189/2015. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az 1. §-át követően a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A Kormány a Hatóság elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárásában a 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználásának megtagadása okai fennállása tekintetében a felhasználni kívánt

a) távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt,

b) földgáz infrastruktúra esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

c) víziközmű esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,

d) országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

e) vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hatóság (1) bekezdés szerinti eljárásában a hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költségének, kárának megalapozottsága tekintetében a felhasználni kívánt

a) földgáz infrastruktúra esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

b) víziközmű esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,

c) országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

d) vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a Hatóság (1) bekezdés szerinti eljárásában a felhasználni kívánt távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költségének megalapozottsága tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, a károk megalapozottsága tekintetében a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti szakhatóságok az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adnak ki. Amennyiben az ügyfél nem kért előzetes szakhatósági hozzájárulást, a szakhatóság eljárásáért fizetendő díjat az (1) bekezdés szerinti eljárás díjával együtt köteles megfizetni a Hatóság részére."

2. § A Korm. rendelet 1. §-ában a "Nemzeti Hírközlési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök