374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2, 13039/2 és 13433 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt található Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függnek össze."

2. § A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát úgy kell meghatározni, hogy a Budapest II. kerület, 13431/3 helyrajzi számon nyilvántartott épületegyüttes részét képező Wagner-villa használaton kívüli épületrészének újrahasznosításával kialakításra kerülő helyiségek után gépjármű várakozóhelyet nem kell biztosítani."

3. § A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-át és 1. melléklet B:2-B:14 mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. § A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:14 mezőjében a "Budapest II. kerület 13431/1, 13431/2 és 13431/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott" szövegrész helyébe a "Budapest II. kerület 13431/1, 13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2, 13039/2 és 13433 helyrajzi szám alatt nyilvántartott" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök