °C-os hűtő, 2 db -18 °C-
os fagyasztó
2 db +4 °C-os hűtő, 2 db -18 °C-os
fagyasztó
2 db -80 °C-os fagyasztó
Mikroszkóp2 db fénymikroszkóp és ahol2 db fénymikroszkóp és 1 db
FISH vizsgálat történik, 1 dbfluorescensz mikroszkóp
fluorescensz mikroszkóp
Minták szakszerűXX
tárolásának, továbbításának
biztosítása
Személyi számítógép
biztonsági mentési
XX
rendszerrel, adat rögzítési és
-tárolási program
Klinikai informatikaiX
rendszerrel kétirányú online
kommunikáció
Speciális diagnosztikai és
szakmai háttér:
Alapvető genetikaiXX
kézikönyvek, szindróma-
atlaszok
Fényképezési lehetőségXX
(video lehetőség)
Szükséges szakorvosi
konziliáriusok
EKEL

Megjegyzés:

Citogenetikai lelet kiadására legalább 10 éves citogenetikai tapasztalattal bíró diplomás (orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai genetikus, biológus, molekuláris biológus) jogosult.

Jelenleg citogenetikai szakvizsga nincs, a citogenetikai képesítés a klinikai genetika, klinikai biokémikus és molekuláris genetikai diagnosztika szakképzés része.

Megjegyzés:

* -[133]

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.*II **III ***
Szakmakód: 5006Szakmakód: 5006Szakmakód: 5000/
5006
Személyi
feltételek:
Laboratórium-
vezető
(diplomás
összlétszámon
belül)
Molekuláris genetikai
diagnosztikai szakképesítés (első,
vagy ráépített orvosi
laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa, klinikai biokémikus
alapszakvizsgára) vagy min. 10
éves molekuláris genetikai
laboratóriumi diagnosztikai
gyakorlattal rendelkező biológus,
molekuláris biológus, orvosi
laboratóriumi diagnosztika
szakorvos
Molekuláris genetikai
diagnosztikai szakképesítés
(első, vagy ráépített orvosi
laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa, klinikai biokémikus
alapszakvizsgára) vagy min. 10
éves molekuláris genetikai
laboratóriumi diagnosztikai
gyakorlattal rendelkező
biológus, molekuláris biológus,
orvosi laboratóriumi
diagnosztika szakorvos
Azonos a
Laboratóriumi
diagnosztika:
G. Molekuláris
genetikai
diagnosztika
III. szintjével:
Egyetemi
Központok
Diplomás
dolgozók
(molekuláris
genetikai
diagnosztika
szakvizsgával
rendelkező
diplomás/min.
10 éves
molekuláris
23
genetikai diagnosztikai gyakorlattal rendelkező, molekuláris biológus, klinikai genetikus)
Szakmai felügyeletet ellátó személy (molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítéssel rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos)11
Egyéb klinikai szakorvos (neurológus,
kardiológus, szemész, fül-orr-gégész) elérhetősége
ELEL
Biológus vagy vegyész (diplomás összlétszámon belül)11
Humángenetikai szakasszisztens vagy orvos diagnosztikai laboratóriumi technológus molekuláris genetikai diagnosztikai gyakorlattal22
Adminisztrátor11
InformatikusEL 4 órán belülEL 4 órán belül
Képzett minőségügyi felelős1 fő1 fő
Tárgyi feltételek:
Számítógép internet hozzáférésselXX
Dokumentációk biztonságos tárolását biztosítóXX
archiválás
Három
klimatizált
helyiség a PCR
előtti és utáni
munkafolyamat
ok térben
történő
elválasztására*
1
XX
Személyzeti
helyiségek
Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Tárolási
funkciók
Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták
biztonságos tárolásának
biztosítása
Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták
biztonságos tárolásának
biztosítása
Gép- és
műszerpark:
Mikrocentrifug
a
pre- és post-PCR
laboratóriumokban 1-1
pre- és post-PCR
laboratóriumokban 1-1
Molekuláris
genetikai
diagnosztikai
laboratóriumi
eszközök
2 db PCR készülék
1 db spektrofotométer
1 db molekuláris biológiai
tisztaságú víz készítésére
szolgáló készülék
1 db autokláv
A pre- és post-PCR
helyiségekben:
1-1 db steril box (szeparált DNS
munkahely)
1-1 db vízfürdő
A post-PCR helyiségben:
1 db gélelektroforézis készülék
1 db fűthető mágneses keverő
1 db géldokumentációs rendszer
2 db PCR készülék
1 db spektrofotométer
1 db molekuláris biológiai
tisztaságú víz készítésére
szolgáló készülék
1 db autokláv
A pre- és post-PCR
helyiségekben:
1-1 db steril box (szeparált DNS
munkahely)
1-1 db vízfürdő
A post-PCR helyiségben:
1 db gélelektroforézis készülék
1 db fűthető mágneses keverő
1 db géldokumentációs rendszer
HűtőkapacitásPre- és post-PCR
laboratóriumokban 2 db +4 °C-os
hűtő, 2 db -18 °C-os fagyasztó, 2
db -80 °C-os fagyasztó
Pre- és post-PCR
laboratóriumokban 2 db +4 °C-
os hűtő, 2db-18°C-os
fagyasztó, 2 db -80 °C-os
fagyasztó
Minták
szakszerű
tárolásának,
továbbításának
biztosítása
XX
Személyi
számítógép
biztonsági
mentési
rendszerrel,
adat rögzítési
és
-tárolási
program
XX
Speciális
diagnosztikai
és szakmai
háttér:
Alapvető
genetikai
kézikönyvek,
szindróma-
atlaszok
XX
Szükséges
szakorvosi
konziliáriusok
EKEL

Megjegyzés:

* Alapszintű molekuláris genetikai módszerek: FISH, PCR, szekvenálás.

** és *** A molekuláris genetikai módszerek széles spektrumát alkalmazzák. A két szint között különbség a vizsgált betegségek spektrumában van:

II. szint: egy szűkebb spektrumú betegségcsoport magas szintű vizsgálata (országos központ),

III. szint: a betegségek széles skálájának vizsgálata: egyetemi központok.

1 A feltéteknek 2015. január 1-jétől kell megfelelni

A FISH módszer (molekuláris citogenetika) előfeltétele a citogenetikai vizsgálat. Ezért a citogenetikai laboratóriumoknak két szintjét különböztetjük meg.

A molekuláris genetikai laboratóriumok citogenetikai vizsgálatot rendszerint nem végeznek.

Biobanki tevékenység

Szakmakód:

6702

Biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás) szakmai minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos, biológus vagy vegyész1
Szakasszisztens1
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Zárható tároló helyiségX
Zárható helyiség dokumentációk tárolásáraX
Gép- és műszerpark
-20 °C-os fagyasztó szünetmentes áramforrássalX
Fagyasztáshoz szükséges oldatokX
Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályokX
-80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel ellátvaX
Számítógép biztonsági mentési rendszerrelX
Speciális diagnosztika és szakmai háttér:
Genetikai tanácsadóEL
Klinikai genetikus szakorvosEL
Genetikai laboratóriumi diagnosztikaEL
Minőségbiztosítás
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vagy a MSZ EN ISO 15189:2003 szabvány szerinti
tanúsított minőségbiztosítási rendszer megszerzése
X
Minőségirányítási kézikönyvX

LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA

Orvosi laboratóriumi diagnosztikaSzakmakód:5000
Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika5006

*

Bevezetés:

1. Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok feladata in vitro orvosi laboratóriumi szolgáltatás biztosítása egészségügyi szolgáltatók számára, beleértve a nem alapellátásban végzett szakszerű mintavételi tevékenységet is.

2. Az engedélyezés négy progresszivitási szinten meghatározott szakmai kompetenciák alapján történik. Egy adott egészségügyi intézményen belül egy progresszivitási szint engedélyezhető, kivéve azt az intézményt, ahol immungenetikai (HLA) laboratórium is működik.

3. Az adott progresszivitási szinten meghatározott valamennyi szakterületre előírt kompetenciát igazolni kell. Ez alól kivételt képez a "vércsoport szerológia" szakterület azon egészségügyi intézményekben, ahol az Országos Vérellátó Szolgálat biztosítja az ehhez kötelezően előírt diagnosztikai beavatkozásokat.

4. Az egyes progresszivitási szinteken a szakterületi kompetencia igazolásához az adott szakterülethez és progresszivitási szinthez tartozóan, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben előírt valamennyi laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) biztosítani kell. Az engedélyezett progresszivitási szinten csak az annál magasabb progresszivitási szintre előírt diagnosztikai beavatkozások nem végezhetők.

5. Amennyiben egy adott in vitro orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelezően előírt laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, azt más laboratóriumi egészségügyi szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés útján is elláthatja, ennek keretében a vizsgálati mintákat más intézmény in vitro orvosi laboratóriumába továbbíthatja.[134]

6. Ahol a minimumfeltétel beavatkozásszám, vagy esetszám arányában meghatározott, ott az engedélyezés, vagy ellenőrzés aktuális naptári évét megelőző év hivatalos statisztikai jelentésében szereplő adatokat kell alapul venni. Új laboratóriumi szolgáltató engedélyezése a szolgáltató előzetes nyilatkozata alapján történik.

Magyarázat:

Esetszám: laboratóriumi megjelenések száma.

Beavatkozásszám: a laboratóriumban elvégzett, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott orvosi eljárások (OENO) összessége; egyszerűsítve: laboratóriumi vizsgálatszám.

Szakterületek:

- BK: beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT): ez a szakterület olyan, nem laboratóriumi szakszemélyzet által végzett, de a laboratórium által felügyelt és minőségbiztosítási rendszerbe kapcsolt "in vitro" diagnosztikai tevékenységeket foglal magába, amit a laboratóriumi eredményen alapuló sürgős klinikai döntéshozatal érdekében a betegágy mellett, vagy közelében végeznek (pl. vérgáz, kardiális markerek). Jelen értelmezés nem foglalja magába a beteg által, önellenőrzés céljából végzett laboratóriumi diagnosztikai eljárásokat;

- ELV: elválasztási eljárások: elektroforetikus, kromatográfiás, tömegspektrometriás technikák;

- G: molekuláris genetikai, citogenetikai laboratóriumi diagnosztika;

- H: hematológia;

- HS: hemostasis;

- IK: immunkémia: endokrin diagnosztika, vitaminok és metabolitok meghatározása, gyógyszerszint monitorozás, drog tesztek, autoimmun diagnosztika, "in vitro" izotópdiagnosztika, szerológia, tumor marker vizsgálatok;

- KK: klinikai kémia: vérből és egyéb testnedvekből végzett általános kémiai diagnosztika, széklet diagnosztika és kőanalízis;

- KL: "kislabor";

- MV: mintavétel;

- S: sürgősségi laboratóriumi diagnosztika és 24 órás ügyeleti ellátás/rendelkezésre állás;

- SHI: speciális hematológiai, hemostaseológiai és immunológiai diagnosztika;

- VCs: vércsoport szerológia: ABO, Rh, ellenanyag szűrés.

Immungenetikai (HLA) laboratóriumi diagnosztika:

HLA szerológiai és DNS szintű vizsgálatok, HLA-ellenes antitest-meghatározás és keresztpróba. Az ilyen laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás térségi vérellátóhoz kötött tevékenység, mely együtt jár a szervtranszplantációval kapcsolatos 24 órás rendelkezésre állással.

- RIA: radioimmuno assay (izotópjelölésű immunanalitikai módszer).

Laboratóriumi diagnosztika0. szintI. szintII. szintIII. szintIV. szint
MV: MintavételXXXX
KL: "kislabor"X
KK: Klinikai kémiaXXX
IK: ImmunkémiaXXX
VCs: Vércsoport szerológiaXXX
H: HematológiaXXX
HS: HemostasisXXX
S: Sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátásXX
ELV: Elválasztási eljárásokXX
BK: Beteg közeli laboratóriumi diagnosztikaXX
(POCT)*
SHI: Speciális hematológiai, hemostaseológiai és
immunológiai diagnosztika
X
G: Molekuláris genetikai, citogenet