471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Ha az adós, adóstárs vagy az egyéb kötelezett a lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervnél áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban és a munkaköre szerint a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatokat lát el, a CsSz területi szerv helyett a CsSz központi szerve másik CsSz területi szervet jelöl ki. A kijelölés kézhezvételét követően a CsSz területi szerv haladéktalanul továbbítja az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat a kijelölt CsSz területi szervhez, és erről értesíti az adóst, az adóstársat, az egyéb kötelezettet és a főhitelezőt."

2. § A Korm. rendelet a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. Általános rendelkezések

6/A. § (1) Ahol e rendelet valamely kötelezettség haladéktalan teljesítését írja elő, ennek a kötelezettségnek legkésőbb 3 munkanapon belül kell eleget tenni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában az adós alatt az Are. tv. 5. § 5. pontjában meghatározott adóstársat is érteni kell."

3. § A Korm. rendelet II. fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Az adósságrendezés kezdeményezésének a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél történő benyújtásával összefüggő feladatok

9/A. § Ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét nem a lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervnél nyújtja be, akkor a CsSz területi szerv az adós értesítése mellett haladéktalanul intézkedik az ügy áttétele iránt az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervhez. Ha az adós és az adóstárs lakóhelye nem ugyanannak a területi szervnek az illetékességi területén van, az ügyet az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervhez kell áttenni.

9/B. § (1) A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumok átvételéről az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szerv - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a dokumentumok személyes benyújtásakor a dokumentumok átvételét igazoló elismervényt ad az adósnak, ha az adós nyilatkozik arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be párhuzamosan kérelmet a főhitelezőnél. Ha a CsSz területi szerv a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumokat postai úton kapta meg az adóstól, haladéktalanul nyilatkoztatja az adóst, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott-e be párhuzamosan kérelmet a főhitelezőnél. A nyilatkozat beérkezéséig a CsSz területi szerve a dokumentumok átvételét függőben tartja, nemleges nyilatkozat esetén az átvételi elismervényt az adósnak megküldi. Ha az adós úgy nyilatkozik, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt kérelmet nyújtott be a főhitelezőnél is, a CsSz területi szerv a dokumentumokat erre történő hivatkozással továbbküldi a főhitelezőnek, és erről értesíti az adóst.

(2) Ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmet főhitelezőnél nem nyújtott be vagy nincs főhitelezője, vagy a pénzügyi intézmény az adós nyilatkozata hiányában az adósságrendezés kezdeményezése iránti dokumentumokat nem fogadta be és a dokumentumokat a CsSz területi szervéhez továbbította, és az illetékes CsSz területi szerv a dokumentumok előzetes áttekintése alapján észleli, hogy az adós az Are. tv. 7-9. § vagy 104-104/A. §-ában foglalt feltételek alapján nyilvánvalóan nem jogosult az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére, legkésőbb a kérelem átvételétől számított 8 napon belül - az adósságrendezés iránti kérelem bíróság általi elutasításának joghatásaira történő figyelemfelhívással - nyilatkozattételre hívja fel az adóst annak érdekében, hogy erre a körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmét.

(3) A (2) bekezdés alá tartozó esetekben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai csak abban az esetben állnak be, ha az adós legkésőbb a (2) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül személyesen vagy postai úton írásban nyilatkozik, hogy a felhívás ellenére fenntartja az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét. Ebben az esetben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai az e bekezdés szerinti nyilatkozat CsSz területi szerv általi kézhezvételételét követő munkanap 23:00 órakor beállnak, és a CsSz területi szerv az erről szóló igazolást haladéktalanul megküldi az adósnak.

(4) Ha az adós a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmének fenntartásáról vagy olyan nyilatkozatot tesz, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét nem tartja fenn, a kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat a CsSz területi szerve haladéktalanul visszaküldi az adósnak, és tájékoztatja, hogy az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai nem álltak be.

9/C. § (1) Ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásakor nem kellett a 9/B. § (2) bekezdése szerinti felhívást kibocsátani, és ezért az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak, vagy ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai a 9/B. § (3) bekezdése alapján álltak be, a CsSz területi szerve erről a tényről és az adósságrendezési ügy ügyazonosítójára vonatkozó adatról két munkanapon belül tájékoztatja az adóst, és egyidejűleg értesíti a CsSz központi szervét az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról a 10. § (3) bekezdése szerinti KHR részére történő referenciaadat-szolgáltatási feladat teljesítése érdekében.

(2) Ha az adósságrendezés kezdeményezése érdekében benyújtott dokumentáció adatai szerint az adósnak van főhitelezője, a CsSz területi szerve az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az adós által benyújtott dokumentumokat postai úton továbbítja a főhitelezőnek az Are tv. 20. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében, és tájékoztatja a főhitelezőt arról, hogy az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásáról a KHR-be történő referenciaadat-szolgáltatás folyamatban van."

4. § A Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pénzügyi intézménytől az Are. tv. 17. § (7) bekezdése alapján kapott adatot, illetve a CsSz területi szervétől a 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott módon kapott adatot a CsSz referenciaadat-szolgáltatói feladatokat ellátó központi szerve elektronikus úton, az adat beérkezésétől számított három munkanapon belül továbbítja a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére, a KHR tv.-ben meghatározott adattartalommal, a (2) bekezdésben említett formanyomtatványon és a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított adatszerkezetben."

5. § A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "2015. október 1-jétől" szövegrész helyébe a "2016. február 1-jétől" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök