256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A TEK a nyomozó hatóságok, a rendvédelmi szervek, továbbá az ügyészség felkérésére végrehajtja a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megszakítását, az elkövetők elfogását és előállítását.

2. § A 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és" szövegrész helyébe az "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és",

b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az "általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv személyvédelmi" szövegrész helyébe az "általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyvédelmi",

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "személyek elfogását, és" szövegrész helyébe a "személyek előállítását, és",

d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "személy megfékezését, amennyiben" szövegrész helyébe a "személy megfékezését és előállítását, amennyiben",

e) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "személyek elfogását," szövegrész helyébe a "személyek előállítását,"

f) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a "személyek elfogását," szövegrész helyébe a "személyek megfékezését, orvosi vizsgálatra, illetve egészségügyi intézetbe történő szállítását,"

szöveg lép.

2. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet] 14. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"1. a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése bűncselekmények elleni fellépés, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével irányítja a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország területén,"

(2) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 14/A. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TEK)

"c) irányítja

ca) a terrorcselekmény esetében,

cb) a jármű hatalomba kerítése bűncselekmény esetében, illetve

cc) a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország földfelszínén és a jármű fedélzetén,"

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék