236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. kihelyező szerv: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: Állandó Képviselet) kihelyezésre kerülő diplomaták és szakdiplomaták esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, amely az általa foglalkoztatott kormánytisztviselőt e rendelet szabályai szerint, tartós külszolgálat ellátására, kihelyező okirattal kihelyezi;"

(2) Az R. 3. § 3a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3a. kihelyező vezető: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője, illetve az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter;"

2. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A nagykövet és a főkonzulátust vezető főkonzul külszolgálata ideje alatt a Kttv. szerinti osztályvezetői illetményre és illetménypótlékra jogosult. Az Állandó Képviselet képviselet-vezetője a külszolgálata ideje alatt, a kihelyező vezető döntése alapján legalább a Kttv. szerinti osztályvezetői illetményre és illetménypótlékra, de legfeljebb helyettes államtitkári illetményre jogosult. Egyedi döntés alapján osztályvezetői illetményre és illetménypótlékra a 4. § (1) bekezdés d)-f) pontjában felsorolt képviselet-vezető is jogosult lehet."

3. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatala diplomatáinak a külpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben való szakmai irányítását a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett."

4. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tartós külszolgálatot az a kormánytisztviselő láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:)

"f) érvényes kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik."

(2) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A külszolgálat időtartama legfeljebb öt év. A külszolgálat várható időtartamáról a kihelyező vezető a kihelyező okiratban tájékoztatja a külszolgálatra jelölt személyt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kihelyezés kezdő dátumát és a külszolgálat befejezésének naptári évét. A külszolgálat megszüntetésének időpontját a külszolgálat befejezésének naptári évében a kihelyező vezető határozza meg."

5. § (1) Az R. 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A kihelyezés visszavonásával a külszolgálatot meg kell szüntetni, ha a kihelyezett:

a) a 17. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek már nem felel meg vagy

b) az illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett kötelező időszaki, illetve soron kívüli orvosi vizsgálaton nem jelenik meg.

(4) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállása kérdésében a kihelyező vezető dönt."

(2) Az R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a nagykövet külszolgálata is megszüntethető, ez azonban a kinevezését nem érinti."

6. § (1) Az R. 6. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A kihelyező, az áthelyező, az értesítő, a kihelyezést módosító és visszavonó okirat"

(2) Az R. 22. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kihelyező okirat tartalmát - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - módosítani csak a kihelyező szerv és a kihelyezett közös megegyezésével lehet. A kihelyező okirat tartalmának módosítására a kihelyezésre és a kihelyezéshez való hozzájárulásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) Nincs szükség a kihelyezett beleegyezésére, ha a kihelyező okirat módosítására azért kerül sor, mert a kihelyezett

a) a 3. § 12. pontjában meghatározott személy után ellátmánypótlékra válik jogosulttá,

b) rangemelésben részesül,

c) ellátmányának szorzószáma módosul, illetve

d) személyi adatai módosulnak."

7. § Az R. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés esetén a kihelyezett ellátmánya 30%-ára jogosult az áthelyezés során, a Magyarországon eltöltött felkészülési időszakra."

8. § (1) Az R. 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellátmánypótlék összege

ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmánynak)

"bb) a 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig iskolai rendszerű oktatás keretében középfokú (érettségit adó) képzésben, vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 20. életévét betölti;"

(2) Az R. 27. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellátmánypótlék összege

ellátmánypótlékra jogosító fogyatékos gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmánynak)

"cb) a 12. életév betöltését követően 20%-a, ameddig iskolai rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 23. életévét betölti."

(3) Az R. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kihelyezett köteles 3 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha az ellátmánypótlékra jogosító személy Magyarországon, a fogadó, vagy más államban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt - ideértve az állomáshelyen végzett távmunkát is - létesít."

(4) Az R. 27. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjának alkalmazásakor az iskolai rendszerű oktatás keretében folytatott középfokú szakképzés befejezésének időpontja alatt az első érettségi, illetve szakmunkás bizonyítvány megszerzési napját kell érteni."

9. § Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § (1) Ha a kihelyezett a külszolgálata alatt harmadik országban ideiglenes kiküldetést teljesít, részére szállásköltség csak a naptári naponként 8 órát meghaladó távollét esetén jár.

(2) A kihelyezett házastársa részére szállásköltség kizárólag abban az esetben fizethető, ha a házastárs utazása indokolt és a kihelyezett diplomáciai tevékenysége keretében történő hivatalos utazásához igazolható módon kapcsolódik. Kihelyezett gyermeke részére szállásköltség nem fizethető ki."

10. § Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Ha a kihelyezett a képviselet-vezető írásbeli utasítása alapján és a munkáltatói jogkör gyakorlója jóváhagyásával 15 naptári napot meghaladóan eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a Kttv. átirányításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni."

11. § Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § A kihelyezett és a 3. § 12. pontjában meghatározott személyek ingóságainak indokolt szállítási költségeit a külszolgálat megkezdésekor, befejezésekor és más külföldi állomáshelyre történő áthelyezéskor a kihelyező szerv viseli. A Magyarországon belüli kihelyezéssel össze nem függő költözések költségeit a kihelyezettnek kell viselnie. A költségviselés mértékét a kihelyező szerv szabályzatban határozza meg."

12. § (1) Az R. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kihelyező szerv az e §-ban foglaltak szerint biztosítja, hogy a kihelyezett ellátmánypótlékra jogosító gyermeke a kihelyezés ideje alatt az állomáshelyen az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő és elsősorban térítésmentesen igénybe vehető, vagy az átlagos költségszintű oktatási intézményben előkészítő, alap- és középfokú tanulmányokat folytathasson."

(2) Az R. 37. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A tandíjtérítés mértéke tanévenként a tandíj

a) 3 millió forintig terjedő összegének 80 százaléka,

b) 3-5 millió forint közé eső összegének 60 százaléka,

c) 5-7 millió forint közé eső összegének 40 százaléka,

d) 7 millió forint feletti összegének 20 százaléka.

A fennmaradó összeget a kihelyezett viseli (önrész).

(4) A devizában fizetendő tandíjesetén a tandíjforintban számított összege a tandíj jóváhagyatásának kihelyező szervhez történő beérkezése napján a Magyar Nemzeti Bank irányadó középárfolyama alapján kerül meghatározásra.

(5) Ha a kihelyezett gyermekét a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottaktól eltérő oktatási intézménybe kívánja beíratni, vagy az állomáshelyen van lehetőség angol, német, francia, spanyol nyelven - az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő - képzést folytató oktatási intézmény térítésmentes igénybevételére, akkor a kihelyező szerv a kihelyezett részére tandíjtérítést nem biztosít."

(3) Az R. 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kihelyezett sajátos nevelési igényű gyermeke különleges gondozás keretében történő pedagógiai, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásának költségeit a kihelyező szerv (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint téríti."

13. § Az R.

a) 3. § 7. pontjában a "szakdiplomaták esetében a szaktárcával" szövegrész helyébe a "szakdiplomaták esetében a feladatkörében érintett miniszter által vezetett minisztériummal vagy a tudományos és technológiai szakdiplomaták esetében Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal",

b) 8. § (1) bekezdésében a "feladatkörében érintett miniszterrel (a továbbiakban: szakminiszter)" szövegrész helyébe a "feladatkörében érintett miniszterrel vagy a tudományos és technológiai szakdiplomata esetében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével (a továbbiakban együtt: szakminiszter)",

c) 8. § (2) bekezdésében a "szaktárcák" szövegrész helyébe a "szakminiszter által vezetett minisztérium vagy a tudományos és technológiai szakdiplomaták esetében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban együtt: szaktárca)",

d) 13. § (2) és (3) bekezdésében a "szabályzatának" szövegrész helyébe az "utasításának",

e) 38. § (3) bekezdésében a "szabályzatban" szövegrész helyébe az "utasításban"

szöveg lép.

14. § Az R. a következő 50. és 51. §-sal egészül ki:

"50. § E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 13. § a) pontjával megállapított 3. § 7. pontját,

b) 13. § b) pontjával megállapított 8. § (1) bekezdését és

c) 13. § c) pontjával megállapított 8. § (2) bekezdését

a Módr2. hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

51. § E rendeletnek a Módr2. 4. § (2) bekezdésével módosított 17. § (5) bekezdését a Módr2. hatálybalépését követően megkezdett külszolgálatokra kell alkalmazni."

15. § Az R. a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. § E rendeletnek a Módr2. 12. § (2) bekezdésével módosított 37. § (3)-(5) bekezdését és a Módr2. 12. § (3) bekezdésével megállapított 37. § (6) bekezdését a 2016. január 1. napján vagy azt követően jóváhagyásra beérkezett tandíjak térítésére kell alkalmazni."

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 15. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök