Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. §és az 1-3. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 7. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"6. a kontrolling tevékenységet,"

(2) Az R. 6. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"9. a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekonverzió elveivel, a hosszú távú humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását, továbbá a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,"

(3) Az R. 6. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"10. a felsőoktatás, a közoktatás, a szakképzés, a tudományos kutatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,"

(4) Az R. 6. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"29. az anyagi szabványosítási, egységesítési és a katonai minőségügyi feladatok végrehajtását, továbbá a biztonsági beruházások megvalósítását,"

(5) Az R. 6. § (1) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"30. a közbeszerzések és a beszerzések megvalósítását,"

(6) Az R. 6. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"31. a környezetvédelem és a természetvédelem Honvédséget érintő infrastrukturális és beruházási feladatainak végrehajtását,"

(7) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő 33-36. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"33. a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

34. a társadalmi kapcsolattartással, így különösen a Honvédség érdekképviseleti szerveivel történő együttműködéssel, a magyarországi vallási felekezetekkel történő kapcsolattartással, a katonai hagyományőrzéssel, továbbá a kulturális és katonai pályára-irányítással összefüggő feladatokat ellátó a felsőoktatási és köznevelési intézmény tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

35. a HM Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működésének felügyeletével kapcsolatos tevékenységet, és

36. az ifjúságpolitika és az esélyegyenlőség Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását."

2. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik

a) a 6. § (1) bekezdés 33-34., 36. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása,

b) a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működésének felügyelete."

(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 22-27., 29., 31. és 32. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása."

(3) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)-(3) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt feladatköröket, továbbá ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel őket a miniszter és a közigazgatási államtitkár eseti jelleggel megbízza."

3. § Az R. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti képzéseket, felkészítéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara által szervezett honvédelmi igazgatási tanfolyamok és szakirányú képzések keretében kell végrehajtani. A honvédelmi feladatok végrehajtásában érintett személyek képzéseken, felkészítéseken való részvételét a honvédelemben közreműködő szerv vezetője tervezi és biztosítja."

4. § Az R. VIII. Fejezete helyébe következő rendelkezés lép:

"VIII. FEJEZET

A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖZPONTI HIVATALOK

37. § (1) A HM VH a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepel.

(2) A HM VH a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetként a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve, amely a honvédelmi igazgatási feladatok mellett a jogszabályokban és szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb védelmi igazgatási feladatokat is ellátja.

(3) A HM VH igazgatóságokra tagolódik.

(4) A HM VH vezetője és helyettese megbízatása határozatlan időre szól.

(5) A HM VH vezetője - ha kormánytisztviselő - főosztályvezetői alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra jogosult. A HM VH vezetője illetményét és juttatásait - ha hivatásos vagy szerződéses állományú katona - a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.

(6) A HM VH vezetőjének a helyettese - ha kormánytisztviselő - főosztályvezető-helyettesi alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra jogosult. A HM VH vezetője helyettesének az illetményét és juttatásait - ha hivatásos vagy szerződéses állományú katona - a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.

38. § (1) A HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepel.

(2) A HM HH a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetként a honvédelmi ágazat országos illetékességű integrált katonai hatósága, amely a jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági, közigazgatási egyeztetési, szakmai irányítói, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb feladatokat is ellátja.

(3) A HM HH igazgatóságokra tagolódik.

(4) A HM HH vezetője és helyettese megbízatása határozatlan időre szól.

(5) A HM HH vezetője - ha kormánytisztviselő - főosztályvezetői alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra jogosult. A HM HH vezetője illetményét és juttatásait - ha hivatásos vagy szerződéses állományú katona - a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.

(6) A HM HH vezetőjének a helyettese - ha kormánytisztviselő - főosztályvezető-helyettesi alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra jogosult. A HM HH vezetője helyettesének az illetményét és juttatásait - ha hivatásos vagy szerződéses állományú katona - a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani."

5. § (1) Az R. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személyekkel, valamint a II. kategória 1-17. és 19. számon meghatározott szervek, szervezetek által meghagyásra kijelölt munkakört betöltő foglalkoztatottal - a munkakör betöltésének időtartama alatt - a Honvédség nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt."

(2) Az R. 64. § (5)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkező az 1. melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személy, a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve írásban tájékoztatja az önkéntes tartalékos állományba jelentkezőt, hogy a (4a) bekezdés szerinti eljárás alapján létesíthet önkéntes tartalékos jogviszonyt.

(6) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkező személy munkáltatója az 1. számú melléklet szerinti II. kategória 1-17. és 19. számon meghatározott szerv vagy szervezet, a katonai igazgatás területi szerve az önkéntes tartalékos állományba jelentkező személy munkáltatóját írásban megkeresi, nyilatkozzon arról, hogy az önkéntes tartalékos szolgálat vállalására jelentkező foglalkoztatottja által betöltött munkakört kijelölte-e meghagyásba. Az önkéntes tartalékos állományba jelentkező személy munkáltatója a katonai igazgatás területi szerve megkeresésére 8 napon belül írásban válaszol.

(7) Ha a (6) bekezdés szerint megkeresett munkáltató nyilatkozata alapján az önkéntes tartalékos állományba jelentkező személy által betöltött munkakör meghagyásba került kijelölésre, a katonai igazgatás területi szerve írásban tájékoztatja a jelentkezőt, hogy munkaköre ellátása mellett a (4a) bekezdés szerinti eljárás alapján létesíthet önkéntes tartalékos jogviszonyt.

(8) Az önkéntes tartalékos munkáltatója, ha foglalkoztatottja munkaköre az önkéntes tartalékos jogviszony létesítését követően kerül kijelölésre meghagyásba, vagy a foglalkoztatottat új - meghagyásba kijelölt - munkakörben kívánja foglalkoztatni, a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét, a munkakör meghagyásba történő kijelölését, illetve az új - meghagyásba kijelölt - munkakör foglalkoztatott általi betöltését követő 8 napon belül, írásban tájékoztatja. Ebben az esetben a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a meghagyásba kijelölt munkakört betöltő önkéntes tartalékost írásban tájékoztatja, hogy a (4a) bekezdés szerint eljárás alapján tarthatja fenn önkéntes tartalékos jogviszonyát."

(3) Az R. 64. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az önkéntes tartalékos jogviszony fenntartása iránti kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve írásos tájékoztatása kézhezvételét követő 8. napig lehet benyújtani.

(10) Ha a kérelem a (9) bekezdés szerinti határidőig nem érkezik meg a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez, vagy az önkéntes tartalékos kérelmét a miniszter elutasítja, az állományilletékes parancsnok, a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által a (9) bekezdésben meghatározott határidő lejártáról, vagy a kérelem elutasításáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követő munkanapon az önkéntes tartalékos jogviszonyát a (4) bekezdés alapján megszünteti."

6. § (1) Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. § Az R. 1. § n) pontjában a "katasztrófavédelmi" szövegrész helyébe a "rendvédelmi" szöveg lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. melléklete I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Ingatlanok

- közoktatási, felsőoktatási intézmény,

- irodaépület,

- kollégium,

- szálloda (hotel, motel, panzió),

- szabadidőközpont,

- folyamatosan vagy időszakosan üzemelő kemping,

- vendégház,

- művelődési ház,

- közösségi ház,

- sporttelep,

- meglévő, kiépített óvóhely,

- hűtőház,

- logisztikai bázis,

- raktár (a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével),

- gépkocsi tárolóhely (telephely),

- mélygarázs,

- technikai eszköz javítóműhely (szerviz és karbantartó is),

- gépjárműmosó,

- üzemanyagtöltő állomás,

- kikötő,

- vasúti rakodó,

- repülőtér,

- leszállóhely,

- fedett technikai eszköz tároló (hangár)."

2. Az R. 5. melléklete II. része a következő G)-K) ponttal egészül ki:

(Szolgáltatások)

"G) Légijármű karbantatás,

H) Légijármű földi kiszolgálás,

I) Légijármű üzemeltetés,

J) Légiközlekedési szakszemélyzet oktatás,

hajózó személyzet képzés,

légiforgalmi irányító képzés,

légijármű karbantartó képzés.

K) Légiforgalmi szolgáltatás

repüléstájékoztatás,

légiforgalmi irányítás (körzeti irányítás, közelkörzeti irányítás, repülőtéri irányítás)."

2. melléklet a 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 6. melléklet G)-I) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"G) Légijárművek:

- pilóta által vezetett repülőgép és helikopter,

- olyan pilóta nélküli légijármű, amelynek

1. felszálló tömege nagyobb, mint 5 kg,

2. képes 1 kg feletti hasznos teher szállítására,

3. hatótávolsága: nagyobb, mint 2 km, és

4. repülési magassága: 100 ft (33 m) AGL fölött van.

- ejtőernyő.

H) Légijármű előkészítő és kiszolgáló eszközök, berendezések:

- jégtelenítő berendezés/gépjármű,

- légijármű vontató gépjármű,

- légijármű indító berendezés/gépjármű,

- oxigén töltő berendezés/gépjármű,

- levegő töltő berendezés/gépjármű,

- hidraulika ellenőrző berendezés/gépjármű,

- levegő melegítő berendezés/gépjármű,

- önjáró/vontatható utaslépcső.

I) Légiközlekedési hatósági engedélyhez kötött repülésgyakorló berendezések, szimulátorok."

3. melléklet a 111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 7. melléklet D) rész 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. A légijármű az érvényes üzemeltetési okmányokban előírtaknak megfelelően legyen üzemképes állapotban.

2. Az átadás időpontjáig esedékes időszakos, repülési eszközökhöz, évszakokhoz kötött karbantartási, műszaki munkák legyenek végrehajtva.

3. A légijárművekkel együtt át kell adni

a) az üzemeltetéshez és karbantartáshoz, egyszerű javításokhoz szükséges rendszeresített szerszámkészletet és egyéb tartozékokat;

b) az állóhelyen történő rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközöket;

c) a rendszeresített ejtőernyőket, a hozzá tartozó készleteket, és nyitó automatákat;

d) a légijármű teljes műszaki és üzemeltetési okmányait."

Tartalomjegyzék