18/2015. (IV. 10.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Földművelésügyi Minisztérium,

b) a földművelésügyi miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a földművelésügyi miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

4. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 18/2015. (IV. 10.) FM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Földművelésügyi Minisztérium hivatali szervezete

1. Földművelésügyi Minisztérium

1.1. miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet és a miniszteri titkárság valamennyi munkaköre

1.2. állami vezető titkárságának valamennyi munkaköre

1.3. főosztályvezető, valamint a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető

1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó, miniszteri főtanácsadó, miniszteri tanácsadó

1.5. személyügyi biztonsági megbízott

1.6. védelmi és biztonsági szakterületen feladatokat ellátó kormánytisztviselői munkakör

1.7. adatvédelmi felelős

1.8. biztonsági vezető

1.9. titkos ügykezelő

1.10. belső ellenőrzési szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.11. rendszeradminisztrátor

1.12. rendszerbiztonsági felügyelő

1.13. integritás tanácsadó

1.14. házipénztár kezelője

1.15. szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör

B) Központi hivatalok

1.[1]

2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

2.1. adatvédelmi felelős

2.2. biztonsági vezető

2.3. titkos ügykezelő

2.4. belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

2.5. rendszerbiztonsági felügyelő

2.6. integritás tanácsadó

2.7. Kiemelt Ügyek Igazgatósága valamennyi vezetője

2.8. nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárásában résztvevő biztonsági referens

2.9. elnöki, elnök-helyettesi titkárságvezető

2.10. országos főállatorvos által az országos élelmiszerlánc-biztonsági válságkezelési feladatok ellátására kijelölt személy

3.[2]

4.[3]

5. Nemzeti Park Igazgatóságok

5.1. igazgató

5.2. gazdasági igazgató-helyettes

C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1.1. elnök

1.2. elnök-helyettes

1.3. igazgató

1.4. belső ellenőrzési vezető

1.5. integritás tanácsadó

2.[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 212. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 212. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[3] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 212. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[4] Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2021.02.20.

Tartalomjegyzék