44/2015. (X. 2.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jir.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Jir. 26. § (4) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 44/2015. (X. 2.) EMMI rendelethez

1. A Jir. 3. melléklet 1.2.2. pontja a következő 1.2.2.1. alponttal egészül ki:

"1.2.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye

8800 Nagykanizsa, Camping út HRSZ 4918/10"

2. A Jir. 3. melléklet 2.2.2. pontja a következő 2.2.2.1. alponttal egészül ki:

"2.2.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye

8800 Nagykanizsa, Camping út HRSZ 4918/10"

Tartalomjegyzék