Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

1. §[1]

A Kormány a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak létesítésének, elvi engedélyeztetésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának és bontásának engedélyezésére irányuló, továbbá - ha az eltérés a korábbi engedélyben foglalt egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt érinti - az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárásában az 1. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

1/A. §[2]

(1) A Kormány a Hatóság elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárásában a 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználásának megtagadása okai fennállása tekintetében a felhasználni kívánt

a)[3] távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát és a fővárosi kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró XII. Kerületi Hivatalát,

b)[4] földgáz infrastruktúra esetén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot,

c) víziközmű esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,

d)[5] országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút esetén a közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát,

e)[6] vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén a közlekedésért felelős minisztert

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hatóság (1) bekezdés szerinti eljárásában a hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költségének, kárának megalapozottsága tekintetében a felhasználni kívánt

a)[7] földgáz infrastruktúra esetén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot,

b) víziközmű esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,

c)[8] országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút esetén a közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát,

d)[9] vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén a közlekedésért felelős minisztert

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a Hatóság (1) bekezdés szerinti eljárásában a felhasználni kívánt távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költségének megalapozottsága tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, a károk megalapozottsága tekintetében a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti szakhatóságok az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adnak ki. Amennyiben az ügyfél nem kért előzetes szakhatósági hozzájárulást, a szakhatóság eljárásáért fizetendő díjat az (1) bekezdés szerinti eljárás díjával együtt köteles megfizetni a Hatóság részére.

1/B. §[10]

A Kormány a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásában, a 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága tekintetében a földgáz infrastruktúra, a víziközmű, országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút, vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén szakhatóságként az 1/A. § (1) bekezdésében megjelölt szakhatóságokat jelöli ki. A távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a megtagadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága tekintetében szakhatóságként a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek megalapozottsága tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelöli ki.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. §[11]

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §[12]

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. §[13]

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. §[14]

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. §[15]

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. §[16]

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. §[17]

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

9. §[18]

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

10. §[19]

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. §[20]

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §[21]

Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. §[22]

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. §[23]

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. §[24]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. §[25]

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. §[26]

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. §[27]

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §[28]

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §[29]

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §[30]

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

22. §[31]

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

23. §[32]

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. §[33]

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

25. §[34]

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

26. §[35]

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §[36]

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

28. §[37]

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

29. §[38]

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

30. §[39]

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. §[40]

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

32. §[41]

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. §[42]

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

34. §[43]

Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. §[44]

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

36. §[45]

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

37. §[46]

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

38. §[47]

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

39. §[48]

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

40. §[49]

A mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

41. §[50]

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

42. §[51]

Módosuló rendelkezések

43. §[52]

Hatályon kívül helyező rendelkezések

44. §[53]

Záró rendelkezések

45. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 5. § (2) bekezdésének a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése 2009. április 1-jén lép hatályba.

(3)[54]

(4)[55]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[56]

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

ABCD
Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
1.Az "A"-"C" tűzveszélyességi
osztályba tartozó helyiségeket
tartalmazó elektronikus hírközlési
építmények engedélyezési
eljárásaiban.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
az építmény megvalósítása a
jogszabályban rögzített tűzvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
első fokon eljáró
tűzvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
tűzvédelmi hatóság
2.Az államhatártól számított 100
méteren belül minden elektronikus
hírközlési célt szolgáló építési
tevékenység engedélyezése során.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
az építményeknek és az egyéb
műtárgyaknak a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosítható-e.
megyei rendőr-
főkapitányság, a
fővárosban a
budapesti rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-
főkapitányság
3.Ha az elektronikus hírközlési
építmény, egyéb műtárgy
engedélyezéséhez, vagy az ahhoz
kapcsolódó tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) - országos jelentőségű védett
természeti területen és Natura 2000
területen, barlang védőövezetében,
a települések külterületén, valamint
a települések belterületén
természeti terület, természeti
terület és egyedi tájérték
érintettsége esetén - a tevékenység
a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e,
b) az építési, illetve a bontási
hulladékok kezelése megfelel-e a
hulladékgazdálkodási előírásoknak.
megyei
kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
3aHa az elektronikus hírközlési
építmény, egyéb műtárgy
engedélyezéséhez, vagy az ahhoz
kapcsolódó tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység és az építmény
a) a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-
e.
b) a vizek lefolyására, a
mederfenntartásra, az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó
követelményeknek megfelel-e.
a) területi vízvédelmi
hatóság
b) területi vízügyi
hatóság
a) országos vízvédelmi
hatóság
b) országos vízügyi
hatóság
4.Helyi jelentőségű védett
természeti területen vagy arra
közvetlen hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetén.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a létesítmény vagy tevékenység a
helyi önkormányzati rendeletben, a
fővárosban a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a
Fővárosi Önkormányzat
rendeletében meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
települési (fővárosi
kerületi)
önkormányzat
jegyzője, fővárosi
főjegyző
megyei
kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
5.a) Az erdőterületen megvalósuló
vagy a megvalósítás során
erdőterületre, az erdő talajára,
vízháztartására vagy
mikroklímájára hatást gyakorló
elektronikus hírközlési építmény
esetében, elvi építési, használatba
vételi és bontási engedélyezési
eljárás kivételével.
b) A 400 m2 vagy 500 fm feletti
termőföld igénybevételével
megvalósuló elektronikus
hírközlési építmény esetében, az
elvi építési, használatba vételi és
bontási engedélyezési eljárás
kivételével.
a) Annak az erdőről és az erdő
védelméről szóló törvény szerinti
elbírálása, hogy az építmény vagy
a tevékenység az erdőterületre, az
erdő talajára, vízháztartására vagy
mikroklímájára gyakorolt hatása
alapján engedélyezhető-e, és ha
igen, milyen feltételekkel.
b) Termőföld minőségi védelme.
megyei
kormányhivatal
erdészeti és
talajvédelmi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
erdészeti és
talajvédelmi
hatáskörében eljáró
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.Az eljárás honvédelmi vagy
katonai célú létesítmény működési
vagy védőterületén tervezett
építmény vagy egyéb műtárgy
engedélyezésére irányul.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.
honvédelemért
felelős miniszter
nincs
7.A közút területén, az alatt vagy
felett, a közutak külterületi
szakaszán a közút tengelyétől
számított 50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt főútvonal
esetén 100 méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele - a
közúti forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Országos közút
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti
határátkelőhely közlekedési építményei
esetén:
közlekedési
hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős
miniszter
b) egyéb országos közút esetén:
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetén:
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.b) a fővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak esetén:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedési
hatáskörében eljáró
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
helyi közutak esetén:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedési
hatáskörében eljáró
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közforgalom elől el nem zárt magánút esetén:
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
A vasúti pálya szélső vágányának
tengelyétől számított 100 méteren
belüli elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése esetén,
ha a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a vasúti pálya területének nem
közlekedési célú igénybevétele a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a
tervezett igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasút kezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására gyakorolt
hatása alapján - engedélyezhető-e.
közlekedésért felelős
miniszter
9.Összevont engedélyezési, építési,
bontási és építési engedélytől való
eltérés engedélyezésére irányuló
eljárásban, ha az építményt vagy
egyéb műtárgyat a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet területén,
műemléki területen vagy
nyilvántartott műemléki értéket,
vagy műemléket érintő módon
valósítják meg.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
az építmény vagy egyéb műtárgy
megvalósítása a régészeti örökség
és a műemléki érték védelmének
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
fővárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala,
kizárási feltétel
fennállása esetén a
kulturális örökség
védelméért felelős
miniszter
[57]
10.Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-
veszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtető az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/B. § (2) bekezdése
szerint egyetértésének
megtagadását vagy az üzemeltető
által az egyetértés megadásához
szabott feltételeket sérelmesnek
tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.
Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem földtani
szempontú megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az üzemeltető
nyilatkozatában foglalt feltételek
vagy a hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával és
védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni
tervezett ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása, az ásványvagyon-
védelmi szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.
bányászati
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat

2. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[58]

3. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[59]

4. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[60]

5. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[61]

6. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[62]

7. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[63]

8. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[64]

9. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[65]

10. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[66]

11. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[67]

12. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[68]

13. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[69]

14. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[70]

15. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[71]

16. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[72]

17. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[73]

18. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[74]

19. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[75]

20. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[76]

21. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez[77]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 189/2015. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.08.15.

[2] Beiktatta a 189/2015. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.08.15.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 128. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 128. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01. A rendeletben "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját" szöveg szerepel. Az említett módosító jogszabály pontatlanul fogalmaz, de a jogalkotói szándék egyértelmű, ezért a módosítást átvezettük.

[6] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 128. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01. A rendeletben "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját" szöveg szerepel. Az említett módosító jogszabály pontatlanul fogalmaz, de a jogalkotói szándék egyértelmű, ezért a módosítást átvezettük.

[7] Módosította a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 128. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01. A rendeletben "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját" szöveg szerepel. Az említett módosító jogszabály pontatlanul fogalmaz, de a jogalkotói szándék egyértelmű, ezért a módosítást átvezettük.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 128. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01. A rendeletben "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját" szöveg szerepel. Az említett módosító jogszabály pontatlanul fogalmaz, de a jogalkotói szándék egyértelmű, ezért a módosítást átvezettük.

[10] Beiktatta a 109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.03.

[56] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 128. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[57] Módosította a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[69] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[70] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[71] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[72] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[76] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[77] Hatályon kívül helyezte e rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

Tartalomjegyzék