48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 16.2. pontjában,

a 6. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest Főváros Önkormányzatának a Budapest XIV. kerület 29732/9, 29732/5, 29753, 29742, 29743, 29800, 29799, 29732/3, 29737 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló, a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park projekthez és Mesepark projekthez kapcsolódó beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú Városliget ingatlant, valamint a Budapest 29739/1 helyrajzi számú Hermina utat, 29732/2 helyrajzi számú Állatkerti körutat, 29731/2 helyrajzi számú Dózsa György utat, 29762/1 helyrajzi számú Kacsóh Pongrác utat és 29780 helyrajzi számú Hungária körutat érintik.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

4. §[4] Az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

5. § (1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 1000 m2-e után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

b) személygépkocsik elhelyezését biztosító gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a telken, azon kívül a telekhatártól mért, legfeljebb 1000 méteren belüli más telken - parkolóban, parkolóházban vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával - együttesen biztosíthatók.

(2)[5] A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) A Beruházással összefüggésben a telek előírt legkisebb zöldfelületébe a telek zöldfelületével azonos módon beszámítandó a Pannon Park fedett parkjának zöldfelülete is.

(4)[6] Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Budapest XIV. kerület 29732/5, 29742 és 29743 helyrajzi számú ingatlanokat rendezettnek kell tekintetni abban az esetben is, ha a telek Városligeti Építési Szabályzat szerint kialakítása (telekhatár-rendezés) még nem történt meg.

(5)[7] A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a (4) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a Városligeti Építési Szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

6. § A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a)[8] az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlását legkésőbb a Pannon Park projekt keretében megvalósuló Biodómra (a Pannon Ősvadont, a Pannon-tenger Akváriumot és a Látogatóközpontot magában foglaló épületre) vonatkozó használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) a kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a Beruházás keretében a Pannon Park fedett parkjába telepített fás szárú növények,

c) amennyiben a kivágott fák pótlása az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken nem biztosítható, a pótlás az 1. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt földrészleteken, a tulajdonos hozzájárulásával biztosítható, azzal, hogy a kivágott fák pótlásának helyét a kérelemben fel kell tüntetni.

7. §[9]

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §[10] E rendeletnek a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5. § (2), (4) és (5) bekezdését, valamint 6. § a) pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez[11]

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[12]
ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.Budapest Főváros
Önkormányzatának a
Fővárosi Állat- és
Növénykert fejlesztésére
irányuló Pannon Park
projekthez és Mesepark
projekthez kapcsolódó
beruházások
Budapest XIV. kerület
29732/9, 29732/5, 29753,
29742, 29743, 29800,
29799, 29732/3, 29737
helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanok;
Budapest XIV. kerület
29732/1 helyrajzi számú
(Városliget) ingatlan;
a Budapest 29739/1
helyrajzi számú (Hermina
út), 29732/2 helyrajzi
számú (Állatkerti körút),
29731/2 helyrajzi számú
(Dózsa György út),
29762/1 helyrajzi számú
(Kacsóh Pongrác út),
29780 helyrajzi számú
(Hungária körút)
ingatlanok
a) építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások (a további
régészeti feladatellátás
meghatározása kivételével),
d) fakivágási engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.felvonó, mozgólépcső, emelők,
gépi működtetési közlekedési
berendezések engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
7.telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
9.környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai,
tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások,
a jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 70. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[5] Megállapította a 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.08.

[6] Beiktatta a 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.08.

[7] Beiktatta a 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.08.

[8] Megállapította a 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Beiktatta a 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.08.

[11] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 74. §-a (ld. 72. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 70. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék