44/2015. (VII. 15.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani)

"d) a minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a rendőrség szervei, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a bekapcsolt szervek között."

2. § (1) Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A futár feladatait a rendőrséggel az Rtv. 4/A. § (3) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban álló személy láthatja el, aki a feladat végrehajtására az országos rendőrfőkapitány által meghatározott, a futárszolgálat működésével kapcsolatos, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik.

(2) A futár jogosult a küldeményeknek a futárszolgálat nevében történő átvételére és átadására, köteles azokat a címzetthez továbbítani, a továbbítás időtartama alatt a rendőrség szervei közreműködésével az illetéktelen megismeréstől megőrizni és megvédeni."

(2) Az R. 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A rendőrség szervei és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei kötelesek tőlük elvárható segítséget nyújtani a veszélybe került vagy feladata végrehajtása érdekében segítségre szoruló futárnak.

(7) A futár szolgálata teljesítése során a futárszolgálat vezetője által a nevére kiállított futárigazolvánnyal igazolja magát, ami a hivatásos állományú futár esetében a rendőrségi szolgálati igazolvánnyal, más jogviszonyban álló futár esetén a munkáltatói igazolvánnyal együtt érvényes."

3. § Az R. "A futár jogállása" alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A hivatásos állományú futár különleges feladatokat teljesítő rendőr, aki a szolgálatának ellátása során az Rtv. 14. §-ában meghatározott intézkedési, valamint 24. §-ában meghatározott segítségnyújtási kötelezettségét kivéve más rendőri feladatot nem teljesíthet."

4. § Az R. 9. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A futárszolgálat a szolgáltatást az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer telephelyéről munkanapokon, naponta egyszer teljesíti."

5. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A minősített adatokat tartalmazó küldemény kizárólag hivatásos állományú futár kíséretével továbbítható. A minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres őrzését a továbbítás teljes tartama alatt biztosítani kell. A minősített adatokat nem tartalmazó küldemény legalább egy hivatásos állományú futár kíséretével továbbítható."

6. § Az R.

a) 3. § b) és c) pontjában, 12. § (4) bekezdés d) pontjában, 12. § (5) bekezdés d) pontjában a "nem minősített" szövegrész helyébe a "minősített adatokat nem tartalmazó" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdés c) pontjában, a 12. § (5) bekezdés c) pontjában, a 13. § (2) és (6) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdés c) pontjában a "minősített" szövegrész helyébe a "minősített adatokat tartalmazó" szöveg,

c) 15. § (6) bekezdésében a "nem minősített adatot" szövegrészek helyébe a "minősített adatokat nem" szöveg,

d) 19. § (3) és (4) bekezdésében az "adatot" szövegrész helyébe az "adatokat" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R. 21. §-a.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter