2/2015. (IV. 10.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet a Honvédelmi Minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezete.

2. § (1) A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a (2) bekezdés szerinti munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony minősül az Nbtv. 74. § i) pont in), illetve io) alpontja szerinti jogviszonynak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszonynak minősül

a) az 1. melléklet szerinti valamennyi munkakör,

b) a 2. melléklet szerinti munkakör, ha

ba) az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti feltétel fennáll, illetve

bb) a foglalkoztatási jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.

3. § A foglalkoztató szervezetnél a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogviszonyt betöltők körét a foglalkoztató szervezet munkaköri jegyzékében vagy állománytáblájában kell kijelölni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 2/2015. (IV. 10.) HM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

1. Honvédelmi Minisztérium

1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet munkaköre,

1.2. a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti elem munkaköre,[2]

1.3. az állami vezetők titkárságának munkaköre,

1.4. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,

1.5. a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese és a biztonsági referens,

1.6. a rendszerbiztonsági felügyelő,

1.7. a rendszeradminisztrátor,

1.8.[3]

1.9. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,

1.10. a miniszteri főtanácsadó és tanácsadó,

1.11. az integritás tanácsadó,

1.12. a belső adatvédelmi felelős, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkakör,[4]

1.13. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

1.14. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,

1.15. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör,

1.16. az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és az MH központi rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó munkaköre,

1.17. a híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét végző munkakör,

1.18. a hadműveleti és haderőtervezési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,

1.19. a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint nemzeti tervek kidolgozásában részt vevő munkakör.

2. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és az MH katonai szervezete[5]

2.1. a szervezet parancsnoka vagy vezetője, helyettese és törzsfőnöke,

2.2. a védett objektumok parancsnoka vagy vezetője és helyettese,

2.3. a középszintű vezető szerv törzsfőnök-helyettese,

2.4. a szervezetek belső adatvédelmi felelősei,

2.5. a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese,

2.6. az országos illetékességgel rendelkező ügyeleti szolgálat és a központi ügyelet munkaköre,

2.7. az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és a rejtjelfelügyeleti tevékenységet ellátó, a rejtjelző, a rejtjelző szakkiképzést végrehajtó munkakör és a futárszolgálat állománya,

2.8. a védett objektumban munkaköri jegyzék vagy állománytábla alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött feladatot ellátó munkakör,

2.9. az I. osztályú biztonsági területen feladatot végző munkakör,

2.10. a fejezet költségvetési gazdálkodásának tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO és az EU műveletek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében, elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkakör,

2.11.[6]

2.12. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő elektronikus rendszereket üzemeltető munkakör, valamint az MH szintű elektronikus hitelesítés-szolgáltatás fejlesztője, programozója és operátora,

2.13. az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami légi járművel történő szállításában közvetlenül részt vevő gépszemélyzet munkaköre,

2.14. olyan külföldi szolgálat teljesítése, amely esetében a fogadó fél személyi biztonsági tanúsítvány meglétét igényli.

2. melléklet a 2/2015. (IV. 10.) HM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

1. Honvédelmi Minisztérium

1.1. a humán, a logisztikai és a kiképzési feladatokat tervező és irányító szervezeti elem munkaköre,

1.2. a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,

1.3. a jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,

1.4. a törvényességi felügyeleti, illetve szakellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,

1.5. a kontrolling, az államháztartási belső ellenőrzési, a vagyonfelügyeleti, a gazdasági-tervezési és a szabályozási feladatokat, valamint a közbeszerzés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti elem munkaköre,

1.6. a tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre.

1.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezeti elem munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő munkakör,[7]

1.8. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezeti elem munkaköre,[8]

1.9. a katonai hatóságok hatósági, valamint szakhatósági döntést előkészítő feladatokat ellátó munkaköre.[9]

2. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és az MH katonai szervezete[10]

2.1. az MH katonai szervezet ügyeleti szolgálatának munkaköre,

2.2. a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben és válságkezelésben részt vevő szervezet munkaköre, a felderítő és elektronikai hadviselési feladatokat ellátó szervezet munkaköre, valamint a készenlét fokozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok minősített okmányrendszerének kidolgozásában és naprakészen tartásában részt vevő munkakör,

2.3. a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő szervezet munkaköre,

2.4. a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításában részt vevő munkakör,

2.5.[11]

2.6. a középszintű vezető szerv hadműveleti, műveleti, kiképzési, tervezési, szervezési, jogi és logisztikai munkaköre,

2.7. a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szervezet munkaköre,

2.8. a miniszter által átruházott jogkörben fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezet fejezetszintű ellenőrzést végző munkaköre, továbbá a saját szervezet államháztartási belső ellenőrzési feladatait ellátó munkaköre,

2.9. a katonai hatóságok hatósági, szakhatósági, valamint légügyi szakirányítási döntést előkészítő feladatokat ellátó munkaköre,

2.10.[12]

2.11. a központi irattár és levéltár munkaköre,

2.12. a szervezetek részére kommunikáció-technikai feltételeket biztosító szervezet minősített rendezvények informatikai, akusztikai és tolmácstechnikai biztosító állománya, valamint a minősített távközlési hálózatok és szolgáltatások munkaköre,

2.13. a koronaőr munkakör,

2.14. a hadfelszerelés-fejlesztést, a logisztikai tervezést, -irányítást és minősített beszerzést bonyolító szervezet munkaköre, továbbá a minősített beszerzési eljárásokban részt vevő munkakör,

2.15. az MH Altiszti Akadémia oktatási tevékenységet folytató katona állománya, továbbá a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt és az önkéntes tartalékos.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[2] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 79. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[4] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 79. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[7] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 78. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[8] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 78. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[9] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 78. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

Tartalomjegyzék