15/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2-4. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24., cégjegyzékszáma: 01-09-973105, főtevékenysége: TEÁOR 6201 '08 - Számítógépes programozás, adószáma: 23595820-2-43) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján 2015. február 25. napjával megszünteti.

2. § Az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatokat 2015. február 25. napjától a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el.

3. § Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vezetője képviseli.

4. § Az átvételi felelőst az agrárpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök