152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködése tekintetében a tagállami kapcsolattartási pontként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

2. § A kijelölt tagállami kapcsolattartási pont felelős

a) a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS-rendelet) II. Fejezetében,

b) a 2015/296/EU bizottsági végrehajtási határozatban

meghatározott tagállami kötelezettségek teljesítéséért és jogok gyakorlásáért, a tagállamok közötti információcsere lebonyolításáért.

3. § Az elDAS-rendelet 12. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti tagállami együttműködés előmozdítására létrejövő együttműködési hálózat tevékenységében a kijelölt tagállami kapcsolattartási pont vesz részt.

4. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § A kijelölt tagállami kapcsolattartási pont adatait (a kapcsolattartási pont nevét, a kapcsolattartási pont feladatainak ellátását elősegítő szervezeti egység és vezetőjének megnevezését, a kapcsolattartási pont címét, elektronikus elérhetőségeit), a magyar elektronikus azonosítási rendszer leírását e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul meg kell küldeni a többi tagállamnak, a bejelentési űrlap-tervezetet, valamint az eIDAS-rendelet 9. cikk (1) és (5) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok értelmében szükséges további dokumentumokat pedig az együttműködési hálózatnak. A kapcsolattartási pont adatainak változását a változást követő 8 napon belül meg kell küldeni az együttműködési hálózatnak.

6. § Ez a rendelet

a) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ll. Fejezete,

b) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (7) bekezdése értelmében vett, a tagállamok által az elektronikus azonosítás területén folytatandó együttműködésre vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2015. február 24-i 2015/296/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.