2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 4. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 8. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2, 13039/2 és 13433 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt található Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat - ideértve az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanokon túlmenően más, egyéb ingatlanokat érintő eljárásokat is -, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[4]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

4. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §[5]

5/A. §[6] A Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát úgy kell meghatározni, hogy a Budapest II. kerület, 13431/3 helyrajzi számon nyilvántartott épületegyüttes részét képező Wagner-villa használaton kívüli épületrészének újrahasznosításával kialakításra kerülő helyiségek után gépjármű várakozóhelyet nem kell biztosítani.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[7] E rendeletnek Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-át és 1. melléklet B:2-B:14 mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A Beruházás megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Gül Baba türbéje és
környezete komplex
rekonstrukciója
Budapest II. kerület 13431/1,
13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2,
13039/2 és 13433 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, természetben a
Budapest II. kerület, Mecset utca 14.
szám alatt található ingatlan
a) építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.gépi működtetési közlekedési
berendezések engedélyezési
eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.felvonó, mozgólépcső, emelők
létesítésére, áthelyezésére, főbb
műszaki adatainak
megváltoztatásával járó
átalakítására, használatba-
vételére, elbontására irányuló
hatósági engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
10.telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
12.tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai;
a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.03.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 176. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 68. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 176. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 176. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.12.03.

[7] Beiktatta a 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.12.03.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 72. §-a (ld. 70. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 68. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 176. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék