265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), valamint d)-f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Pécs 23430 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)[1]

(2)[2] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3)[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(4)[4]

(5)[5]

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

1. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

2. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési, valamint előzetes vizsgálati eljárások,

3. vízügyi és vízvédelmi engedélyezési eljárások,

4. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

5. közegészségügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. építésügyi, valamint villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági és mérésügyi hatósági eljárások,

9. talajvédelmi hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. tűzvédelmi hatósági eljárások,

15. az 1-14. pontban nem szereplő, az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges további hatósági eljárások,

16. az 1-15. pontban felsorolt eljárások során kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék