289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17., 24. és 27. pontjában,

a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye."

(2) Az R. 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Budapest XIV. kerület 29732/5, 29742 és 29743 helyrajzi számú ingatlanokat rendezettnek kell tekintetni abban az esetben is, ha a telek Városligeti Építési Szabályzat szerint kialakítása (telekhatár-rendezés) még nem történt meg.

(5) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a (4) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a Városligeti Építési Szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése."

2. § Az R. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:)

"a) az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlását legkésőbb a Pannon Park projekt keretében megvalósuló Biodómra (a Pannon Ősvadont, a Pannon-tenger Akváriumot és a Látogatóközpontot magában foglaló épületre) vonatkozó használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig el kell végezni,"

3. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5. § (2), (4) és (5) bekezdését, valamint 6. § a) pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök