2015. évi CCXVI. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában

vagyonkezelő

az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)

"ab) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek társulásai,

ac) az ab) alpontban felsoroltak fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,"

(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában

vagyonkezelő

a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)

"ba) nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,

bb) költségvetési szerv,"

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont bd) alpontjában a "ba)-bb) alpontban" szövegrész helyébe a "ba) alpontban" szöveg lép.

3. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXVI. törvény rendelkezései a hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érintik."

4. § Az 1-3. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére