12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a)-b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében

a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca - Kilencedik utca - Tizenegyedik utca - Pereces patak által körülhatárolt földrészleteken - kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet -, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással, valamint

b) a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep - a Diósgyőri Stadion rekonstrukció során kiváltásra kerülő "Napos oldali lelátó", pályavilágítás, illetve egyéb berendezések újrahasznosításával történő - fejlesztésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket."

2. § Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A Nemzeti
Stadionfejlesztési
Program keretében -
a Miskolc
közigazgatási
területén fekvő, az
Andrássy utca -
Kilencedik utca -
Tizenegyedik utca -
Pereces patak által
körülhatárolt - kivéve
a 21686/4 helyrajzi
számú földrészletet -
földrészleteken,
illetve az ezekből a
földrészletekből
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését követően
kialakított
földrészleteken -
megvalósuló, UEFA
IV. kategóriájú
labdarúgó stadion és
kiszolgáló
létesítmények
megvalósítására,
továbbá a
létesítmény
megközelítését a
Lorántffy utca
irányába szolgáló déli
átkötés
megvalósítására
irányuló Diósgyőri
Stadion rekonstrukció
beruházás, továbbá a
Miskolc 5080/3
helyrajzi számú
földrészleten
található MVSC
Sporttelep fejlesztése
Miskolc 21688,
21688/A,
21687, 21680,
21716, 21685,
21686/1,
21702/1,
21700, 21703,
21704, 21705,
21706, 21699,
21698, 21707,
21708, 21701,
21697, 21729,
21710, 21711,
21712, 21713,
21714, 21715,
21691, 21692,
21693, 21694,
21695, 21696,
21699/2,
21690,
21681/3,
33939/1,
33947,
33937/2,
33937/3,
33936/2,
33935/6,
33935/1,
33934, 5080/3
helyrajzi számú
földrészletek,
illetve az
ezekből a
földrészletből
telekalakítási
eljárások
jogerős
befejezését
követően
kialakított
földrészletek
általános
építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági
engedélyezési
eljárások
Miskolci Járási
Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Észak-
magyarországi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
5.a Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és műszaki
biztonsági
hatóságokról
szóló 320/2010.
(XII. 27.) Korm.
rendelet
12. § (2)
bekezdése és 13. §
(2) bekezdése
szerinti
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi
és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
6.vízügyi és
vízvédelmi
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
F őigazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Miskolci Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
9.talajvédelmi
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai;
tűzvédelmi
hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások;
jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

"

2. melléklet a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 4a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)(C)
(1.)(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre)
(Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
(Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
"
4a.vízügy és vízvédelemBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tartalomjegyzék