2014. évi LXXXVII. törvény

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit - ha kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint teljesíti. (1b) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót, továbbá az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapokat az 51/A. § szerinti publikus felületen közzé kell tenni."

2. § A Kvt. V. Fejezete a következő 51/A. §-sal egészül ki:

"51/A. § (1) A környezeti információk nyilvánosság részére való széles körű rendelkezésre bocsátása céljából az Információs Rendszer interneten elérhető, nyilvános információs felülettel (a továbbiakban: publikus felület) rendelkezik. A publikus felület, illetve az itt tárolt adat bárki számára korlátozás- és térítésmentesen hozzáférhető, megismerhető.

(2) A publikus felületen törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott,

a) a környezet és annak elemei állapotával,

b) a környezet igénybevettségével, használatával, terhelésével, szennyezettségével, károsodásával,

c) a környezetre hatást gyakorló tevékenységekkel és létesítményekkel, és

d) a környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős objektumokkal

kapcsolatos, az Információs Rendszerbe tartozó vagy azokból származtatott környezeti információkat kell közzétenni.

(3) A publikus felületen egyéb, az Információs Rendszer részét képező vagy azon kívül eső, a nyilvánosság tájékoztatása szempontjából releváns környezeti információk vagy más közérdekű adatok is közzé-, illetve elérhetővé tehetők."

3. § A Kvt. 64. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A környezetvédelmi hatóságnál - igazgatási jellegű szolgáltatásként - szakmai konzultáció kezdeményezhető. A szakmai konzultáció a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki.

(3) Nem kezdeményezhető szakmai konzultáció a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás vagy előzetes konzultáció alatt, az eljárás vagy előzetes konzultáció tárgyát képező kérdést illetően.

(4) A szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott vélemény nem mentesíti a konzultációt kezdeményezőt az e törvény szerinti felelősség alól."

4. § A Kvt. 64/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64/B. § (1) A termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő és szervező állami koordináló szervezet (a továbbiakban: állami koordináló szerv) - az európai uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének elősegítése, a stratégiai tervezés, a hulladékgazdálkodás közhasznú feladatai hatékony ellátásának érdekében -, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítő (a továbbiakban: minősítő) - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítéssel kapcsolatos eljárásai során a minősítési osztály megalapozása, az ellenőrzések eredményes lefolytatása céljából - jogosult az Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére.

(2) Az állami koordináló szerv, valamint a minősítő az Információs Rendszer számára közvetlenül elérhetővé teszi a feladatellátásával összefüggésben keletkezett, a hulladék útjának nyomon követésével, a hulladék kezelésével, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos adatokat."

5. § (1) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"10. a publikus felületen kötelezően közzéteendő adatköröket;"

(2) A Kvt. 110. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztetés feltételrendszerét;

b) a hatósági nyilvántartás vezetésének részletes szabályait;

c) az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó szabályokat;

d) a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit;

e) a környezetvédelmi szempontból minősítendő anyagok, termékek, tevékenységek és technológiák minősítésének részletes szabályait, valamint a minősítő hatóságok és intézmények kijelölésének szabályait, a minősítés rendjét."

(3) A Kvt. 110. §-a a következő (8a)-(8e) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg

a) a légszennyezettség mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével, valamint annak mérésére szolgáló mérőhálózat telepítésével, üzemeltetésével és működésével, továbbá a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével összefüggő szabályokat;

b) a légszennyező anyagok terjedése, az időjárási tényezőknek a légszennyezettségre gyakorolt hatása, valamint a helyhez kötött légszennyező források kibocsátása mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével, valamint a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetésének levegőtisztaság-védelmi követelményeivel kapcsolatos szabályokat;

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölését, valamint az ország területének a légszennyezettség alapján zónákba történő besorolását.

(8b) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a vízvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg

a) az Információs Rendszer alrendszereként működő, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó, adatszolgáltatással összefüggő szabályokat;

b) a kármentesítési tényfeltárással kapcsolatos részletes szabályokat.

(8c) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a vízvédelmet érintő kérdésben a vízvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg a környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeit.

(8d) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg a környezeti zaj mérséklésének feltételeit megteremtő stratégiai zajtérképek, valamint az erre épülő intézkedési tervek készítésének részletes szabályait.

(8e) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a levegő és a zaj vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

b) a földtani közeg érintettsége esetén a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben önállóan kiadott

rendeletben állapítsa meg a környezeti elemek - ide nem értve a vizeket - védelmére, a szennyező forrásokra, illetve a környezeti elemek terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó részletes szakmai szabályokat."

(4) A Kvt. 110. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Felhatalmazást kap a vízvédelemért felelős miniszter, hogy

a) földtani közeg érintettsége esetén a miniszterrel egyetértésben,

b) halas vizek érintettsége esetén a halgazdálkodásért felelős miniszterrel egyetértésben,

c) ivóvíz érintettsége esetén az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó esetekben önállóan kiadott

rendeletben állapítsa meg a víz, mint környezeti elem védelmére, a vizet szennyező forrásokra, illetve a víz terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a vizet veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó részletes szakmai szabályokat."

(5) A Kvt. 110. § (15) és (15a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a vizekre vonatkozó határértékek kivételével - az igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket

a) levegő és zaj vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

b) földtani közeg vonatkozásában a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben önállóan kiadott rendeletben határozza meg.

(15a) Felhatalmazást kap a vízvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel, valamint talajvédelem érintettsége esetén a földügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben határozza meg a vizekre vonatkozó igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket."

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

6. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően)

"g) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását"

(az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.)

7. § (1) A Ht. a következő 35a. alcímmel egészül ki:

"35a. Hulladékgazdálkodási információk publikus felületen történő közzététele

83/A. § Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén - a személyes adatok kivételével - közzé kell tenni

a) a 80. § (1) és (2) bekezdésében foglalt, a hulladékgazdálkodási engedélyben vagy a nyilvántartásban szereplő adatokat - a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó adatokat tevékenységfajtánként és hulladéktípusonként -,

b) a képződő és a kezelt hulladékok mennyiségére vonatkozó, a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatásból származó összesített adatokat területi bontásban és térképi megjelenítéssel, külön feltüntetve a települési hulladék képződésére és kezelésére vonatkozó összesített adatokat."

(2) A Ht. 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy

a) legalább a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen;

b) a házhoz menő gyűjtés minél több fajtájú és jellegű települési hulladék esetében biztosított legyen;

c) a lomhulladék átvételének, összegyűjtésének és elszállításának megszervezése biztosított legyen;

d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható;

e) a hulladékgyűjtő udvarban a lehető legtöbb típusú, fajtájú és jellegű települési hulladék átvételéről tudjon gondoskodni."

8. § (1) A Ht. 13. § (4) bekezdésében a "hulladékkezelőnek változatlan formában" szövegrész helyébe a "hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában" szöveg lép.

(2) A Ht. 65. § (1) bekezdésében a "birtokosa" szövegrész helyébe a "kormányrendeletben meghatározott birtokosa" szöveg lép.

9. § (1) Hatályát veszti a Ht. 15. § (4) bekezdés harmadik mondata.

(2) Hatályát veszíti a Ht. 80. § (3) bekezdésében az " , és azokat - a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve -honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi" szövegrész.

10. § Nem lép hatályba a Ht. 95. § (6) bekezdése.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

11. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A minősítőt a minősítési eljárásban a céginformáció beszerzése során a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti közigazgatási szervnek kell tekinteni."

12. § Az Mtv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ha a kérelmező a 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére.

(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget határidőben az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bírság ismételten kiszabható."

13. § Az Mtv. 9. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A minősítő által beszedett bírság, késedelmi kamat és késedelmi pótlék az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet javára elszámolandó költségvetési bevételt képez."

14. § Az Mtv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § E törvénynek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépése után indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

15. § Nem lép hatályba az Mtv. 38. § (2) bekezdése és 42. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék