295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Terrorelhárítási Központ jogállása, szervezete, irányítása és vezetése

1. §[1] A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

1/A. §[2] (1) A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) meghatározott terrorizmust elhárító szervként a TEK-et jelöli ki. A TEK székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

(2) A TEK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(3) A TEK-nek az Rtv. 4/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott kirendeltségeit, valamint azok székhelyeit az 1. melléklet állapítja meg.

2. § (1) A TEK-et vezető főigazgató

a) felelős a TEK feladatainak eredményes ellátásáért és a működés törvényességéért,

b) adatvédelmi tevékenysége körében köteles olyan technikai, szervezési, eljárási intézkedéseket tenni, olyan ellenőrzési rendszert kialakítani, amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését, továbbá köteles gondoskodni az adatállomány fizikai sérülés, megsemmisülés elleni védelméről, a rendszerben alkalmazott adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról, valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelemről.

(2)[3]

2. A TEK feladatainak ellátása

3. § (1) A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában és c) pontjában, valamint (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében[4]

a)[5] elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét,

b)[6] szervezi és koordinálja a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek - kivéve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az Információs Hivatal - tevékenységét, ellátja a Terrorellenes Koordinációs Bizottság működésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtó és adminisztrációs feladatokat,

c) részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában, továbbá külön szerződés alapján ellátja a terrorveszélyeztetettség szempontjából jelentős, kritikus infrastruktúrák védelmét,

d) végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész védelmét, valamint a jogszabály alapján, illetve a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat és létesítménybiztosítási feladatokat, ennek keretében[7]

da)[8] végrehajtja - indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ága szakegységeinek bevonásával - a tűzszerészeti feladatokat, valamint a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,

db)[9] végzi a Magyarország érdekei szempontjából jelentős - különösen a köztársasági elnök, illetve a miniszterelnök részvételével megtartott, valamint a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokkal összefüggő - rendezvények biztosításához kapcsolódó feladatok előkészítését és végrehajtását,

dc) együttműködik a személy- és létesítményvédelmi feladatok biztosításban érdekelt és a biztosítás végrehajtásában közvetlenül érintett hazai, valamint külföldi szervekkel és szervezetekkel,

de)[10] nemzeti kapcsolattartó szervként - a Készenléti Rendőrséget érintő feladat esetén a Készenléti Rendőrség bevonásával - ellátja a közéleti személyiségek védelmére szolgáló Európai Hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

e)[11] személyvédelmi feladatai körében együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyvédelmi feladatokat ellátó szerveivel, ennek végrehajtása során szakmailag koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítését és végrehajtását,

f) felkérésre végrehajthatja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendvédelmi feladatokat,

g) törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján együttműködik külföldi terrorizmust elhárító szervvel, külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervvel,

h)[12] a nemzetközi kötelezettségek végrehajtása érdekében együttműködik a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, ennek keretében koordinálja az e kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítését, különösen a magyarországi helyszínű elfogó gyakorlatok megszervezését,

i) feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában,

j)[13] ellátja a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti tevékenységét,

k)[14] a felderítési és felszámolási feladatkörében tűzszerészeti tevékenységet lát el - indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ága szakegységeinek bevonásával -, ennek keretében végzi különösen

ka) a fegyver- és robbanóanyagok felkutatásával összefüggő feladatok tűzszerészeti biztosítását,

kb) az objektumok, járművek és a robbantással fenyegetett műveleti helyszínek átvizsgálását, tűzszerész szakmai biztosítását,

kc) az intézkedések megtételét akadályozó tárgyak eltávolítását, a behatolási pontok, robbanó- vagy pirotechnikai eszközzel történő nyitását, valamint

kd) az előtalált robbanásveszélyes, robbantásos cselekmények végrehajtására utaló, valamint gyanús tárgyak vizsgálatát, hatástalanítását, továbbá - indokolt esetben - elszállítását és megsemmisítését.

l)[15] ellátja a felderítési, felszámolási és személyvédelmi feladatkörében felmerülő vegyi, biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló tevékenységet, illetve annak koordinálását, ennek keretében végzi különösen az objektumok, járművek, útvonalak és műveleti helyszínek vegyi, biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló átvizsgálását.

(1a)[16] A TEK

a) az Rtv. 64. § a) és e), valamint f)-i) pontjában meghatározott célból, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény alapján titkos információgyűjtést végez, továbbá

b) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő eljárást folytat és kezdeményez.

(1b)[17] A TEK a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint

a) az ügyészség felkérésére közreműködik az eljárási cselekmény elvégzésében,

b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felkérésére, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eltérő rendelkezéséig közreműködik a leplezett eszköz alkalmazásának a végrehajtásában.

(2)[18] A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a rendvédelmi szervek részére kizárólagos hatáskörrel, míg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az ügyészség tekintetében felkérésre végzi[19]

a) a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogását és előállítását, amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján az elkövetésre fegyveresen kerül sor,

b)[20] a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres személyek előállítását, és

c)[21] az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését és előállítását, amennyiben a személy a vele szemben foganatosított intézkedés során fegyveresen vagy felfegyverkezve áll ellen.

(3)[22] A TEK a nyomozó hatóságok, a rendvédelmi szervek, továbbá az ügyészség felkérésére végrehajthatja különösen

a) a (2) bekezdés b) pontjába nem sorolható, személy elleni erőszakos bűncselekmények megszakítását, az elkövetők elfogását,

b)[23] a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható felfegyverkezett személyek előállítását,

c)[24] a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott eseteken kívül az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek megfékezését, orvosi vizsgálatra, illetve egészségügyi intézetbe történő szállítását,

d) a fogvatartott személy kísérését, ha a kísért személy veszélyessége, vagy a kísérés körülményei azt indokolják, és

e) a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, valamint különösen nagy vagy különösen jelentős értékű kábítószer szállítását.

(3a)[25] A TEK a nyomozó hatóságok, a rendvédelmi szervek, továbbá az ügyészség felkérésére végrehajtja a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megszakítását, az elkövetők elfogását és előállítását.

(3b)[26] A TEK - a rendészetért felelős miniszter egyedi kijelölése esetén - a Magyarország szempontjából kiemelkedő értékkel bíró javak szállításával és őrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.

(4)[27] Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján kétséges, hogy a kizárólagos hatáskör az adott esetben fennáll-e, ha a késedelem veszéllyel nem jár, az érintett szerv előzetesen egyeztetni köteles a TEK-kel.

(5)[28] Halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem az életet, testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetné, vagy helyrehozhatatlan kárral járna, továbbá ha a késedelem nyilvánvalóan sértené a bűnüldözés eredményességéhez fűződő érdeket, az érintett rendvédelmi szerv a (2) bekezdésben megjelölt feladatot a TEK igénybevétele nélkül végrehajtja, a feladat felmerülésekor azonban a TEK-et haladéktalanul értesíteni köteles.

(6)[29] A TEK az Rtv. szerinti rendőrségi feladatok ellátása során közreműködhet a harmadik országbeli állampolgárok hatósági kísérettel történő kiutasításának végrehajtásában.

(7)[30] A TEK szervezi és végrehajtja a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos légiközlekedési tevékenységet, ennek keretében végzi az ehhez szükséges szakszemélyzet képzését, az általa létesített repülőterek üzemben tartását, illetve a TEK üzemben tartásában lévő légijárművek üzemeltetését és karbantartását.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Terrorelhárítási Központról szóló 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1-10. §-a, 13-17. §-a és 1-3. melléklete.

(3) Az R. 2011. január 2-án veszti hatályát.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelethez[31]

1. A rendőrség terrorizmust elhárító szervének székhelye:

Terrorelhárítási Központ, Budapest

2. A rendőrség terrorizmust elhárító szervének kirendeltségei és azok székhelyei:[32]

2.1. Paksi Műveleti Főosztály, Paks

2.2. 7. Műveleti Osztály, Miskolc

2.3. 8. Műveleti Osztály, Győr

2.4. 10. Műveleti Osztály, Debrecen

2.5. 11. Műveleti Osztály, Békéscsaba

2.6. 12. Műveleti Osztály, Pécs

2.7. 13. Műveleti Osztály, Szombathely

2.8.[33]

2.9. 1. Iroda, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

2.10. 2. Iroda, Győr

2.11. 3. Iroda, Miskolc

2.12. 4. Iroda, Pécs

2.13. 5. Iroda, Nyíregyháza

2.14. 6. Iroda, Szeged

2.15. 7. Iroda, Paks

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 498. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 499. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 2019.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[5] Módosította a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2015.09.18.

[7] A nyitó szöveget módosította a 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.05.10.

[8] Megállapította a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[9] Módosította a 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.05.10.

[10] Módosította a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 23. § c) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[11] Módosította a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2015.09.18.

[12] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 500. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[13] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 500. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[14] Megállapította a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[15] Beiktatta a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[16] Beiktatta a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[17] Beiktatta a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[18] Megállapította a 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.05.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[20] Módosította a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2015.09.18.

[21] Módosította a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2015.09.18.

[22] Beiktatta a 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.05.

[23] Módosította a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2015.09.18.

[24] Módosította a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2015.09.18.

[25] Beiktatta a 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.09.18.

[26] Beiktatta a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[27] Beiktatta a 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.05.

[28] Beiktatta a 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.05.

[29] Beiktatta a 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.05.

[30] Beiktatta a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[31] Megállapította a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[32] Mgállapította a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 20. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 250/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2019.10.25.

Tartalomjegyzék