461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében

a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca - Kilencedik utca - Tizenegyedik utca - Pereces patak által körülhatárolt földrészleteken - kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet -, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással, valamint

b) a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep - a Diósgyőri Stadion rekonstrukció során kiváltásra kerülő "Napos oldali lelátó", pályavilágítás, illetve egyéb berendezések újrahasznosításával történő - fejlesztésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[2]

2. §[3]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[6] E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez[7]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[8]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.A Nemzeti
Stadionfejlesztési
Program keretében - a
Miskolc közigazgatási
területén fekvő, az
Andrássy utca -
Kilencedik utca -
Tizenegyedik utca -
Pereces patak által
körülhatárolt - kivéve a
21686/4 helyrajzi számú
földrészletet -
földrészleteken, illetve az
ezekből a
földrészletekből
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészleteken -
megvalósuló, UEFA IV.
kategóriájú labdarúgó
stadion és kiszolgáló
létesítmények
megvalósítására,
továbbá a létesítmény
megközelítését a
Lorántffy utca irányába
szolgáló déli átkötés
megvalósítására irányuló
Diósgyőri Stadion
rekonstrukció beruházás,
továbbá a Miskolc
5080/3 helyrajzi számú
földrészleten található
MVSC Sporttelep
fejlesztése.
Miskolc 21688,
21688/A, 21687,
21680, 21716,
21685, 21686/1,
21702/1, 21700,
21703, 21704,
21705, 21706,
21699, 21698,
21707, 21708,
21701, 21697,
21729, 21710,
21711, 21712,
21713, 21714,
21715, 21691,
21692, 21693,
21694, 21695,
21696, 21699/2,
21690, 21681/3,
33939/1, 33947,
33937/2, 33937/3,
33936/2, 33935/6,
33935/1, 33934,
5080/3 helyrajzi
számú földrészletek,
illetve az ezekből a
földrészletből
telekalakítási
eljárások végleges
befejezését
követően kialakított
földrészletek.
általános építésügyi
és építésfelügyeleti
hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
6.vízjogi hatósági
eljárások
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.02.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 153. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.02.10.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. §-a (ld. 43. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 42. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék